Geen Engels, maar Nederlands bij Geesteswetenschappen


Gast

#1

2014-11-17 23:05

Onderwijs in het Engels is op veel middelbare scholen ingevoerd met rampzalige gevolgen: leerlingen begrijpen minder van de inhoud, docenten zijn bij het voorbereiden meer tijd kwijt met het formuleren in de andere taal dan ze met de stof en de presentatie van de stof bezig zijn en het Engels dat wordt aangeleerd is als er vooraf niet veel geld in taalcursussen wordt gestoken, vaak juist remmend voor de ontwikkeling van de correcte beheersing van het Engels.
Gezien het feit dat de Geesteswetenschappen op dit moment vermoedelijk niet eerst vele miljoenen extra zullen investeren is dit dus een devaluatie van het onderwijs, nog ongeacht welk vak.
Omdat het in veel takken van de Geesteswetenschappen gaat om taal, cultuur en literatuur en het begrip van een tekst afhangt van ontelbaar kleine en precieze nuances, is het juist voor de geesteswetenschappen extra rampzalig.
Het Engelse taalgebied is voor de studie GLTC notoir onnauwkeurig in hun vertalingen en het succes van de Nederlandse classici is er juist in gelegen dat zij zich niet enkel in dat Engelse taalgebied begeven, maar waar nodig ook het Duitse en Franse concours bijhouden en beheersen.
Tot slot is het zo dat veel studenten worden opgeleid voor beroepen waar juist een goede beheersing van het Nederlands van eminent belang is. Onderwijs in het Engels zou daarom drie stappen achteruit betekenen op de arbeidsmarkt, wat op de lange termijn natuurlijk lagere studentenaantallen tot gevolg heeft.
De vraag die bij mij opkomt: waarom zou de FGw het onderwijs in hemelsnaam wél in het Engels willen aanbieden?

Gast

#2

2014-11-18 09:58

Welke geestelijk kleinbehuisde ambtenaren komen op de gedachte om zo'n monumentale absurditeit zelfs maar voor te stellen? Hoeveel eeuwen moeten we er nog langer op wijzen dat een goede beheersing van de moedertaal de eerste stap is van elke (geestes)wetenschap? Doen Denen of Zweden of Polen ook iets dergelijks, of is dit alleen Nederlandse korte-termijn gemakzucht?

Gast

#3

2014-11-18 10:02

Goede actie. Duidelijker argumentatie ten gunste van onze moedertaal was ik nog niet tegengekomen. Jelle van Buuren

Gast

#4

2014-11-18 17:28

Heel goede, belangrijke zaak.

Gast

#5

2014-11-18 19:35

Voor alle geesteswetenschappen moet de Nederlandse taal de voertaal blijven. Het is te zot voor woorden dat men colleges in het Engels zou willen geven om buitenlanders te bedienen. En wat is er mis met de Nederlandse taal? Hoogstens dat te weinig mensen de taal onvoldoende meester zijn. Des te meer reden om het Nederlands de plaats te geven die het verdient.

Gast

#6

2014-11-18 20:06

Voor de Neerlandistiek klinkt dit als een goed plan. Voor de andere taal en cultuur opleidingen ben ik mij hier niet zo zeker van. Verwachten we niet van een student Duits, dat die na zijn studie de taal goed geheerst, van een student Frans verwachten we toch ook dat hij na zijn opleiding goed Frans kan. Ik ben van mening, dat er ook binnen deze opleidingen ruimte moet zijn om het Nederlands te ontwikkelen, maar dit mag niet ten kosten gaan van het leren van deze talen. Juist deze studenten komen vaak voor de klas te staan - om de nieuwe generatie de taal te leren en dat gaat niet zonder deze taal zelf goed te beheersen - en komen vaak in het bedrijfsleven terecht, waar ze de contacten onderhouden met het doelland. Hierbij zijn zowel de vreemde taal als ook de moedertaal erg belangrijk.

Ik ben wel van mening dat er een Engelstalige component moet blijven bestaan. Elke student zou in zijn bachelor fase minstens een paar keer iets in het Engels geschreven moeten hebben, zodat een student zich op zijn minst realiseert wat het is om in een andere taal wetenschappelijk te schrijven. Dat maakt een student ook bewuster van zijn eigen taal. Wat literatuur betreft ben ik van mening, dat er dat gelezen moet worden wat op dat moment als beste literatuur gezien wordt. Als dat in het Engels is, dan wordt er in het Engels gelezen, als dat in het Nederlands is in het Nederlands. Als de studenten te weinig in het Engels tot zich nemen, zal dit in zekere zin ook leiden tot een isolement van de Nederlandse geesteswetenschappen.

Er moet wat mij betreft dus een balans komen tussen de verschillende talen en binnen de geesteswetenschappen is het wat mij betreft heel erg casus afhankelijk welke taal de voorkeur heeft.


Gast

#7

2014-11-18 20:28

Kan het er niet meer mee dan eens zijn

Gast

#8

2014-11-18 20:29

Een cultuur waarin mensen niet gestimuleerd worden om zich in hun eigen taal uit te drukken, maar in een onbeholpen 'soort van' Engels, neemt zichzelf niet serieus en zal ook internationaal nooit serieus worden genomen. Spreken en schrijven in de moedertaal is een proces dat niet is afgerond na het eindexamen van de middelbare school. Juist in de geesteswetenschappen waar vorm en knhoud een zijn, is het van essentieel belang om zich in de eigen taal uit te drukken.

Gast

#9

2014-11-18 20:39

Dit spreekt voor zich!

Gast

#10

2014-11-18 20:54

Kwaliteit van onderwijs moet het uitgangspunt zijn.

Gast

#11

2014-11-18 22:04

Het is eigenlijk al te zot dat je moet smeken om de eigen taal in het onderwijs gehandhaafd te krijgen, terwijl de wet (WHW) dat zonder meer verplicht stelt ("Het Nederlands is de voettaal...").

Gast

#12

2014-11-18 22:09

Te gek voor woorden dat we in Nederland actie moeten voeren VOOR het Nederlands.
Gelukkig gaat min. Opstelten (VVD - "In Rotterdam spreken we Nederlands") agenten werven die Turks en Arabisch spreken ......


Gast

#13

2014-11-18 22:36

Een aantal jaren heb ik in het buitenland gewoond. Mijn kinderen werden opgeleid op school in het frans. Thuis spraken we nederlands. Dit betekent letterlijk, dat de kinderen hun taalgebruik m.b.t. de maatschappij in het frans beter kunnen hanteren. Hun gevoelsuitingen echter, zijn beter in het nederlands. Hier blijkt uit, hoe belangrijk het spreken van de taal is, als je werkelijk dieper op de materie in wil gaan. Oftewel, nederlands las voertaal bij Geesteswetenschappen, lijkt me een belangrijke zaak.

Gast

#14

2014-11-18 23:08

Ik stem van harte in met de petitie. De faculteit kan beter praktische en effectieve cursussen Nederlands voor buitenlandse studenten aanbieden.

Gast

#15

2014-11-19 07:38

En dan dreigt er nog veel meer: de brede bachelor.

Ik stel me een collegezaal voor met 500 studenten van alle talen. Misschien worden ze wel opgeleid tot vertaler in en uit allen talen?

Gast

#16

2014-11-19 08:21

Goed plan!
Ik heb gezien dat de bewegwijzering van de VU geheel Engelstalig is. Het moet toch niet gekker worden?

Gast

#17

2014-11-19 08:26

Nederlanders spreken over het algemeen alreeds belabberd Engels. De kwaliteit van het onderwijs in het Engels zal er niet op vooruit gaan.

Gast

#18

2014-11-19 09:22

Er staat in de tekst 'argumenten' waar 'argumenteren' bedoeld wordt.

Anonymous

#19 Re: dank, de tekst is inmiddels gecorrigeerd

2014-11-19 09:40

#18: -  

 

Gast

#20

2014-11-19 14:01

 

Interessant is het om de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek er nog eens op na te lezen.

Artikel 7.2. Taal

Het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het Nederlands. In afwijking van de eerste volzin kan een andere taal worden gebezigd:

  • a.wanneer het een opleiding met betrekking tot die taal betreft,

  • b.wanneer het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege door een anderstalige docent gegeven wordt, of

  • c.indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door het instellingsbestuur vastgestelde gedragscode.

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft officieel besloten tweetalig te zijn.

Echter, zij noemt zich voortaan officieel: 'Erasmus University'. Tevens worden de gebouwen aldaar niet meer aangeduid met 'Gebouw', maar officieel met 'Building'. De bewegwijzering is uitsluitend in de Engelse taal. 

Nederlands is afgeschaft bij toespraken tijdens vele officiële plechtigheden, zoals Opening Academisch Jaar en Diës.

Masterscripties behoren uitsluitend in de Engelse taal te worden geschreven.

In de supermarkt kun je je bij de kassa niet altijd meer met Nederlands verstaanbaar maken.


Gast

#21

2014-11-19 15:04

Deze petitie zou een grotere reikwijdte dan alleen de geesteswetenschappelijke opleidingen verdienen. De aanname dat communicatie in een tweede taal aan het onderwijsleerproces geen enkele afbreuk doet, dient op z'n minst door effectonderzoek op houdbaarheid getoetst te worden. Voor zover mij bekend heeft dergelijk onderzoek niet plaatsgevonden en is er geen evidentie voor genoemde beleidsaanname.

Gast

#22

2014-11-19 16:54

Als
tweetalig Eng-Ned op (lagere) school de norm
geen taaltrots
Dan
Nederlands niet serieus als onderwijstaal;
Nederlands minder nut als omgangstaal;
Nederlands waarom?
Dan al verloren.

Kijk maar naar de talen in Nederland die in de jaren negentienvijftig 100% werden gesproken. Nu zijn ze bijna weg. It Frysk as útsondering.

We zijn dus aardig op weg!


Gast

#23

2014-11-20 00:52

Niet alleen bij geesteswetenschappen , ook bij ander studies!

Gast

#24

2014-11-20 16:25

De oververengelsing van het hoger onderwijs lijkt wel een Engelse gekte. Het is meer een soort modetendens dan een wel beredeneerde en goed geargumenteerde beslissing van de universiteitsbestuurders om de verplichting op te leggen in het Engels te doceren. Internationalisering als argument aanvoeren is dikwijls onterecht, omdat het feitelijk niet veel inhoudt. We moeten terug naar zelfrespect en respect voor de hoge waarde van de eigen taal, het Nederlands voor het hoger onderwijs.

Gast

#25

2014-11-20 19:09

Het Nederlands is evenzeer belangrijk als onderwijstaal voor de wetenschappen; ook als het (veelal gebroken) Engels bij de meeste wetenschapsdisciplines de werktaal is bijv. bij publicaties. Kennis van het Duits, Frans, Spaans ... blijft evenzeer aan te bevelen.