Wat met de Zeeschelde Gentbrugge-Melle?

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Wat met de Zeeschelde Gentbrugge-Melle?.


Gast

#1

2014-03-10 20:18

Ik denk dat er nu wel andere prioriteiten zijn dan pleziervaart.

Gast

#2

2014-03-11 08:07

De natuur bijsturen op een verantwoorde manier !

Gast

#3 Een beetje meer realisme is een evenwicht tussen mens en natuur

2014-03-11 10:29

De bouw van de sluis die geeft een meerwaarde om net de slibtoename tegen te gaan .

Het is totaal geen prestige project maar een meerwaarde voor waterbeheersing .

Een uitbaggering is noodzakelijk om debiet te garanderen voor waterbeheersing in het ophouden of afvloeien van het water .
giftige stoffen vrij ?? niks is bewezen want eenmaal men water opnieuw laat stromen verzadigd dat in het geheel en lost dat zijn eigen op . De giftigheid is er alleen als er geen stromend water is in het geheel, en dus te stoffen ter plaatse blijven hangen.

Er is totaal geen sprake om pompen te plaatsen dit is klare nonsens . De buizen zullen nooit onder water komen de meeste hebben ook terugslagkleppen die er voor zorgen dat als er hoogwater is het water niet in de buizen komt. Door een juiste diepgang te garanderen zorg je er ook voor dat water altijd kan afvloeien

Bewoners langs dit deel van de Schelde klagen over de aanwezigheid van kleine muggen (knijten) die het leven op sommige dagen ondraaglijk maken. Een nieuwe sluis zou voor een betere doorstroming zorgen en deze broedplaats in toom kunnen houden tot een beter evenwicht .

Er is totaal geen sprake van stilstaand water gezien een sluis ook over stuwen beschikt en bij iedere schutting van pleziervaart er waterverplaatsing wordt gecreëerd .
Van het verwijderen van het riet is totaal geen spraken er kan aan beide kanten een breedte van 2 m rietkraag behoud worden om zowel de golfslag te breken alsook de watervogels de kans te geven om er te broeden.

Het verhogen van de dijken is totaal overbodig dat heeft nergens nut voor en is totaal een verkeerde visie . Als slib toeneemt kan je zo blijven uw dijken verhogen en dan kijk je op den duur tegen een muur op . Gewoonweg Belachelijk .
Diepgang behouden zoals dat moet .

De kritiek op de pleziervaart is sterk overdreven .
ze zorgen al lang niet meer voor hevige geurhinder laat staan lawaai. De meeste motoren zijn in de machine kamer goed geïsoleerd en bij buitenboordmotors is dat niet zo van die aard dat dit voor grote verstoring zorgt . alleen bij heel zware speedboten met een V8 maar die zie je zelden varen

Vooraleer men de pleziervaart veroordeelt moet je misschien eens meer in die omgeving actief zijn vooraleer men zo een uitspraak maakt

De kostprijs is altijd buiten proportie maar als men de kanalen niet onderhoudt kosten ze op termijn nog meer.

Gast

#4 Re: Een beetje meer realisme is een evenwicht tussen mens en natuur

2014-03-11 11:30


Gast

#5

2014-03-11 17:37

Mijn man Renaat Daem heeft me de uitleg gegeven over de nefatste gevolgen mocht waterwerken zijn zin kunnen doorvoeren,ik ben volledig tegen,laat de natuur voor wat ze is en trouwens er is al pleziervaart genoeg,zo een uniek natuurfenomeen (eb en vloed)moeten we ten volle respecteren

Gast

#6

2014-03-12 13:19

Het project is alleen nuttig voor de pleziervaart, en niet voor het behoud van het weinige dat ons nog rest van het oorspronkelijke milieu rond Gent. Er zijn toch al voldoende stemmen opgegaan voor het behoud van deze schelde-arm als onderdeel van een te beschermen landschap!

Gast

#7

2014-03-12 18:04

Goed initiatief! Ik vond het al zo jammer dat we glossy (reclame)brochures krijgen over de 'chique' recreatieplannen terwijl het overduidelijk is dat dit echt geen goede zaak is voor de natuur en de leefbaarheid van de buurt. Blij dat jullie tegengewicht bieden en het mogelijk maken onze stem te laten horen. Veel succes!

Gast

#8

2014-03-12 18:12

Hoogstnodig, deze petitie

Gast

#9

2014-03-13 10:07

De natuur heeft plaats nodig om zich te ontwikkelen, ook in de stad. Groen=zuurstof #groenindestad

Gast

#10 Re: Een beetje meer realisme is een evenwicht tussen mens en natuur

2014-03-13 14:44

#3: - Een beetje meer realisme is een evenwicht tussen mens en natuur

Voor alle duidelijkheid, deze petitie doet een oproep tegen de plannen zoals ze nu voorliggen nl met de sluis. Pleziervaart is in principe mogelijk gedurende hoogtij (3uur) in combinatie met minimale baggerwerken maar is geen doelstelling van het Sigma-plan.

Het onrealistische van het project zit hem in de sluis. Die staat haaks op de basisprincipes van het integraal waterbeheer nl meer ruimte voor de rivier en verminderen van de afhankelijkheid van de pompactiviteit. Het staat ook haaks op de peilers van  het sigma-plan dat voorziet in de combinatie van verhogen van dijken en aanleggen van extra waterberging door zogenaamde GOG's en GGG's (gecontroleerde overstromingsgebieden en gecontroleerde getijdegebieden).

Door de sluis wordt de huidige bergingscapaciteit in de Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle van ongeveer 1 tot 2 miljoen m3 opgegeven (zie MER) en een GOG of GGG in de Gentbrugse meersen onmogelijk gemaakt.

Wat de slibaanvoer betreft: de sluis zal misschien minder slib voorbij de sluis laten maar de slibaanvoer zal niet stoppen. Die toename is te wijten aan de uitdieping van de Westerschelde. Het slib zal zich voor de sluis afzetten: het GOG naast Heusdenbrug zal als eerste dichtslibben en zijn functie verliezen: nog een tegenstrijdigheid met het Sigma-plan.

 

U verwijst al onze argumenten naar de prullenmand als klinkklare onzin maar ik vind in uw betoog geen bronnen die dat onderbouwen.

Misschien kunnen we de discussie voortzetten op 22 april?

 

vriendelijke groet

Servaas Schutyser

 


Gast

#11 De knijten !!!

2014-03-13 20:01

Ik heb de petitie getekend maar moet wel toegeven dat het knijtenverhaal wel een probleem blijft. Hebben jullie daar geen voorstellen voor om dit aan te pakken. Want het kan inderdaad in de zomer soms vervelend zijn om buiten te zitten want het zijn echt wel hardnekkige beten.

Gast

#12

2014-03-13 20:13

Dat sluisproject duidt op puur economistisch denken en onderschat schromelijk wat onze Scheldedijken betekenen voor iedereen die het groenproject Gentbrugse Meersen een warm hart toedraagt. Je moest vorige zondag gezien hebben hoe de Gentenaars er hebben van genoten
# 123

#13

2014-03-13 20:17

Dat sluisproject is een zaak van puur economistisch denken. De Schelde dijken en hun omgeving betekent veel voor wandelaars en fietsers. Iedereen die het project Gentbrugse Meersen een warm hart toedraagt zal bevestigen. Je had vorige zondag moeten zien hoeveel Gentenaars ervan genoten!

Gast

#14 Re: Een beetje meer realisme is een evenwicht tussen mens en natuur

2014-03-13 20:36

#3: - Een beetje meer realisme is een evenwicht tussen mens en natuur

"giftige stoffen vrij ?? niks is bewezen" Helaas is dit wel bewezen. Er liggen 2 black points onder de sliblaag. Aan de gentbrugse kant aan de oever van het vroegere Arbed, en aan de overkant waar de Bleu d'outremer was. Bij het baggeren zullen de giftige stoffen die nu opgesloten liggen onder een sliblaag vrijkomen. De Schelde zal terug een dode rivier worden, en het zal jaren duren alvorens dit zich zal herstellen.

Ikke

#15 Onverantwoord!!!

2014-03-13 21:27

Wat ik niet begrijp is dat een erkent schorre slikke zoetwatergebied zou vernietigd worden om enkele plezierboten vier maand per jaar de mogelijkheid te geven om te varen. Dit komt eerst en vooral de rijke mensen ten goede die zich een boot kunnen permiteren, of andere belangen waarvan wij geen weet van (mogen) hebben. Bovendien moet, vermits dit erkend gebied is, eenzelfde identiek en even groot gebied ergens anders H E R M A A K T worden. Waar? Wat zal dat kosten? Hoeveel jaar zal dat duren? Waarom een bestaand erkend natuurgebied vernietigen? Het is een prachtig gebied met unieke fauna en flora.
Bovendien is een verhoging van de dijken voldoende om de verhoging van de zeespiegel het hoofd te bieden, tevens bezit het een enorme kapasiteit om overtallig water te bufferen. Bovendien zal een stijging van het grondwater door de aanleg van de nieuwe sluis voor heel veel problemen zorgen voor de omwoonenden (onderlopen van kelders, verzakken van huisen). Niets dan nadelen dus. Wie zit er achter deze actie om deze buitensporig duren (nieuwe sluis, uitbageren van giftig slib, bergen van dit slib, heraanleg van een even groot schorre-slikke zoetwatergebied...)te promoten? Zeker niet de buurbewoners, de natuurliefhebbers, de beschermers van dit unieke gebied.
Ik dacht dat het crisis was???!!

Gast

#16

2014-03-13 22:09

Kiezen voor het behoud van de getijden tussen Gentbrugge en Heusden is kiezen voor het behoud van de zoetwatergetijdennatuur. Het is kiezen voor een unieke groene pool aan de westkant van Gent: de Gentbrugse Meersen, de Damvallei en de getijdenschelde.
In vorige eeuw heeft een groep geëngageerde mensen ook het belang van de Bourgoyen-Ossemeersen moeten in het daglicht zetten om hun behoud te verkrijgen... en zie wat dit geworden is.


Gast

#17 Re: De knijten !!!

2014-03-13 22:42

#11: - De knijten !!!

Dat de knijt een vervelend beestje is zal niemand ontkennen. Iemand van GEzwiNT woont op de Jan Delvinlaan en is er zelf gevoelig voor. Er bestaan echter relatief eenvoudige ingrepen om die knijt in te perken. Die maatregelen zijn dan ook enkel nodig voor het stuk in de bebouwde zone. De knijt kan echter geen argument zijn voor zo'n ingrijpend project.

Wij hebben zeker en vast alternatieven en geven graag meer uitleg op 22 april.

Vriendelijke groeten,

 

Servaas Schutyser

namens GEzwiNT


Gast

#18

2014-03-14 13:08

langs de zeeschelde maak je alle seizoenen mee,laat dat stukje natuur intact,waar de waterbewoners ongestoord kunnen ravitaeren en wandelaars genieten van de rust.

Gast

#19

2014-03-14 15:29

Op het behoud van de grote variatie watervogels die deze 'dode' zeeschelde arm aantrekt!

Gast

#20

2014-03-14 18:18

Zoetwatergetijdengebieden zijn een bron van leven voor de rivier, daar kan geen pleziervaart tegen op!

Gast

#21 Schorren en slikken verdwijnen van zichzelf

2014-03-14 20:12

Het getijdengebied met slikken en schorren dat vandaag bestaat zal op (relatief korte) termijn verdwijnen door aanslibbing, verzanden en tot een heus bos verworden. Het is de aanslibbing die de slikken en schorren heeft doen ontstaan en die ze – contradictorisch genoeg – ook zal doen verdwijnen.
De enige manier om de slikken en schorren te behouden is door steeds opnieuw, om de zoveel jaar, te baggeren. Dit wilt concreet zeggen: de mens zal de slikken en schorren regelmatig moeten afgraven/afbreken om ze te… behouden.

Dit is spijtig genoeg de realiteit en het zou goed zijn mocht Gezwint dit onder ogen zien.

Tot slot, de aanslibbing is begonnen na de aanleg van de Ringvaart, dat is de ‘schuldige’.
@21

#22 Re: Schorren en slikken verdwijnen van zichzelf

2014-03-14 23:09

#21: - Schorren en slikken verdwijnen van zichzelf

Uiteraard, de natuur zal normaal de loop van de waterweg steeds verleggen. De mens probeert dit zoveel mogelijk op dezelfde plaats te houden door de aanleg van dijken. Met of zonder sluis er zullen onderhoudswerken nodig zijn (=baggeren). Ook Gezwint hoor ik dat niet ontkennen. Het gaat dus over de keuze tussen een uniek getijden gebied of de zoveelste waterloop die met dure sluizen en hetzelfde baggerwerk bevaarbaar worden gehouden. In dit geval kies ik voor eb en vloed, ook al zijn hiervoor OOK onderhoudsbaggerwerken nodig!


Gast

#23 Re: Schorren en slikken verdwijnen van zichzelf

2014-03-15 17:57

#21: - Schorren en slikken verdwijnen van zichzelf

GEzwiNT heeft nooit ontkent dat minimale baggerwerken nodig blijven. In al onze gesprekken met burgemeester, schepenen, kabinet Crevits en last but not least W&Z zelf hebben wij dat erkend. Zo was het trouwens ook gepland in de oorspronkelijke bestemming van het Bekkenbeheerplan 2008-2013 (die WEL kaderde binnen het integraal waterbeheer). De bestemming die dit traject daarin kreeg was 'begeleid, beveiligd verlanden' . Het beveiligd en begeleid verlanden slaat op oa. het verhogen van de dijken en het garanderen van de waterafvoer.

De installatie van een bovendebiet van 1,6m3 per sec in 2009 (ter bestrijding van de knijt) heeft niet alleen de knijt teruggedrongen maar houdt ook een watergeul vrij. Zo zijn er nog natuurtechnische ingrepen mogelijk die een sluis overbodig maken. Zonder die ingrepen zou zelfs één maal om de 20 jaar grondig baggeren ruim volstaan en veel goedkoper uitkomen dan het project met sluis.

Servaas Schutyser

namens GEzwiNT


Gast

#24 Re: Schorren en slikken verdwijnen van zichzelf

2014-03-15 18:14

#21: - Schorren en slikken verdwijnen van zichzelf

.. en niet de ringvaart maar wel de uitdieping van de Westerschelde is de schuldige van de aanslibbing. (een recent inzicht van de Universiteit Antwerpen). Daar heeft de Durme trouwens ook last van. Een sluis zal de aanvoer van slib NIET stoppen, ze zal gewoon elders (voor de sluis) afgezet worden, in het gecontroleerd overstromingsgebied naast Heusdenbrug bvb....

 

Bij de Durme heeft men trouwens wel het Sigma-plan volgens de regels uitgevoerd nl verhogen van dijken en aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden langs de Durme. En het slib-probleem ... dat lost men daar op met een pomp op de dam ter hoogte van Lokeren. Die voorziet terug  een minimum debiet uit de Moervaart in de Durme. En de inspiratie daarvoor heeft men hier gehaald. Hier is echter geen pomp nodig want het water stroomt gratis met de zwaartekracht door de stuw naast de sluis van Gentbrugge.

 

Servaas Schutyser

namens GEzwiNT


Gast

#25

2014-03-15 21:05

ik ben een natuur fotograaf en wandelaar en de schelde is met haar getijden werking uniek in de wijdse omtrek en verdiend daarom rust en is een uitgelezen plaats voor mens en dier groot en klein , in tijden van bezuinegingen en onzekerheid is het veel beter de natuur te warderen en te laten wat is, er is trouwens reeds door industriele vervuiling al genoeg schade in de bodem en omgeving dus hier GEEN bootjes nog sluis !!!!!!!!!!!

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...