Geen vluchten na elven

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Ondersteun het Manifest van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)

2017-05-21 10:06:51

Op 20 mei 2017 is het Manifest van BVM2 tijdens een bijeenkomst in Knegsel breed gepresenteerd aan raadsleden, statenleden, buurt en wijkorganisaties en omwonenden uit de wijde omgeving van Eindhoven Airport. De bijeenkomst is zeer druk bezocht en het Manifest werd breed ondersteund.

Het manifest is in een eerdere aankondiging op deze site te lezen, maar ook op www.bvm2.nl in te zien.

Logo_BVM21.jpg

 

 

 

 

 

 

Ook is daar het nieuwe logo van BVM2 gepresenteerd en is het aktieplan van BVM2 toegelicht.

Als U het manifest wilt ondersteunen en geinformeerd wil blijven over alle ontwikkelingen rondom Eindhoven Airport, kunt U zich elektronisch aanmelden via onderstaande link:

   Aanmelding ondersteuning BVM2

Het spreekt voor zich dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en alleen zullen worden gebruikt voor de genoemde informatievoorziening en ondersteuning. U kunt via deze link ook aangeven naar welke deelaspecten van de vlieghinder uw speciale aandacht uitgaat, zodat wij U meer gericht kunnen informeren.

Als U zich al eerder per email hebt aangemeld, krijgt U ook nog afzonderlijk bericht van deze nieuwe mogelijkheid om U bij BVM2 aan te melden. Om organisatorische redenen was deze aanmeldingsmogelijkheid helaas niet eerder beschikbaar. Als dat voor U in extra werk resulteert bieden wij U daarvoor onze oprechte excuses aan.

BVM2 wordt ondersteund door het werken van veel vrijwilligers. Maar desondanks hebben wij ook te maken met een aantal onvermijdbare kosten (zoals zaalhuur, koffie en theevoorziening, kosten website, publiciteit, administratiekosten ed.)

Wilt U eenmalig of periodiek een donatie geven aan BVM2 ?

Maak dan uw bijdrage over op:

 • rekeningnummer: NL18 INGB 0003 6190 57
 • t.n.v.                            Dhr BJM Gerard
 • o.v.v.                            BVM2 aktiefonds

 

Wilt U meewerken als vrijwilliger of wilt U optreden als contactpersoon naar raadsfracties, wijk- of buurtorganisaties of andere organisaties die het Manifest en BVM2 ondersteunen? Meldt U dan aan via

beraad@bvm2.nl

Wij danken iedereen bij voorbaat voor de ondersteuning van BVM2 en ook voor alle steun die wij als Geen Vluchten Na Elven de afgelopen jaren van U mochten ontvangen. Wij blijven ons inzetten voor het terug dringen van de hinder die Eindhoven Airport dagelijks in onze leefomgeving veroorzaakt.

 

 


Actiegroep Geen Vluchten na Elven

Uitzending groei overlast Eindhoven Airport op Omroep Brabant 19-5-2017

2017-05-19 14:37:26

Vanmorgen is er op Omroep Brabant in de uitzending van Wakker Brabant aandacht geschonken aan pogingen van Eindhoven Airport om na 2020 weer verder te groeien met extra overlast voor de omgeving als gevolg.

 

U kunt deze uitzending via onderstaande link bekijken:

Uitzending Omroep Brabant Pak die ouwe meuk van Ryan Air aan


Actiegroep Geen Vluchten na Elven

Uitnodiging 20 mei 11.00 Zaal Leenhoef in Knegsel

2017-05-14 07:34:00

             

Voor een publieke bijeenkomst van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) over de toekomst van Eindhoven Airport

Tot en met 2019 liggen de afspraken voor Eindhoven Airport vast. Het zal dan gegroeid zijn van ruim 18000 vliegbewegingen in 2010 naar 43000 begin 2020. Vanaf 2020 ligt er niets vast. Nu al proberen economische krachten het vliegveld verder te laten groeien. Bij een ongewijzigd groeitempo praten we dan over zo’n 90000 vliegbewegingen in 2030 (opnieuw ruim een verdubbeling).

De bestaande geluidsoverlast, ultrafijnstof-vorming, parkeerproblematiek, en waardedaling zullen opnieuw erger worden. Tevens is deze groei onverenigbaar met de aangescherpte klimaateisen.

Het Platform de 10 Geboden, de BMF, de BOW en de aktiegroep GeenVluchten Na Elven bereiden zich op de groeiambities van Eindhoven Airport voor na 2020. We brengen nieuwe thema’s in discussie en we versterken onze organisatie. Daarbij past een nieuwe naam waaronder alle organisaties gaan samenwerken die zich kritisch opstellen mbt Eindhoven Airport. Daarvoor wordt opgericht het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2), en er is een nieuw Manifest opgesteld, dat het oude van de 10 geboden(uit 2009) vervangt.Hieronder treft u het nieuwe Manifest aan.

Op zaterdag 20 mei zal BOW-voorzitter Kopinga u bijpraten over de lopende ontwikkelingen en over de juridische en planologische kansen en bedreigingen als 2020 nadert. Geen Vluchten Na Elven-voorzitter Scheffers zal het nieuwe manifest toelichten en zal spreken over de toekomstplannen. Uiteraard zal er gelegenheid tot discussie geboden worden.

Wij nodigen alle individuele omwonenden en politieke en maatschappelijke organisaties in de regio van harte uit om dit Manifest te gaan ondersteunen. Tijdens de bijeenkomst in Knegsel liggen daartoe formulieren klaar. Desgewenst gaat ons Beraad graag in op gespreksuitnodigingen voor nadere toelichting.

De bijeenkomst vindt plaats op

zaterdag 20 mei

om 11.00 uur (tot ca 13 uur)

in zaal De Leenhoef in Knegsel

Steenselseweg 8a
5511 AG  KNEGSEL

Mocht U niet in de gelegenheid zijn om deze bijeenkomst bij te wonen, maar wilt U het manifest toch ondersteunen en/of geïnformeerd blijven worden, stuur dan een mail naar

beraadvlieghindermoetminder@gmail.com

met vermelding van uw gegevens. Wij zullen U dan in de toekomst blijven informeren over alle ontwikkelingen rondom Eindhoven Airport. Ook eventuele vragen kunt U richten naar dit email adres.  

Met vriendelijke groet

Namens de initiatiefnemers van BVM2

De Aktiegroep Geen Vluchten Na Elven

 

Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)

Manifest

Het aantal vliegbewegingen blijft explosief groeien, ook in Nederland en daarbinnen ook op Eindhoven Airport. Deze groei geeft baten en lasten.

Aan de batenkant biedt Eindhoven Airport een bijdrage aan de regionale economie. Het vliegveld maakt allerlei zakelijke activiteiten mogelijk en sociaal contact met relaties, familie en vrienden in het buitenland. De hoofdmoot van het vliegen op Eindhoven Airport bestaat echter uit goedkope vakantievluchten voor een publiek uit een wijde omgeving, die niet veel toegevoegde waarde hebben voor de regio.

Aan de lastenkant staan een scherp stijgende geluidsoverlast voor omwonenden, verkeers- en parkeeroverlast, luchtvervuiling, klimaateffecten, waardevermindering van onroerend goed, koopkrachtafvloeiing en belastingderving.

Een significant en groeiend aantal omwonenden ondervindt nu al ernstige geluidshinder en slaapverstoring, wat kan leiden tot medische schade en gezondheidsklachten. De luchtvervuiling met ultrafijn stof en zwaveluitstoot is de laatste jaren verscherpt in beeld gekomen. In dichtbij de luchthaven gelegen woonkernen (bijvoorbeeld delen van Meerhoven, Veldhoven-Noord en Wintelre) heeft dit al tot een significante toename van de berekende concentraties geleid. En, waar de rest van de wereld afgesproken heeft de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk terug te dringen, heeft de luchtvaart nauwelijks maatregelen aangeboden om ook haar steentje bij te dragen. De uitstoot door de luchtvaart, ook die op Eindhoven Airport, zal juist fors blijven stijgen. Onroerend goed in de directe omgeving van Eindhoven Airport wordt minder waard. De verkeers- en parkeeroverlast daar neemt almaar toe. Er vertrekken ongeveer 2 x zoveel mensen vanaf Eindhoven Airport naar het buitenland als dat er naar Eindhoven toe komen, zij brengen veel meer koopkracht naar het buitenland dan er door bezoekers van buiten extra in de regio wordt uitgegeven. De luchtvaart wordt zwaar gesubsidieerd omdat op kerosine geen accijns en BTW geheven wordt. De aldus gederfde belastinginkomsten moeten op een andere manier worden gecompenseerd.

Veel organisaties, belangen- en bewonersvertegenwoordigers hebben zich de laatste jaren gekeerd tegen deze onevenwichtige verhouding tussen baten en lasten en tegen de hinder en aantasting van de kwaliteit van de leefomgeving die Eindhoven Airport dagelijks veroorzaakt. Zij voelen zich nauwelijks tot niet gehoord aan de Alderstafel en de daarop volgende besluitvorming over de ontwikkeling van Eindhoven Airport. Daarnaast bestaat er geen enkel zicht op de ontwikkeling na 2020 en dreigt deze opnieuw eenzijdig gedicteerd te worden door de economische belangen van Eindhoven Airport en haar aandeelhouders (Schiphol, Provincie Noord-Brabant en Gemeente Eindhoven). Deze consumeren het jaarlijkse resultaat van ca. acht miljoen euro en stellen slechts het lachertje van 8 ton beschikbaar voor een leefbaarheidsfonds, waaruit alle negatieve gevolgen voor de omgeving en omwonenden moeten worden bestreden.

Een aantal organisaties en actiegroepen hebben het initiatief genomen tot het oprichten van een breed

Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)

Dit beraad zal zich voortdurend en actief gaan inzetten voor het herstellen van het evenwicht tussen enerzijds de kwaliteit van de leefomgeving en de belangen van omwonenden en anderzijds de economische belangen van Eindhoven Airport.

Het Beraad Vlieghinder Moet Minder zal daarbij in aanvang richten op de volgende punten:

 1. Eindhoven Airport moet zich gedragen als een nutsbedrijf ten dienste van de ontwikkeling van de regio in brede zin. Groei en economisch resultaat zijn daarbij geen doel in zichzelf, maar dienen altijd in balans te worden gebracht met de leefomgeving waarin de luchthaven opereert.
 2. De hinder bij het in 2020 te bereiken aantal van 43.000 civiele vliegbewegingen en de daarbij te gebruiken geluidsruimte van 11 km2 is het maximaal aanvaardbare.
 3. Indien echter de totale milieubelasting afneemt door stillere en schonere vliegtuigen of door een minder overlastgevende verdeling van vliegbewegingen over de week zal 50% van deze milieuwinst als minder vliegbewegingen aan de omwonenden ten goede komen en mag 50% voor extra vliegbewegingen worden benut.
 4. Vanaf 2020 vinden er geen geplande landingen meer plaats na 23.00 uur. Evenzo vertrekken er dan in het weekend geen vliegtuigen voor 08.00 uur, en door de week niet voor 07.00 uur.
 5. Er moet blijvend worden gestreefd naar routeoptimalisatie, die de overlast voor omwonenden minimaliseert.
 6. De beschikbare vliegcapaciteit moet selectiever worden benut. Er moet worden gestuurd op voorrang voor zakelijke en sociaal-maatschappelijke vluchten.
 7. Er wordt naar gestreefd om de internationale vervoersvraag zoveel mogelijk per trein af te wikkelen. Daartoe moeten de kwaliteit van het railnet en de internationale verbindingen verbeterd worden.
 8. Het verkeer naar en van de luchthaven vindt zoveel mogelijk per bus of taxi plaats. De omringende wijken en omwonenden worden beschermd tegen verkeers- en parkeeroverlast zonder extra lasten in welk opzicht dan ook.
 9. Civiele en militaire geluids- en milieugegevens worden voor het publiek op transparante wijze toegankelijk.
 10. Economisch nadeel dat door omwonenden wordt geleden als gevolg van de groei van Eindhoven Airport na 2009 moet worden gecompenseerd door de overheid of door Eindhoven Airport zelf.
 11. Eindhoven Airport zet zich binnen de nationale en internationale verhoudingen zo sterk mogelijk in om luchtvervuiling en klimaateffecten door vliegtuigmotoren terug. te dringen. Zuivering en fiscalisering van vliegtuigbrandstoffen zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.
 12. Defensie streeft naar stillere vliegtuigen en programmeert zijn vluchten zo vriendelijk mogelijk voor de omgeving. De ongebruikte militaire gebruiksruimte zal niet worden omgezet in ruimte voor extra civiele vliegbewegingen.

Aansluiting bij het Beraad staat open voor iedereen die zich individueel of als groep herkent in deze punten en deze wil ondersteunen. Wij nodigen vooral bewonersorganisaties in de omringende gemeenten van Eindhoven Airport uit zich bij het Beraad aan te sluiten. Maar ook alle politieke fracties van omringende gemeenten of provinciaal bestuur, maatschappelijke organisaties, belangenorganisaties, actiegroepen e.d. worden tot deelname en ondersteuning uitgenodigd. Het Beraad zal zich in samenwerking met haar ondersteuners richten op het realiseren van de punten uit dit Manifest en haar ondersteuners daarbij voortdurend informeren over alle relevante ontwikkelingen rondom Eindhoven Airport.  

De initiatiefnemers,

Eindhoven 27-4-2017   


Actiegroep Geen Vluchten na Elven

Alders Advies 2e fase ontwikkeling Eindhoven Airport

2015-09-28 10:12:21

 

Aan de leden van de subcommissie luchtvaart van de commissie Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer der  Staten Generaal

 

Zoals U bekend is kunnen de Omwonenden van Eindhoven Airport (de1e en 2e ringsgemeenten, de Belangenvereniging Omwonenden Welschap (BOW), de Brabantse Milieu Federatie (BMF), de actiegroep Geen Vluchten Na elven(GVNE) en Het platform De 10 geboden voor Eindhoven Airport) niet instemmen met het Alders Advies voor de 2e fase van de ontwikkeling van Eindhoven Airport (EA). Niet omdat wij tegen de verdere ontwikkeling van EA zijn. En zeker niet omdat wij geen oog hebben voor het economisch belang voor de ontwikkeling van Brainport.Waarom dan wel? Kortweg omdat er onvoldoende tot geen oog is voor de beheersing van de extra hinder die uit de verdere groei van de luchthaven zal voortvloeien en dat EA, in tegenstelling tot wat zij continu suggereert, vanuit een puur economisch belang niet aanspreekbaar wil zijn op het zoeken naar maatregelen om een verdere hindertoename zo veel mogelijk te voorkomen.  

Resultaten van GGD onderzoek 2014 zijn zeer verontrustend

Ondanks alle in die jaren uitgevoerde hinderbeperkende maatregelen, ondervonden in 2014 ruim 22.000 mensen ernstige geluidshinder van het vliegveld,  een toename van 30%  tov de 17.000 ernstig gehinderden in 2012. In 2012 gaven 6.000 mensen aan dat zij ernstig in hun slaap worden gestoord, in 2014 is dat met 33% gestegen tot ruim 8.000. In 2014 zijn door Eindhoven Airport (EA) ongeveer 30.000 vliegbewegingen uitgevoerd. De 2e fase voorziet in een verdere groei met nog eens 13.000 vliegbewegingen tot 2020, dus nog 45% extra. Volgens het 2e GGD onderzoek ontwikkelt de hinderbeleving zich ongeveer rechtevenredig met deze toename. Dus ook het aantal ernstig gehinderden zal met nog 45% gaan toenemen.

Dus zullen in 2020  ongeveer 30.000 mensen in de omgeving van het vliegveld daarvan ernstige geluidshinder ondervinden. Dit mag niet gebeuren.

Mensen worden vooral in hun slaap gestoord aan de randen van de dag. In 2014 is er nog maar zeer beperkt geland  tussen 23.00 en 24.00 (minder dan 1 per dag). Eindhoven Airport wilde het aantal landingen tussen 23.00 en 24.00 uitbreiden tot 8 in 2020, waardoor het aantal slaapgestoorden nog met veel meer dan 45%  zal toenemen. Slaapverstoring kan leiden tot gezondheidsschade.      

Groei van geluidshinder en slaapverstoring moet worden beperkt.

Realisatie van de 2e fase zoals door Alders voorgesteld is daarom onaanvaardbaar. Eigenlijk is het aantal ernstig gehinderden nu al te hoog en moet  ten minste de ombuiging van een verder rechtevenredige toename in gang worden gezet.  Zeker de hindertoename en slaapverstoring aan de randen van de dag moet worden tegengegaan. Daarnaast moet geleidelijk worden omgeschakeld naar stillere toestellen die in steeds toenemende mate beschikbaar komen en die substantieel minder geluidshinder produceren (bv de Airbus 320 van Wizz Air geeft in Best-Zuid een gemeten geluidsbelasting van 3 dB minder dan de verouderde Boeing737 waarmee door Transavia en Ryan Air wordt gevlogen . 3 dB is ongeveer half zoveel omdat Decibels in een logaritmische schaal worden gemeten).

De oorspronkelijke voorstellen vanuit de omwonenden waren dan ook gericht op beperking van de geluidshinder en de slaapverstoring:

1.       Geen geplande vluchten na 23.00 en in het weekend voor 08.00 vanwege slaapverstoring.

2.       De geluidshinder mag niet verder rechtevenredig toenemen met het aantal vliegbewegingen. Dat kan door zo snel mogelijk (te beginnen met de home base toestellen die vooral voor de vroege en late slaapverstoring zorgen) om te schakelen naar stillere vliegtuigen, die nu al op de markt zijn en in toenemende mate komen. Vlootvernieuwing heeft tijd nodig, die de vinden is door het groeitempo voor de tweede fase iets te vertragen tot 2000 extra p/jr. De beoogde 43.000 vliegbewegingen worden dan in 2023 ipv in 2020 bereikt

Het Alders advies heeft geen tot onvoldoende oog voor ombuiging hindertoename   

In het Alders advies wordt nauwelijks tot niet aan voornoemde bezwaren tegemoet gekomen en voorzover dat wel gebeurt zijn de voorstellen feitelijk inhoudsloos. Allereerst neemt het advies vrij ongenuanceerd de resultaten over van de door EA uitgevoerde onderzoeken, inclusief de aannames en uitgangspunten die daaraan ten grondslag liggen . Van alle  kanttekeningen die daarbij vanuit de diverse vertegenwoordigingen van omwonenden zijn gemaakt is nauwelijks iets terug te vinden. Van de door omwonenden gedane verbeteringsvoorstellen is al helemaal niets terug te vinden (bijlage 1)

Voor vluchten na 23.00 wordt een beperking voorgesteld tot 4  p/dag GEMIDDELD over het jaar gemeten (met een maximum van 6 per dag) , met een beperking tot 23.30. Dit betekent dat juist in de zomerperiode wanneer nachtventilatie gewenst is, nog 6 vluchten na 23.00 gepland kunnen worden, waarop ook weer vertragingen in latere uren kunnen  ontstaan. De compensatie in winterse perioden is inhoudsloos, omdat  er dan enerzijds geen marktvraag voor dergelijke vluchten is en juist dan mensen met ramen dicht slapen.

De voorgestelde regeling tot beperking van het aantal starts op alleen de zondagochtend tot maximaal 6 voor home-based toestellen tussen 07.00 en 07.30 is ook ronduit een farce en inhoudsloos.  Omwonenden aan de startzijde van de baan hebben echt geen 6 starts nodig op de vroege zondagochtend om uit hun bed geblazen te worden, 1 of 2 is meer dan genoeg om wakker te worden en te blijven. Daarnaast is 6 in een half uur ongeveer het maximum wat vanuit de home based toestellen kan starten en andere dan home-based toestellen zijn er dan nog niet

Een vertraagd groeitempo, of  andere afspraken met betrekking tot een geleidelijke omschakeling naar stillere toestellen, zijn simpelweg  door Eindhoven Airport en de Alders Regie terzijde geschoven.  Het “nationale belang” zou dit niet toestaan en “er wordt al gevlogen met toestellen van de next generation”(wat bij de huidig gebruikte  toestellen volledig achterhaald is) . Een verdere motivatie is nooit gegeven.

Omwonenden konden dan ook niet instemmen met dit Alders Advies.

Handreiking  vanuit omwonenden werd niet beantwoord.  

Desondanks heeft de Hr. Alders  zijn advies ongewijzigd uitgebracht aan de Staatssecretaris. Deze heeft daarop de Hr. Alders verzocht nogmaals een poging te doen om een breder regionaal draagvlak te vinden voor de verdere ontwikkeling van EA. De omwonenden hebben daarop, in een uiterste poging om overeenstemming te bereiken, hun wensen bijgesteld als volgt:

1.       Zij zijn, onder de voorwaarde van een harde tijdsbegrenzing  op 23.30 met bijpassende boeteregeling, alsnog bereid in te stemmen met maximaal 4 regulier geplande vluchten na 23.00.

2.       Zij zijn bereid de wens tot geen geplande vluchten voor 08.00 in het weekend te beperken tot alleen de zondag en voor de zaterdag dus een openstelling gelijk aan de werkdagen te accepteren.

3.       Zij zijn bereid tot andere en vervangende afspraken over de omschakeling naar stillere toestellen, als een vertraagd groeitempo  zoals door hen voorgesteld tot problemen zou leiden

4.       Zij zijn bereid in te stemmen met tijdelijke vergunningsverlening voor bv de jaren 2016 en 2107, om tijd te creëren voor nader onderzoek,  overleg en afspraken ten behoeve van de zo gewenste ombuiging van de hindertoename. De Alders Regie heeft dit slechts aangehoord, en meegedeeld dat met name Eindhoven Airport, Schiphol en de betrokken ministeries geen millimeter meer wensten te bewegen en  vast houden aan hun standpunt zoals in het Alders Advies verwoord.  De hr. Alders heeft daarvan slechts kennis genomen en geen enkele poging meer gedaan tot verdieping en/ of bemiddeling. Het zal duidelijk zijn dat omwonenden zich hierbij opnieuw niet gehoord voelen en zelfs verontwaardigd zijn over de ijzerheinige opstelling van Eindhoven Airport en haar partners, en de passiviteit van de Alders regie daarbij.

Verzoek aan de Tweede Kamer  

Noodzakelijkerwijze verzoeken wij Uw kamer om niet in te stemmen met het omzetten van het definitieve Alders Advies in mede gebruiksvergunningen voor Eindhoven Airport, indien deze het eindbod van de omwonenden zoals eerder geformuleerd  te boven gaan:

1.      Maximaal 4 regulier geplande vluchten na 23.00, onder de voorwaarde van een harde tijdsbegrenzing  op 23.30 met bijpassende boeteregeling.

2.      Geen geplande vluchten voor 08.00  op  zon- en feestdagen.

3.      Een vertraagd groeitempo tot 2023 met maximaal 2000 vluchten per jaar, of andere en vervangende afspraken over de geleidelijke omschakeling naar stillere toestellen, als dit vertraagde groeitempo tot problemen zou leiden.

4.       Indien noodzakelijk, voor de jaren 2016 en 2017 alleen een tijdelijke medegebruiksvergunning te verlenen, om tijd te creëren voor nader onderzoek,  overleg en afspraken ten behoeve van de zo gewenste ombuiging van de hindertoename. Ook al hebben zij uiteindelijk ingestemd met het Alders Advies, ook de Gemeente Eindhoven  en Provinciale Staten van de provincie Noord Brabant constateren een ernstig gebrek aan draagvlak bij de omwonenden voor de verdere ontwikkeling van EA. Beiden hebben hun zorg daaromtrent vastgelegd in breed gedragen moties, die zij al aan U ter kennis hebben gebracht, en die wij gemakshalve nogmaals ter informatie bijvoegen. Wij zijn niet tegen de luchthaven en niet tegen de verdere ontwikkeling ervan. Wij onderkennen de economische waarde ervan en gunnen ook ieder zijn vakantieplezier. Maar mensen moeten wel kunnen thuiskomen in een Brabant wat leefbaar is en leefbaar blijft, ook in de directe omgeving van Eindhoven Airport.Wij zijn U bij voorbaat erkentelijk voor uw aandacht voor dit belang en gaan ervan uit dat U de redelijkheid van onze verlangens wilt in zien. 

Met vriendelijke groet

Namens de Belangenvereniging Omwonenden Welschap

Namens de Actiegroep Geen Vluchten Na Elven

Namens het Platform De 10 geboden voor Eindhoven Airport 

 

 

Bijlage 1: Motivatie van Eindhoven Airport is niet transparant, en op doelredenering gebouwd.

De directeur van  EA heeft tijdens de hoorzitting van 21-9 gesteld dat hij het uiterste heeft gedaan om omwonenden tegemoet te komen en dat  anders  de “businesscase” van EA en de daar acterende vliegmaatschappijen ernstig wordt geschaad.  Het is opvallend dat alle vertegenwoordigers van omwonenden zich hierin volstrekt  niet herkennen en steeds moeten constateren dat EA niet aanspreekbaar wil zijn op het ombuigen van de hindertoename. 

De “businesscase”van EA wordt steeds als argument voor een maximale oprekking van de bedrijfstijd gehanteerd, zonder dat deze op dit aspect  inzichtelijk wordt gemaakt.  De “businesscase” van Low  Cost Carriers (LCC) als Ryanair of Wizz Air  ea is al helemaal  niet transparant, terwijl ook deze als argument voor zo ruim mogelijke openstellingstijden wordt gebruikt.  In opdracht van Uw kamer zijn er diverse onderzoeken verricht naar nut, noodzaak, en consequenties van Vluchten na Elven .  Deze zijn uiteindelijk allen in opdracht van en betaald door EA uitgevoerd, gebaseerd op de uitgangspunten die EA daaraan heeft meegegeven.

De belangrijkste is dat de verdere groei met ca. 13.000 vluchten tot 2020 volledig met Home based Carriers (HBC)  zou moeten worden gerealiseerd, die uiteraard dan allemaal een bedrijfstijd tot 24.00 nodig zouden hebben.  In 2014 waren er welgeteld 350 vluchten na 23.00, inclusief alle vertraagde vluchten. Die vervoerden 70.000 van de in totaal 4 miljoen passagiers, met nu al 4 home carriers die nauwelijks na 23.00 vliegen.  Alle overige passagiers werden dus binnen de basis openingstijd van 07.00 tot 23.00 vervoerd. En het vliegveld draait als een tierelier, met een positief miljoenen resultaat en een explosieve groei, dwars door de crisis heen . Waarom zijn dan voor de nog tot 2020 beoogde groei met nog 2 miljoen passagiers ineens alleen maar home carriers nodig, en waarom zijn dan  ineens die 8 vluchten na 23.00 nodig? En moet de slaapverstoring daarvoor maar voor lief worden genomen ?  Dit lijkt op “motivated reasoning” oftewel het opbouwen van een doelredenering. Het is gewoon absolute onzin, of kwats zoals wij dat in Brabant noemen. 

Met de Home Base Carriers  als (zeer aanvechtbaar) uitgangspunt voor de verdere groei is door M3 een gedetailleerd bedrijfsmodel gebouwd voor het onderzoeken van de consequenties van een bedrijfstijdbeperking tot 23.00 voor een fictieve HBC. Ook dit onderzoek is (ondanks vragen daartoe) nauwelijks transparant navolgbaar op gehanteerde uitgangspunten en berekeningswijze. Maar zelfs indien daaraan wordt voor bij gegaan, is het effect van het niet toestaan van geplande vluchten na 23.00 maximaal geraamd op € 2,- per ticket. In de wetenschap dat het resultaat van toonaangevende LCC’s in 2014 ca. € 10,- per ticket bedroeg, valt niet in te zien waarom dat niet oplosbaar zou zijn. Alle suggesties ( zoals bv. differentiatie van landingsrechten ten gunste van HBC’s of een marginale ticketprijsverhoging) om dit op te lossen zijn simpelweg als onhaalbaar en onwenselijk van de hand gewezen, voorzover een iets lager positief resultaat voor de LCC al niet op zou wegen tegen de verminderde nachtrustverstoring.

Van al deze suggesties of waarom deze niet haalbaar zouden zijn is het Alders Advies niets terug te vinden Ook de andere uitgevoerde onderzoeken zijn niet transparant en sterk op doelredeneringen gebouwd. Inzet van stillerevliegtuigen, te beginnen met de HBC’s die vooral in de randen van de nacht vliegen is “onbespreekbaar” en “niet realistisch”.  Afspraken over een geleidelijk verscherping van de maximaal toelaatbare geluidscategorie van toestellen, wederom te beginnen met de HBC’s, zijn “nu niet opportuun”, terwijl deze op andere soortgelijke vliegvelden (Bv Rotterdam) wel worden gemaakt. Gesteld wordt dat EA al een zeer krap openingsvenster heeft en dat verdere aantasting daarvan “de concurrentie positie tezeer aantast”, zonder verdere motivatie en zonder  daarbij te vermelden dat bij een serie vergelijkbare vliegvelden rondom de uren in de randen van de nacht wel speciale geluidsbeperkende regels gelden.   

Allerlei resultaten van de ” objectieve onderzoeken” zijn in het Alders Advies sterk selectief gehanteerd en ook van de positief kritische inbreng van vertegenwoordigers van omwonenden daarbij  is in het hele Alders advies niets terug te vinden.        


Actiegroep Geen Vluchten na Elven

Wij gaan zingend onze stem laten horen!!

2015-06-09 13:26:57

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

De besluitvorming over de evaluatie 1e fase ontwikkeling Eindhoven Airport nadert zijn hoogtepunt.

De belangengroepen Platform de 10 Geboden voor Eindhoven Airport en Geen Vluchten na Elven verzetten zich tegen het onverkort uitvoeren van de geplande 2e fase en voeren actie.

Dat is nodig: uit een eerste concept van het onlangs uitgevoerde GGD-onderzoek blijkt dat het twee jaar geleden al erg was, maar nu nog erger is geworden. Twee jaar geleden ondervonden 17000 volwassenen in de regio ernstige geluidshinder, nu zijn dat er al 22000. Het aantal volwassenen, dat ernstig in zijn slaap gestoord wordt, is in diezelfde tijd gestegen van 6000 naar ruim 8000. Aan kinderen heeft de GGD trouwens niets gevraagd. Ondanks de grote problemen voor omwonenden wil het vliegveld maar één ding: zoveel mogelijk groei. Het vliegveld de lusten en het lawaai bij anderen over de schutting.

Zoals we al eerder gemeld hebben, zal, als we niets doen, het aantal mensen met ernstige geluidshinder tot 2020 nog eens met 8.000 toenemen tot 30.000. Dat mag niet gebeuren!

Onze acties richten zich nu vooral op de gemeenteraden in de regio en op Provinciale Staten. Zij moeten hun burgers beschermen tegen de groeiende geluidshinder en milieuoverlast.  

Wij gaan zingend onze stem laten horen!!

Op donderdag 11 juni komt Hans Alders naar Veldhoven om Gemeenteraads- en Provinciale Statenleden toe te spreken. Wij gaan hen een hart onder de riem zingen met een ter plekke opgericht zangkoor, dat het meesterwerk “Brabantse nachten zijn lang (en komen door het vliegen in het gedrang)” gaat opvoeren. Dat gaat gebeuren

op donderdag 11 juni 2015

van 19.00 – 20.00 uur

bij de ingang van het gemeentehuis in Veldhoven (Meiveld 1) Wij nodigen U van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!! U

Uw vocale prestaties zijn niet echt relevant. Aanwezigheid en inzet zijn bij deze gelegenheid belangrijker dan of we de Voice of Holland gaan winnen.

Wij willen:

 1. De groei van het vliegverkeer met nog eens 13.000 tot 2020  vertragen  tot 2030
 2. Die tijd gebruiken om geleidelijk om te schakelen naar stillere vliegtuigen en procedures
 3. Geen geplande vluchten na elven
 4. Geen vluchten in het weekend voor 08.00 uur
 5. Handhaving en verfijning van de boeteregeling 

Verhef met ons Uw stem! Die is nu nodig!


Actiegroep Geen Vluchten na Elven

Nieuwste GGD-rapport bewijst: 2 fase groei Eindhoven Airport moet anders!

2015-06-06 21:06:54

Bevindingen GGD-onderzoek

Eind mei 2015 werden de eerste resultaten van het “GGD-belevingsonderzoek vliegveld 2de meting over 2014” bekend. Het betreft de concept-managementsamenvatting en de tabellenbijlage. Waarom het rapport nog steeds niet openbaar beschikbaar is, blijft onduidelijk.  Als het een beetje tegenzit, komt het GGD-rapport pas officieel uit als het Aldersadvies over de 1e fase van de ontwikkeling  van Eindhoven Airport al naar Den Haag is. Dat kan en mag niet gebeuren. Vooral de gemeenteraadsleden moeten over de resultaten van het onderzoek kunnen beschikken, om hun standpunt over de evaluatie te kunnen bepalen.

De opzet van het 2e GGD onderzoek is gelijk aan die van het 1e onderzoek uit 2012. In het onderzochte gebied rondom het vliegveld wonen ongeveer 200.000 mensen. Daarvan hebben in beide onderzoeken ca. 9.000 mensen de vragenlijst ingevuld. Het resultaat laat  een grote consistentie zien tussen het oude en nieuwe onderzoek. Het patroon is duidelijk en zeer verontrustend.

Het aantal mensen dat ernstige  hinder ondervindt  is ongeveer rechtevenredig gegroeid met de toename van het aantal vliegbewegingen tussen 2012 en 2014. In 2012 ondervonden ca. 17.000 mensen ernstige geluidshinder van het vliegveld, in 2014 is dat gegroeid tot ruim 22.000 (30% meer). Uiteraard neemt het percentage mensen wat aangeeft ernstige geluidshinder te ervaren toe, naarmate men dichter bij het vliegveld woont.

In 2012 gaven ongeveer 6.000 mensen aan dat zij ernstig in hun slaap worden verstoord. In 2014 is dat gestegen naar ca. 8.000 (ca. 33% meer). Weinig verrassend is dat mensen vooral in hun slaap gestoord worden aan de randen van de dag. Men moet hierbij bedenken dat er in 2014 nog maar zeer beperkt is geland tussen 23.00 en 24.00. De bedoeling van Eindhoven Airport is om het aantal landingen tussen 23.00 en 24.00 uit te breiden tot 8 in 2020, waardoor het aantal slaapgestoorden fors zal toenemen. Als slaapverstoring ernstig genoeg is, kan dat tot gezondheidsschade leiden. Geluidsoverlast komt als stijgend en een na grootste milieuprobleem uit het GGD-onderzoek. Dichtbij het vliegveld staat geluidsoverlast bovenaan en wordt het totaal aan vliegtuigactiviteiten genoemd als de grootste bron van hinder.

Wat was de situatie in 2014?

De bijgevoegde kaartjes geven de invloed van Eindhoven Airport op de omgeving weer. Het eerste kaartje maakt alle opgestegen vliegtuigen in 2014 zichtbaar, het tweede de landende in het zelfde jaar. Door beide kaarten als het ware over elkaar heen te leggen wordt zichtbaar waar de hinder zich in welke mate voor doet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opstijgen 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landen 2014

 

Opvallend is dat de hinder in de gemeente Eindhoven relatief beperkt is en zich alleen aan de Noordwestzijde van de stad voor doet. In dat opzicht heeft de baanverdraaiing in van Oost-West naar ZuidOost-NoordWest in 1983 effect gehad. De hinder is in Eindhoven bijna geheel verdwenen. Daar tegenover staat dat de hinder in de gemeenten in een brede ring rondom Eindhoven fors is toegenomen en nog steeds toeneemt, zoals uit het GGD onderzoek blijkt.

De voorgenomen groei in de 2e fase van 2015 tot 2020

In 2014 zijn door Eindhoven Airport ongeveer 30.000 vliegbewegingen uitgevoerd (50% landen, 50% opstijgen).De 2e fase voorziet in een verdere toename tot 2020 met nog eens 13.000 vliegbewegingen, dus nog 45% extra. Het 2e GGD onderzoek heeft aangetoond dat de hinderbeleving zich ongeveer rechtevenredig ontwikkelt met deze toename. Dus ook het aantal ernstig gehinderden zal met nog 45% gaan toenemen. Dus zullen in 2020 ongeveer 30.000 mensen in de omgeving van het vliegveld daarvan ernstige geluidshinder ondervinden. Dit mag niet gebeuren.

Wij vinden de tweede fase in de voorgestelde vorm daarom onaanvaardbaar. Eigenlijk is het aantal ernstig gehinderden nu al te hoog en mogen we niet toestaan dat het nog aanzienlijk verder toeneemt. Daarnaast heeft de regio behoefte aan duidelijkheid op de langere termijn, ook na 2020. Zodat we met elkaar niet elke paar jaar met dezelfde discussie zitten.

We komen zo tot de volgende randvoorwaarden voor een verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport:

1)      Een verdere groei mag, maar zonder een substantiële verdere toename van het aantal ernstig gehinderden. De geluidsproductie mag dus niet verder rechtevenredig toenemen met het aantal vliegbewegingen. Dat kan door stillere vliegtuigen en procedures. Daartoe is een omschakeling van de vlootmix nodig. Dat heeft tijd nodig en ook daarvoor moeten langjarige afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld tot 2030

2)      Geen reguliere vluchten na 23.00 uur vanwege de slaapverstoring.

3)      Geen vluchten in het weekend voor 08.00 uur om dezelfde reden.

4)      Handhaving en verfijning van de boeteregeling om het te laat binnenkomen van toestellen zoveel mogelijk te ontmoedigen 


Actiegroep Geen Vluchten na Elven

VERTRAAG, FASEER EN CONDITIONEER DE VERDERE GROEI VAN EINDHOVEN AIRPORT

2015-04-22 12:48:14

Drukbezochte en strijdbare informatiebijeenkomst over Eindhoven Airport

Het Platform De 10 Geboden voor Eindhoven Airport (EA) heeft op zaterdagmorgen 18 april 2015 een informatiebijeenkomst over het vliegveld belegd in Knegsel. De ochtend was gericht op leden van de gemeenteraad en B&W van de omringende gemeenten, en op de leden van Provinciale Staten. Die doelgroep was in grote getale aanwezig. Inclusief enkele vertegenwoordigers uit de achterban van het Platform (waaronder enkele leden uit de zwaar getroffen woonkern Wintelre) waren er 70 tot 80 mensen.

Er was een inleiding

van Klaas Kopinga, voorzitter van de Belangenvereniging Omwonenden Welschap(BOW) over de algemene stand van zaken en de inzet van de BOW en BMF aan de Alderstafel.
Hij zei onder meer dat er vanuit Schiphol geen reden was waarom Eindhoven Airport zo snel zou moeten groeien. De vrees was indertijd dat Schiphol met 510.000 vliegbewegingen per jaar aan zijn maximum zat, en dat er daarom  vluchten uitgeplaatst moesten worden. Maar het aantal vliegbewegingen op Schiphol zit al vele jaren onder de 450.000 en groeit maar zeer geleidelijk
Hij eiste een handhaving van de boeteregeling op te laat binnenkomende vliegtuigen; geen geplande vluchten na 23.00 en in het weekend niet voor 08.00; het nieuwe GGD-onderzoek (dat voor mei of juni verwacht wordt) naar lawaaihinder moet nadrukkelijk een rol gaan spelen; duidelijke afspraken over het aantal zakelijke reizigers; fifty-fifty verdeling van de milieuwinst die door stillere vliegtuigen wordt bereikt; en duidelijke afspraken over de situatie na 2020.

van Wim Scheffers, van de actiegroep Geen Vluchten Na Elven (GVNE) over recente onderzoeken, ingebracht in de Werkgroep Innovatieve Hinderberking (waaraan GVNE overigens niet structureel mag deelnemen – ze worden slechts ‘flankerend’ gehoord).
Hij bracht o.a. de resultaten van het ADECS-onderzoek naar slaapverstoring door vluchten tussen 23.00 en 07.00 uur. Als je op basis van de gemiddelde Lnight redeneert, zoals het vliegveld doet, zijn er ‘slechts’ 38 ernstig slaapverstoorden; als je op basis van LAmax doet, dus op basis van piekwaarden, zijn er volgens de Wereld Gezondheids Organisatie WHO tussen de 3000 en 5500 slaapgestoorden (richtwaarde zijn pieken boven de 60dB(A) ’s nachts met open slaapkamerraam).
Ook bij het M3-onderzoek gold  dat de uitkomsten sterk zijn bepaald door de uitgangspunten die EA aan het onderzoek heeft meegegeven Bij de (ultra)lage tarieven waarvoor vanaf EhvAirport gevlogen wordt brengt een gemiddelde vliegtuigbeweging €900 op. Nu kun je er voor kiezen (zoals EA  doet) om een dergelijke marginale bedrijfstak geen strobreed in de weg te leggen. Je kunt ook kijken wat het effect zou zijn als de openingstijden na 23 uur en in het weekend voor 08 uur een in de weg liggend strootje zijn. Dan blijkt diezelfde vliegtuigbeweging maximaal 10 a 20% minder op te brengen, dus €90 tot €180. Als er gemiddeld 180 mensen in een vliegtuig zitten, kun  je ook gewoon de ticket 1 Euro duurder maken. Maar dat zou vreselijk zijn, meent EA, en is echt “onmogelijk” Het onderzoek is zo eigenlijk gewoon een geloofsbelijdenis van EA.
In aanvulling op wat al door Kopinga gezegd is, kwam Scheffers met de eis dat Home Based Carriers als bijvoorbeeld RyanAir of Transavia vanaf 2018 alleen met vliegtuigen in de oude geluidscategorie B zouden mogen vliegen (nu R5) en vanaf 2020 categorie A (nu R6). Nu is C toegestaan. Een Airbus 320 (categorie B) is 3dB stiller dan een Boeing 737 (categorie C), blijkt uit metingen in best Zuid.

van dagvoorzitter Wen Spelbrink, die een door Bernard Gerard geschreven presentatie bracht over de luchtkwaliteitsaspecten van Eindhoven Airport, en in hoeverre die wel of niet werden afgedekt met de officiële normen. De gemeente Eindhoven en de provincie moeten gaan meten, kerosine moet zwavelvrij worden en er moeten roet- en ultrafijn stofnormen komen.

De presentaties zijn te bestellen of binnenkort te downloaden van www.de10gebodenvoorea.nl .

 

De algemene  lijn die door het Platform en de deelnemende organisatie wordt voorgesteld is:    

 1. Vertraag de groei tot bijvoorbeeld 45000 in 2030, zodat EA  niet volgend jaar al weer kan  beginnen over een volgende groeispurt van het vliegveld na 2020 Dat geeft tijd om te kijken wat er gebeurt met de reserveruimte van Defensie,en tijd om de vloot om te vormen tot stillere vliegtuigen. Het geeft ook rust en duidelijkheid naar de omgeving
 2. Faseer de groei met enkele evaluatiemomenten (bijvoorbeeld in 2020 en 2025), waarin resultaten van geluidsmetingen en  hinderbeleving ingebracht kunnen worden, en waarmee  kan worden bijgestuurd
 3. Conditioneer de groei door nadere eisen  zoals bijvoorbeeld stillere vliegtuigen, maximale geluidsniveau’s en maximale hinderbeleving

De aanwezige volksvertegenwoordigers konden zich in deze aanpak zeer wel vinden. Ze legden het idee op tafel om in zoveel mogelijk gemeenten een gelijkluidende motie in te dienen, waarin de gemeenteraad zou gaan uitspreken dat het betreffende College van B&W zich  in dezen zeer strikt tegenover het vliegveld moesten opstellen. De aanwezige wethouders hadden daar geen moeite mee.
Het Platform zal een dergelijke concept-motie opstellen en die binnenkort aanreiken. Daarnaast zal het platform alle gemeenten aanbieden om nog aanvullende informatiesessies te verzorgen

De toekomst van de Alderstafel kan afhangen van de uitkomst van dit traject. “Als blijkt dat zo ongeveer elke inbreng vanuit omwonenden geweigerd en genegeerd wordt en alleen het eigen belang van het vliegveld en de luchtvaartmaatschappijen gedicteerd wordt, kan er een moment komen dat wij niet meer aan de Alderstafel meedoen” aldus de BOW.


Actiegroep Geen Vluchten na Elven

Eindhoven Airport gebruikt haar recht, maar heeft geen fatsoen!!

2015-03-15 11:43:25

De actiegroep GEEN VLUCHTEN NA ELVEN richt zich op 2 punten:

 1. ·         Geen geplande vluchten na 23.00
 2. ·         In het weekend geen geplande vluchten voor 08.00

Inmiddels wordt er vanaf begin 2015 ook in het weekend toch vanaf 07.00 gevlogen. Op zondagochtend vertrekken de vliegtuigen volgens planning om 07.00, 07.05, 07.15 en om 07.40. 

Dit geeft veel ergernis bij de omwonenden van het vliegveld. Afhankelijk van de windrichting wordt  vanaf 07.00 opgestegen naar Noord-Oost of Zuid West, en worden mensen daar vanaf 07.00 uit hun bed geblazen. Dan wordt je wakker en blijf je wakker! Een uurtje langer blijven liggen in het weekend zit er voor die mensen niet meer in.

Hoe is dat zo gekomen?

Op 31 december 2014 eindigde de oude Regionale Overeenkomst, die onder andere extra bepalingen bevatte met betrekking tot de openingstijden. Volgens deze overeenkomst mocht er in het weekend pas veel later met vliegen worden gestart. In het Alders Akkoord werden de openingstijden voor alle dagen van de week verruimd naar van 07.00 tot 23.00, dus ook in het weekend. 

In de zogenaamde “verrijking”” van het Aldersadvies is echter afgesproken dat in het weekend niet voor 08.00 zal worden gevlogen. Deze “verrijking” gold formeel voor 2013 en 2014, maar zouden ook onderdeel zijn van de evaluatie na de 1e fase. 

Als gevolg van de actie Geen Vluchten Na Elven heeft staatssecretaris Mansveld ook bevestigd dat deze “verrijkingsbepalingen” onderdeel  zijn van de evaluatie van de 1e  fase van de Alderstafel. Er moet dus ook serieus worden gekeken naar de openstellingstijden in het weekend.

Maar Eindhoven Airport doet continu alsof zijn neus bloedt en vroeg al in 2014 een vergunning aan om vanaf 2015 ook in het weekend al vanaf 07.00 te mogen vliegen. Zij ontkende allereerst dat de verrijkingsafspraken ook onderdeel van de evaluatie zouden zijn en dat het de intentie van partijen is geweest om het weekend ook na 2013 en 2014 te ontzien. Maar zij probeerde eigenlijk om de openingstijd in het weekend al vooruitlopend op de evaluatie definitief te verruimen tot 07.00.

Door de vertegenwoordigers van de omwonenden aan de Alders tafel is stevig  geprotesteerd tegen de poging van Eindhoven Airport om zo onder de verrijkingsafspraken uit te kruipen en de openstelling in het weekend vooruitlopend op de evaluatie al naar zijn eigen hand te zetten. Dit protest heeft maar ten dele geholpen.

Uiteindelijk is vastgelegd dat de vergunning van slots in het weekend voor 08.00 op “non-historical” basis zal plaatsvinden. Dat betekent dat Eindhoven Airport en haar luchtvaartmaatschappijen hieraan geen rechten mogen ontlenen, en dat de uitkomst van de evaluatie definitief zal bepalen vanaf welk tijdstip de luchthaven in het weekend open gaat. Dit is gepresenteerd als compromis, maar het is eigenlijk opgedrongen schadebeperking. Een compromis is een vrijwillige afspraak tussen gelijkwaardige partijen in een open en transparant onderhandelingsproces. Juist daarvan is hier geen sprake, door de manier waarop Eindhoven Airport de omwonenden via de Alders tafel steeds voor het blok zet.

Intussen worden deze omwonenden ook in het weekend vanaf 07.00 uit hun bed geblazen, of het nou “non-historical” is of niet. Als  “Rupsje Nooit Genoeg” heeft Eindhoven Airport op een slinkse manier haar openingstijden weer verder opgerekt.

Het zou passend zijn geweest om met vluchten op zaterdag en zondag voor 08.00 uur te wachten, op zijn minst tot de Alderstafel tot een uitspraak gekomen is. Dat is zelfs een zaak van elementair fatsoen. Door te handelen alsof de evaluatie al af is en geëindigd met de door hem gewenste uitkomst, bevestigt de directeur van het vliegveld het bij omwonenden wijd verspreide gevoel dat de evaluatie van de eerste fase van de groei van Eindhoven Airport een farce is waarvan de uitkomst al van tevoren vast staat. GVNE is verontwaardigd over deze lompe stap, die opnieuw aangeeft dat de luchtvaartwereld minachting heeft voor de omwonenden en het onderhandelingsproces aan de Alders tafel.

De conclusie is dus waar we mee begonnen:

Eindhoven Airport gebruikt haar recht, maar heeft geen fatsoen.

Wij leggen ons hier niet bij neer en blijven vechten voor : 

“In het weekend geen vluchten voor achten”

Daarnaast zijn er nog een aantal wetenswaardigheden van belang:

1.    "GVNE-medewerker Bernard Gerard (tevens secretaris van het Platform de 10 geboden voor Eindhoven Airport) heeft een eigen weblog geopend www.bjmgerard.nl . Daarop staan veel artikelen over zaken als luchtkwaliteit, geluid, herkomst kerosine, vliegen en dergelijke. Hij zou het leuk vinden als u er een keer ging kijken en nog leuker als u reageerde. De aanleiding voor het oprichten van de website is de aanstaande Provinciale Statenverkiezing (er staat een standpuntenoverzicht van alle partijen op over het vliegveld), maar de weblog blijft ook daarna bestaan.

2.    Bernard Gerard heeft namens het Platform de 10 Geboden voor Eindhoven Airport een gastopinie in het Eindhovens Dagblad geschreven, waarin staat dat in 2014 slechts één op de zes passagiers zakelijk was en dat dit percentage daalt. Eindhoven Airport wordt dus steeds meer een vakantievliegveld en steeds minder een luchthaven die ten dienste staat aan de zakelijke ontwikkeling van Brainport.

3.    Er is een drukbezochte protestavond in Son geweest tegen het vliegveld. O.a. GVNE heeft daar gesproken, evenals de Sonse wethouder Visser, BOW-voorzitter Klaas Kopinga en Platformsecretaris Bernard Gerard. Het Platform de 10 geboden voor Eindhoven Airport organiseert graag vergelijkbare bijeenkomsten in andere plaatsen.

4.    Er zijn vragen gesteld in de provincie en in de gemeenteraad van Eindhoven over ultrafijn stof en het vliegveld. De provincie houdt zich op de vlakte, in Eindhoven is nog niet geantwoord.

5.    Er is inmiddels twee jaar geluid  gemeten in Best-Zuid. Daaruit blijkt dat er anderhalf keer zoveel vliegtuigen overkomen, en dat vliegtuiggeluid daar met 2 tot 3 dB Lden gestegen is. (4dB Lden is een verdubbeling van het geluid) Volgens de wettelijke dosis-effectrelaties betekent dit dat er significante ernstige hinder begint te ontstaan. 

6.    BLIJF HINDER DOOR VLIEGTUIGEN MELDEN !  DAT KAN OP WWW.DE10GEBODENVOOREA.NL OF WWW.B-O-W.NL  .


Actiegroep Geen Vluchten na Elven

Tweede Kamer heeft positie omwonenden verbeterd bij behandeling Ontwerp-Luchthavenbesluit

2014-08-25 07:02:05

 

De zomer nadert langzaam zijn einde en het leven neemt na de vakantieperiode weer zijn  normale loop. Wat is er in de zomerperiode gebeurd met betrekking tot het ontwerp luchthavenbesluit?

 

 Zoals eerder aangekondigd, heeft de actiegroep Geen Vluchten Na Elven (GVNE), samen met de Brabantse Milieu Federatie (BMF) en de Belangenvereniging Omwonenden Welschap (BOW) onze petitie met ruim 5000 handtekeningen op 26 juni aangeboden aan de Tweede Kamer. Inmiddels hadden de gemeenteraden van Best, Bladel, Bergeijk, Eersel, Oirschot, Veldhoven, Valkenswaard en Waalre zich uitgesproken tegen reguliere vluchten na elven en het verstoren van de nachtrust van hun inwoners. Ook deze moties en brieven hebben we in een net pakketje aan de Kamer aangeboden (klik voor de foto’s op FOTO1 of FOTO2).

 

DE BEHANDELING
Direct daarna  is het Ontwerp-Luchthavenbesluit voor Eindhoven Airport behandeld in het Algemeen Overleg Luchtvaart  van de commissie Infrastructuur en Milieu. Voor de regering sprak daar staatssecretaris Mansveld.

 

Bijna alle fracties stelden zeer kritische vragen over nut, noodzaak en wenselijkheid van reguliere vluchten na elven op Eindhoven Airport. De staatssecretaris hield echter ijzerenheinig vast aan het ontwerp zoals dat er lag, dus met de mogelijkheid van 8 reguliere vluchten na 23.00 uren met openingstijden van 07.00 tot 24.00 uur.
Diverse fracties hebben moties ingediend, vooral gericht op het aantal vluchten na elven.

 

Er is over deze moties gestemd in het Verlengd Algemeen Overleg op 3 juli. Dat was pal voor het zomerreces. Intussen had de staatssecretaris een brief gestuurd (klik voor inzage van deze brief van 3 juli HIER). In die brief stonden enkele toezeggingen. Het schriftelijke en mondelinge optreden van de staatssecretaris heeft ertoe geleid dat de moties niet aangenomen zijn, met uitzondering van één motie van de PvdA die aangehouden is en nog belangrijk kan worden.

 

DE UITEINDELIJKE BALANS
Kort samengevat:
Het concept-Luchthavenbesluit is voorlopig niet veranderd en dat is ronduit teleurstellend. 
Het kan echter zijn dat de uitgestelde motie van de PvdA nog invloed gaat krijgen. Dat zal de komende maanden blijken.
Toch hebben we heel wat bereikt. De toezeggingen van de staatssecretaris hebben geleid tot een verzwaarde taakopdracht aan de Alderstafel en tot een versterkte positie van de BOW, de BMF en de randgemeenten aan die tafel.  Bovendien krijgen ook de gemeenten, die wat verder van het vliegveld afliggen, een vertegenwoordiger aan de Alderstafel. Naast de vertegenwoordiger van Eindhoven zitten er nu twee vertegenwoordigers van de randgemeenten.

De winst zit in de volgende zaken: 

 1. De actie heeft veel aandacht gekregen in de Tweede Kamer. Die stelde zich zeer kritisch op over nut en noodzaak van late vluchten.
 2. Al in 2010 is in het toenmalige Aldersadvies vastgelegd dat er in 2015 een evaluatie moet komen. Die moest plaatsvinden aan toetspunten als de business case (hoeveel zakelijke vluchten!), hinderbeperking, duurzaamheid en leefbaarheid, en de verplaatsing van een deel van de militaire functie.  Daar is aan nu toegevoegd dat noodzaak van het aantal slots tussen 23.00 en 24.00 uur nadrukkelijk aandacht moet krijgen. Het kan tussen nul en acht uitkomen.
 3. De staatssecretaris heeft de Alderstafel gevraagd om in het Plan van Aanpak voor de evaluatie op te nemen dat de bewoners en de randgemeenten aan de Alderstafel hun inbreng zullen hebben bij die evaluatie en bij de advisering over het maximum aantal slots tussen 23.00 en 24.00 uur. 
 4. De z.g. verrijkingsafspraken tussen Eindhoven Airport, BOW en BMF zullen onderdeel uitmaken van de evaluatie. Daarmee krijgen deze, aanvankelijk tijdelijke, maatregelen in praktijk een formele status en een blijvend  karakter.
 5. Die verrijkingsafspraken omvatten onder andere een werkgroep om tot innovatieve maatregelen te komen om de hinder te beperken, en afspraken over de verdeling van de milieuwinst (dat betekent dat als er stillere vliegtuigen komen, de winst voor bijvoorbeeld 50% opgaat aan meer vliegtuigen en voor 50% aan rust voor de omwonenden). Verder omvatten deze afspraken een passage over dat het vliegveld in het weekend een uur later opengaat.
 6. Zodra de resultaten van de evaluatie bekend zijn, zal de staatssecretaris de Kamer informeren. Dit moet vervolgens zijn beslag gaan krijgen in de medegebruiksvergunning die volgt op het Luchthavenbesluit. De Kamer kan daarop nog invloed uitoefenen    

 

DE TOEKOMST
Voor het uiteindelijke aantal vluchten na elven wordt de komende evaluatie dus heel erg belangrijk. De aanloop er naar toe begint nu en eindgt circa medio 2015.
Het is daarbij van het grootste belang dat de randgemeenten samen optrekken met de BOW, de BMF en GVNE, om weerstand te bieden aan de verder volledig door de luchtvaart- en economische belangen gedomineerde Alderstafel. Wij verzoeken dan ook iedereen die ons steunt om er in de plaatselijke politiek op aan te dringen dat deze nauwe samenwerking tijdens de evaluatie tussen de gemeenten onderling en de bewonersorganisaties tot stand komt.

Wij willen in elk geval als Geen Vluchten Na Elven actief en gestructureerd betrokken worden bij de evaluatie van nut en noodzaak van Vluchten Na elven en zullen de Alderstafel daarvoor benaderen.

Omdat het in de komende periode om meer zaken gaat dan alleen de openingstijden, ligt de nadruk in de komende periode minder op onze actiegroep GVNE. U kunt het verloop van zaken het beste volgen op de site van het Platform de 10 Geboden voor Eindhoven Airport (www.de10gebodenvoorea.nl) en van de BOW (www.b-o-w.nl) . Ook vanaf onze GVNE-site kunt u doorlinken.
U kunt trouwens lid worden van de BOW en een steunverklaring tekenen op de site van het Platform. Dat zou op prijs gesteld worden en ook onze positie versterken.

Wij blijven als GVNE bestaan en onze invloed uitoefenen met als inzet:

GEEN REGULIERE VLUCHTEN NA ELVEN EN IN HET WEEKEND NIET VOOR ACHTEN!

De petitiesite zal gedurende de evaluatie open blijven staan. Mensen kunnen de petitie blijven ondertekenen en via aankondigingen op deze site zullen wij u blijven informeren over het verloop en de resultaten van de evaluatie.

 


Actiegroep Geen Vluchten na Elven

Aanbieden petitie met ruim 5000 handtekeningen op 26-6 aanstaande !

2014-06-16 09:50:03

In haar brief van 13 mei jongstleden geeft staatssecretaris Wilma Mansveld antwoord op de ruim 30 vragen die door de Tweede Kamer over de openingstijden van Eindhoven Airport zijn gesteld (klik voor het inzien van deze brief HIER).

Ze geeft geen krimp en een opening tot 24.00 is volgens haar zeker geen ruime jas.

GVNE meent, samen met BOW,BMF en randgemeenten, dat Wilma's jas wel degelijk te ruim is, en dat het oprekken van de openingstijden tot 24.00 (zoals dat in het Ontwerp Luchtvaart Besluit met maximaal 8 landingen na 23.00 mogelijk wordt gemaakt) zowel onwenselijk, niet afgesproken en niet nodig is.

GVNE heeft inmiddels, opnieuw samen met BOW en BMF, een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een reactie op het standpunt van Mansveld (klik voor het inzien van deze reactie HIER). Er is daarnaast door ons intensief overleg gevoerd met diverse Tweede Kamer fracties om ons standpunt toe te lichten.

Inmiddels staat vast dat het luchthavenbesluit Eindhoven Airport op 26 juni In het Algemeen Overleg van de commissie I&M wordt behandeld. Het overleg begint om 10.00 en kan op Internet live worden gevolgd.

GVNE zal op die dag, samen met BOW en BMF, om 9.45 uur de handtekeningen onder de petitie en de door de randgemeenten aangenomen moties aanbieden aan de voorzitter van de commissie I&M. Als er door de Tweede Kamer moties komen om het luchthavenbesluit te wijzigen, dan zullen die in een vervolgzitting in de plenaire vergaderzaal van de Tweede kamer op een nog nader te bepalen moment in stemming worden gebracht.

De petitie is inmiddels door ruim 5000 mensen ondertekend en staat nog voor ondertekening open tot kort voor 26 juni 2014.

Ons doel is en blijft:

Geen reguliere vluchten na elven en in het weekend niet voor achten


Actiegroep Geen Vluchten na ElvenDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

 • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
 • Neem contact op met uw vrienden
  1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
  2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
  3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.