Geen biomassaverbrandingsoven op Pont West in Ronse

pontwest.jpg

Op 15 april 2019 verleende de gemeenteraad van Ronse aan het bedrijf Biosynergy een omgevingsvergunning voor het bouwen en exploiteren van een biomassaverbrandingsoven op Pont West. Ondanks 167 ingediende bezwaren en een ongunstig advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar, is het College van burgemeester en schepenen van mening dat het bedrijventerrein Pont West een geschikte locatie is voor een dergelijke installatie.

Omdat wij niet kunnen akkoord gaan met de beslissing van de gemeenteraad, starten wij een beroepsprocedure bij de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen. De argumentatie contra de biomassaverbrandingsoven is hieronder volledig na te lezen in het beroepschrift. Ook deze petitie zal dan bij het beroepsdossier gevoegd worden.

Wij vragen dan ook iedereen met aandrang deze petitie te ondertekenen om alsnog de bouw van de installatie te verhinderen. Alleen zo kunnen we blijven wonen in een milieuvriendelijke stad én regio, waar kinderen gezond kunnen opgroeien en veilig buiten kunnen spelen!

 

_______________________________________________________________________

BEROEPSCHRIFT BESTENDIGE DEPUTATIE OOST-VLAANDEREN

                                                     AANGETEKEND

NAAM: _______________________________________________

ADRES: _______________________________________________

9600 RONSE
                                                       Aan de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen

                                                                                              Gouvernementstraat, 2

                                                                                              9000 GENT

Betreft: Beroepschrift tegen beslissing CBS RONSE

Referte: OMV _2018148210 – 2018/250
 

Geachte Deputatie,

Hierbij dienen wij een beroepschrift in tegen de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van RONSE dd. 15 april 2019 waarbij een omgevingsvergunning werd verleend aan BIOSYNERGY (Clepkens Koen) voor het bouwen en exploiteren van een biomassaverbrandingsinstallatie op de percelen gelegen 2e afdeling, sectie D, nummer 1227 D en  2e afdeling sectie D, nummer 1227 X.

Wij – directe buurtbewoners – vernamen via de pers[1] dat de omgevingsvergunning voor de biomassaverbrandingsoven door de gemeenteraad was verleend. Groot was onze ontstentenis, omdat de gemeenteraad niet enkel de 167 ingediende bezwaarschriften[2] naast zich had neergelegd maar tevens het ongunstige advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar[3].

Daarom richten wij ons nu tot U met onze voornaamste zorgen en grieven in verband met deze biomassaverbrandingsoven.

-  De ontegensprekelijke negatieve impact op de gezondheid van de buurtbewoners en bij uitbreiding van alle Ronsenaars.

Het (gecontroleerde?) uitstoten van fijnstof, stikstofdioxiden, dioxines… is onze voornaamste bekommernis. Voor ons valt daarom de geografische ligging van deze installatie niet te rijmen met de omgeving. In een straal van +/- 300m rond de installatie liggen namelijk woonwijken (Floréal en Bakkereel), een school (Decrolyschool afdeling Floréal) en een crèche (Felies Kinderopvang Kindertuintje Engelsenlaan 266), waar peuters, kleuters en kleine kinderen vaak buiten vertoeven. Ook ligt het sportcomplex ’t Rosco (thuishaven van KSK Ronse en de jeugdafdeling) in de onmiddellijke omgeving. Sporten naast een verbrandingsoven krijgt plots een andere invulling. Gezonde lucht inademen, wordt namelijk moeilijk…

De (mogelijke) uitstoot van dioxines staat immers ook beschreven in het advies van de omgevingsambtenaar. De installatie zou op zondag niet werken, ook al is een optimale werking van een dergelijke oven slechts gegarandeerd bij een continue werking. Het risico bestaat dus dat er op maandag – wanneer de oven weer wordt geactiveerd – dioxines kunnen vrijkomen bij de opstart met onvolledige verbranding[4]. Een dergelijke uitstoot[5] is bovendien in strijd met het PRUP Pont West die een reductie wil van allerlei vormen van milieuhinder die een negatieve impact kunnen hebben op de nabije of verdere omgeving[6]. Bovendien waait de wind in België meestal uit zuidwestelijke richting[7]. Dit betekent dat de verontreinigde lucht voornamelijk over (de zijkanten van) de stad Ronse zelf zal geblazen worden in plaats van over minder bevolkt gebied.

Verder zou de installatie CO2-neutraal zijn. Maar vooralsnog is er geen uitgewerkt beoordelingskader betreffende CO2-neutraliteit[8]… Dus ook hier plaatsen we de nodige vraagtekens bij.

 

- De aard en aanvoer van de te stoken biomassa

Biosynergy wil in de oven verbranden:

* onbehandeld A- en niet gevaarlijk behandeld B-houtafval van de omliggende bedrijven,

* energiegewassen,

* snoeiafval van containerparken in de stad Ronse en

* houtafval van een recycling bedrijf op 20 km van Ronse (dit laatste moet nog verder uitgewerkt worden). Hierbij gaf de OVAM een ongunstig advies voor de verbranding van onbehandeld houtafval en snoeihout. De reden voor deze afwijzing is dat de verbranding van deze materialen valt onder het verbrandingsverbod volgens het Actieplan Duurzaam Beheer van Biomassa(rest)stromen 2015-2020. Ook dit argument werd door de gemeenteraad aan de kant geschoven.

Materialen aanvoeren en verbranden - tegen het Actieplan in ! -, getuigt nu niet echt van de filosofie achter Pont West: “Pont West is een duurzaam bedrijventerrein dat een voorbeeldproject is op vlak van economie en ecologie.”[9] …

 

- De mogelijke (?) aanleg van een warmtenet, aangesloten op de verbrandingsoven

De gemeenteraad heeft een gunstig advies verleend, omdat er een warmtenet zou uitgebouwd worden. Dit moet dienen om Stad Ronse, SOLVA (Ontwikkelaar Pont West) en toekomstige bedrijven op Pont West te overtuigen van de technische, economische en ecologische opportuniteiten die een warmtenet met zich meebrengt. Maar volgens de omgevingsambtenaar zijn de aanleg van het warmtenet en de mogelijke aansluiting van andere bedrijven nog niet uitgewerkt[10]. Zolang het warmtenet niet is aangesloten, zal de installatie dienst doen voor de verwarming van o.a. burelen en fungeren als demosite van maximaal 400kWth [11]. Indien andere bedrijven worden aangesloten, zal de exploitatie van de verbrandingsoven als demosite dan niet langer kunnen gegarandeerd worden en zal de oven uitgebreid moeten worden tot het aangevraagde warmtevermogen… en dit natuurlijk met een nog grotere negatieve impact als gevolg voor zowel buurtbewoners als alle Ronsenaars! Daarenboven zou de installatie/het bedrijf van Biosynergy niet beantwoorden aan de normen die in 2010 door SOLVA zelf naar voren werden geschoven: “Geen vervuilende bedrijven op Pont West, maar wel milieuvriendelijke bedrijven met een sterkte integratie van het landschap.” Hoe kan er dan een vergunning verleend worden aan een biomassaverbrandingsoven?!

Wij vragen U dan ook met aandrang om gehoor te geven aan onze argumenten en de vergunning voor de verbrandingsoven niet te verlenen, zoals voor de oven te Gent in 2014. Wij, als directe betrokkenen, willen blijven wonen in een milieuvriendelijke stad én regio, waar kinderen gezond kunnen opgroeien en veilig buiten kunnen spelen!

 

Met voorname achting,

Naam: _____________                                    Handtekening: ___________________

 


[1] De gemeenteraad heeft niet gecommuniceerd naar de indieners van de bezwaarschriften. Ook toen de aanvraag door Biosynergy werd ingediend, werden wij als directe betrokkenen hiervan niet op de hoogte gebracht en zijn we dit via de pers te weten gekomen. Ook heeft de gemeenteraad nooit tijdens de periode van de aanvraag een informatievergadering belegd met de buurtbewoners. In de PV Openbaar onderzoek wordt nochtans melding gemaakt van individuele kennisgeving. Zie bijlage: Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen tot verlening van een omgevingsvergunning, p. 3.
[2] Een lijst met naam en adres van 124 indieners vindt U in bijlage 2, Adressenlijst ; het bezwaarschrift vindt U in bijlage 3.
[3] Zie bijlage: Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen tot verlening van een omgevingsvergunning, p. 1.
[4] Zie bijlage: Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen tot verlening van een omgevingsvergunning, p. 4.
[5] Een uitstoot via een schoorsteen, waarvan de hoogte in geen enkel plan te vinden is. Zie bijlage: Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen tot verlening van een omgevingsvergunning, p. 19.
[6] Zie bijlage: Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen tot verlening van een omgevingsvergunning, p. 4.
[7] https://www.frankdeboosere.be/vragen/vraag115.php
[8] Zie bijlage: Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen tot verlening van een omgevingsvergunning, p. 6.
[9] www.ronse.be/nl/pont-west
[10] College van Burgemeester en schepenen beweren dat na een bezoek aan een gelijkaardige biomassacentrale het wel degelijk de bedoeling is om zeker in fase 2 een warmtenet uit te bouwen. In het dossier vinden we echter niets terug van deze “contracten” en “gesprekken”. Zie bijlage: Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen tot verlening van een omgevingsvergunning, p. 20.
[11] Zie bijlage: Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen tot verlening van een omgevingsvergunning, p. 19.

 

 

 

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Sofie Verplancken toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.