Petitie bestemmingsplan Vijfde Dorp

Wij, als Platform Middengebied Zuidplaspolder, zijn deze petitie gestart. Wij zijn niet tegen bouwen, maar wij vinden wel dat dit op de juiste manier  én met aandacht voor alle aspecten moet gaan. Het kan anders! Beter een goed geborgd plan dan een plan waar u de rekening voor gaat betalen!

Want het zal je maar gebeuren. Iemand aan je deur krijgen die jouw locatie en eigendom nodig heeft voor woningbouw in deze polder. Wanneer en hoe is nog niet bekend, maar je komt wel aan de beurt. En dan ben je helemaal de pineut als je bent ingetekend voor (schijn)natuur, -bos of een weg. Dan mag je vertrekken voor een schijntje...

Initiatieven om mee te werken en bij te dragen aan het nieuwe dorp zijn allemaal niet mogelijk. En als je er wel kunt/moet blijven wonen dan is er nul zekerheid over schade die ontstaat door de bouw op deze bodem. 

Zoals het bestemmingsplan er nu voor staat kort samengevat:

* 8000 woningen; dagelijks nog meer verkeersinfarcten; dichtslibben wegen; meer stik- en fijstoffen; geluidsoverlast;

* De huidige bouwprojecten van de omliggende dorpen geven nu al verkeersuitdagingen;

* Het belang van het waterschap voor een robuuste toekomstbestendig en veilige waterhuishouding voor een klimaatdadaptief dorp is niet verankerd. Aan deze randvoorwaarden hecht het waterschap zeer veel waarde. (ervaring Westergouwe)

* Zowel huidige als toekomstige bewoners wordt het recht ontnomen om bezwaar te maken;

* Grootschalige industrie wordt op afstand van 800 meter naast het dorp gebouwd; het zogenaamde (mini)Koning Willem I bos is slechts alleen een "buffer" en geen volwaardig bos; 

* Andere belangen gaan voor de natuur; de zeer beschermde natuur verdwijnt zowel onder de grond als er boven.

* Verstedelijking; dorpse gevoel verdwijnt; vrijheid die de polder geeft om te onthaasten verdwijnt; de veiligheid voor kinderen die opgroeien in de natuur verdwijnt;

* 15 agrarische bedrijven (vee, akker, (glas)tuin, fourage, paarden, loon) moeten verdwijnen of zitten klem. Er wordt geen perspectief geboden; Bedrijven in de Groene Schakel staan al op slot zonder dat natuur gecreerd is of wordt en worden beperkt in hun bedrijfsvoering 

* U (inwoner zuidplas) betaalt straks mee aan de rekening van het 5e dorp; onvoorziene kosten die niet geborgd zijn.

 

Uiteenzetting:

De besluitvorming van het Vijfde Dorp komt eraan. Helaas wil het College, samen met een deel van de gemeenteraad, voor dit niet gewaarborgde bestemmingsplan in stemmen onder financiele druk van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten, die reeds op gronden in het gebied gelegd is. In de planvorming moeten nog teveel onderzoeken gedaan worden en is nog veel onzeker. 

Inwoners van de Gemeente Zuidplas, buiten dit gebied, zijn in sommige gevallen onvoldoende op de hoogte van de omvangrijke plannen. Kennen de locatie niet, weten de ligging van het Middengebied/5e dorp niet. Dit is dichterbij dan u denkt...

De inwoners van de Gemeente zuidplas zijn niet bewust van de hoogte van de vele extra verkeersbewegingen wat het met zich meebrengt. Let op; de huidige woningbouw-projecten in de andere omliggende dorpen zijn nog niet afgerond. Daarnaast is er voor een deel ook extra geluidshinder en afname leefomgeving door toename fijnstof etc. Veel inwoners en bewoners van omliggende dorpen zijn tegen het bouwen van dit nu nog groene gebied wat zich kenmerkt door tochten en lintbebouwing.  

Daarnaast wordt dit plan goed gepraat met bouwen, bouwen bouwen, omdat er een woning tekort is. Er worden inwoners en ondernemers uitgerookt of nadeelcompensatie wordt onvoldoende geborgd. Het gebied wordt voor woningbouw onvoldoende optimaal gebruikt en lijkt op basis van grondposities ingericht. Daarnaast, door het nu goed te keuren van het plan ontneemt de gemeente ook van de toekomstige bewoners de mogelijkheid op het maken van bezwaren. 

Het College en projectteam slaan de adviezen van het waterschap Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard in de wind met betrekking tot klimaatadaptief, robuust en veilige waterhuishouding. Hier kunnen grote problemen uit voort vloeien. Dit kan dan niet verhaald worden en komt voor rekening van de bewoners. Zoals bij Koningskwartier. 

De schijnparticipatie van het college en projectteam met de bewoners/ondernemers die kennis hebben van de polder zijn niet meegenomen in de vaststelling van dit bestemmingplan. Een aantal raadsleden zijn wel actief omgegaan met de input van bewoners/ondernemers, maar vele kritische amendenten werden afgeraden door college. 

Het plan zit nog vol foute bestemmingen, berekeningen en heeft een schijn inrichting op natuur en ecologie. Een beperkte strook langs de snelweg A20 leggen vanwege bodemsamenstelling mbt tot de beschermde kattenklei, terwijl het te bebouwen gebied ook op deze kattenklei gebouwd gaat worden. 

Een "groene" schakel die naar verwachting pas 10-15 jaar na de start van de bouw tot ontwikkeling gaat komen en als sluitpost mag dienen. 

De gemeente Zuidplas die als gemeente eigenlijk te klein is om dit mega project tot een goed einde te brengen en daardoor heel Gemeente Zuidplas mee kan nemen in een financiële strop of zelfs artikel 12. Andere betrokken partijen met meer grondposities (Rotterdam, provincie) dragen niet tot onvoldoende bij aan de ontwikkeling terwijl juist voor deze partijen gebouwd wordt en niet enkel voor inwoners Zuidplas. 

Kortom; het plan is nu niet klaar voor vaststelling. Wij willen met deze petitie uitstel van het bestemmingsplan zoals deze nu voorligt. Het plan moet namelijk terug naar de (teken)tafel voor verankering op diverse vlakken. Zoals infrastructuur, financien, waterhuishouding en natuur. Ook dan heeft Zuidplas een financiële afwaardering, maar wel een geborg plan voor de toekomst en de inwoners van Zuidplas.

 

 

 

 

 


Platform Middengebied Zuidplaspolder    Neem contact op met de schrijver van de petitie