Uitbreiding blauwe zone Castricum

ACTUEEL

Lees hier in het Nieuwsblad van Castricum wat wij als Comite Castricum Blauw Nee! hebben bereikt in onze eerste week campagne voeren.

 

Zie onderaan deze pagina ons persbericht van 17 september 2013.

********************************************

Beste buurtbewoners,

Wellicht is jullie niet ontgaan dat er vergevorderde plannen zijn bij de gemeente Castricum om de blauwe zone uit te breiden naar onze wijk. Tot 19 september kan er bezwaar worden ingediend tegen deze plannen. Als er geen bezwaar komt dan worden ze na 19 september definitief ingevoerd. De dramatische gevolgen daarvan worden hieronder samengevat weergegeven:


Het besluit van de gemeente kan zal waarschijnlijk gaan afwijken van het concept dat nu is gepubliceerd.

ACTUEEL:

De gemeente gaat het voorstel aanpassen en opnieuw aan B&W voorleggen. In hoeverre dit nieuwe voorstel gaat afwijken van het vorige weten wij niet zeker.

Wij zijn er dus nog lang niet! Hoe meer tegengeluid er is, hoe duidelijker ons standpunt is. Help mee om je eigen straat over de 50% stemmers te halen!

 

Samengevat het besluit en de effecten

 • Elk woonadres zonder oprit krijgt maximaal 1 ontheffing, te gebruiken voor 1 of max 2 auto's (maar niet tegelijkertijd voor 2 auto’s). Dit is een plastic kaartje om achter te voorruit te plaatsen met de kentekens hierop.
 • Van ma t/m zaterdag van 8-18 gaat het gelden, buiten die tijden mag iedereen parkeren. Ja, t/m zaterdag staat in de stukken op de webstie van de gemeente. De brief met kenmerk UI13/09093 noemt ma t/m vrijdag. De gemeente geeft nu toe dat dit een fout in de communicatie is geweest.
 • Heb je een inrit of parkeervoorziening dan krijg je geen ontheffing, ook al heb je meer dan 1 auto of past je auto niet op de inrit of gebruik je de inrit helemaal niet.
 • Heb je een inrit volgens de gemeente maar je gebruikt deze zelden of nooit, dan krijg je geen ontheffing. Dat moet je eerst een procedure bij de gemeente starten om je inrit te laten opheffen, de kosten zijn voor de bewoner, en daarna kan je pas een ontheffing krijgen.
 • Ook in de bouwvak en de schoolvakanties als je met gemak meerdere vrachtauto's in de straat zou kunnen parkeren kan je dus maar met 1 auto per huishouden in de straat staan.
 • De eisen betreffende een inrit zijn onduidelijk. Uit de eerdere blauwe zones in Castricum Verzetshelden buurt is duidelijk geworden dat je al snel een oprit hebt. Wie er wel of geen inrit toegewezen gaan krijgen is niet duidelijk, de eisen hieromtrent ontbreken. Wel bestaat er een beleidsnotitie van de gemeente hierover. Of dit de richtlijn wordt of het feitelijke gebruik of anders is onbekend.
 • Een ontheffing gaat je €57,30 per 3 jaar kosten.
 • Voor fase 1 in de verzetshelden buurt is een Beleidsregel opgesteld. Hoe de beleidsregel voor fase 2 wordt is niet duidelijk, wordt niets over genoemd in het concept.
 • De gemeente geeft duidelijk aan dat de maatregel bedoeld is om de forenzen die in het centrum werken elders te laten parkeren, buiten de woongebieden. De aanleiding van het huidige beleid zou mede gebaseerd zijn op klachten van de bewoners rondom de Korte Cieweg. De klagers zijn in een eerder stadium geselecteerd om bij een Raadsvergadering te komen inspreken.
 • Tegenstanders van de maatregel zijn niet benaderd om te komen inspreken.
 • De gemeente voert aan dat de invoering van fase 1 gunstig is geëvalueerd. Echter, bij de evaluatie is bewust een selectie gemaakt wie deze enquête mocht invullen. De mensen die werden benadeeld, met 2 auto’s en/of inritten, konden niet deelnemen aan de enquête. Bij de hoorzitting met de bewoners is deze sturing van de enquête ook aangekaart door de bewoners die niet werden geënquêteerd. In de evaluatie is dit niet terug te vinden, evenmin de bezwaren naar aanleiding van de gehanteerde onderzoeksmethode.

Informatievoorziening door de gemeente schiet tekort: Schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur omtrent dit beleid zijn nog niet beantwoord, de tijd voor een zienswijze gaat dringen; telefonisch is de uitvoerend ambtenaar zeer lastig bereikbaar. De informatie van de gemeente is gepubliceerd midden in de bouwvak met lage attentiewaarde. De aanvullende brief is met 2 weken vertraging naar een deel van betrokkenen gestuurd. In die brief staat andere info (vrijdag versus zaterdag!) dan in de publicaties op de website van de gemeente.

De maatregel van uitbreiden blauwe zone lijkt zijn doel voorbij te schieten. Het middel is veel erger dan de kwaal. De kort parkeerders aan de Korte Cieweg zullen gewoon blijven komen en zullen gaan parkeren met een parkeerschijf. Een deel van de oorzaak van de hinder blijft dus gewoon aanwezig.

Samenvatting van de bezwaren tegen de voorgestelde blauwe zone

Gezinnen met twee of meer auto’s worden ernstig gedupeerd. De gemeente claimt dat de maatregel juist in het belang van de bewoners wordt genomen. Als dat zo is dan moet de maatregel opgerekt worden zodat bewoners met meerdere auto’s ontheffingen voor meerdere auto’s krijgen. Volgens het CBS heeft meer dan 25% van de huishoudens een tweede auto. In de hogere inkomensgroepen, waar Castricum zeker onder valt, is dat percentage veel hoger. (rapport CBS(voor meer info over het aantal auto’s per huishouden is hier te vinden: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/69B7DBF3-BA02-4B1F-90D0-40F362C6C4E1/0/2012k1v4p34art.pdf

 • De ‘blauwe zone’ maatregel is ondoordacht want ze heeft niet het gewenste effect. Als gevolg van de beperkte ontheffingen zullen de ‘tweede’ auto’s geparkeerd worden in de achterliggende straten. De Julianastraat, Irenestraat en Margrietstraat zullen overlopen met de auto's van de forenzen en de tientallen boventallige auto's uit de wijk.
 • Hierdoor ontstaat direct overlast voor deze bewoners. Als gevolg daarvan zal de gemeente zich geroepen voelen ook daar blauwe zones in te stellen, met een ontheffing voor slechts één auto per gezin. Het gevolg zal zijn dat de overlast zich verder verplaatst naar andere straten en de bewoners overal veel overlast gaan ervaren.
 • De maatregel betekent een verzwaring van de handhavingslast door de nu al onderbemande politie. De gemeente creëert een niet te handhaven situatie. Het gevolg daarvan zal zijn dat er meer gehandhaafd wordt door de gemeente op kosten van de bewoners (door nieuw te werven parkeerpolitie) of dat de nieuwe regels niet worden gehandhaafd. Uit de praktijk weten wij bijvoorbeeld dat handhaving niet gebeurt wanneer inritten, ten dele, worden geblokkeerd door parkeerders. Beide uitkomsten schaden de relatie tussen burgers en overheid.
 • De maatregel tast dus het vertrouwen van de burger in de overheid aan. De burger voelt zich niet beschermd en onnodig op kosten gejaagd. De gemeente beweert dat de maatregel juist in het belang van de bewoners wordt genomen, maar uit de vele bezwaren tegen deze maatregel blijkt het tegenovergestelde.
 • De werkgevers in het dorpscentrum worden niet geholpen door deze maatregel, integendeel. Een compensatie van de werkgevers (bankkantoren, dienstverleners en winkeliers) aan de bewoners in het dorpscentrum ligt niet in de planning, verhalen van de kosten evenmin.
 • Het wooncomfort wordt aangetast door dit beleid, een daling van de waarde van je huis is het gevolg. Enorme kapitaalvernietiging van het woningbezit van de bewoners.
 • De maatregel schiet zijn doel voorbij. De maatregel begon om de forenzen te dwingen op bepaalde parkeerplaatsen te parkeren, inmiddels is dit lokaal te bestrijden probleem als een olievlek over heel Castricum uitgevloeid en weet niemand meer voor welk probleem deze maatregel de oplossing is. De kosten worden niet verhaald op de veroorzaker, de forens, maar op de bewoner.

Wat zijn de toekomstige gevolgen?

 • Betaald parkeren. Nu is het alleen nog maar een blauwe zone maar de kans is levensgroot aanwezig dat dit een opmaat wordt voor betaald parkeren in de toekomst. Over een paar jaar loopt de afspraak met de parkeergarage onder het Bakkerspleintje af om gratis te parkeren (met parkeerschijf). Dan komt er dus een tweede olievlek over Castricum van mensen die liever met parkeerschijf parkeren dan betalen.
 • De vergunningen worden een melkkoe. Het zal niet bij de €57,30 per 3 jaar blijven, op zijn minst komt er jaarlijks een inflatiecorrectie, tarifering zal worden aangepast naar betaling per jaar en dan per maand met aanzienlijke afrondingen in het nadeel van de bewoner. Uiteindelijk komt er betaald parkeren waardoor het bezoek van bedrijven en bewoners verder op kosten gejaagd zal worden.
 • Alle straten in het dorpshart worden uiteindelijk blauwe zone waardoor alle bewoners met meerdere auto’s hun auto moeten parkeren op verafgelegen parkeerplaatsen, zonder toezicht. Met als gevolg dagelijkse irritatie en de sterk toegenomen risico’s van auto-inbraken.

Kortom: het middel is veel erger dan de kwaal.

Daarom vragen wij, ondertekenaars van deze petitie, aan u, geacht gemeentebestuur, om deze maatregel te herzien.

In de herziening verzoeken wij u dringend daadwerkelijk rekening te houden met de belangen van de bewoners en de bedrijven zodat zij bij hun huis en kantoor kunnen blijven parkeren. En niet verjaagd worden naar de randen van het dorp.

Wanneer je het er mee eens bent dat het middel veel

erger is dan de kwaal teken dan deze petitie!

Dien ook zelf nog een schriftelijke zienswijze in voor 19 september as wanneer je andere argumenten hebt, een alternatief voorstel hebt of eerst meer informatie wilt hebben in de vorm van bijvoorbeeld een informatie en inspreekavond voor bewoners.

Houd zelf de regie over waar en wanneer je kan parkeren. Blijf baas in eigen straat! Je weet uit eigen ervaring dat er altijd wel een parkeerplaats is te vinden op 50 of max 100m van je huis. Dat gaat 5 en later 15 min lopen worden!

Is de gemeente er voor ons, of voor de forens? Wie vertegenwoordigen zij en door wie zijn zij gekozen? Door de bewoners of de forenzen?

Stelling:

Hierbij verklaart ondergetekende dat het ontwerpverkeersbesluit inzake het instellen van

een blauwe zone inde Stationsweg/Mient etc / “Het ontwerkpverkeersbesluit blauwe zone fase 2” niet op mijn steun kan rekenen. Ik ben van mening dat er geen noodzaak bestaat om voor onze wijk een blauwe zone als verkeersbesluit in te stellen en wij onevenredig in onze belangen worden geschaad.

Voor meer informatie zie:

http://www.castricum.nl/index.php?simaction=content&mediumid=2&pagid=2107

http://www.castricum.nl/index.php?simaction=content&mediumid=2&pagid=2107&stukid=70721 met onderaan de download voor tekening en officiele conceptbesluit.

http://www.castricum.nl/index.php?simaction=content&mediumid=2&pagid=64&bristukid=103&fontsize=12&bristukid=103&rubriek_id=143&stukid=65347

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/69B7DBF3-BA02-4B1F-90D0-40F362C6C4E1/0/2012k1v4p34art.pdf

Het huis aan huist blad De Castricummer heeft ook aandacht besteed aan onze actie, zie hier:
file://localhost/Users/Richard2012/Downloads/De%20Castricummer%20news_ct_wk37_2013.pdf

 

 

*******************

 

Zelf een zienswijze, beter plan, protest? Voorbeeld brief:

Laat van je horen bij de gemeente en dien een zienswijze in. Je kan onderstaand format kopieren en zelf verder invullen.

 

College van Burgemeester en Wethouders van Castricum

Postbus 1301

1900 BH Castricum

gemeentebestuur@castricum.nl

Betreft: ontwerpverkeersbesluit blauwe zone fase 2

Castricum … sept 2013

Mijne heren,

….(hier je motivatie, zienswijze, protest of voorstel)....

Graag ontvang ik van u een bevestiging van ontvangst van dit schrijven.

Graag ontvang ik van u een inhoudelijke reactie op mijn zienswijze, geen standaardbrief.

Hoogachtend,

ondertekening

 

Bij voorkeur indienen per aangetekende post of persoonlijk afgeven en ter plekke een ontvangstbevestiging vragen!


***************

PERSBERICHT 17 sept 2013

Gemeente heroverweegt uitbreiding blauwe zone Oranjebuurt.

Een massaal ondertekende petitie en een gesprek met actiecomité Castricum Blauw Nee heeft wethouder Meijer op andere gedachten gebracht over de uitbreiding van de blauwe zone in de Oranjebuurt. Maandagavond overhandigde het actiecomité de petitie Blauwe zone Nee met 192 handtekeningen aan de wethouder. De bezwaren van de bewoners vonden een gewillig oor bij de wethouder. Hij zegde toe de uitbreiding van de tweede fase blauwe zone te heroverwegen om aan de zorgen van de bewoners tegemoet te komen. De optie om de uitbreiding voor onbepaalde tijd uit te stellen lijkt nu door de wethouder als voorstel te worden overgenomen.  Het Comité houdt de komende tijd strak de vinger aan de pols bij de wethouder.

De petitie is in korte tijd, met name in de Oranjebuurt massaal ondertekend. De bewoners maken de volgende bezwaren: de blauwe zone drukt de auto naar de omliggende straten waardoor daar overlast gaat ontstaan en opnieuw een blauwe zone nodig is; de maatregel kost de bewoners en de gemeente extra geld voor vergunningen en handhavers, de bewoners ervaren op dit moment geen parkeerprobleem waar een dergelijke rigoureuze oplossing voor nodig is, de gemeente stelt slechts één ontheffing per gezin beschikbaar, de bewoners vrezen dat deze maatregelen onvermijdelijk leiden naar de invoering van betaald parkeren en de bewoners zijn er niet van overtuigd dat de gemeente de problematiek voldoende onderzocht heeft. In een open gesprek met de wethouder heeft het Comité suggesties gedaan voor alternatieven. De wethouder heeft deze in ontvangst genomen en gaat ze bestuderen. Maandag zal de wethouder zijn voornemens met betrekking tot de blauwe zones bekend maken in het College van B&W.

*****************