Subsidieer de Utrechtse Bachcantatediensten

Korte omschrijving:
De Stichting Utrechtse Bachcantatediensten dreigt haar gemeentesubsidie te verliezen en kan, ondanks vele pogingen daartoe in het verleden, niet overleven zonder deze subsidie. Het advies om de subsidie niet te continueren is op dubieuze gronden tot stand gekomen. Help ons deze fout te herstellen!

Petitie:

Wij, bestuur, deelnemers en sympathisanten van de Utrechtse Bachcantatediensten en cultuurliefhebbers,

overwegende dat:

 • de Commissie Cultuurnota in haar advies aan het college van burgemeester en wethouders dezelfde argumenten bij de ene instelling gehanteerd heeft om deze subsidiabel te achten en bij de andere instelling om deze niet subsidiabel te achten;
 • deze commissie in het voornoemde advies over de Utrechtse Bachcantatediensten argumenten negatief gebruikt heeft die in voorgaande jaren door eerdere adviescommissies positief gebruikt zijn (bijv. laagdrempeligheid);
 • de commissie in haar advies om de Utrechtse Bachcantatediensten niet subsidiabel te achten argumenten heeft aangewend die al even slecht van toepassing zijn op de Utrechtse Bachcantatediensten als op vele wel subsidiabel geachte instellingen (bijv. geen ledencontributie);
 • de commissie geweigerd heeft om de feitelijke onjuistheden in het advies (onvoldoende waarborgen van kwaliteit, ledencontributie terwijl een stichting geen leden kent) te erkennen;
 • de commissie geen bezoek heeft gebracht aan een activiteit van de Utrechtse Bachcantatediensten om zelf de door haar onvoldoende geachte kwaliteit te beoordelen;

en constaterende dat:

 • het advies van de commissie niet op steekhoudende argumenten gestoeld is;
 • het college van burgemeester en wethouders de intentie heeft uitgesproken om dit advies te volgen;
 • de Stichting Utrechtse Bachcantatediensten een groot deel aan eigen inkomsten genereert (2/3), maar voor het resterende deel in de afgelopen jaren geen alternatieven heeft weten te vinden en dus dreigt te verdwijnen wanneer zij niet langer gesubsidieerd wordt;
 • de Stichting Utrechtse Bachcantatediensten slechts een bescheiden nominaal subsidiebedrag heeft aangevraagd, maar wel een groot publieks- en deelnemersbereik heeft, waardoor iedere euro subsidie aan deze instelling een hoog rendement heeft;
 • het college van burgemeester en wethouders voornemens is om sommige andere instellingen te subsidiëren met grotere bedragen dan die instellingen hebben aangevraagd;

verzoeken u, leden van de gemeenteraad van de gemeente Utrecht:

 • niet in te stemmen met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dat op basis van een onzorgvuldig advies tot stand is gekomen; en
 • te besluiten het voorstel van het college van burgemeester en wethouders te amenderen zodanig dat de Stichting Utrechtse Bachcantatediensten ook de komende jaren gesubsidieerd zal worden.

Stichting Utrechtse Bachcantatediensten    Neem contact op met de schrijver van de petitie