Petitie tegen discriminatie en voor een rechtvaardige samenleving

Eisen aan gemeenteraad:

1 Stop aan racisme, door mensen die zich hier schuldig aan maken te vervolgen.

2 Discriminatie en uitsluiting aanpakken op alle domeinen.

3 Gelijke behandeling van burgers en tegen zinloos geweld door politieambtenaren.

NL - Deze petitie wordt opgestart door het Afrikaans Platform, een federatie die de belangen behartigt van de Afrikaanse Gemeenschap in België. Naar aanleiding van een incident op 18 september, waar Elisabeth Sekanabo, één van onze leden, slachtoffer werd van zinloos geweld en discriminatie besloten wij om dit gebeurde kenbaar te maken. Elisabeth is de voorzitster van Amuka vzw, een lidorganisatie van het Platform voor Afrikaanse Gemeenschappen. Zij kreeg te maken met zinloos geweld en discriminatie, terwijl zij onderweg was naar een werkvergadering. Elisabeth wilde nog snel even naar het toilet gaan in een cafeetje, alvorens met het werk te starten. Dit toiletbezoek werd een regelrechte nachtmerrie. U kan het verhaal dat haar dochter neerschreef lezen op, https://www.facebook.com/steunbetuigingelisabethsekanabo?fref=ts en film met interview op Congo Ya Sika http://www.youtube.com/watch?v=M56HAuE_iJU

Na het incident ontving het Afrikaans Platform verschillende reacties van mensen die gelijkaardige situaties hadden meegemaakt. Omdat wij de belangen behartigen van de Afrikaanse gemeenschap en wij staan voor een rechtvaardige samenleving, lanceren wij deze petitie. Elke dag wordt de Afrikaanse gemeenschap geconfronteerd met discriminatie op DIVERSE domeinen: werk, studies, huisvesting etc. In dit geval kwam er ook zinloos geweld en vernedering door politie aan te pas.

Het verhaal van Elisabeth nam een andere wending, dit omdat zij nu ook als agressor werd aanzien ipv slachtoffer en zij haar klacht niet kon neerleggen. Na dit hele verhaal wilde zij dat gerechtigheid kon geschieden, maar in plaats daarvan werd zij meegesleurd in een mallemolen van onrechtvaardigheid. De politie werd ook aangesproken op haar verantwoordelijkheid in dit gebeuren en er werd een klacht neergelegd bij Comité P. Geweten dat een groot deel van de klachten geadresseerd aan Comité P geseponeerd worden, staat deze zaak reeds op wankele grondvesten. De regels van de bureaucratie doen het recht van een enkele burger teniet. Dit veroorzaakte zoveel verontwaardiging, dat haar verhaal werd opgenomen in de media. Hierna bereikten ook weer verschillende reacties het Afrikaans Platform met betrekking tot zinloos geweld door de politie. Deze laatste reacties tonen aan dat zinloos geweld m.b.t. deze instantie en onnodig machtsvertoon in het algemeen wijdverspreid is. Dit bevestigt dat er een structureel probleem heerst.

De vrouw, waardoor deze thematieken werden aangehaald, is een vrouw die werkelijk een SYMBOOL is van verdraagzaamheid en diversiteit. Zij werd genomineerd tot vredevrouw en zet zich in voor de sociale cohesie met haar vereniging, specifiek voor vrouwen. Haar gezin bestaat uit een mix van Congolees, Belgisch, Aramees en Marokkaans bloed. Zij toont aan dat leven met verschillende achtergronden én met respect voor elkaar mogelijk is. Het racisme dat deze vrouw meemaakte was geen 'relatief' begrip, niet geënt op 'een excuus voor persoonlijke mislukking' en wel degelijk een MISDAAD tegen de MENSELIJKHEID. Na dit incident is zij allesbehalve haatdragend. Desalniettemin moet gerechtigheid geschieden.

Met deze petitie willen wij oproepen tot een vreedzame steunbetuiging. Wij zeggen NEEN aan discriminatie, NEEN aan zinloos geweld, NEEN aan ELKE vorm van racisme en een grote JA voor een rechtvaardige samenleving. Deze drie pijlers komen voor in alle samenlevingen en juist daarom willen wij benadrukken dat wij ELKE vorm van racisme, discriminatie en zinloos geweld VEROORDELEN. Wij zijn immers allen BURGERS, die naar ons standpunt allen onze BURGERZIN moeten opnemen. Wij willen in GEEN GEVAL afglijden naar een wij-zij denken, juist omdat wij allen BURGERS en vooral MENSEN zijn. Dit voorbeeld is een zeer slecht voorbeeld van hoe mensen de ander vernederen omwille van anders-zijn en omwille van macht in de tweede instantie. Wij zijn allen GELIJKEN, en zo moeten we de ander ook behandelen. Omdat wij staan voor een Pan-universele houding naar ALLE mensen toe verwachten wij GEEN haatdragende boodschappen!

Met deze petitie verzamelen wij 10.000 handtekeningen om een duidelijk signaal te geven aan het huidige beleid om zinloos geweld en discriminatie aan te pakken en dit op de beleidsagenda te plaatsen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FR- Pétition contre la discrimination et pour une justice égalitaire

Demandes au conseil communales:

1 Mettre un terme au racisme en appliquant la loi et en poursuivant rééllement ceux qui se rendent coupable d'actes raciste et discriminatoire

2 Prendre des mesures efficace contre l'exclusion et la discrimination dans tout les secteurs et domaines d'activités de la societe

3 Traitement equitable de tout les citoyens par les officiers de police

Cette petition a étè crée par la Plateforme Africaine, une fédération qui veille à la communauté africaine en Belgique.  Suite à l’incident du 18 septembre, où Elisabeth Sekanabo, une de nos membres, a étè victime de violence gratuite et de discrimination, nous avons decidé de rendre publique ce qui s’est passé. Elisabeth est la president de l’ASBL Amuka, une organisation membre de la Plateforme des communauté africaines. Elle a eu à faire à la violence gratuite et la discrimination, pendant qu’elle était en route pour une réunion de travail. Elisabeth a voulu aller au toilette dans un petit café, avant d’arriver à sa reunion. Cette visite au toilette a étè un cauchemar. Vous pouvez l’histoire
que sa fille a écrit içi:   https://www.facebook.com/steunbetuigingelisabethsekanabo?fref=ts et un interview avec Congo ya Sika http://www.youtube.com/watch?v=M56HAuE_iJU

Aprés l’incident, la Plateforme Africaine a réçu plusieurs témoignages de personnes qui ont vécus des situations similaires. Parceque nous defendons les interêts de la communauté africaine et que nous sommes pour  une cohabitation juste, nous lançons cette pétition. Chaque jour, la communauté africaine fait face à la discrimination dans plusieurs domaines: le travail, les etudes, l’immobilier ect. Dans ce cas est aussi mis en cause la violence gratuite et l’humiliation infligé à Elisabeth par la police.

L’histoire d’Elisabeth a pris une autre tournure, voulans porter plainte contre ses agresseurs, elle a été, elle, designee comme l’agresseur et n’a pas pû deposer sa plainte. Elle a voulu que justice soit faite mais elle a étè emportée dans un tourbillon d’injustices. La police est également appélé à rendre des compte dans cette histoire et une plainte a étè introduite au comité P. Mais sachant que la plupart des plaintes déposées au comité P. sont classées sans suite, la plainte d’Elisabeth part déjà sur une base fragile. Les régles de la bureaucratie fait la loi pour un citoyen et pas pour l’autre. Cela cause tellement d’ inégalités que son histoire a étè portée par les medias. Aprés cela, la Plateforme Africaine a réçu différents témoignages de violence gratuite de la part de la police. Ces témoignages demontrent que la violence, insensée et utilisée à tord est largement rependu dans cette instance. Cela confirme qu’il y’a un probleme structurel dans la police.

Cette femme, qui a subie cette incident, est vraiment un symbole de tolérance et de diversité. Elle a étè nominée femme de la
paix et fait partie de la cohésion sociale avec son association spécifiquement tournée vérs les femmes. On retrouve dans sa famille des Congolais, des Belges, des Armeniens, et des Marocains. Elle prouve que c’est possible de bien s’entendre et de vivre dans le respect avec des personnes de différentes origines. Le racisme qu’ a subi cette femme n’est pas une “incomprehension”, “une excuse d’échec personnel”, mais bien un crime contre l’humanité. Après cet incident, elle ne garde pas de haine, néanmoins, une justice doit être rendue.

Avec cette petition, nous voulons faire apel à une action de soutient paisible. Nous disons NON à la discrimination, NON à la violence gratuite, NON à toutes formes de racisme et un grand OUI pour une cohabitation juste. Ces trois pilliers sont récurents dans toute cohabitation et sont justes. c’est pourquoi nous insistons que soient jugés toutes formes de racisme, de discrimination et de violence
gratuite.

Nous sommestous des citoyens, qui devons garder notre citoyeneté. Nous ne devons en aucun cas déraper vérs l’exclusion de ceux qui sont différents, car nous sommes non seulement des citoyens mais surtout des humains. Cette exemple est un trés mauvais exemple de comment les gens humilient les autres parcequ’ils sont différents et au moyens de la force. Nous sommes tous égaux et nous devons considerer les autres en consequence. Parceque nous défendons un comportement pan-universelle, nous n’envoyons aucun message de haine et nous n’en
attendons pas.

Nous voulons, avec cette pétition, atteindre 10.000 signatures pour passer un signal clair à l’actuel
gouvernement pour tenir en compte la discrimination et la la violence gratuite
et planifier un agenda contre ces problèmatiques.