Petitie tegen collectieve bekendmaking toetsresultaten FEM

Afgelopen dinsdag 5 november 2013 ontvingen jullie, studenten van de Academie FEM, het volgende bericht:

Publicatie toetscijfers

Vanaf kwartiel 2 worden alle toetscijfers in Bison op vrijdag na 12.00 uur gepubliceerd in de eerste week van het nieuwe kwartiel. Voor kwartiel 2 is dit dus vrijdag 22 november na 12.00 uur.

Dit is besloten naar aanleiding van een verzoek van studenten uit de Academieraad. Zo is er voor iedereen duidelijkheid wanneer de toetscijfers bekend worden gemaakt.

Dit bericht geeft aan dat de toetscijfers van zowel herkansingen als reguliere toetsen op een vooraf vastgesteld moment bekend zullen worden gemaakt. Voor de reguliere toetsen gemaakt op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag in week 9, zal dit betekenen dat de periode tot bekendmaking op de 14e, respectievelijk de 13e, 12e, 11e en 10e onderwijsdag zal eindigen. Voor de herkansingstoetsen in week 8 vanaf blok 2 betekent dit dat de periode tot bekendmaking van de resultaten zelfs 19, 18, 17, 16 en 15 onderwijsdagen zal duren.

Dit is in strijd met artikel 21 lid 2 van het Onderwijs & Examenregelement 2013-2014 van de Academie FEM, zoals hieronder weergegeven:

Artikel 21 Vaststelling en bekendmaking van de uitslag van een toets

2. Bij andere vormen van toetsen stelt de examinator een voorlopige uitslag vast uiterlijk op de tiende (schriftelijke toetsen) of vijftiende (andere vormen van toetsen zoalswerkstukken, etc.) onderwijsdag na de dag waarop deze toets isafgelegd. Uiterlijk op de vijfde onderwijsdag na de toetsinzage (zie artikel 23 lid 2) stelt de examinator de definitieve uitslag van een toets vast.


Deze beleidswijziging zal dus een tussentijdse aanpassing van de OER vereisen. Echter vermeldt artikel 2 lid 3 dat tussentijdse aanpassing van de OER niet is toegestaan, indien dit de belangen van betrokken studenten zal schaden, zie het artikel hieronder:

Artikel 2 Publicatie en tussentijdse wijziging van de Onderwijs- en ExamenRegeling

3. Tussentijdse wijziging (dus na eerste publicatie op MijnSaxion, Blackboard of een andere door de opleiding gebruikte digitale omgeving) van de Onderwijs- en ExamenRegeling en de bijbehorende uitwerkingen is alleen mogelijk als dit de belangen van betrokken studenten niet schaadt.


Omdat aan bovengenoemd artikel mijns inziens niet is voldaan, kan niet zomaar worden afgeweken van de 10 onderwijsdagen-norm en is de beleidswijziging van het collectief bekendmaken van toetsresultaten niet geldig.

De directie van de Academie FEM is van mening dat genoemde wijziging de studentenbelangen niet schaadt, omdat de studentgeleding van de Academieraad (á 5 personen) het verzoek tot deze beleidswijziging heeft ingediend en daarmee ervan uitgaat dat het in het voordeel van studenten zal zijn. De studentgeleding wordt immers als een vertegenwoordiging van alle 1500 studenten van de Academie gezien.

Ik ben het hier niet mee eens, omdat naar mijn oordeel te weinig onderzoek is verricht naar de daadwerkelijke meningen van studenten aan de opleiding en ik denk dat veel van jullie vinden dat genoemde beleidswijziging in ons nadeel zal zijn.

De Academieraad is van mening dat onduideijkheid die nu heerst betreft het moment van bekendmaking van resultaten, zorgt voor onrust. Uiteraard kan ik me dit voorstellen. Echter denk ik dat veel studenten diezelfde onrust ervaren indien zij alleen maar langer op de resultaten moeten wachten. Daarnaast lijkt mij het ook onnodig om resultaten die reeds bekend zijn, met uitstel te publiceren, alleen omdat dit misschien voor sommige studenten wat onrust op zal leveren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de Onderwijs & Examenregeling geschendt wordt.

 

Om deze beleidswijziging tegen te houden heb ik jullie nodig en dienen wij met zijn allen aan te tonen dat de beleidswijziging in ons nadeel zal zijn.

Ben jij het met mij eens? Teken dan nu de petitie!

Ik zal deze petitie aanbieden aan de directie van de Academie FEM op maandag 18 november.