Openbaar onderzoek Natuurbehoud en herstel in Gemeente schoten

Opmerkingen en Bezwaren      Deadline : 20 Mei 2014

In 2006 werd een geheel bebost perceel, grotendeels gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied,snel ontbost vooraleer een stakingsbevel werd opgelegd. (schoten afdeling A nr.95K) De ontbossing werd "gereguraliseerd"met een "boscompensatie",betaald door de projectontwikkelaar B.V.

De Raad van State heeft de reguralisatie-vergunning vernietigd in 2010.

De VZW Aktiekomitee Red de Voorkempen heeft zich als burgerlijke partij gevoegd in de correctionele procedure. Een vonnis van 27 Januari 2014 heeft een boete met uitstel opgelegd.(An66.99.415.11)

Ondertussen stelde het Agentschap Natuur en Bos tijdens een nieuw plaatsbezoekop 6 december 2013 vast dat wat voorgesteld werd als heraanplanting grotendeels in "bosgebied" niet voldeed.

In graad van correctioneel beroep vorderen de  burgerlijke partijen het herstel in de oorspronkelijke toestand omdat de overtreders nu eenmaal geen enkel voordeel mogen treffen uit het voldongen feit.

De Gemeente Schoten heeft op 18 februari 2014 aan een collega van de promotor een vergunning gegeven zonder openbaar onderzoek , zonder dat er sprake is van natuurbehoud en geheel herstel en zonder naleving van de verkavelingsvoorschriften(waaronderde eis van 'behoud van het groen').

Ook de vzw Aktiekomitee Red de Voorkempen heeft beroep ingesteld bij de Bestendige Deputatie Antwerpen. Met een verwijzing naar het "milieu-verdrag van Aarhus" wordt de natuurbescherming benadrukt en wordt gevraagd om niet af te zien van eis om eerst volledig herstel in natura te bekomen.

Op 15 april 2014 verplicht de Deputatie de gemeente schoten om een openaar onderzoek te houden.

Tot 21 mei 2014 kan men bezwaren en opmerkingen indienen bij de Gemeente.

Ik sluit me aan bij het gemotiveerd beroepschrift en het bezwaarschrift van de vzw Aktiekomitee Red de Voorkempen die onder meer terecht verwijst naar het Verdrag van Aarhus en als volgt besluit:

"Volstrekt gerechtvaardigd en ook verplicht is het dus om in het huidige dossier niet af te zien van een volledig herstel in natura en met andere woorden om het integraal herstel van de oorspronkelijke situatie,bestaande in 2005,te waarborgen met een weigering-beslissing."

Wij bezorgen de ingezamelde bezwaarschriften aan de Gemeente Schoten

Hoogachtend,