Ondersteuning vervanging windturbine in Bodegraven-Reeuwijk

Geacht Windvogel-lid en/of sympathisant van duurzame energie, 

Het zal u niet ontgaan zijn dat de windturbine De Windvogel aan de Goudseweg na 22 jaar te hebben gefunctioneerd wegens mastbreuk is ontmanteld. Het bleek niet meer rendabel om de molen te reviseren. En dat terwijl de behoefte aan duurzame energie steeds groter wordt.
De gemeente streeft ernaar om in 2035 klimaatneutraal te zijn en ook de centrale overheid moedigt de burger aan om in het licht van het onlangs gesloten klimaatakkoord zelf initiatieven te ondernemen om de gestelde doelen te helpen realiseren. Daarom heeft een aantal Windvogel-leden in deze gemeente het plan opgevat om de oude molen te vervangen door een eigentijdse. In het verleden was er in de gemeenteraad geen meerderheid te vinden voor een dergelijk plan. Nu onze plannen wat meer in het verlengde liggen van het gemeente- en  overheidsbeleid zijn de kansen tot vervanging aanzienlijk groter. Daar is echter wel draagvlak voor nodig.
De gemeente heeft nog geen concreet plan hoe zij invulling wil geven aan het voornemen om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Dat zal moeten komen uit maatregelen zoals energiebesparing, zonnepanelen bij bewoners en uit windenergie. Hierbij is windenergie onontbeerlijk. Een windmolen van 2 MW (goed voor 1400 huishoudens) levert jaarlijks evenveel energie als 20.000 zonnepanelen van 250 Wp.
Om draagvlak voor ons plan te krijgen hebben wij uw steun nodig. Daarom ook deze petitie, waarvan wij aan u vragen om deze te ondertekenen. De petitie zal aan het college van B & W van Bodegraven-Reeuwijk worden aangeboden.