Gouda Noord zoals het Hoort

Petitie ‘Gouda Noord zoals het Hoort’ - 25 november 2014

 

inzake herbestemming voormalige Prins Willem Alexander kazerne,

gelegen aan de Groen van Prinsterersingel te Gouda Noord

 

 

Wij,

 

de vereniging ‘Gouda Noord zoals het Hoort’

en allen die zich betrokken voelen bij wonen en welzijn van bewoners in de gemeente Gouda,

nader bepaald Gouda Noord,

alsmede zij die zich betrokken voelen bij verantwoord bestuur en verantwoorde uitvoering

van overheidstaken in de gemeente Gouda

 

 

Constateren

 

- dat het Ministerie van Defensie het pand van de voormalige Prins Willem Alexander Kazerne heeft overgedragen aan het Ministerie van Financiën (Domeinen / Rijksvastgoedbedrijf.nl)

- dat dit ministerie het pand via een ABC-constructie met de gemeente Gouda aan een derde partij wil verkopen

 

- dat er een principe-besluit is genomen half oktober 2014 een uitgebreid Cultureel Islamitisch Centrum genaamd El-Wahda te vestigen op dit terrein

- dat dit voornemen naast een gebedsruimte (bedoeld te worden de grootste van West Europa), voorzieningen voor feestelijke activiteiten, 30 leslokalen, ruimte voor dodenwassing, en andere religieuze activiteiten bedoeld is omvatten

- dat men deze voorzieningen wil treffen voor dagelijks gebruik (waaronder 5 gebedstijden met minaret - al dan niet actief in gebruik) voor 4500 mensen (gegeven 1 oktober Huis van de Stad)

- dat de doelgroep nauwelijks of niet in Gouda Noord woont en dat de islamitische gemeenschappen van Gouda zelf verdeeld zijn over de hervestiging van de drie bestaande moskeeën

- dat het centrum bedoeld lijkt te zijn voor boven - regionale en boven - nationale activiteiten

 

- dat de buurt vreest voor toenemende verkeersstromen in de toch al overmatig van verkeer voorziene wijk (parkeeroverlast en veiligheid waarover de Fietsersbond onlangs meldde dat de Groen van Prinsterersingel tot de gevaarlijkste straten van Gouda wordt gerekend)

- dat de gemeenteraad van Gouda tegen dit gebruik heeft geadviseerd en dat bij motie heeft bevestigd.

- dat de voorkeur van de raad gaat voor de wettelijke huisvestingsplicht van de Ark - die graag in samenwerking met Gemiva (en indien het bestemmingsplan gewijzigd wordt met 55+ woningen) een verfrissend plan passend in de omgeving heeft opgesteld

- dat het college gezien de WMO in 2015 en de voorgeschiedenis van de Ark nog altijd niet in voldoende mate heeft voorzien 

- dat het college alvorens het principe-besluit te nemen geen buurtonderzoek heeft gedaan voor de impact in deze rustige maar drukbezette wijk met onder andere vele scholen & en er voor deze locatie geen zogenoemde ABC-scan openbaar is geworden

- dat het college van B&W geen alternatieven heeft overwogen of openbaar heeft gemaakt

- dat het college op pas op 15 oktober 2014 een eerste brief aan bewoners stuurde waarin het principe - besluit voor gecombineerde vestiging van De Ark / Gemiva en het Cultureel Islamitisch Centrum werd medegedeeld

 

- dat het principe - besluit van het college beide initiatiefnemers dwingt samen te werken terwijl in het voortraject al is gebleken (zelfs met mediation) dat beide partijen gezamenlijke huisvesting niet zagen zitten  


- dat de initiatiefnemers van het islamitisch centrum op geen enkele wijze contact hebben gezocht met buurtbewoners maar buiten de buurt om Benefietbijeenkomsten hebben georganiseerd waarbij mensen van buiten Nederland zijn ingevlogen

- dat wij bang zijn dat er vanuit buitenlandse belangengroepen co-financiering plaats zal vinden voor de (uit)bouw van El Wahda; mocht dit enorme project op het terrein van de voormalige Prins Willem Alexander kazerne worden toegestaan  

- dat wij vermoeden dat de voornemens van het college in deze orde van grootte een bovenmatige sociale druk zal leggen op de sociale context van Gouda Noord waarbij we denken aan de effecten van segregatie zoals die zich in andere wijken van Gouda en elders in het land voordoen

- dat wij bezorgd zijn dat de vestiging van een megalomaan Marokkaans islamitisch centrum contrair zal zijn op de verdere integratie van de islamitische gemeenschap in de stad Gouda

- dat de wijkparticipatie, kleinschaligheid, wijk- en buurtgericht maatschappelijk opereren met het voornemen van het college van B&W met dit voornemen danig in het gedrang komen
 

- dat waardedaling voor de huizen in GoudaNoord een gevolg zal zijn wanneer de komst van het islamitisch centrum wordt doorgezet (gezien is gebleken uit de literatuur wanneer een moskee wordt gevestigd in een wijk) en dat wij hiervoor een planschaderegeling terecht zouden vinden in dat geval

 

- dat dit pand beschikt over een atoombunker

- dat het voor ons onaanvaardbaar is dat er alhier activiteiten zouden kunnen plaatsvinden vanuit door NBC- en EMP- beschermde onderkomens (atoombunker) die niet door de overheid zouden kunnen worden gecontroleerd gezien de rechten die uit handen zijn gegeven in het geval van verkoop van de voormalige Prins Willem Alexander kazerne - met een zeer sensitief verleden als strategisch doel voor buitenlandse mogendheden

 

- dat volgens overleg van 27 oktober bij monde van de burgemeester is gezegd dat de Goudse moskeebesturen de radicalisering onder jongeren niet in de hand hebben, en dat de gemeente Gouda nog subsidie moet gaan aanvragen om jihadisme in de stad verder tegen te gaan

- dat de gevoelens van onveiligheid voor vele bewoners van Gouda (Noord) onrustbarend toenemen gezien de voorgeschiedenis, en volgens recent onderzoek van Motivaction de identificatie van veel Marokkaanse jongeren in Nederland met terreurgroep IS.

- dat aan ons en aan de raad geen alternatieve voorstellen voor de vestiging van El Wahda in Gouda is voorgedragen terwijl de kerkelijke organisatie van de Gereformeerde Gemeenten nog geen twee jaar geleden in dezelfde wijk met een omvang van zo’n 1700 personen werd geadviseerd buiten de stadsrand te gaan zitten (en deze partij dat advies ook netjes heeft opgevolgd)

- dat ons rechtsgevoel en danig wordt aangetast door bovenstaande manieren van doen en het voor ons onaanvaardbaar is dat dit proces niet voldoet aan de regels van de democratische rechtstaat en openbaarheid van bestuur

 

en verzoeken

 

- Minister Asscher aandacht te besteden aan het integratie/segragatiedebat in relatie tot de exorbitante omvang van de plannen die niet in verhouding staat tot een minimaal aantal bewoners van de doelgroep in de wijk Gouda Noord

- Minister Plasterk kritisch te kijken naar de wijze waarop dit college van B&W omgaat met de herbestemming van de PWA-kazerne in relatie tot de enorme impact van het voornemen van het college; de belangen van de wijk GoudaNoord in de afwegingen te onderstrepen en de urgente noodzaak van wetenschappelijk onderzoek in sociaal, economisch en veiligheidstechnisch opzicht aan te moedigen

- Minister Opstelten zich te bezinnen op de aspecten van nationale veiligheid en potentiële dreiging van de nationale rechtsorde en de NCTB te verzoeken nader onderzoek hiernaar in Gouda te laten verrichten

- De commissaris van de Koning in de provincie Zuid Holland zich te bezinnen op de bestuurlijke besluitvormingsprocessen in het kader van de herbestemming voormalige Prins Willem Alexander kazerne - en zijn specifieke bevoegdheden in dezen te willen gebruiken

- het college van Burgemeesters en Wethouders te Gouda - bij monde van mevrouw Bergman af te zien van de facilitering van een Islamitisch Cultureel Centrum waarvoor het geen wettelijke of morele verplichting heeft; en consequenties te verbinden aan de feiten zoals die zich (zullen) voordoen

  • alsmede te zorgen dat de herbestemming voormalige Prins Willem Alexander kazerne zich verhoudt tot de maatschappelijke, sociale en economische verhoudingen in de wijk

  • alsmede de signalen van de raad en de wijk niet te negeren - daar het initiatief de Ark/Gemiva een warm hart wordt toegedragen - en onze ouderen ook graag hun oude dag genieten in hun eigen leefomgeving

- De heer Schoenmaker, de burgemeester van Gouda, voorzitter van het College van B&W, verantwoordelijke voor de openbare orde; de belangen en voorkeuren van de bewoners van Gouda Noord te laten prevaleren en er als goed burgervader er te zijn voor de bewoners van deze wijk.


Hiervoor tekenen wij,  


Gouda Noord zoals het Hoort    Neem contact op met de schrijver van de petitie
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )