Doveninternaat Haren moet blijven!

Het ministerie van OCW stelt in het 8e voortgangsrapportage van Passend Onderwijs (8 december 2015) voor om de subsidiëring van het doveninternaat met een jaar te verlengen en in de tussenliggende periode in overleg met Simea, Kentalis en de VO raad naar andere oplossingen te zoeken. Oplossingen in de vorm van clustering van Dove leerlingen op meerdere locaties in Nederland samen met het regulier onderwijs.

Voor de groep dove leerlingen die hiervoor in aanmerking komen past dit soort geclusterd onderwijs niet.
Dit is geen oplossing voor onderwijs aan doven. De groep is te klein en heeft te persoonsgebonden ondersteuning nodig om op deze wijze vanuit bezuiniging perspectief zinnig te zijn. En dat is waar het Sander Dekker om te doen lijkt.

Teken deze petitie wanneer je wilt dat het internaat en het onderwijs voor doven blijft bestaan!
Teken deze petitie wanneer je wilt dat dove leerlingen toegang behouden tot kwalitatief speciaal onderwijs!
Teken deze petitie wanneer je het niet eens bent met het voorgenomen besluit!
Teken deze petitie wanneer je wilt dat de Kamer een ander besluit neemt!

Wil je meer informatie over deze petitie? Download het persbericht van Kentalis als bestand op de faceboekpagina van Willemijn Kemp (moeder van een dove dochter van 11 jaar).