Belgische BTW onlogica

Waarde confrater,


U zal inmiddels reeds op de hoogte zijn van de vernieuwde BTW regels, enerzijds van de boeten wegens laattijdige indiening en niet-indiening inzake alle declaratieve BTW verplichtingen ( nieuw koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012) en anderzijds de aanpassingen van art.1§12 van het BTW-wetboek in verband met de aanpassingen van de begrippen “belastbaar feit” en “opeisbaarheid van de belastingen". (omzetting van art.62 van de richtlijn).

Dit feit heeft als gevolg dat het voor een Accountant of boekhouder, die zichzelf respecteert en de regels van kwaliteit wil volgen zoals die door de Instituten zijn opgelegd, het niet meer mogelijk zal zijn om zijn job naar behoren uit te voeren.

Zoals de KVABB in het verleden ook het voortouw had genomen om naar een oplossing te zoeken voor de boetes bij de laattijdige neerlegging van de jaarrekening (wat er dan uiteindelijk gekomen is), willen wij nu terug het voortouw nemen. We zijn reeds gestart met gesprekken en lobbying werk. Maar zoals in het verleden hebben we nu ook uw steun opnieuw  nodig. Vandaar mijn oproep om massaal samen te reageren.

Ons voorstel is dat er terug een tolerantieperiode zou ingevoerd worden voor het indienen van de aangiftes zoals in het verleden.  Wij stellen specifiek voor om een extra maand toe te kennen aan alle erkende boekhouders en accountants in analogie met TAX ON WEB.

Wij gaan werken met een dubbele petitie, deel 1 ( zie bijlage) is bestemd voor de professioneel en deel 2 ( zie bijlage) is bestemd voor uw klanten. Mag ik ook vragen dat U zoveel mogelijk klanten laat tekenen vermits zij ook betrokken partij zijn, liefst beide partners en alle vennoten;  in bijlage ook een kleine lijst van de BTW-boetes om uw klant te overtuigen van het belang van deze petitie.

We hopen te kunnen rekenen op uw massale medewerking en ondertussen verblijf ik met


collegiale groetenVan den Bossche Ludo
Voorzitter KVABB

www.kvabb.org


Stop de BTW onlogica (deel I)
De overheid heeft een flink begrotingstekort en wil  dit ondermeer oplossen door de BTW boetes te verhogen (nieuw KB nr 44 BTW WB) . Daarnaast wordt de BTW reglementering steeds complexer en dit ten gevolge van de veelvuldige wijzigingen die ingevoerd worden. De laatste publicatie in het Belgisch Staatsblad (dd 17/12/2012) zorgt er voor dat de inwerkingtreding niet mogelijk is en men reeds een overgangsperiode moet voorzien om de chaos te vermijden. Dit heeft als gevolg  dat een accountantskantoor nog slechts 5 dagen de tijd heeft om al zijn aangiftes tijdig in te dienen. Daar waar wij reeds meer dan 80 % van de taken van de administratie hebben overgenomen. Wij worden voor deze tussenkomst in het werk van de administratie niet beloond maar gestraft. 

PETITIE
Wij
Accountants, belastingconsulenten, boekhouders, fiscalisten en revisoren van België
constateren dat:
Wij in de onmogelijkheid gekomen zijn ons werk nog naar behoren en op een degelijke manier te verrichten.
Het is onmogelijk dat een kantoor nog op 5 dagen alle aangiftes tijdig kan indienen door aan alle verplichtingen te voldoen van de nieuwe wet. Daar waar we vroeger minstens 15 dagen hadden om de aangiftes tijdig in te dienen. Daarenboven was er een tolerantie tot 10 de van de maand daarop om de aangiftes nog in te dienen.
Daarom verzoeken wij de tolerantieperiode voor de zelfstandige Accountants en boekhouders opnieuw in te voeren en dit naar analogie van TAX ON WEB


Ik,

wonende te

onderteken de petitie Stop de BTW onlogica
mijn naam en woonplaats mogen publiek zichtbaar zijn onder de petitie.
e-mailadres

Stop de BTW onlogica (deel II)
De overheid heeft een flink begrotingstekort en wil  dit ondermeer oplossen door de BTW boetes te verhogen (nieuw KB nr 44 BTW WB) . Daarnaast wordt de BTW reglementering steeds complexer en dit ten gevolge van de veelvuldige wijzigingen die ingevoerd worden. De laatste publicatie in het Belgisch Staatsblad (dd 17/12/2012) zorgt er voor dat de inwerkingtreding niet mogelijk is en men reeds een overgangsperiode moet voorzien om de chaos te vermijden. Dit heeft als gevolg  dat een accountantskantoor nog slechts 5 dagen de tijd heeft om al zijn aangiftes tijdig in te dienen. Daar waar wij reeds meer dan 80 % van de taken van de administratie hebben overgenomen. Wij worden voor deze tussenkomst in het werk van de administratie niet beloond maar gestraft. 


PETITIE
Wij
klanten en bedrijven en KMO 's in België
constateren
Dat onze Accountants, belastingconsulenten, boekhouders, fiscalisten en revisoren van België in de onmogelijkheid zijn hun werk nog naar behoren te verrichten.
Dat wij als klanten van mening zijn dat de boetes welke ons opgelegd worden door het niet tijdig indienen van de aangiftes het gevolg zijn van de door de administratie te korte termijnen om op een correcte manier zijn aangifteverplichtingen na te komen. Men zou kunnen stellen dat de administratie hier aan knevelarij doet. 
en verzoeken
Dat wetgever de tolerantieperiode opnieuw zou invoeren.


Ik,

wonende te

onderteken de petitie Stop de BTW onlogica
mijn naam en woonplaats mogen publiek zichtbaar zijn onder de petitie.
e-mailadres