Behoud het cultuur-historische eeuwenoude jaagpad en beschermd dorpsgezicht in Winsum!

Voor het laatste nieuws: zie de MEDEDELINGEN

Je kunt de petitie nog steeds tekenen! Graag zelfs!

-----------------

Als je deze petitie ondertekent, ben je vóór behoud van het jaagpad en beschermd dorpsgezicht in Winsum, Groningen.

Het Centrumplan Winsum bevat vergaande plannen voor het centrumdeel tussen winkelcentrum Obergon en het Boogplein. Zo vergaand dat ze grof ingrijpen in het beschermde dorpsgezicht. Het ontwerp bestemmingsplan Boogplein Winsum maakt het mogelijk de plannen uit te voeren en onderdeel ervan is opoffering van het jaagpad en het bijbehorende groen en bomen en bosschages. Na navraag bij de Groninger archieven is gebleken dat het vermoeden dat het jaagpad al zo'n 1000 jaar bestaat, klopt!

Jaagpad_Winsum.JPG
Het jaagpad in betere tijden (beter onderhouden)


Officieel BEZWAAR maken is nodig!
Een petitie ondertekenen is mooi en zegt zeker iets, maar de gemeente kijkt volgens eigen zeggen alleen naar ingediende schriftelijke bezwaren voor 28 januari 2021. Daarom is het belangrijk dat inwoners, belanghebbenden en iedereen die dit wil, bezwaar aantekent tegen het bestemmingsplan, ook nu nog! Hetzelfde geldt voor bezwaar aantekenen tegen de bomen en bosschages aan de rand van het jaagpad (zie verderop).

Hoe maak je bezwaar?
Voorbeeld 1 Juridisch loket
Voorbeeld 2 Bezwaarschriftvoorbeelden.nl
Voorbeeld 3 Nationale ombudsman
Neem contact op (onderaan) voor inhoudelijke argumenten van een bezwaarschrift tegen het centrumplan, de bomen en bosschages aan de rand van het jaagpad en een onjuiste ontvangstbevestiging.

Belangrijk om te weten bij bezwaar aantekenen:

  1. schriftelijk bezwaar indienen bij gemeente het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen (of persoonlijk afleveren bij het gemeentehuis aan de Hoofdstraat W 70 te Winsum of Hoofdstraat-West 1 in Uithuizen.
  2. Belangrijk is dat het om een bezwaarschrift gaat en dat je/u bezwaar aantekent. Men noemt het zelf zienswijze, maar dat is een misleidende term. Als je/u het ergens niet mee eens bent en dit schriftelijk laat weten heet dit een bezwaarschrift en is het van groot belang dat zowel in het onderwerp (bovenaan) als verderop in de tekst meerdere keren het woord bezwaar en bezwaarschrift wordt gebruikt.
  3. Maak duidelijk waartegen het bezwaar is en welke argumenten er zijn; denk breed en noem zoveel mogelijk argumenten en hoe concreter hoe beter.
  4. Vraag in de brief om een ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift én om een inhoudelijke reactie.
  5. Maak een kopie (scan) van de ondertekende brief en bewaar deze.
  6. Let op dat de ontvangstbevestiging en inhoudelijke reactie van de gemeente (en evt. overige correspondentie) steeds vermelden dat het om een bezwaarschrift gaat en niet om 'zienswijze'. Als men het zienswijze noemt, is het aan te raden bezwaar te maken hiertegen omdat deze onjuiste informatie bevat.

Vernietiging wordt omschreven als "verbetering"
In het ontwerp bestemmingsplan staat "Het jaagpad langs het Winsumerdiep, tussen de Boog en de N361 wordt verbeterd. Echter, een deel verdwijnt gewoon ten gunste van luxe hoogbouwwoningen aan een hoge kade. De kade (zie de impressie van projectontwikkelaar hieronder) vervangt dan het jaagpad. Dit is dus geen verbetering, maar een verslechtering en aantasting van het beschermde dorpsgezicht en het bewust vernietigen van een cultuur-historisch element.

bopbgejcmnbpnedf.jpgImpressie van het nieuwe aanzicht op het "verbeterde jaagpad" volgens het ontwerp bestemmingsplan Boogplein (Winsum) van gemeente het Hogeland. Hierbij zijn het eeuwenoude jaagpad en bijbehorend groen, de historische waterkant en authentieke omgeving geheel verdwenen en vernietigd en opgeofferd voor een veel hogere moderne stenen kade en dure hoogbouw, absoluut niet passend in en in strijd met het beschermde dorpsgezicht, aangewezen door het Rijk.

Hoewel het ontwerp onlangs al is aangepast n.a.v. de reacties op het voorontwerp, ten gunste van het jaagpad, en een deel ervan behouden blijft en er meer groen komt, blijft het ontwerp onacceptabel omdat een groot deel van het jaagpad verdwijnt, en wel het onverharde en meest originele oudste deel ervan.

Jaagpad: beschermd dorpsgezicht
Uit het bestemmingsplan van Winsum van 2010 (p. 4-5): "In het aanwijzingsbesluit worden de ruimtelijke waarden beschreven en worden de kenmerken aangegeven die bepalend zijn voor de aanwijzing tot Beschermd dorpsgezicht. Hieronder volgt een samenvatting.[...]

Binnen de begrenzing van het beschermde dorpsgezicht heeft het Ministerie de oudste delen van de tweelingkern opgenomen. Voorts worden de kenmerkende elementen, die bepalend zijn voor het beschermde dorpsgezicht, omschreven. Begrenzing en bepalende waarden volgens aanwijzingsbesluit:
• de terpring van Obergum;
• de 19e- eeuwse uitleg van het dorp;
• de bebouwing van Winsum langs Hoofdstraat, Havenstraat, Molenstraat en Kerkstraat met directe omgeving, het kerkterrein met de omgrachting;
het Winsumerdiep met het zuidoostelijke jaagpad."

Pleidooi historische vereniging tegen aantasting beschermd dorpsgezicht Winsum
De Historische Vereniging Winsum-Obergum heeft op Winsum.nieuws.nl op 28 augustus 2020 aangegeven zich zorgen te maken over de aantasting van het Beschermd Dorpsgezicht door de bouwplannen voor het Boogplein. Idee: deel uw/je mening en ideeën over het ontwerp bestemmingsplan Boogplein met de vereniging.

Bomen en bosschages aan de rand van het jaagpad

De gemeente heeft in het Gemeentenieuws van 16 en 30 december aangekondigd 31 niet nader gespecificeerde bomen te willen kappen in Winsum. Het is heel waarschijnlijk dat hier o.a. de bomen en bosschages aan de rand van het jaagpad onder vallen. Daarom is het van belang ook hier officieel bezwaar tegen te maken, dus schriftelijk. Dit kan volgens een ondertekenaar van deze petitie tot 10 februari 2021.

Hulp nodig met een bezwaarschrift t.a.v. het bestemmingsplan of de vergunningsaanvraag voor de bomenkap in Winsum?
Zie hierboven bij Hoe maak je bezwaar? en Belangrijk om te weten bij bezwaar aantekenen. Extra tip: Kijk zeker op Boomwachters Groningen voor voorbeeldbrieven e.d.

Jaagpad_anno_ca_1920_webversie.jpgJaagpad anno ca. 1920

Historie van het jaagpad
Uit een e-mail van een medewerker van de Groninger archieven d.d. 2 februari 2021: "Niemand weet hoe oud het Jaagpad in Winsum precies is. Het staat op de kadastrale minuut van 1832 aangeduid als ‘buurtweg’, maar zeker is dat het pad als jaagpad werd gebruikt zolang als het Winsumerdiep met schepen werd bevaren. En dat is al heel lang. De monniken van Rottum gebruikten in de 13e eeuw het Winsumerdiep om de turf die ze bij Kropswolde staken, naar hun klooster te brengen. Ze kwamen de Hunze (Reitdiep) afgevaren en sloegen bij het ten zuidwesten van Winsum gelegen Oldenzijl rechtsaf. In Onderdendam gingen ze linksaf om via de Delthe naar Rottum te varen.
Het betreffende stuk van het Winsumerdiep is heel oud. Waarschijnlijk dateert het al uit het eerste millennium (9e of 10e eeuw?). Het lijkt me aannemelijk dat het diep al vanaf zijn aanleg werd bevaren. Of er vanaf het begin ook een begaanbaar pad langs heeft gelegen weet ik niet, maar het lijkt me wel heel waarschijnlijk.
Ik ben het met u eens dat de akte van 1057 een aanwijzing is voor de functie van het Winsumerdiep voor de handelsvaart, hetgeen op zich weer een indirecte aanwijzing is voor het bestaan van een landweg langs het diep. Alles bij elkaar ben ik het met u eens dat we gerust mogen aannemen dat het Jaagpad al zo’n 1000 jaar bestaat."

Wat gebeurt er met de ondertekeningen?
De verzamelde ondertekeningen en opmerkingen zijn ondertussen
(27 januari 2021) met gemeente Het Hogeland gedeeld door ernaar te verwijzen via een schriftelijk bezwaarschrift.

Geïnformeerd blijven
We houden iedereen graag op de hoogte die dit heeft aangegeven bij het ondertekenen van de petitie (of later). Via het e-mailbericht dat automatisch wordt verstuurd na het plaatsen van een mededeling (tot nu toe één), is dit evt. ook aan te passen naar: ik wil niet meer op de hoogte gehouden worden. Om er zeker van te zijn dat je/u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan het e-mailadresboek of lijst met veilige afzenders.
Natuurlijk kunt u ook via de link van deze petitiepagina via de tab Mededelingen zelf het laatste nieuws lezen.

Looptijd petitie
De petitie loopt gewoon nog door na 27 januari 2021, hoewel de termijn om bezwaar te maken tegen het ontwerp bestemmingsplan Boogplein Winsum tot en met die datum loopt. Het is belangrijk ondertekeningen te blijven verzamelen om invloed te kunnen uitoefenen waar mogelijk en zo lang er nog geen definitief besluit ligt. Blijf de informatie over deze petitie, de voorgenomen bomenkap waartegen bezwaar aantekenen nog mogelijk is, en de link dus delen, want het doel is zoveel mogelijk handtekeningen en opmerkingen te verzamelen en bezwaarschriften bij de gemeente te krijgen.

Petitietekst/deze pagina
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of als er aanleiding is deze pagina aan te vullen of wijzigen, dan gebeurt dat. Natuurlijk met instandhouding van het doel van de petitie, dus de strekking van de inhoud blijft gelijk.

Technische vragen?
Wil je weten hoe iets werkt op deze site? Zie de vragen en antwoorden.


Initiatiefnemers petitie Behoud het cultuur-historische eeuwenoude jaagpad en beschermd dorpsgezicht in Winsum!    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Initiatiefnemers petitie Behoud het cultuur-historische eeuwenoude jaagpad en beschermd dorpsgezicht in Winsum! om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...