Behoud het cultuur-historische eeuwenoude jaagpad en beschermd dorpsgezicht in Winsum!

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Website https://winsum-nu-nog-mooier.org/ - samen in beroep

2021-06-18 17:50:31

De website https://winsum-nu-nog-mooier.org/ is gelanceerd met het laatste nieuws en recente ontwikkelingen over het Centrumplan Winsum en informatie over samen in beroep tegen het bestemmingsplan Boogplein Winsum.

Deel de link van de site zoveel mogelijk en we hopen dat je interesse hebt om mee te doen aan het gezamenlijk beroep! Alvast hartelijk dank


Initiatiefnemers petitie Behoud het cultuur-historische eeuwenoude jaagpad en beschermd dorpsgezicht in Winsum!

Nieuwsbrief centrumplan Winsum mei 2021

2021-05-26 15:17:13

Wil je direct op de hoogte blijven van de communicatie van de gemeente over de centrumplannen? Meld je aan voor de nieuwsbrieven van de gemeente over de centrumplannen van Winsum. De laatste uitgave is van mei. Hierin is te lezen dat het plan tot en met 7 juli 2021 ter inzage ligt bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Winsum, Hoofdstraat W 70. In deze periode is het mogelijk om in beroep te gaan tegen het plan ofwel bezwaar aan te tekenen.

Wie kan er in beroep gaan? Wie is belanghebbende?
Volgens dit artikel over het Verdrag van Aarhus is het begrip 'belanghebbende' m.b.t. de omgevingswet ruimer op te vatten dan een persoon die binnen 200 meter woont van de plek waar een (bouw)ontwikkeling is gepland. Na juridisch advies hierover ingewonnen te hebben, is gebleken dat waarschijnlijk op grond van de uitspraak van het Hof van Justitie in Luxemburg in januari 2021 m.b.t. het verdrag van Aarhus, iedereen als belanghebbende aangemerkt kan worden.

Een gang naar de beroepsrechter kost geld aan griffie- en advocaatkosten (normaal gesproken per persoon, ook in groepsverband). Houd hier rekening mee als je in beroep wilt gaan.


Initiatiefnemers petitie Behoud het cultuur-historische eeuwenoude jaagpad en beschermd dorpsgezicht in Winsum!

Knotlindes jaagpad zijn levend monument - worden ze Boom van het jaar?

2021-05-21 07:05:03

Monumentale bomen

De 3 iconische knotlindes die langs het jaagpad staan, zijn geplant in 1910-1920. Sinds 7 mei 2021 zijn ze opgenomen in het landelijk register van monumentale bomen van de Bomenstichting onder boomnummer 1695752.

Boom van het Jaar verkiezing
Daarnaast doen de bomen mee aan de Boom van het Jaar verkiezing 2021.

De Boom van het Jaar verkiezing draait om markante bomen met een bijzonder verhaal. Het kan gaan om een historisch verhaal of om een boom met een bijzondere maatschappelijke waarde voor een dorp of stad. De boom die een natuurramp overleefde. Of die op het schoolplein generaties scholieren aan zich voorbij zag trekken. De boom waaronder al sinds mensenheugenis altijd het dorpsfeest plaatsvindt. Bomen vertolken een emotionele waarde, zij vertellen ons verhalen die het waard zijn gedeeld en herinnerd te worden. Het gaat vooral om het verhaal achter de boom. Het belang van de boom voor zijn omgeving, de maatschappij en zijn geschiedenis. Dat zijn de elementen die belangrijk zijn voor de beoordeling.

Een vakjury kiest uit alle aanmeldingen één boom per provincie. Deze 12 genomineerden worden 30 augustus bekend gemaakt via deze website. Van 30 augustus tot 18 oktober 12.00 uur kan een ieder stemmen op zijn/haar favoriete boom. 20 oktober 2021 wordt de winnaar bekend gemaakt.

 


Initiatiefnemers petitie Behoud het cultuur-historische eeuwenoude jaagpad en beschermd dorpsgezicht in Winsum!

Wat en hoe: bezwaar maken tegen bestemmingsplan Boogplein Winsum

2021-05-17 16:57:36

Woensdag 12 mei is het bestemmingsplan Boogplein Winsum helaas aangenomen. Belanghebbenden hebben tot en met 7 juli 2021 de tijd een bezwaar in te dienen. Als je bezwaar wilt maken, is het verstandig je rechtsbijstandverzekering in te schakelen. Vanwege de zgn. versnelde procedure (in het kader van de Crisis- en herstelwet), moet dit zover nu bekend is,  bij de Raad van State. Meer informatie: Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid.

Wie kan er bezwaar maken/in beroep gaan? Wie is belanghebbende?
Volgens dit artikel over het Verdrag van Aarhus is het begrip 'belanghebbende' m.b.t. de omgevingswet ruimer op te vatten dan een persoon die binnen 200 meter woont van de plek waar een (bouw)ontwikkeling is gepland. Na juridisch advies hierover ingewonnen te hebben, is gebleken dat op grond van de uitspraak van het Hof van Justitie in Luxemburg in januari 2021 m.b.t. het verdrag van Aarhus, iedereen als belanghebbende aangemerkt kan worden.

Een gang naar de beroepsrechter kost geld aan griffie- en advocaatkosten (normaal gesproken per persoon). Houd hier rekening mee als je bezwaar wilt maken/beroep wilt aantekenen.


Initiatiefnemers petitie Behoud het cultuur-historische eeuwenoude jaagpad en beschermd dorpsgezicht in Winsum!

Media-aandacht bestemmingsplan Boogplein in Winsum

2021-05-14 07:01:51

De afgelopen weken stonden plan en gebied volop in de belangstelling van diverse media:


Initiatiefnemers petitie Behoud het cultuur-historische eeuwenoude jaagpad en beschermd dorpsgezicht in Winsum!

Bestemmingsplan Boogplein Winsum aangenomen

2021-05-12 19:50:36

12 mei 2021: een datum om toe te voegen aan de geschiedschrijving over Winsum en Groningen

Vanavond brachten de raadsleden van gemeente Het Hogeland namens de politieke partij die ze vertegenwoordigen hun stem uit over het bestemmingsplan Boogplein Winsum. Het plan is unaniem aangenomen. Dit is geen verrassing te noemen gezien het raadsoverleg van 28 april jl. Vier insprekers kwamen aan het woord. Daarna konden de raadsleden nog iets over het onderwerp kwijt. Vervolgens stemden de zeven partijen PvdA, VVD, Lokaal Sociaal, Christenunie, CDA, Groen Links en Gemeentebelangen allen voor. Er werden nog wel enkele opmerkingen gemaakt en kanttekeningen geplaatst m.b.t. het ‘stenige’ plein aantrekkelijker maken, de minimale groenvoorziening uitbreiden en groen in de volle grond plaatsen, dat er bij de bouw oog voor detail moet zijn en dat er kwalitatieve bouwmaterialen gebruikt moeten worden. Ook kreeg de wethouder de vragen het plan 5 meter op te schuiven ten gunste van de 3 oude knotlindes (onjuist knotwilgen genoemd) en het jaagpad en hoe het jaagpad wordt beschermd. Hij verwees naar de voorzieningen in het bestaande plan. Verder werd hem gevraagd nog eens te kijken naar minder parkeerplaatsen in het licht van het voorstel van de Landelijke Bomenstichting.

Dat het bestemmingsplan Boogplein is aangenomen, betekent concreet dat:

 1. de gemeente instemming heeft gekregen op de Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Boogplein Winsum
 2. het bestemmingsplan Boogplein Winsum ongewijzigd is vastgesteld
 3. het beeldkwaliteitsplan Winsum locatie Boogplein is vastgesteld als onderdeel van de welstandsnota Winsum

Vergaderdocumenten Raadsvergadering gemeente Het Hogeland 12 mei 2021

Kijk de raadsvergadering terug

Dit is echter nog niet het einde van het verhaal. Er is ongetwijfeld de komende tijd nog meer te melden over dit onderwerp  


Initiatiefnemers petitie Behoud het cultuur-historische eeuwenoude jaagpad en beschermd dorpsgezicht in Winsum!

Raadsvergadering 12 mei: luister je mee en laat je ook je stem horen?

2021-05-11 12:47:36

Woensdag 12 mei Raadsvergadering: stemmen over bestemmingsplan Boogplein

Morgenavond stemmen de raadsleden over het bestemmingsplan Boogplein als agendapunt 11. Het is mogelijk dat de raad verzoekt om een amendement aan het plan toe te voegen dat voorziet in b.v. het behoud van het erfgoed en het beschermd dorpsgezicht, dat vooraf advies moet worden ingewonnen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en/of de Welstandscommissie/Libau, dat de historische context het uitgangspunt moet zijn, etc.
Agenda en documenten raadsvergadering. De vergadering is van 19.00-23.00 uur. Vergaderingen zijn via de livestream live en achteraf te bekijken.

Laat je stem horen: inspreken tijdens raadsvergadering
Wil je je stem laten horen morgen? Dat kan als je je minimaal 24 uur van tevoren bij de griffie meldt. Je kunt (maximaal) 5 minuten inspreken over een raadsvoorstel. Alles over de vergaderingen en wat hiermee samenhangt.

Meerdere sprekers hebben zich aangemeld.


Initiatiefnemers petitie Behoud het cultuur-historische eeuwenoude jaagpad en beschermd dorpsgezicht in Winsum!

Behandeling bestemmingsplan Boogplein en wat kun je nog doen?

2021-04-26 10:10:14
28 april Raadsoverleg (voorbereiding Raadsvergadering 12 mei)*

Behandeling bestemmingsplan Boogplein in het voorbereidende Raadsoverleg Alle documenten bij dit overleg.

Conclusie gebaseerd op de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Boogplein Winsum wat betreft het bezwaar m.b.t. de aantasting van de cultuurhistorische waarden van het gebied en daarmee samenhangend de aantasting van het beschermd dorpsgezicht (incl. het jaagpad): er is een symbolische aanpassing van het jaagpad voorgesteld, waarbij het jaagpad volgens de gemeente (samenvatting uit de nota over het jaagpad:) 'niet verdwijnt...maar zal een toevoeging krijgen door middel van een houten beschoeiing, doch met rietbeplanting voor de beschoeiing en groene beplanting op de kade. Weliswaar betekent dit het verdwijnen van de groene oever, maar het jaagpad blijft als verbinding en historische structuur langs het Winsumerdiep behouden, weliswaar in een andere vorm. Daarbij zal het plan zodanig worden aangepast dat wordt voorzien in een gedeeltelijke halfverharding van de kade'. Uitgebreide informatie: Raadsvoorstel, Raadsbesluit.
Laat van je horen tijdens dit overleg - zie hieronder voor meer informatie.

Gaat de gemeente voor of tegen het plan stemmen?
Welke richting lijkt het uit te gaan? Uit de voorlopige agenda: Bestemmingsplan Boogplein: Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad wordt een voorstel besproken waarin de raad gevraagd wordt in te stemmen met de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Boogplein Winsum en het bestemmingsplan vast te stellen.
Lees de informatie (zie Alle documenten hierboven) en trek je eigen conclusies. Laat je niet misleiden door berichten dat het jaagpad zou blijven bestaan volgens de (aangepaste) plannen van de gemeente.

12 mei Raadsvergadering en stemmen over bestemmingsplan Boogplein
Meer informatie en agenda en stukken volgen nog. Vergaderingen zijn via de livestream live en achteraf te bekijken.

Laat je stem horen: inspreken tijdens raadsvergadering
Het is mogelijk om (maximaal) 5 minuten in te spreken over een raadsvoorstel dat op de agenda van een raadsvergadering staat. Dit imoet je minimaal 24 uur van tevoren bij de griffie melden. Alles over de vergaderingen en wat hiermee samenhangt.
Tip: bereid je goed voor: je boodschap, spreken met overtuigingskracht, stijl van communiceren, e.d.

Wat kun je doen?
- Inspreken tijdens Raadsoverleg en/of Raadsvergadering (zie hierboven)
- Je kunt natuurlijk nog steeds de raadsleden benaderen en/of contact opnemen met portefeuillehouder/wethouder Eltjo Dijkhuis

Blijf de petitie delen!
Er zijn ondertussen meer dan 550 ondertekenaars! Tekenen en doorsturen kan nog steeds: volledige link en verkorte link: https://bit.ly/2PP86iL


Initiatiefnemers petitie Behoud het cultuur-historische eeuwenoude jaagpad en beschermd dorpsgezicht in Winsum

Maak bezwaar tegen bomenkap jaagpad (beslistermijn verlengd!) - Nieuws van Bomenorganisaties

2021-04-15 06:59:00

Beslistermijn vergunningsaanvraag bomenkap o.a. jaagpad verlengd!
Dat de beslistermijn verlengd is geeft jou de kans ook nog bezwaar te maken! Gemeentenieuws 7 april 2021: teken bezwaar aan tegen deze kap via een brief naar de gemeente. In de petitie vind je allerlei tips hiervoor. Het is belangrijk dat het bezwaar goed in elkaar steekt en voldoet aan de voorwaarden (van de gemeente). Als je eerst via een WOB-verzoek informatie opvraagt kun je je bezwaar goed onderbouwen. Vermeld bij je WOB-verzoek spoed omdat je bezwaar voor woensdag 12 mei binnen moet zijn. We weten dat er meerdere bezwaren zijn ingediend, o.a. door een bomenorganisatie, omwonenden en erfgoedliefhebbers.
Verlenging_beslistermijn_kap_31_bomen_Wsum2.png

Gemeente geeft niets om groen
Het is gebleken dat de gemeente erg kaplustig is. Hoe mooi dat de Bomenridders Groningen vooralsnog de kap van maar liefst 180 bomen hebben weten te verhinderen door bezwaar aan te tekenen! Je stem laten horen via een bezwaarbrief heeft dus zin! Deze rigoureuze plannen betreffen meerdere dorpen in gemeente het Hogeland, maar gaan dus in ieder geval voorlopig niet door, gelukkig. We houden het in de gaten.

Behoud het groen en het jaagpad vinden ook Bomenorganisaties Groningen

Boomwachters Groningen
De Boomwachters Groningen hebben zondag een facebookbericht geplaatst over het jaagpad met o.a. "Hier zijn enkele foto's die laten zien hoe groen en charmant dit unieke gebied is. Winsum: mooiste dorp van Nederland!".Deel jij het bericht?

Bomenridders Groningen melden op hun website:

Bomenridders_Groningen_Bezwaar_tegen_kap_180_bomen_gem_Hogeland_gearceerd.png

(Helaas werkt de website van de Bomenridders niet goed; doorklikken lukt niet.)

Blijf ook de petitie delen
Er zijn ondertussen bijna 550 ondertekenaars! Blijf de petitie delen: volledige link en verkorte link: https://bit.ly/2PP86iL


Initiatiefnemers petitie Behoud het cultuur-historische eeuwenoude jaagpad en beschermd dorpsgezicht in Winsum

500 ondertekenaars! Wanneer stemt de raad over het plan en Wat kun je doen?

2021-04-06 11:54:23
Dank dat de MIJLPAAL van meer dan 500 ondertekeningen is bereikt!

 

 

 

Stemmen over ontwerp bestemmingsplan Boogplein

 

Mogelijk stemt de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van donderdagavond 14 april a.s. tussen 19-23 uur over het ontwerp bestemmingsplan Boogplein Winsum. De agenda's van raadsvergaderingen worden hier geplaatst zodra ze bekend zijn. Tip: houd de site van de gemeente vanaf nu en de komende weken in de gaten.
Sinds kort werkt men met een nieuw vergadermodel met voorbereidende raadsoverleggen, voorafgaand aan de raadsvergadering. In de informatie van de raadsoverleggen van 31 maart en 1 april jl. komt het onderwerp niet voor, dus misschien komt het pas later op de agenda, wellicht pas 28 april.


Woon videovergadering bij/bekijk vergadering
Raadsvergaderingen zijn bij te wonen via video (livestream) en ook burgers kunnen dan hun zegje doen. Ook is de vergadering terug te kijken.

Contact raadsleden

In de tussentijd kun je natuurlijk de raadsleden persoonlijk benaderen op diverse manieren om je mening over dit onderwerp te geven en de aandacht te vestigen op het jaagpad dat geen bouwbestemming heeft, de historische kern, het beschermd dorpsgezicht (Rijksmonument), het cultuurhistorische erfgoed van het centrum en de ingrijpende wijzigingen waardoor het aanzien, de beleving en sfeer voorgoed ten nadele zullen veranderen.

 

Blijf de link naar de petitie delen!

https://www.petities.com/signatures/behoud_het_cultuur-historische_eeuwenoude_jaagpad_en_beschermd_dorpsgezicht_in_winsum/?u=6746692

Initiatiefnemers petitie Behoud het cultuur-historische eeuwenoude jaagpad en beschermd dorpsgezicht in WinsumDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

 • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
 • Neem contact op met uw vrienden
  1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
  2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
  3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...