Huis Hellemans, een (t)huis voor kunst moet blijven bestaan.

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Update HH

2020-03-24 19:09:21
Beste HH-sympathisant

 

Eerst en vooral hoop ik dat het goed met je gaat, in deze tijd waarin alles op z'n kop komt te staan en waarin we uitgedaagd en uitgenodigd worden om met andere ogen naar de wereld en naar onszelf te kijken.

Een tijd die vraagt om ongekende maatregelen. Maar vooral vraagt om solidariteit, medemenselijkheid, mildheid, liefde.

 

Tot nu toe heb ik in mijn berichten altijd geprobeerd om zo objectief mogelijk te zijn, geen beschuldigingen te uiten en opbouwend de gesprekken aan te gaan.

Maar deze keer kan ik niet anders dan harde woorden te gebruiken : het schepencollege laat zich in deze tijd (nog steeds) van zijn meest harteloze kant zien. Geld blijft primeren. Dat blijkt ook deze keer weer uit o.a. hun beslissing in verband met HH.

 

Omdat het voor de kunstenaars helemaal niet zeker is of hun tentoonstelling de komende maanden kan doorgaan, werd het voorstel gedaan om alle tentoonstellingen tot juni uit te stellen naar het voorjaar 2021. Dat zijn nog vier tentoonstellingen. Dit heeft het college beslist: het uitstel is geaccepteerd, maar de vier tentoonstellingen moeten plaatsvinden op 3 maanden. Vanaf 1 april 2021 moet het huis ter beschikking zijn voor externe concessie. Dat wil dus zeggen dat we de kunstenaars niet meer kunnen aanbieden wat we al altijd deden: 4 weekends met de 3 weken er tussenin.

 

De tweede vraag die we stelden was de mogelijkheid krijgen om de kunstenaars uit de vrijwilligersgroep een afsluitende tentoonstelling te laten organiseren. Zij hebben zich al die jaren ingezet om andere kunstenaars de kans te geven tentoon te stellen. Het zou mooi zijn om hen nu de ruimtes ter beschikking te stellen. Bij hen was alvast veel enthousiasme om op deze manier voor een waardige afsluiting van de werking te zorgen.

Op deze vraag kregen we een negatief antwoord : geen tentoonstelling voor de vrijwilligers.

 

Uit een mail die ik van onze burgemeester kreeg na onze mededeling dat we de gesprekken stoppen, citeer ik het volgende :

"Wij erkennen de pracht van dit gebouw. Wij erkennen de onverdroten inzet van unieke vrijwilligers. Wij erkennen de hoogwaardige kunst die de afgelopen jaren tentoongesteld werd en nog zal worden." 

Waar is nu de erkenning van die unieke vrijwilligers? De erkenning voor hoogwaardige kunst? Loze woorden!!!

Enkel de erkenning voor het prachtige gebouw blijft. Dat moet zo snel mogelijk vermarkt worden. Eén maand extra kon er blijkbaar echt niet af. Voor de zoveelste keer een beschamende houding van onze beleidmakers. 

Of worden we op deze manier gestraft omdat we niet enthousiast mee in hun nieuwe plannen stappen?

 

Wellicht is dit dan ook het allerlaatste bericht dat ik hier zal posten.

Nog eens dank voor alle steun die onze acties kregen!

 

Ik wens je alle goeds, een goede gezondheid en een warm hart voor de medemens en voor alle moois in de wereld.

Genegen groet!

Hedwig

Hedwig Verbeeck, in naam van toezichters en vrijwilligers van Huis Hellemans

Update HH

2020-03-09 12:27:28

Beste HH-sympathisanten

Tot mijn grote spijt heb ik vanmorgen onderstaande mail naar het bestuur van Edegem moeten sturen. 
Het doek is gevallen. HH wordt opgegeven om plaats te maken voor een koffiehuis. 

Ik heb me samen met de andere medewerkers zo goed mogelijk ingezet voor het behoud van deze prachtige plek maar het heeft niet mogen zijn. In plaats van verder energie en tijd te steken in een verloren zaak, willen we ons richten op het laatste werkjaar met nog 7 boeiende tentoonstellingen. Kom zeker eens langs de komende maanden. We blijven jullie met een groot hart voor kunst verwelkomen!

Aan iedereen die de petitie heeft ondertekend, commentaar heeft geschreven en mijn updates heeft beantwoord: DANK JE WEL!!!
Het was een enorme steun te weten dat Huis Hellemans een geliefde plek is voor zo veel mensen!

Hartelijke groet
Hedwig

 

Aan burgemeester en schepenen

 Graag wil ik hier een neerslag schrijven van het gesprek van vrijdag 6 maart en mijn bedenkingen hierbij.

Ik kwam naar het gesprek in de veronderstelling dat we verder zouden gaan waar we vorige keer geëindigd waren en dus een antwoord zouden krijgen op de vragen naar concrete cijfers.

Koen Metsu en Kristel Kussé waren deze keer ook aanwezig, Hugo Appels was verontschuldigd.

Koen Metsu gaf om te beginnen nog eens een schets van de reden van de beslissing. Daarin kwam niets nieuws naar voor.  Hierdoor leek het of de vorige gesprekken een maat voor niets waren geweest.  Het laatste gesprek met Koen Michiels waren we namelijk geëindigd met een positieve kijk op de zaak : de mogelijkheid bekijken om de werking te laten voortbestaan, gedragen door vrijwilligers. Dit zou gedeeltelijk mogelijk gemaakt kunnen worden door een gemeentelijke subsidie en door een beperkte betrokkenheid van Kristel. Ook al had de schepen niet graag dat we het woordje “hoop” gebruikten, toch had ik de indruk dat er een basis gelegd was voor een samenwerking. Essentieel voor ons was het krijgen van concrete cijfers.

Ik probeer nu één en ander op een rijtje te zetten. Wanneer ik in het volgende spreek over Huis Hellemans (HH) dan heb ik het over de werking en de inhoud : tentoonstellingen, nevenactiviteiten, schoolbezoeken. Wanneer ik het heb over het fysieke huis zal ik “gebouw” gebruiken.

 1. Een eerste vraag van de burgemeester was of we gebonden zijn aan het gebouw. Ik heb uitgelegd hoe net ook het huis de eigenheid van Huis Hellemans bepaalt en dat net deze locatie zo erg door de kunstenaars en bezoekers gewaardeerd wordt. Dit leek een verrassing voor K&K.  Er zijn megagrote plannen met het binnenfort. En grootse plannen voor cultuur in Edegem. Een totaal nieuw project dat van nul opgestart moet worden en waarbij het bestuur hoopt dat de huidige medewerkers van HH hier willen aan meewerken, en waarin de doelgroep van HH ook een plek zou kunnen krijgen.
  Hierbij heb ik bedenkingen. De locatie in het fort is geschikt voor conceptuele- en installatiekunst maar niet voor de kunstenaars die een plek vonden in HH. Latere bedenkingen zijn nog : de bereikbaarheid met openbaar vervoer van het binnenfort, de wellicht kortere tentoonstellingsperiode  omwille van het feit dat je in het donker liever niet door het fort loopt.
 2. Horeca, een koffiehuis, is prioritair. Minstens de benedenverdieping en een deel van de tuin moeten hiervoor ter beschikking zijn. Daar wordt niet van afgeweken, op deze beslissing komt men niet terug.
 3. Er is een duidelijke waardering voor het huis. Het is een mooi gebouw, dat dringend gerenoveerd moet worden. De kost hiervan is hoog. De gemeente is niet van plan om deze kost op zich te nemen. Vandaar dat de locatie een nieuwe uitbater nodig heeft die de totale renovatie van huis en dak op zich neemt.
 4. Er is géén duidelijke waardering voor HH en geen erkenning van de uitstraling die HH aan Edegem geeft. Mijn brief werd met aandacht gelezen maar wanneer ik een allusie maak op de online petitie met alle commentaren en waardering die daarin worden uitgesproken, kan ik uit niets opmaken dat  K&K deze zouden gelezen hebben en er waarde aan hechten.
 5. De vermarkting moet nu al van start gaan. Eerst de groep vrijwilligers een aantal jaren de kans geven, zou verloren tijd kunnen zijn. Kristel werd aangesproken om mee in de jury te zitten. 
 6. De verbouwingswerken, het klaarmaken van het gebouw voor horeca, maakt dat een eventuele tentoonstellingsruimte op de eerste verdieping toch voor langere tijd niet toegankelijk zou zijn.
 7. Het bestuur blijft geloven dat het een goed concept is en dat het toch geen probleem is, dat wanneer je kunst wil kijken je over het hoofd van een koffiedrinker en taartjeseter heen moet kijken (die het waarschijnlijk ook geen probleem vindt dat iemand vlakbij zijn tafeltje komt staan om naar kunst te kijken?).
  Ondertussen heb ik enkele kunstenaars gevraagd of ze in zo’n concept hun werk zouden tentoonstellen. Veel kunstenaars kennen dit want in het begin waren ze blij dat ze hun werk ergens konden tentoonstellen. Maar al gauw merkten ze dat er niet gekeken wordt naar de kunst en deden ze geen moeite meer om hun werk op zo’n plek te hangen. Wat je krijgt is een mindere kwaliteit dan wat HH op dit moment biedt.
 8. Er wordt snel een overleg gepland met een aantal mensen (namen vergeten) van de gemeente die de beschrijving van het gebouw maken om de vermarkting zo snel mogelijk te starten, rekening houdend met ruimte voor kunst. Kristel zou hierbij aanwezig zijn. Een volgende afspraak met ons werd gemaakt voor 20 maart.
 9. Kristel en ik maken nog eens duidelijk dat onze medewerking nog altijd onder voorbehoud is. Dat ik enkel maar tussenpersoon ben en enkel met een waardig voorstel naar de achterban kan gaan. Ook dan is het nog afwachten of er een voldoende grote groep is die het initiatief verder wil dragen.

In de loop van het gesprek kwam een nieuw idee : beneden koffiehuis, eerste verdieping en (grondig te renoveren) zolder tentoonstellingsruimte. Belangrijk hierbij is de toegankelijkheid, dus het plaatsen van een lift. Er van uitgaande dat er een uitbater gevonden wordt die de grote investering in het hele gebouw wil doen en 2 verdiepingen ter beschikking wil stellen van kunst, leek dit in eerste instantie een denkpiste om verder te onderzoeken. De vermarkting zou rekening houden met deze visie. Wij moeten er dan sowieso rekening mee houden dat er wellicht 1-2 jaren geen tentoonstellingen kunnen doorgaan omwille van verbouwings/renovatiewerken die het huis ontoegankelijk maken. Daardoor valt echter de continuïteit van de kalender weg, en wellicht ook de betrokkenheid van de medewerkers en de verbinding met de bezoekers.

De burgemeester gebruikte het woord “privaat-publieke” samenwerking. Volgens mij houdt dit in dat er een inzet is van zowel privaat als publiek. Wat de inzet van de publieke partij zou zijn is mij niet duidelijk geworden. Ook in dit concept hebben wij namelijk de zekerheid van een subsidie nodig. Het antwoord van de burgemeester op de vraag voor werkingssubsidie was negatief. Als we al in het gebouw konden blijven, dan was subsidie niet mogelijk. Hij ging er van uit dat de bijdrage van de kunstenaars de kosten voor drukwerk, promotie, vrijwilligersvergoeding en andere werkingskosten zou kunnen dekken. Dat is ver van realistisch.

Na dit overleg kan ik enkel maar dit concluderen : het bestuur investeert niets meer! Noch in HH, noch in het gebouw. 
Ik krijg op geen enkel moment het gevoel dat we samen achter een waardevol idee staan.

Zondag bracht ik verslag uit aan de medewerkers. Er is te weinig vertrouwen in het engagement van de politiek en er is een tekort aan waardering voor wat HH biedt. Meewerken aan het nieuwe initiatief werd weinig enthousiast onthaald.
Wij zijn idealisten, maar ook realisten. 

Daarom kiezen we er voor om dit overleg te stoppen.

De koffie heeft het gewonnen van de kunst!

We willen de werking van HH, de voorbije 43 jaar, waardig en samen met de hele medewerkersploeg afsluiten. De officiële tentoonstellingskalender loopt tot midden december 2020. 

Wij vragen een extra maand gebruik te kunnen maken van het huis, om in januari 2021 een tentoonstelling te maken met werk van onze eigen medewerkers. In de groep van 12 mensen zijn er immers 7 kunstenaars. Die hebben zich jarenlang ingezet om in HH een ruimte te creëren voor andere kunstenaars maar hebben er zelf nooit tentoongesteld (op 2 na). Als dank voor die inzet zou het mooi zijn om hen de kans te geven een afsluitende tentoonstelling te organiseren. 
Alvast dank hiervoor.

Hedwig

 

 


Hedwig Verbeeck, in naam van toezichters en vrijwilligers van Huis Hellemans

Update HH

2020-02-19 09:22:57

Beste HH-sympathisant

Maandag hadden Hugo en ik een tweede gesprek met de schepen Koen Michiels. Na ons gesprek in januari heeft hij onze voorstellen en bekommernissen overgebracht aan het schepencollege en daaruit is een voorstel voortgekomen.

Onze acties hebben twijfel gezaaid. Twijfel over de juistheid van de beslissing om HH te sluiten. Niet enkel bij de schepen voor cultuur maar ook bij anderen binnen het schepencollege. Ik ben alvast blij met de eerlijkheid hierover en de openheid om de zaak te herbekijken.
Daardoor staat de deur weer iets meer op een kier voor het voortbestaan van HH. Weliswaar in een andere vorm.

Het voorstel dat we gekregen hebben komt er op neer dat de werking van HH gedragen zou worden door een groep vrijwilligers die een subsidie van de gemeente zouden krijgen, en het huis (eventueel) voor een symbolische euro zouden kunnen huren. De inbreng van Kristel Kussé (die HH gemaakt heeft tot wat het nu is!) zou tot een minimum beperkt worden. Zij zou contactpersoon blijven tussen de dragende groep en de gemeente maar slechts een klein percentage van haar tijd mogen besteden aan werken voor HH. 

Dit is zeker een voorstel dat het bekijken waard is!
Mits antwoord op een aantal concrete vragen :
- hoeveel bedraagt de subsidie?
- hoe hoog zou de symbolische euro huur zijn?
- hoeveel tijd mag Kristel effectief aan HH besteden?

Als de antwoorden op deze vragen redelijk en werkbaar zijn en we zeggen "ja" tegen het voorstel dan staat ons een heel uitdagende tijd te wachten. Er zou dan ook geen openbare aanbesteding komen voor externe uitbaters. En dus geen concurrentie voor ons.

4 maart is een volgend gesprek gepland. Hopelijk krijgt deze voorzichtig positieve wending een vervolg.
Ik houd jullie verder op de hoogte.

Hartelijke groet
Hedwig


Hedwig Verbeeck, in naam van toezichters en vrijwilligers van Huis Hellemans

Update toekomst Huis Hellemans : Een sprankeltje hoop aan het begin van het nieuwe jaar.

2020-01-08 18:18:05

Beste Huis Hellemans sympathisant

Na mijn laatste mail naar het schepencollege, met als bijlage de toespraak van 16 december, werd ik door de schepen voor cultuur, Koen Michiels, uitgenodigd voor een gesprek.
Dat vond maandag 6 januari plaats.

Het was een ontmoeting waarbij we op een opbouwende manier naar elkaar geluisterd hebben. Zo werd verklaard waarom de VZW opgeheven wordt en waarom aan concessie wordt gedacht. VZW Huis Hellemans wordt evenals de VZW van de sporthal opgeheven omdat ze beide opgenomen worden in het grotere geheel van de nog op te richten vrijetijdsdienst, en dan ook financieel onder één noemer komen. Dit samen met de bibliotheek, die ook in het nieuwe vrijetijdscentrum een plek krijgt.

Voor Huis Hellemans gaat het echter een stap verder : niet alleen de VZW wordt ontbonden maar de werking zoals ze nu bestaat wordt ook stopgezet. (Dit is dan weer wel in tegenspraak met het opnemen van Huis Hellemans in het grotere geheel van de vrijetijdsdienst.)

De reden om de werking te stoppen is in hoofdzaak financieel. Dat het huis intensiever zou kunnen benut worden is van ondergeschikt belang. Vanuit een werkgroep van HH werden er al een tijd geleden vele voorstellen gedaan om de eigen financiële draagkracht te vergroten, maar hier werd niets mee gedaan.
In het gesprek werd het tekort aan openheid en communicatie hieromtrent toegegeven. Na onze toelichting is er nu wel bereidheid om verder te onderhandelen.
De schepen erkent de waarde van HH en zal nu ons standpunt verduidelijken aan het schepencollege en onze vraag om tijd verdedigen. Concreet hebben we gevraagd om samen te werken en samen naar een oplossing voor de financiële kant van de zaak te zoeken. We vragen 3-4 jaar tijd om de huidige werking verder te zetten en ondertussen onze voorstellen verder te onderzoeken en uit te werken. Sponsoring door bedrijven, het oprichten van een vriendenkring, shop met kunstboeken, samenwerking met een museum/galerij, geleide bezoeken in aanwezigheid van de kunstenaar, uitbreiding van de nevenactiviteiten, verhuur buiten de openingsuren,... allemaal ideeën die we verder kunnen bekijken wanneer we de garantie krijgen dat de huidige werking ook na 1 januari 2021 blijft bestaan.

We hebben alvast een afspraak voor een tweede gesprek, midden februari.

Ik houd jullie verder op de hoogte.

Hartelijke groet

Hedwig Verbeeck


Hedwig Verbeeck, in naam van toezichters en vrijwilligers van Huis Hellemans

Update toekomst Huis Hellemans

2019-12-16 20:21:53

Beste sympathisant!

Sinds ons bezoek aan het schepencollege vorige week kregen we nog een enkele reactie van hen, ook geen uitnodiging voor verder gesprek. Tijdens een algemene vergadering van de VZW kwamen enkel ontwijkende antwoorden. Het blijft dus nodig om verder onze bekommernissen te uiten en te blijven pleiten voor het voortbestaan van Huis Hellemans.

Vanavond was er in Edegem een grote optocht en actie waar ook de andere slachtoffers van de grote besparingen hun stem lieten horen. Hallucinante cijfers kregen we daar te horen : 44 % van het personeel moet de komende 4 jaar verdwijnen!

Ik kreeg de kans een korte speech te houden voor HH. Hieronder vinden jullie de tekst.

De komende Kerst-en Nieuwjaarsdagen worden de acties even in ruststand gezet, daarna gaan we er weer voor!

Vanuit Huis Hellemans wensen we jullie een mooi, vredig, kunstzinnig rijk gevuld 2020!

Hartelijke groet
Hedwig

 

Goeienavond Edegem

Ik sta hier in naam van de medewerkers van HH, de toezichters en vrijwilligers die zich al jarenlang inzetten voor dit Kunst-Hart van Edegem. Ik sta hier ook voor de vele schoolkinderen uit Edegem die er kennis maken met kunst, voor de 4- à 500 bezoekers die we elke tentoonstelling mogen begroeten, voor de kunstenaars die tentoongesteld hebben en zij die graag willen tentoonstellen en voor alle sympathisanten die onze petities ondertekenden.

HH is een parel en unicum in de kunstwereld, het is een laagdrempelig podium voor kunst. Na 42 jaar is het een vaste waarde, die méérwaarde geeft aan Edegem. Wànt, bekend ver buiten de grenzen van onze gemeente en echt een gegeerde plek om tentoon te stellen. Het is een plek waar Edegem trots mag op zijn.

De plannen van het gemeentebestuur om de VZW te ontbinden, het huis in concessie te geven en geen tentoonstellingen meer te ondersteunen roept veel reactie op en is in tegenspraak met de verkiezingsbeloften om de komende jaren extra aandacht te geven aan cultuur. Er was geen enkel overleg en een gefundeerde reden waarom een bloeiende kunstplek moet wijken voor ondoordachte plannen kregen we niet. Onze achterban is kwaad en noemt het een schande, een lichtzinnige en kortzichtige beslissing, een zwaar verlies, hallucinant en een geweldig imagoverlies voor de gemeente.

Wanneer u de folder van N-VA, die vandaag in de bus stak, heeft gelezen, dan zag u een knap staaltje van het verkondigen van halve waarheden, en dus ook van halve leugens. N-VA zegt dat Hangar 27 en Huis Hellemans blijven bestaan. Daarmee bedoelen ze enkel de gebouwen, niet de huidige werking.

Het gemeentebestuur wil HH omvormen tot een horecaplek waar ook plaats is voor kunst. Wij betwijfelen of er nood is aan zo’n plek, pal naast het gezellige cultuurcafé De Hooogmis, dat nog niet zo lang geleden z’n deuren opende. Een café waar aan de muren wat schilderijen hangen is geen waardig alternatief voor HH. Het gemeentebestuur wil dit trouwens doen op een site die volgens het bestemmingsplan van 2012 voorzien is voor culturele en recreatieve infrastructuur en openbare diensten. Horeca is er helemaal niet toegestaan. Ofwel wéét het gemeentebestuur dit niet, ofwel leggen ze ook dit gewoon naast zich neer.

Vorige week overhandigden we de petities en de vele bezwaren aan het schepencollege. We hebben om reactie gevraagd en hen uitgenodigd om in gesprek te gaan over de toekomst van HH. U raadt het al : enkel een grote stilte van hun kant.

Dit jaar stond er een jong Zweeds meisje op dat de wereldleiders in de ogen keek en zei : “How dare you!”

Gemeentebestuur van Edegem :
Omdat kunst geen luxe is maar levensnoodzakelijk, omdat cultuur en educatie, jongeren en gewaardeerd personeel belangrijk zijn, omdat wij geloven in een warme gemeente, kijken wij niet weg, wij kijken u recht in de ogen zeggen ook : HOE DURVEN JULLIE!


Hedwig Verbeeck, in naam van toezichters en vrijwilligers van Huis Hellemans

Stand van zaken toekomst Huis Hellemans

2019-12-09 14:18:16

Beste ondertekenaars!

Eerst en vooral heel veel dank voor jullie steun! Wij zijn blij met de grote respons en met alle gemotiveerde commentaren!

Over een week valt de waarschijnlijk definitieve beslissing in de gemeenteraad. We hebben gezocht naar een geschikte gelegenheid om de petitie te overhandigen. We werden deze namiddag op het schepencollege ontvangen, waar ik onderstaande brief voorlas.

We hebben gevraagd om in gesprek te gaan over de plannen. Het is nu wachten op een antwoord.

De petitie wordt nog niet gesloten, verder delen mag dus!

Hartelijke groet, Hedwig

 

Dames en heren

Het is een tijd van cadeautjes: Sinterklaas is net vertrokken, binnenkort is het alweer Kerstmis en Nieuwjaar. Vandaag heb ik voor jullie een heel bijzonder, heel waardevol geschenk : de stem van héél veel mensen. Mensen die Huis Hellemans een warm hart toe dragen. Deze stemmen laten zich in een online petitie horen, naar aanleiding van een beslissing die jullie zonder overleg met de betrokkenen namen. Ze spreken met liefde, verbijstering, ongeloof, en ook met kwaadheid.

Het is de stem van kunstenaars, medewerkers en vrijwilligers, van bezoekers, van schoolkinderen;  inwoners van Edegem, maar ook van ver daarbuiten. Ze spreken over een parel in de kunstwereld, een plek om te koesteren, een laagdrempelig podium voor kunst, een vaste waarde, een prestigieuze tentoonstellingsplek. Een unieke plek waar Edegem trots mag op zijn, een plek die meerwaarde geeft aan Edegem. Een referentie die Edegem als cultuurminnende en kunstminnende gemeente op de kaart zet.

De liefde voor Huis Hellemans klinkt in woorden als: mooi en professioneel, prachtig cultuurhuis, schitterende werking, ideale ontmoetingsplaats om in dialoog te gaan over kunst en schoonheid, betrokkenheid van de plaatselijke mensen, uniek kunstpodium.

Hun liefde spreekt ook in de verbijstering  die geuit wordt. Want  wat men lief heeft, wil men verdedigen. Dan hoor je woorden als: schande, lichtzinnige beslissing, kortzichtig, ronduit vernederend voor al wie zich met hart en ziel inzet voor Huis Hellemans, zwaar verlies, wraakroepend, geweldig imagoverlies voor de gemeente, hallucinant.

Omdat u, als schepencollege, de opdracht hebt om er te zijn voor alle inwoners en naar hen te luisteren, vraag ik u om met aandacht naar de stem van deze – voorlopig - 600 mensen die de petitie ondertekenden, te luisteren. Velen van hen ondertekenden niet enkel maar motiveerden hun steun. Zij  deden moeite om iets te schrijven. Ik vertrouw op jullie inspanning om het ook te lezen. Dit is trouwens maar een deel van de mensen die Huis Hellemans een warm hart toe dragen. Om privacyredenen konden we geen gebruik maken van het adressenbestand, zodat heel die achterban van trouwe genodigden en bezoekers nog niet op de hoogte is van jullie plannen.

Het is ook onbegrijpelijk dat deze beslissing nog niet officieel werd meegedeeld aan de betrokkenen, noch aan de raad van beheer, noch aan de algemene vergadering. Er kwam enkel een mededeling tijdens het infomoment voor het personeel van de gemeente.  

Kunst is géén luxe, het is levensnoodzakelijk in deze wereld. Cultuur en educatie behoren tot de kerntaken van een gemeentebestuur. Men mag ze niet door een markteconomische bril bekijken en ze mogen niet het slachtoffer worden van blinde besparingen.

De tevredenheid en fierheid bij de Edegemnaar, waarover u sprak in uw verkiezingsprogramma, gaan door uw beslissingen pijlsnel naar beneden. Wat is er gebeurd met uw engagement voor een warme gemeente? En bent u ook deze zin uit uw programma vergeten: “De volgende jaren wil N-VA extra aandacht geven aan cultuur.”

Het getuigt van inzicht, van nederigheid én van grootsheid en politieke moed om fouten in te zien. De VZW ontbinden, het huis in concessie geven, het niet meer ondersteunen van tentoonstellingen,  en daarmee het stopzetten van de huidige fantastische werking, is een foute beslissing. 


Hedwig Verbeeck, in naam van toezichters en vrijwilligers van Huis HellemansDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

 • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
 • Neem contact op met uw vrienden
  1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
  2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
  3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...