POLITIE-CAO 2015

Neem contact op met de schrijver van de petitie

De stille meerderheid...

2020-07-10 11:52:16

Platform Bezorgde Dienders
www.bezorgdedienders.nl
info@bezorgdedienders.nl
0623 - 114039

 

Collega’s,

Het overlijden van George Floyd tijdens zijn aanhouding in Minneapolis heeft grote impact op het politiewerk overal in de wereld. Dat is niet in de laatste plaats het gevolg van de sociale media waarop politie-agenten worden uitgemaakt voor racisten en zelfs moordenaars.

Diverse organisaties in de wereld misbruiken het voorval en hebben demonstraties tegen raciale ongelijkheid 'gekaapt' om zo ook de politie daarvoor verantwoordelijk te maken en menen daarom hun geweld tegen de politie en maatschappij in zijn algemeenheid te kunnen legitimeren.

In tegenstelling tot de politie krijgen zij ook ruim podia in de nieuswitems. Dat de politie die mogelijkheid veel minder krijgt voelt niet goed.

Wij hebben gemeend ook een tegengeluid te moeten laten horen en via onderstaande link open je de column 'De stille minderheid' op onze website.   

http://www.bezorgdedienders.nl/de-stille-meerderheid/


Platform Bezorgde Dienders

NIEUWE CAO. GRAAG UW/JOUW REACTIE VOOR 29 MEI 2020 OP VOORSTEL PLATFORM BEZORGDE DIENDERS

2020-05-23 13:15:26

Het is mogelijk dat u deze aankondiging al via onze petitie 'No man left behind' heeft ontvangen. In dat geval excuses voor de 'overlast'.
Om het bereik te vergroten hebben wij de aankondiging ook via deze petitie verzonden. 

 

Platform Bezorgde Dienders
www.bezorgdedienders.nl
info@bezorgdedienders.nl
0623 - 114039

 

Collega’s,

We beleven bizarre tijden.
Door een ‘onzichtbare vijand’ uit volkomen onverwachte hoek, spatten vermeende zekerheden als een zeepbel uit elkaar. Van veel gewone dingen werd, nu zij niet meer binnen handbereik liggen, ineens duidelijk dat zij best bijzonder waren.

De mensen in de zorg kregen het buitenproportioneel zwaar te verduren. Maar ook voor onze collega’s was er naast de risico’s die ons vak kent, plotseling die onzichtbare vijand waardoor het fysieke optreden van de diender in de samenleving moest veranderen. Letterlijk en figuurlijk afstandelijker. Maar ook nu wordt er van die diender verwacht dat hij/zij die stap vooruit doet, waar de burger stappen achteruit doet. De praktijk heeft uitgewezen dat collega’s van ons als gevolg daarvan besmet konden worden met het coronavirus.

Ondertussen tikt de tijd langzaam maar zeker door en nadert het moment dat, ondanks bovengenoemde omstandigheden, de politievakorganisaties met elkaar gaan bespreken met welk eisenpakket zij de komende CAO-onderhandelingen in zullen gaan.

Volgens vooraanstaande economen heeft onze economie in verhouding tot de meeste andere Europese lidstaten, aardig wat vlees op de botten. Dat neemt niet weg dat ons land waarschijnlijk op alle fronten een tijd van krimp tegemoet zal gaan, met gevolgen die ook op alle fronten voelbaar zullen worden. In dat licht is het niet ondenkbaar dat de CAO-onderhandelingen een gecompliceerder verloop zullen hebben dan eerder werd verwacht.

Zoals jullie weten zijn wij als Platform Bezorgde Dienders (PBD), geen vakorganisatie en hebben derhalve ook geen plaats aan de onderhandelingstafel. Wel zijn we inmiddels een bekend gremium geworden, in onze organisatie, bij de 2e Kamer en de media. (Google ter info eens op: Platform Bezorgde Dienders / Tweede Kamer).

In dat kader waren wij als PBD op 14 februari 2017, met het aanbieden van de petitie “No man left behind” (Politie-agent tot max. 62 jaar) met inmiddels 23.000 handtekeningen, de katalysator voor een door de politiebond ingediend burgerinitiatief. Later volgden de onderhandelingen over mogelijkheden voor vroegpensioen, speciaal voor onze beroepsgroep. De uitkomst daarvan werd overigens met gemengde gevoelens ontvangen.

Naar aanleiding van de komende CAO-onderhandelingen willen wij het volgende met jullie delen:

Inmiddels kennen de meesten van ons Dr. Diederik Gommers, de bekende autoriteit op het gebied van de Intensieve zorg. Wekenlang deed hij iedere avond in een actualiteitenprogramma en bij de wekelijkse persconferenties in de 2e Kamer, verslag over de stand van zaken op de IC-afdelingen van de ziekenhuizen.

Wanneer een beroepsgroep in de schijnwerpers komt en men ziet wat het werk van die beroepsgroep werkelijk inhoudt, dan klinkt ineens de roep om waardering. Niet alleen in de vorm van handenklappen, maar ook in de vorm van een salaris dat recht doet aan dat belastende werk. Tijdens één van de uitzendingen kwam dat onderwerp ter sprake.

Dr. Gommers gaf toen aan dat men bij onderhandelingen over salariëring, voor de gehele beroepsgroep klakkeloos hetzelfde percentage van salarisverhoging hanteerde. Hij vond dat eigenlijk niet reëel ten opzichte van de mensen lager in de organisatie, die het vaak al niet te breed hebben en toch in de frontlinie staan.

Wanneer bij CAO-onderhandelingen jaren achtereen de salarissen van al de medewerkers met een gelijk percentage wordt verhoogd, leidt dat tot steeds groter wordende inkomensverschillen tussen de hoogst- en laagstbetaalden van dezelfde organisatie.

Het is simpel: 5% van 2000 = 100 en 5% van 7000 = 350. Natuurlijk zal de fiscale afdracht van die 350 Euro groter zijn, maar het uiteindelijke netto bedrag zal altijd beduidend hoger zijn dan wat er overblijft van 100 Euro.

Gommers roerde een punt aan dat ons als PBD al jaren bezighoudt en waarover wij in één van de eerdere aankondigingen al eens een voorstel deden. Wij ontvingen daar toen veel positieve reacties op. Helaas ook enkele minder fraaie.

Een looneis in de vorm van een verhoging van het maandsalaris met een gelijk netto bedrag voor iedere medewerker, is een optie. Daarbij gaat iedere medewerker erop vooruit en de kloof tussen de hoogst- en laagstbetaalden wordt niet vergroot. Ook daarbij is er de mogelijkheid dat de werkgever de afgesproken verhoging gedurende de looptijd gefaseerd toekent.

In 2007 kwam één van de politiebonden met een dergelijk voorstel. De verschillen tussen de eisenpakketten van de politiebonden en een gebrekkige bereidheid tot samenwerking, waren er toen vermoedelijk de oorzaak van, dat het voorstel sneuvelde nog voor het serieus aan de onderhandelingstafel kon worden besproken. De toenmalige minister van BZK spinde daar garen bij.

De politiebonden lijken nu meer besef te hebben van de noodzaak om samen op te trekken. Ons inziens heeft een voorstel als bovengenoemde optie, dan ook een grotere kans van slagen om daadwerkelijk meegenomen te worden naar de onderhandelingstafel.

Wij zijn benieuwd hoe jullie tegenover deze optie staan en vragen jullie hierbij om dat voor 29 mei 2020 (het moment dat de eerste voorbespreking tussen de vakbonden plaatsvindt) bij ons aan te geven op het volgende mailadres:

 

Bezorgdedienders@gmail.com

De uitkomst zullen wij dan met de bonden delen.

 

Tot slot:

Wij schreven al over de te verwachten tijd van krimp over de hele maatschappelijke linie. Veel mensen die werkzaam zijn in de burgermaatschappij/het bedrijfsleven, ondervinden daar nu reeds de gevolgen van. Ook de overheidsorganen zullen niet buiten schot blijven.

Het is niet ondenkbaar dat onze werkgever met een ‘tegenbod’ zal komen dat neerkomt op de ‘nullijn’.   Als PBD pleiten wij er in ieder geval voor om de schouders, die in de zin van onregelmatige werktijden de zwaarste lasten dragen, eerlijk te belonen.

Als gevolg van het personeelsbeleid in de afgelopen decennia, heeft onze organisatie nu te maken met aanzienlijke vergrijzing. Veel oudere medewerkers doen een beroep op arbeidsvoorwaarden, waardoor zij bijvoorbeeld geen nacht- en piketdiensten meer draaien. In die zin is de organisatie niet meer in balans en draait de ‘jongere categorie’ collega’s veel nachtdiensten doordat deze niet meer evenredig verdeeld kunnen worden.

Wij pleiten er voor, dat tegenover deze zwaardere belasting, die grote impact heeft op de gezondheid en privéleven van de diender, de onregelmatigheidstoeslag in ieder geval substantieel wordt verhoogd.

Alvast dank voor jullie reactie!

 

 


Platform Bezorgde Dienders, Dolf Mauritz

HANDIGE TIP VAN COLLEGA OM AAN TE MELDEN

2019-03-07 19:38:25

Via onderstaande link is het mogelijk om aan te melden voor vervoer naar Den Haag.

https://surveys.enalyzer.com/?pid=hifb3pek

 


Platform Bezorgde Dienders

KOM 18 MAART 2019 NAAR DEN HAAG!

2019-03-05 22:20:54

(Bericht n.a.v. petitie Politie-agent tot max. 62, voor een zo groot mogelijk bereik ook via deze petitie)

 

Platform Bezorgde Dienders
www.bezorgdedienders.nl
bezorgdedienders@gmail.com

 

Collega’s

Daar er geen toestemming is om via het intranet van de politie, collega’s te informeren omtrent de door de bonden georganiseerde actiedag op 18 maart 2019 voor een rechtvaardiger pensioen, zijn wij als Platform Bezorgde Dienders gevraagd om via dit medium daar aandacht voor te vragen. Daar voldoen wij bij deze aan.

Ook in de achterliggende weken is weer gebleken dat er voor maatschappelijke doelen onverwacht grote sommen geld beschikbaar blijken te zijn. Daarnaast zitten de pensioenfondsen méér dan vol. Het Kabinet houdt echter de hand op de knip waar het gaat om te komen tot eerlijker pensioenen, in het bijzonder die van de Politie.

Wanneer de door de D66-Minister Koolmees voorgestelde stelselwijziging uitgevoerd zal worden, dan is het de verwachting dat we voor de komende 40 jaar worden opgezadeld met een pensioensysteem dat, ook voor de huidige categorie jonge collega’s, ongunstig zal zijn.

Als gevolg van wat er op dit moment door “de politiek” geregeld is, zullen collega’s geboren vanaf het jaar 1994, moeten werken tot 71 jaar en 3 maanden. De inzet van de Politievakbonden op dit moment is:

·         AOW leeftijd maximaal 66 jaar. Zodat je gezond met pensioen kunt en ook nog kunt genieten van je welverdiende oude dag. Dat voorkomt ook een enorme stijging van uitval door ziekte en dus van uitkeringslasten.

·         Boete van 52% er af om zo per sector, zware en hoog risico beroepen, afspraken te kunnen maken om eerder te kunnen stoppen met werken.

·         Pensioenregels die indexering mogelijk maken. Nederland heeft het beste pensioenstelsel van de wereld maar de strengste regels voor indexering. Dat kan anders!

De gezamenlijke bonden organiseren voor verschillende beroepsgroepen de actiedag op 18 maart a.s. om daarmee aan het Kabinet aan te geven dat men het zat is om aan het lijntje gehouden te worden. Met name op die dag is “DE MACHT VAN HET GETAL” uitermate van belang.

Mede door de uniformen is de politie daarbij de meest in het oog springende beroepsgroep. Op dit moment blijft het aantal aanmeldingen van politiecollega’s echter sterk achter bij de aanmeldingen vanuit andere beroepsgroepen.Daarmee wordt een signaal afgegeven dat niet overeenkomt met hetgeen er leeft op de werkvloer.

Daarom nogmaals hierbij de oproep om op maandag 18 maart a.s. naar Den Haag te komen, om aan “de politiek” te laten te zien dat het ook de Politie ernst is!

Tot slot wil ik wederom opmerken dat het verlagen van de AOW-leeftijd naar 66 jaar, voor ons als platform een eerste stap is naar een FLO van 62 jaar voor de uitvoerende politietaken, waar wij ook via andere kanalen aandacht voor zullen blijven vragen!

Namens het Platform Bezorgde Dienders,

 

Dolf Mauritz
(Voorzitter)

(Kijk voor info mbt de organisatie van de actiedag op de sites van de politiebonden)


Platform Bezorgde Dienders

VERWIJZING NAAR REACTIE N.A.V. PRINCIPE-AKKOORD

2018-09-14 22:09:59

Collega's / Belangstellenden,

(Voor de zekerheid ook even via deze petitie)

Klik op onderstaande link (of kopieer) om de laatste aankondiging bij de petitie "Politie-agent tot max 62 jaar" te lezen als reactie naar aanleiding van  het principe-akkoord tussen vakbonden en werkgever.

https://www.petities24.com/a/161453?a=2

De petitie kan nog steeds ondertekend worden.

Met vriendelijke groet namens het Platform Bezorgde Dienders,

 

Dolf Mauritz
(Voorzitter)


Platform Bezorgde Dienders

VERWIJZING NAAR AANKONDIGING

2018-07-09 17:45:52

Collega's / Belangstellenden,

Lees aankondiging 24 op de link https://www.petities24.com/politieagent_tot_max_62_jaar

Betreft een open brief aan onze MP Mark Rutte. Vandaag hebben wij de brief verzonden en via Facebook aandacht gevraagd.


Platform Bezorgde Dienders

VERWIJZING NAAR AANKONDIGING "HET IS STIL AAN DE OVERKANT"

2018-06-16 09:14:19

Collega’s/lezers,

Zoals velen van jullie weten hebben wij als Platform Bezorgde Dienders, in 2018 de petitie “No man left behind”/Politieagent tot max 62 jaar, overhandigd aan de toenmalige commissie van Veiligheid & Justitie van de 2e Kamer.

Daar een aanzienlijk aantal mensen hun steun voor die petitie betuigd hebben onder onze voorgaande petitie “POLITIE-CAO 2015” en om zoveel mogelijk collega’s/lezers te bereiken, plaatsen wij dit bericht (dat betrekking heeft op de petitie “No man left behind”) bij deze petitie POLITIE-CAO 2015:

Het onderwerp “zware beroepen” en de daaraan gekoppelde pensioenleeftijd wordt op dit moment (in de media) steeds actueler en de politie is uit die discussie verdwenen. Dat kan en mag niet gebeuren!

Daarom hebben wij bij de petitie “No man left behind” aankondiging 23 geschreven, waar wij jullie naar verwijzen. Klik daarvoor op onderstaande link van die petitie en daarna op de button “Aankondigingen” en lees de aankondiging “HET IS STIL AAN DE OVERKANT”.

www.petities24.com/politieagent_tot_max_62_jaar

Ook zullen wij dit onderwerp tijdens overleggen met Kamerleden steeds onder de aandacht blijven brengen.

Er bestaat nog steeds de mogelijkheid om ook onder die petitie uw steun te betuigen en eventuele mededeling te plaatsen.

Alvast dank!

Namens het Platform Bezorgde Dienders

Dolf Mauritz
(Voorzitter)


Platform Bezorgde Dienders

http://www.petities24.com/politieagent_tot_max_62_jaar

2016-12-17 14:32:10

Waarde collega's en andere geïnteresseerden,

Na 2 weken online hebben al meer dan 16.000 collega's de petitie getekend. Dat is een mooi (voorlopig) resultaat en de teller loopt nog. Bijzonder dank daarvoor!

Wanneer deze trend zich voortzet dan zou dat betekenen dat er na 3 weken meer dan 24.000 steunbetuigingen zijn. Dat zou mooi zijn, maar wij beseffen dat er voor de bekendheid van en met de petitie, nog meer spreiding noodzakelijk is. Intranet zou de mooiste oplossing zijn, maar de revaring heeft geleerd dat de "beheerders" daar nog wel eens terughoudend mee willen zijn.

Daarom hierbij het verzoek aan jullie om via welke kanalen dan ook de petitie bij de collega's onder de aandacht te brengen. Ons bereiken steeds berichten van ondertekenaars "Ik wist hier niets van!, ik kreeg het bericht van een collega". We hebben al een mooi aantal ondersteuningen, maar "met meer steun meer mans".

EERST INLOGGEN VIA ONDERSTAANDE LINK. (ANDERS KOMT DE HANDTEKENING BIJ PETITIE POLITIE-CAO)

http://www.petities24.com/politieagent_tot_max_62_jaar  , openen in GOOGLE CHROME werkt het beste. Vergeet niet om jouw ondersteuning te bevestigen vanaf dat account.

Wederom alvast onze hartelijke dank!

Namens het Platform Bezorgde Dienders
Dolf Mauritz (voorzitter)

 


Platform Bezorgde Dienders

POLITIEAGENT TOT MAX 62 JAAR! HERINNERING (GRAAG HELEMAAL LEZEN)

2016-12-12 22:27:55

Waarde collega’s en geïnteresseerden,

Na een goede week online, is de teller inmiddels al de 14.000 gepasseerd. Dat is boven verwachting. Dank daarvoor! Zoveel steunbetuigingen uit één beroepsgroep in een zo’n kort tijdsbestek, geeft aan dat we een snaar geraakt hebben die ertoe doet. Dat kan de politiek niet negeren. Maar we zijn er nog niet.

Daarom hierbij het verzoek om ook vanuit jouw omgeving de onderstaande link onder de aandacht te brengen, om het aantal steunbetuigingen te verhogen. Gezien de omvang van onze organisatie zou dat het representatieve karakter ten goede komen.

Zodra bekend is op welke datum en tijdstip de petitie aangeboden zal worden bij de 2e Kamer, zal dat o.a. ook via dit medium bekend gemaakt worden. Hat zou mooi zijn wanneer dan niet alleen het Platform Bezorgde Dienders aanwezig is, maar het mag best “goed blauw kleuren” in het 2e Kamer gebouw. Dat genereert ook media-aandacht. En last but not least: Ook onze jongere collega’s (die ook eenmaal 62 hopen te worden) worden hierbij van harte uitgenodigd, om de petitie te ondersteunen en bij de uitreiking aanwezig te zijn.

Door "beveiligingen" die sommige afdelingen op hun systemen hebben gezet, kan het zijn dat niet al de velden correct/duidelijk worden weergegeven op je werkplek. Via je eigen computer of z.g. "Standalone" werkt het beter, wanneer je de link,  http://www.petities24.com/politieagent_tot_max_62_jaar  , opent in GOOGLE CHROME. Vergeet niet om jouw ondersteuning te bevestigen vanaf dat account.

Met vriendelijke groeten,
namens het Platform Bezorgde Dienders,

Dolf Mauritz (Voorzitter)

 

Ps

Deze mededeling wordt ook als aankondiging vermeld bij de voorgaande petitie “Politie-CAO 2015”. Het kan dus zijn dat je de mededeling dubbel ontvangt. Er zijn enkele honderden collega’s die hun handtekening voor deze petitie abusievelijk geplaatst hebben bij de voorgaande petitie Politie-CAO 2015. Geen probleem, maar plaats hem ook bij de petitie “Politieagent tot max 62 jaar” via bovenstaande link. Dan telt het ook voor deze petitie mee.


Platform Bezorgde Dienders

POLITIEAGENT TOT MAX 62 JAAR!

2016-12-02 22:05:42

Collega's en geïnteresseerden,

Zojuist is de petitie  "POLITIEAGENT TOT MAX 62 JAAR" online gegaan.

Brandweer, Ambulance en Defensiepersoneel mag ivm verzwarende werkomstandigheden stoppen met werken al voor dat zij de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt en voor hen is/komt er tevens een fatsoenlijke regeling tot de AOW-leeftijd.

Onze arbeidsvoorwaarden waarmee wij onze loopbaan zijn gestart (o.a. werken tot 60 jaar of max. 40 dienstjaren wanneer je dat eerder hebt bereikt) zijn van tafel geveegd. Onze werkgever vindt dat wij door moeten werken tot 67 jaar en 3 maanden en straks nog langer.

Wij vinden dat o.a. in strijd met het gelijkheidsbeginsel en gaan daartegen in protest. Wij gaan daarvoor een petitie aanbieden aan de commissie van V&J van de 2e Kamer. Dat zal vermoedelijk in januari gebeuren.

Wanneer je onderstaand link kopieert en openklikt, kan je de petitie ondersteunen.

Met z'n allen kunnen we veel bereiken.

Alvast dank!

 

http://www.petities24.com/politieagent_tot_max_62_jaar

 

Met vriendelijke groeten,

namens het Platform Bezorgde Dienders,
Dolf Mauritz


Platform Bezorgde DiendersDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...