POLITIE-CAO 2015

 

Platform Bezorgde Dienders

www.bezorgdedienders.nl

info@bezorgdedienders.nl
0623 - 114039

 

 

 

P E T I T I E

 

Politie CAO 2015

 

AAN:

De minister van Veiligheid en Justitie
i.a.a. woordvoerders V&J van de 2e Kamer
Postbus 20301
2500 EH ‘s-Gravenhage

 

Leiderdorp, 1 mei 2015.

 

Excellentie,

 

Als Platform Bezorgde Dienders vragen wij hierbij uw aandacht voor het volgende:

In één van uw eerste reacties op de CAO-acties van de politievakorganisaties stelde u, dat u wel eens de mening van de leden van de vakorganisaties zou willen horen. Zoals u weet zijn wij geen vakorganisatie en beperken wij ons normaalgesproken tot de meer basale en praktische aangelegenheden die van invloed zijn op het welzijn en de veiligheid van de diender en de burger. Ter ondersteuning van de vakorganisaties voldoen wij als stem van de werkvloer echter graag aan uw bovengenoemde vraag en richten wij ons als medewerkers van de Nationale Politie, middels deze petitie tot u.

Het samenvallen van de processen, reorganisatie, LFNP, CAO-onderhandelingen, wijzigingen in juridische procedures als gevolg van Europese regelgeving, heeft als gevolg dat veel collegae binnen de politieorganisatie, maar ook veel burgers door de bomen het bos niet meer zien. Wij begrijpen dan ook volkomen uw mededeling tijdens uw eerste Algemeen Overleg met de commissie V&J in de 2e Kamer op 9 april 2015, toen u zei dat u in een best spannende tijd op “de trein gestapt bent”. Die spanning en onzekerheid geldt inmiddels al ruim drie jaren ook voor duizenden medewerkers van de politieorganisatie.

Wij beseffen dat wij het voorrecht hebben dat we in ieder geval verzekerd zijn van een baan. Dat is tegelijkertijd voor veel collegae dan ook de enige zekerheid die zij hebben. De al drie jaar durende onzekerheid omtrent plaatsing en welke functie men gaat bekleden, trekt een steeds grotere wissel op die medewerkers en hun gezinnen. In dat kader ondersteunen wij de eis van de vakorganisaties om toekenning van een “reorganisatietoelage”.

We bevinden ons in een tijdperk waarin veel zaken te pas en te onpas inzichtelijk gemaakt worden met cijfers. Risico daarbij is dat men “in slaap gesust kan worden” door geruststellende kwantiteitscijfers terwijl de kwaliteit te wensen over laat. Ook in ons vak is dat zo.

Soms spreken cijfers echter tot de verbeelding, gewoon omdat zij niet te manipuleren zijn en in dat kader willen wij u onderstaand rekenvoorbeeld niet onthouden. Het betreft het maandinkomen van een hoofdagent van 35 jaar, met 12 dienstjaren bij de politie en vader van twee kinderen:

Netto inkomen:                                                                                                          1780.-
Onregelmatigheidstoeslag (geen loon dus):                                                               120.- 

 

Gemiddeld maandelijks uitgavenpatroon (vaste lasten):
Huur/hypotheek incl. verplichte verzekeringen                                                             975.-
Energiekosten                                                                                                              200.-
Wegenbelasting, OZB, Casema/KPN, schoolgeld etc.                                                   245.-
                                                                                                          Totaal               1420.-

Maandelijks te besteden : 1900 – 1420 = 480.-

Ter informatie treft u als bijlage de salarisspecificatie over de maand maart 2015, van de betreffende hoofdagent.

Wij kennen de inhoud van uw winkelwagentje aan het einde van de week niet, maar het zal u ongetwijfeld duidelijk zijn dat het genoemde bestedingsbedrag net voldoende is om het betreffende gezin voor 2 weken in de noodzakelijke levensbehoefte te voorzien. En dan spreken we nog niet over uitgaven als kleding, kosten voor vervoer etc.

Dan blijven er dus nog 2 weken over. Reden waarom de eventuele partner gedwongen is om ook voor inkomsten te zorgen. Wanneer dat om praktische redenen (bijv. kleine kinderen) niet mogelijk is, dan zou de politiefunctionaris zelf een nevenfunctie kunnen of moeten zoeken. Daarbij worden wij echter beperkt door de Arbeidstijdenwet en het integriteitstatuut, omdat niet alle functies te combineren of in overeenstemming zouden zijn met een baan bij de politie. In de meeste gevallen weten veel collegae zich al dan niet middels improviseren te redden. Feit blijft echter dat een steeds groter wordende groep collegae, door een verscheidenheid aan oorzaken die zij zelf niet of nauwelijks kunnen beïnvloeden, het water aan de lippen staat.

Zorg over beperkt budget oprichting/inrichting Nationale Politie.
Hoewel de verwachting bij de start van de Nationale Politie anders was, lijkt de kloof tussen de politieke werkelijkheid en de politiewerkelijkheid steeds groter te worden. Er wordt hoofdzakelijk gedebatteerd over de financiële aspecten terwijl er weinig wordt gesproken over de inhoud van ons mooie vak en hoe wij dat zo goed mogelijk kunnen uitoefenen. In onze voorlaatste brief aan uw ambtsvoorganger schreven wij met betrekking tot de oprichting van de Nationale Politie, dat wanneer je iemand opdracht geeft om een oceaanstomer te bouwen en je stelt als opdrachtgever een jachtwerf voor pleziervaartuigen ter beschikking, de opdracht dan tot mislukken gedoemd is. In dat kader onderschrijven wij de zorg van de Centrale Ondernemingsraad (COR) over het beperkte budget voor nu en de toekomst. Mogen we de reddingsboei die wij altijd bereid zijn naar anderen uit te gooien eens één keer zelf gebruiken?

Ouderenbeleid.
Ons werk wordt met enige regelmaat vergeleken met het bedrijven van topsport. Verreweg de meeste topsporters worden op vrij jonge leeftijd al veteraan genoemd. Die titel is meer gerelateerd aan de leeftijd waarop iemand nog een bepaald beroep uitoefent of kan uitoefenen, dan aan de leeftijd van de persoon zelf. Zo kan een in onze ogen jonge topsporter al wel “over de top zijn”. Hij wordt steeds minder “een partij” voor zijn tegenstander. Die tegenstander houdt er geen rekening mee dat zijn opponent niet meer kan doen waar hij vroeger toe in staat was. Sterker nog, die tegenstander zou daarvan profiteren en het zou hem op voorsprong brengen. Op relatief jonge leeftijd (in sommige gevallen al voordat zij 30 jaar oud zijn) stoppen mensen van die beroepsgroep daarom ook met het beoefenen van die sport. Logisch, want het gaat niet meer.

Zo zijn er voor onze beroepsgroep in het verleden afspraken gemaakt over de leeftijd, tot welke het politiewerk nog op een acceptabele wijze uitgeoefend zou kunnen worden. Voor de politieagent betekende dat: Werken tot het einde van je 60ste levensjaar of max. 40 dienstjaren. Dat laatste hield in dat je op de leeftijd van 58 jaar met Functioneel Leeftijd Ontslag kon gaan wanneer je op je 18e bij de politie begonnen was. De reden/oorzaak daarvoor is vergelijkbaar met die van de sporter, dan is de agent “over de top”.

Voor veel collegae werden deze “spelregels” 5 minuten voor het einde van de wedstrijd geschrapt en moet ook de politieagent “met een overvolle harde schijf” dat werk blijven doen tot en met zijn 67e levensjaar. De mogelijkheid om eerder te stoppen blijkt voor de meeste collegae van een zodanige financiële impact, dat dat niet haalbaar is.

Wij verzoeken u hierbij:

 

 

  1. Om na 4 jaar nullijn voor de politieambtenaren (ook in een periode van recessie) de door de gezamenlijke Politiebonden gestelde eisen te honoreren;

  2. Voldoende budget vrij te maken om het o.a. door de voorzitter van de COR genoemde te verwachten tekort te beperken, zodat de totstandkoming en inrichting van een goede Nationale Politie gerealiseerd kan worden;

  3. Te komen tot functioneel leeftijdsontslag op basis van dezelfde voorwaarden als hierboven genoemde afspraken.

     

    Namens het Platform Bezorgde Dienders en de ondergetekenden,

    Dolf Mauritz.


Platform Bezorgde Dienders    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Platform Bezorgde Dienders alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...