WindN28 april 2024

De vernieuwde omgevingsvergunningsaanvraag van Engie, waarvan het openbaar onderzoek loopt van 22 maart t.e.m. 20 april en waarbij de voorheen afgeleverde adviezen online kunnen ingekeken worden, geeft aanleiding tot volgende bedenkingen bij deze adviezen en tot volgende analyse:

1.  In het advies van het Departement Omgeving wordt gewag gemaakt van 177 bezwaarschriften. Technisch is dit aantal correct, want er werden 133 analoge en 44 digitale bezwaren ingediend. Dat er bij deze laatste 2 digitale bezwaren zaten, die het resultaat zijn van 2 petities, met respectievelijk 251 en 81 ondertekenaars, wordt niet vermeld. Nochtans vertolken deze laatste de bezorgdheid van 332 bezorgde burgers, die zich kunnen vinden in de bezwaren, die in de aanhef van de petitie verwoord zijn. Derhalve zou het correct zijn te vermelden dat er in totaal 507 bezwaren zijn geuit tegen dit project. In het advies van de Stad Ninove wordt dit duidelijk vermeld. Het Stadsbestuur houdt dus wel degelijk rekening met de mening van 507 bezorgde inwoners van Ninove en omstreken.

2.  In datzelfde advies wordt gesteld (p.6 onderaan) dat er “geen aanzienlijke gevolgen voor het milieu zijn” en bijgevolg het project niet MER-plichtig is. Hierbij 3 foto’s van blauwe reigers, die regelmatig in Astridlaan, Verbindingsstraat en Pamelstraat-Oost op bezoek komen. Vermoedelijk maken deze deel uit van de broedkolonie op de Phenixberg in Okegem.

reiger.jpg

Trouwens, volgens een analyse van Natuurpunt vzw treft men hier in de Dendervallei ter hoogte van de Grote Meersen volgende vogelsoorten aan: lepelaar, zwarte ibis, roerdomp, purperreiger, zwarte ooievaar, ooievaar, kleine plevier, bosruiter, tureluur, witgatje, oeverloper, bokje, bonte strandloper, zwarte ruiter, groenpootruiter, watersnip, grutto, scholekster, botbekplevier, zomertaling, slobeend, krakeend, smient, pijlstaart, wintertaling, kuifduiker, grote zaagbek, roodkeelduiker, parelduiker, ...  

3.  Bij de adviezen vinden we onder # 11 input van Skeyes, Defensie en DG Luchtvaart m.b.t. de mogelijke impact op de radarinstallaties van Semmerzake en Bevekom. Blijkbaar is er geen advies gevraagd aan de NAVO, die in Kester (Gooik) een vrij aanzienlijke installatie staan heeft, terwijl de turbines ENG1 en ENG2 daar amper 8 km van verwijderd staan.

4.  Nergens is een spoor van diepsonderingen te vinden in het dossier. Deze blijken helaas te ontbreken, niettegenstaande de locatie van beide turbines gesitueerd worden binnen het alluvium van de Dender. Op deze plek zit de vaste grond op meer dan 20 m diep. Een windturbine van 660 ton met een tiphoogte van 203,15 m oprichten op onstabiele grond is om problemen vragen. De draagkracht van dit alluvium is onvoldoende om de krachten, die op de bodemplaat terechtkomen, op te vangen. De economische haalbaarheid van dit project wordt bij het advies van de stad reeds kritisch bekeken, gelet op de vele stilleggingen voor slagschaduw en vleermuizen. Komt daar nog een paalfundering bij, dan wordt het al helemaal onrendabel.

5.  De DG Luchtvaart betekent geen bezwaar, voor zover de maximale tiphoogte van 200m AGL niet overschreden wordt. De aanvraag wordt ingediend voor turbines, waarbij de ashoogte 134 m is en de rotordiameter 138,3m is. Dat levert een tiphoogte op van 203,15m. Daaruit mogen we derhalve concluderen dat de DG Luchtvaart dus een negatief advies afgeleverd heeft.

6.  Op p. 8 lezen we “Als men gebruik wil maken van het achtergrondgeluid om een hogere norm te bekomen, geldt dat de afstand van de windturbines tot de woningen meer dan driemaal de rotordiameter moet bedragen”. Driemaal de rotordiameter is 3 x 138,3 = 414,9 m. Gezien de woningen dichter staan, kan deze afwijking derhalve niet toegepast worden.

7.  Betreffende de slagschaduw stelt het rapport (p. 10) dat een slagschaduw niet meer als hinderlijk wordt ervaren wanneer de afstand groter is dan 12 maal de rotordiameter. Dit betekent dat alle woningen en gebouwen, binnen een straal van 12 x 138,3 = 1660 m wel degelijk hinder zullen ondervinden. Projecteren we dit even op de kaart van Ninove, dan spreken de beelden voor zich. We hebben hier te maken met vele honderden “slagschaduwgevoelige objecten”:  

ENG1.jpgENG2.jpg

8.  De recente overstromingen (januari 2024) hebben nog maar eens aangetoond dat de Watertoets (p.13) een zeer optimistische kijk op de feiten geeft. Bovendien wordt geen rekening gehouden met het feit dat, wanneer de omgeving rond de turbines overstroomd is, de turbines zelf nauwelijks tot niet bereikbaar zijn, wat desastreuze gevolgen kan hebben in geval van technische problemen tijdens die bewuste periode.

9.  Op p. 20 lezen we: “Vanwege de plaatsing van windturbine ENG2 in een open ruimtegebied is deze zichtbaarder dan windturbine ENG1, die wordt omgeven door industriële bebouwing”. Dat klopt, maar de industriële bebouwing in Nederwijk-Oost is amper 15 m hoog. De silo’s van de NBC zijn hooguit 20 m hoog, terwijl de benedentip van de rotor passeert op 64,85 m hoogte. Deze industriële bebouwing zal derhalve op geen enkele wijze de turbine en rotor afschermen van het zicht. Op bijhorende simulatie, ons aangeleverd door Engie-Tractebel, wordt dit duidelijk geïllustreerd:SimulatieENG1.jpg

10.  Op p. 21 lezen we: “Vanuit noordelijke en zuidelijke richting is de zichtbaarheid op de windturbines beperkt door de vele bufferende elementen in het landschap. Zo vormt vanuit het noorden de aanwezige bebouwing een visuele buffer.” Het tegendeel wordt bewezen met voorgaande simulatie.

11.  Wat verder lezen we: “Ter conclusie wordt op mesoniveau de impact van de windturbines op de landschapsstructuur en de landschapsbeleving in noordelijke, westelijke en zuidelijke richting als te verwaarlozen beschouwd”. We laten deze appreciatie voor de schrijver van die paragraaf, die duidelijk alle realiteitszin schijnt verloren te hebben.

12.  Bij het inkijken van de omgevingsvergunning en inzonderheid de geleverde adviezen kan een vluchtige lezer de indruk krijgen dat er 8 volledig gunstige, 3 gedeeltelijk gunstige en 1 ongunstig advies zijn afgeleverd. Bij nader toezien – na grondig doornemen van de individuele adviezen - blijkt dit niet te kloppen:

 • a.  #8. Advies van de Provincie Oost-Vlaanderen, is “positief onder de hierna vermelde voorwaarden: ...”. Daarna volgen 2 bladzijden voorwaarden, die moeten nageleefd worden. Dat is dus een “voorwaardelijk gunstig advies”
 • b.  #9. Advies van de Vlaamse Waterweg NV wordt in het overzicht ook aangeduid als “volledig gunstig”, terwijl in het advies zelf letterlijk staat dat zij “... een voorwaardelijk gunstig advies verleent.”
 • c.  #10. Advies Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Ook dit advies wordt in het overzicht aangeduid als “volledig gunstig”, terwijl in het advies te lezen staat: “... en formuleert er om de volgende redenen een voorwaardelijk gunstig advies bij.”
 • d.  #11. De adviezen van Skeyes, Defensie en DG Luchtvaart.
  i.     Skeyes verleent “een positief advies
  ii.    Defensie concludeert: “Bijgevolg geeft Defensie een voorwaardelijk positief advies indien de bovenstaande voorwaarden strikt worden gevolgd en toegepast
  iii.   DG Luchtvaart. Zie punt 5 hierboven. Vermits de tiphoogte groter is dan 200m moet dit advies als negatief gecatalogeerd worden.
 • e..  #13. Advies van Agentschap Natuur & Bos. De conclusie van dit advies luidt: “Op basis van bovenstaande uiteenzetting verleent het Agentschap voor Natuur en Bos een gunstig advies mits naleving van de volgende voorwaarden: ...”
 • f.  #16. Advies van Wyre. We lezen in hun advies: “Wij vragen om onderstaande voorwaarden op te nemen in de vergunning: ...”
 • g.  #28. Is idem als #11.

Nemen we deze opmerkingen in ogenschouw, dan komen we tot volgend overzicht:

-  2 volledig gunstig adviezen (#7. Infrabel en #11.1 Skeyes). Daarbij valt op te merken dat de infrastructuur van Infrabel dermate ver van de inplantingsplaatsen verwijderd is, dat men zich kan afvragen waarom een advies van Infrabel aangevraagd werd. ENG1 ligt op 375 m verwijderd van de spoorlijn Denderleeuw – Geraardsbergen.
-  3 gedeeltelijk gunstige adviezen (#4, #5 en #15)
-  6 voorwaardelijk gunstige adviezen (#8, #9, #10, #11.2, #13 en #16)
-  2 ongunstige adviezen (#11.3 en #14 Stad Ninove)

Dit geeft een veel genuanceerder beeld.   Algemeen kan gesteld worden dat een objectieve lezer snel een zekere vooringenomenheid zal opmerken.
- Waarom wordt er gewag gemaakt van 177 en niet van 507 bezwaren?
- Waarom worden afstanden fout weergegeven (p. 5 Dichtste woning ten oosten staat op 420 m en niet op 520 m) ?
- Waarom wordt bij de beschrijving Locatie (p. 4 – 5) wel gesproken over Wegen, Waterlopen, Natuur, Onroerend Erfgoed, Transportleidingen en niet over Bewoning. Onder de hoofding “Afstand” wordt discreet naar de bewoning verwezen.
- Waarom worden de adviezen (#11) van Skeyes, Defensie en DG Luchtvaart gebundeld en krijgen ze als groep het “gunstig” advies mee, wat enkel geldt voor Skeyes?
- Op p.27 lezen we” Binnen de eerste 300m rondom ENG1 vindt men in het noorden, (noord)oosten en (zuid)westen van de projectlocatie louter industriegebied.” De woning, die het dichtst bij ENG1 staat, staat evenwel op 285m. Ook bij ENG2 staat de dichtste woning op 285m afstand.
- Op diezelfde pagina vinden we de uitdrukking: “De aanvraag is visueel-vormelijk verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening.” Dat is een kwestie van appreciatie.
- Eveneens op deze pagina: “De slanke constructie van de windturbine doet op zich geen afbreuk aan de vergezichten op dit open landschap.”  

Om al deze redenen en omwille van het feit dat deze hernieuwde omgevingsvergunningsaanvraag niets anders inhoudt dan de wijziging van de coördinaten van de inplanting van de beide windturbines (ENG1 verschuift 5 m en ENG2 verschuift 25m) blijven wij gekant tegen de inplanting van deze 2 windturbines in de onmiddellijke omgeving van de woonkernen van Ninove-stad, Meerbeke, Okegem en Roosdaal-Pamel. 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat ninovewindn28@gmail.com alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:




Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...