Wind N28

Aan het college van burgemeester en schepenen van Ninove

Als buurtbewoners wensen we bezwaar aan te tekenen omtrent het project OMV_2023105411 van Engie over de bouw van 2 windturbines ten oosten van het centrum van Ninove.
- ENG1 is gepland ter hoogte van Nederwijk-Oost (tussen garage en transportbedrijf GRD en boven het afhaalmagazijn en de bureaus van de Zelfbouwmarkt en garage GRD.
- ENG2 is gepland langs de overkant van de Dender midden de Dendermeersen.

De locatie
Windturbine 1 bevindt zich op amper 275m van bewoning (Pamelstraat-Oost) en is 200m hoog.

De industriezone waar ENG1 gepland is, is amper 350m breed en 1450m lang. Langs de zuidkant op 70m van ENG1, bevinden zich de Dendermeersen en de gewestgrens van Vlaams Brabant, de Dender. Langs zuid-oostelijke richting bevinden zich de landelijke woonzones van de gemeente Roosdaal (gemeente Roosdaal op 70m van ENG1 en 100m van ENG2). Op 275m van ENG1 bevinden zich ten noorden en ten westen heel dicht bevolkte woonwijken Nederwijk, Pamelstraat, Astridlaan, Verbindingssstraat en Pamelstraat-Oost die aansluiten op de stadskern van Ninove.
Beide windturbines zijn 200 meter hoog en zijn gepland op +-1000 meter van de stadkern.

De ganse Beneden industriezone is gelegen in watergevoelig gebied. Volgens de stroomgebied beheerplannen 2022-2027 moeten bijkomende verhardingen vermeden worden in oversstromingsgevoelig gebied. De ‘ Blue Deal’ van Mvr. Demir moet ervoor zorgen dat de fouten van 40 jaar geleden niet herhaald worden. Een nieuwe watertoets, van kracht sinds 1 januari 2023, toont aan dat de situatie ernstig isHieruit blijkt dat de inplantingsplaatsen van beide turbines zowel pluviaal als fluviaal in overstromingsgevoelige gebieden liggen (Kaart Waterinfo - overstromingsgevoelige gebieden).
Wat betreft ENG2 kan gesteld worden dat deze zich bevindt in het overstromingsgebied van de Dender. Een gebied dat voorbehouden dient te blijven als waterbufferzone naar Dender afwaarts gelegen steden als Denderleeuw en Aalst.
Het ruimtelijk structuurplan stad Ninove stelt in het ‘Afwegingskader voor de inplanting van windturbines’ (3.6 pag. 53) het volgende; in de partiële herziening van het ruimtelijk structuurplan provincie Oost-Vlaanderen is een stedenbouwkundige verordening aangekondigd. Door de stad Ninove is in dit kader de voorkeur uitgesproken voor een ontwikkeling van windturbines aan het ondertussen nieuw aangelegde industrieterrein Doorn Noord als potentiële inplantingsplaats (Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Ninove).
De gemeenteraad Van Ninove keurde in 2018 de studie Energielandschap Denderland goed.
Deze studie werd bekroond met de Vlaamse planningsprijs, een tweejaarlijkse prijs voor Ruimtelijke planning voor innoverende ruimtelijke projecten. Deze studie bakende een aantal potentiële zones af voor het plaatsen van windturbines. Zoals blijkt uit de potentiekaarten op pag. 36 en 41 in deze studie wordt het volledige landschap in de Dendervallei gevrijwaard van windturbines(Oost-Vlaanderen Energielandschap Eindrapport 2.0)
Bij vorige aanvragen van Ecopower waarbij het nog ging over turbines van 150m adviseerde de stad negatief omwille van de nabijheid van het stadscentrum. Nu de turbines nog 50m hoger zijn, zal de impact naar nabijgelegen woonzones, maar zeker ook naar het centrum van Ninove des te groter zijn.

Geluid
De woonzones Pamelstraat-Oost, Verbindingsstraat, Astridlaan, Fernand Tavernestraat, Pamelstraat en Nederwijk bevinden zich, enkel gescheiden door een straat zonder enige groene buffer, pal naast de industriezone op 275m van ENG1. Het is dan ook flagrant deze woonzones nog eens extra op te zadelen met deze windturbines met als excuus dat ze geplaatst worden in industriezone, gekoppeld aan de toegestane richtwaarden voor geluid. Vol is vol!
Engie stelt dat ze om tegemoet te komen aan de normen ’s nachts, de turbines zullen afremmen. Uit de studie van Engie blijkt dat alleen al van de 15 onderzochte objecten of woningen er 6 niet voldoen aan de normen ’s avonds en ’s nachts waardoor er milderende maatregelen nodig zijn. Dit toont duidelijk aan dat deze turbines veel te dicht bij bewoning gepland zijn. In de nieuwe richtlijnen (2023) staat er niets vermeld over het afremmen van de turbines en ook al niet wie dit gaat controleren. Dit geeft de indruk dat projectleiders zowel stroper als boswachter kunnen zijn en ze op deze manier elk dossier aanvaardbaar kunnen maken (YouTube - Geluidsoverlast door windmolens).

Slagschaduw
De Vlaamse overheid laat steeds hogere windturbines toe om hun doelstellingen te bekomen zonder rekening te houden met bewoning. Windturbines van meer dan 200m hoog, op 275 meter ten zuiden van een woonzone (Pamelstraat-Oost, Nederwijk, Pamelstraat, Verbindingsstraat en Astridlaan) en zonder enige buffer is onleefbaar. Niet alleen de impact van dit project, maar ook de optelsom van alle momenteel voorliggende plannen in Ninove (drie urbines van 200m en één van 236m), zorgen ervoor dat sommige woningen door meer dan één turbine getroffen worden door slagschaduw. Dit is het geval voor praktisch de volledige Doornwijk.
-De 4 uur contouren slagschaduw hebben een impact op de helft van de stad. Zelfs de 8 uur contouren treffen honderden woningen en reiken tot voorbij de Burchtstraat de Graanmarkt en het nieuwe project Inglantsite (centrum Ninove). Honderden woningen in de Pamelstraat, Nederwijk en Astridlaan vallen tussen de 8 uur en de 16 uur contouren. Tientallen woningen en bedrijven liggen binnen de 16 uur contouren. In hun studie zien we dat voor sommige woningen, om aan de norm te voldoen, in het worst-case scenario, de turbines meer dan anderhalf uur per dag dienen te worden stilgelegd.  Van de 26 onderzochte punten hebben er in het worst-case scenario 19 woningen meer dan de toegestane 30 min. slagschaduw per dag.
-Voor slagschaduwgevoelige bedrijven in industriegebied, met uitzondering van woningen, geldt een maximum van dertig uur effectieve slagschaduw per jaar, met een maximum van dertig minuten effectieve slagschaduw per dag. Hoe kan Engie de slagschaduw tot 30 minuten per dag beperken, daar turbine ENG1 over de daken en lichtstraten draait van 2 bedrijven (Garage en transportbedrijf GRD en het afhaalmagazijn en bureaus van de Zelfbouwmarkt). Ook de lichtstraten en buitenwerkplaatsen van Refresco, Firma Baeten, Bouwbedrijf De Doncker, Megaton en Kraanbedrijf Verhoeven liggen binnen de 32 uur contour over een afstand van 800 m ten noorden, noordwesten en noordoosten van Eng 1. Hoe kan Engie voldoen aan de 30min per dag regel tegenover het bedrijf Refresco, een object dat 300m lang is en op 100m afstand loodrecht ten noorden van ENG1 staat? 
Uit hun studie van slagschaduw naar de omliggende bedrijven blijkt dat in het worst case scenario van de 25 onderzochte objecten of bedrijven alle 25 punten meer dan 30 min/dag slagschaduw kunnen hebben. Sommige bedrijven kunnen tussen de 2.33u en 3.24u slagschaduw per dag hebben daar waar 30 min/dag de toegelaten norm is. Dus zullen deze turbines soms tot 3 u/dag per object moeten stilgelegd worden om te voldoen aan de norm. Dit stelt toch vragen omtrent de rendabiliteit van dit project en het werkcomfort binnen al deze bedrijven.
Volgend filmpje toont wat slagschaduw in huis of werkplaats teweegbrengt (YouTube - Slagschaduw).

Veiligheid
ENG1 bevindt zich boven twee drukbezochte bedrijven door particulieren. Langs de ene kant bevindt zich op 100m de druk bezochte afhaalplaats van de betoncentrale van het transportbedrijf GRD, de turbine draait ook boven de garage en bureaus van hetzelfde bedrijf. Langs de andere kant draait de turbine boven het druk bezochte afhaalmagazijn en bureaus van de Zelfbouwmarkt.
Van de website van Luminus citeren we het volgende. We raden het af om zich te begeven onder windturbines wanneer het vriest of sneeuwt. Het risico is dankzij de voorzorgsmaatregelen die Luminus neemt fel verminderd. Toch is er nog altijd een kleine kans op ijsval bij winter of vriesweer. IJsval zou iemand kunnen verwonden of materialen kunnen beschadigen rond de windmolens. Daarom blijven we de nadruk leggen op het gevaar van ijsval voor voorbijgangers bij winter of vriesweer. De windturbine van Engie zal hier geen uitzondering op zijn.
Gelet op de vochtige omgeving in het dal naast de Dender met meer kans op mist en ijsvorming en gelet op de locatie, boven een zeer druk bezocht openlucht afhaalmagazijn van de Zelfbouwmarkt en boven de garage GRD mogen we hier toch over belangrijk reëel risico spreken. Zal de Zelfbouwmarkt, waar wekelijks honderden klanten langskomen, sluiten bij vorst of sneeuw?

Natuur
De overstromingsgebieden aan de overkant van de Dender waar ENG2 gepland is, zijn volgens een vorig arrest (Ecopower 2012)  ‘biologisch waardevol’, evenals de gebieden naast het industrieterrein.  In dit arrest adviseerde het plan Mer ter behoud van fauna en flora geen turbines (ENG2) te plaatsen in de Meersen. In het bezwaar van de gemeente Roosdaal bij een vorige projectaanvraag werd er gesteld geen verdere uitbreidingen in de industriezone te doen zolang de stad Ninove geen groene buffers voorzag op Ninoofs grondgebied.
Natuurpunt Ninove diende tussen de 2 turbines een project in voor grootschalig natuurherstel. Een project dat intussen goedgekeurd is door het agentschap Natuur en Bos. Oorspronkelijk was de industriezone omringd door hoge bomen. Deze sneuvelden bij de aanbouw van de bedrijven en werden nooit vervangen. Ook de groene buffer langs de N28 sneuvelde enkele jaren geleden. Door het ontbreken van enige groene buffer is de impact naar zowel de nabijgelegen woonzones (275m) als naar het aansluitende stadscentrum (1000m) enorm.


Besluit

De geplande 200 meter hoge turbines in Beneden Industriepark bevinden zich ten oosten en zuidoosten van de stad. De impact naar de dichtbevolkte nabijgelegen woonzones (Pamelstraat, Nederwijk, Pamelstraat-Oost, Verbindingsstraat, Astridlaan, Doornwijk en Fernand Tavernestraat) en naar de binnenstad is enorm.
Proportioneel is de grootsheid van de verschillende geplande projecten rondom onze stad niet verenigbaar met het kleinstedelijk gebied Ninove.
Door de nabijheid van honderden woningen en menige grote bedrijven, maar ook door de nabijheid van de binnenstad van Ninove zullen de turbines om allerlei redenen ofwel dienen te worden afgeremd (geluid ’s nacht ) ofwel worden stilgelegd ( slagschaduw, geluid en ’s nachts omwille van de nabijheid van vleermuizenkolonies). Door de cumul van alle milderende maatregelen die nodig zijn om de omgeving leefbaar te houden kan er moeilijk ingeschat worden of dit project rendabel is en of de impact op mens, gezondheid, landschap, natuur en biodiversiteit te verantwoorden valt?
Daarom hopen we dat het voorzorgsprincipe gehanteerd wordt onder de vorm van een ongunstig advies.
De ruimtelijke energiestudie Denderland werd terecht bekroond om groene energie zo correct mogelijk in te plannen binnen onze zo dicht bevolkte regio.

Moge het gezond verstand zegevieren! 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat WindN28 alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden: