Wij pleiten voor een vrije schoolkeuze ipv een kansspel!

Geen snelle en ondoordachte doorvoering van een lotingssysteem bij toewijzing van een secundaire school. Wij pleiten voor een vrije schoolkeuze i.p.v. een kansspel!

Op 7/9/2018 besloot de Vlaamse Regering dat alle scholen in Vlaanderen met een capaciteitsprobleem vanaf dit jaar verplicht worden om te werken met een digitaal aanmeldingssysteem.   Elk kind zal een school toegewezen krijgen op basis van 1) schoolkeuze en vervolgens 2) puur toeval.  

Het betreft een princiepsakkoord en er bestaan nog geen wetteksten[1].  Het voorgestelde systeem is dus nog niet definitief, het moet nog worden uitgewerkt, maar het zou wel al dit schooljaar ingevoerd worden.  

De toekomst van onze kinderen wordt dus voortaan in handen gelegd van een nog niet nader uitgewerkte loting, zonder onderliggende objectieve criteria.  

Met deze petitie vragen wij respect voor onze vrije schoolkeuze.  Het gaat per slot van rekening om de toekomst én het welbevinden van onze kinderen en hier kan men niet achteloos mee omspringen!  

Waarom zijn wij het niet eens met de voorgestelde regeling?  

Uiteraard is kamperen geen ideale oplossing.  Het is dan ook goed dat men een oplossing tracht te vinden voor het kamperen.  

De oplossing die thans evenwel naar voren wordt geschoven, ontneemt ouders elk recht op vrije schoolkeuze.  Meer nog, doordat Minister Crevits de nieuwe regeling er nog dit jaar snel wil doordrukken, in de context van de verkiezingen, worden de kinderen die in het schooljaar 2019-2020 naar het 1e middelbaar gaan als proefkonijnen gebruikt voor een systeem dat nog helemaal niet op punt staat.  

1.                Loting door een computer  

Ieder kind heeft het recht om op een school te zitten waar hij/zij zich goed voelt en zich kan ontplooien.  Daar zal een computer nooit over kunnen oordelen  

2.                “Overgangsjaar”  

Het is onbegrijpelijk én ook onverantwoord dat een systeem dat nog niet eens op punt staat, waarvoor nog niet eens teksten bestaan, al dit schooljaar zou worden geïmplementeerd als zijnde een “overgangsjaar”.   

3.                Belang van onderliggende, gewogen objectieve criteria i.p.v. een puur “kansspel”  

Het is onbegrijpelijk dat er geen onderliggende, gewogen objectieve criteria worden vastgelegd, die minstens gedeeltelijk, en via een centraal puntensysteem, meetellen bij het toekennen van een secundaire school.     

Telt het welbevinden van onze kinderen dan niet meer mee?  

·        Wat met de kinderen die in de buurt wonen van hun voorkeurschool (met de juiste studiekeuze) en die daar ook een sociaal netwerk hebben opgebouwd?  Moeten zij dan “door het toeval” verplicht worden om vele kilometers verder naar school te gaan?

·        Hoe verhoudt dit zich met de mobiliteitsproblematiek?

·        Wat met kinderen die al sinds de kleuter- of lagere school bewust kiezen voor een bepaalde school en wiens (jongere) broers/zussen ook op dezelfde school zitten (in de basisschool)?

·        Wat met Nederlandstalige scholen in de Vlaamse Rand? Mag men niet verwachten dat een minimum aandeel leerlingen ook de Nederlandse taal machtig is?

·        Wat met scholen in regio’s waar er in de buurt, in tegenstelling tot in de meeste steden, weinig tot geen beschikbare alternatieven bestaan van gelijkaardig niveau/taal/levensbeschouwelijk aanbod?

·        Hoe verhouden de inschrijvingen voor de scholen in Brussel en de scholen in Vlaanderen zich met elkaar?

·        Moet men overigens geen lessen trekken uit wat gebeurd is in de Franse Gemeenschap, waar in 2008 ook een systeem werd ingevoerd op basis van toeval en loting?  Hier is men heel snel van teruggekomen omdat zo’n systeem niet duurzaam is en aanleiding geeft tot heel veel problemen en onvrede ?   

4.               Belang van overleg  

Er was weinig tot geen overleg met alle betrokken partijen, ouders én scholen.   

Hierbij moet er specifieke aandacht zijn voor alle scholen die zich in een bijzondere situatie bevinden, zoals bv. de Nederlandstalige scholen in de Vlaamse Rand rond Brussel en andere scholen waarvoor er in de buurt geen beschikbare alternatieven bestaan qua gelijkaardig niveau/taal/levensbeschouwelijk aanbod. 

Wat vragen wij concreet?  

Wij vragen nadrukkelijk:  

·       Om van onze kinderen geen proefkonijnen te maken en het systeem eerst grondig en volledig op punt te stellen alvorens het te implementeren.  

·       Om meer overleg met ouders en scholen bij het op punt stellen van een beter alternatief, waarbij ook rekening gehouden wordt met de specificiteit van scholen in een bijzondere situatie, zoals scholen in de Vlaamse Rand.  

·       Dat bepaalde onderliggende, gewogen objectieve criteria (zoals bijvoorbeeld “schoolnabijheid”, “schoolcurriculum van het kind”, “beschikbare alternatieven van gelijkaardig niveau/taal/levensbeschouwelijk aanbod in de buurt”, “de Nederlandse taal machtig zijn”…), minstens gedeeltelijk, meetellen in de toewijzing van een Vlaamse secundaire school.  

·       Dat het capaciteitsprobleem wordt aangepakt, o.m. door het goedkeuren van subsidieaanvragen voor uitbreiding van scholen met een capaciteitsprobleem.  

Wij vragen nadrukkelijk dat van de toekomst van onze kinderen geen ‘kansspel’ wordt gemaakt!

 

[1] Op dit moment bestaat er enkel een princiepsakkoord en een conceptnota aan de Vlaamse Regering van Minister Crevits.


Verschillende bezorgde ouders    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Verschillende bezorgde ouders toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...