Wij klagen aan/nous accusons

Français au-dessous


Sinds de privatisering van de luchthaven in 2004 en het faillissement van Sabena in 2001 zijn de loon –en arbeidsvoorwaarden van de werknemers in een neerwaartse spiraal terecht gekomen. De liberalisering van de activiteiten op onze luchthaven heeft zich met rasse schreden volbracht en heeft ervoor gezorgd dat het durfkapitaal is neergestreken op onze nationale luchthaven. De gevolgen hiervan waren en zijn nog steeds groot.

Onze nationale trots Sabena, ondertussen Brussels Airlines, werd volledig opgeslorpt door Lufthansa waardoor de beslissingskracht in de handen is van voornamelijk Duitse aandeelhouders die geen scrupules tonen als het gaat over kostenbeheer (lees lonen en investeringen).

De security op de luchthaven werd ook uitbesteed aan de goedkoopste contractor waardoor het security personeel in een onmenselijke flexibiliteit worden gedwongen.

De grondafhandelaars zitten sinds 20 jaar in een onderlinge concurrentiestrijd verwikkeld onder druk van buitenlandse aandeelhouders dat zich genesteld heeft in hun directiekamers. Dit alles heeft geleid tot het afstoten van verlieslatende activiteiten die men dan terug binnen haalt via onderaanemingen waar de werknemers moeten werken met precaire of interim contracten. Maar het kan nog erger, zie het faillissement van Swissport Handling waarbij bijna 1500 werknemers zonder job kwamen te zitten. Het gat werd opgevuld door Alyzia waar interimarbeid en superflexibiliteit hoogtij vieren.

Deze wurgende concurrentie onder druk van buitenlandse aandeelhouders heeft ervoor gezorgd dat de werknemers hier het grootste slachtoffer van zijn. Alle sociale verworvenheden komen onder druk te staan om de loonkost te drukken. Investeringen worden niet gedaan of uitgesteld waardoor de veiligheid van het personeel en de passagiers in het gedrang komt.

Het personeel op de luchthaven is het beu dat zij de rekening moeten betalen van de liberalisering van de luchthaven. Het personeel wil niet meer in concurrentie met elkaar gezet worden om daarna als een zak vuil aan de kant te worden geschoven.

Het personeel, werkzaam op de luchthaven, vraagt dan ook aan onze politici om hun verantwoordelijkheid op te nemen en mee te zorgen voor een luchthaven waar de werknemers niet meer in concurrentie met elkaar gezet worden, waarbij correcte loon –en arbeidsvoorwaarden worden gehanteerd en waar de veiligheid voor personeel en passagiers topprioriteit is.
In naam van alle werknemers op Brussels Airport
---------------------------------------------------------------------
Depuis la privatisation de l'aéroport en 2004 et la faillite de la Sabena en 2005, les salaires et les conditions de travail du personnel sont en chute libre. La libéralisation des activités dans notre aéroport s'est faite à un rythme rapide et a entraîné l'arrivée du capital à risque dans notre aéroport national. Les conséquences de cette situation ont été, et sont toujours, importantes.


Notre fierté nationale Sabena, devenue entretemps Brussels Airlines, a été complètement absorbée par Lufthansa, laissant le pouvoir de décision aux mains d'actionnaires principalement allemands qui ne montrent aucun scrupule lorsqu'il s'agit de la gestion des coûts (c’est-à-dire les salaires et investissements).

La sécurité des aéroports a également été confiée au sous-traiant le moins cher, ce qui a contraint le personnel de sécurité à une flexibilité inhumaine.

Depuis 20 ans, les bagagistes au sol se font concurrence sous la pression du capital à risque qui s'est insinué dans les bureaux de leurs directions. Tout cela a conduit à la cession d'activités déficitaires, qui sont ensuite revenues à l'aéroport via des sous-traitants dont le personnel travaille sous contrats précaires ou intérimaires. Mais il y a toujours pire, comme en témoigne la faillite de Swissport Handling, qui a laissé près de 1500 travailleurs sur le carreau. Le vide a été comblé par Alyzia, où le travail temporaire et la super-flexibilité règnent en maîtres.

Les principales victimes de cette concurrence écrasante sous la pression du capital à risque sont les travailleurs. Tous les acquis sociaux sont mis sous pression pour réduire la masse salariale. Les investissements ne sont pas réalisés ou sont retardés, ce qui compromet la sécurité du personnel et des passagers.

Le personnel de l'aéroport en a assez de payer la libéralisation de l'aéroport. Le personnel ne veut plus être mis en concurrence les uns contre les autres pour être ensuite jeté comme un kleenex.

Le personnel qui travaille à l'aéroport demande donc à nos responsables politiques de prendre leurs responsabilités et de contribuer à faire en sorte qu'à l'aéroport, les employés ne soient plus mis en concurrence, des conditions de rémunération et de travail correctes soient appliquées et la sécurité du personnel et des passagers soit une priorité absolue.

Au nom de tous les travailleurs et travailleuses de Brussels Airport,

Ondertekenaars/signataires
Syndicale delegatie Aviapartner

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Jan Ceulemans om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.




Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...