Wij eisen de intrekking van de vaccinatieplicht voor de zorgmedewerkers.

  1. Screenshot_20211127-000540_Chrome.jpgScreenshot_20211127-000236_Chrome.jpgVolgende documenten werden geplaatst door het europees parlement. 
  2. De vaccins zijn niet veilig
  3. De vaccins zijn niet effectief tegen de varianten
  4. De vaccins doden teveel mensen
  5. De vaccins creëren teveel ernstige bijwerkingen 
  6. Geneesmiddelen zoals Ivermectine moeten toegelaten worden....

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-004862_EN.html

Een Duitse studie (3) waarin de autopsies werden onderzocht van mensen die kort na vaccinatie stierven, suggereert dat 50% van deze sterfgevallen werd veroorzaakt door het vaccin, dat ook de oorzaak is van een ongekende ophoping van lymfocyten in de harten, nieren, levers en milten van de overledene.

In het licht van het bovenstaande:

1.  Is de Commissie voornemens de kosten en baten van het vaccineren van jongeren opnieuw te analyseren, gezien het absolute risico op ernstige – of zelfs dodelijke – bijwerkingen?

2.  Zal zij de vergunning voor het gebruik in noodgevallen voor de vaccins intrekken – in ieder geval voor de jongeren onder de 50, voor wie de ernstige risico's van vaccinatie opwegen tegen de beperkte voordelen?

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-003960_EN.htm

.1  de vergunning voor het gebruik van die vaccins intrekken of opschorten wegens het ontbreken van veiligheids- en werkzaamheidseisen met betrekking tot het voorkomen van infectie en besmetting met het SARS-CoV2-virus;

2.  toestemming geven voor het gebruik van geneesmiddelen waarvan is aangetoond dat ze effectief zijn bij de behandeling van COVID-19, zoals ivermectine, en grootschalige protocollen voor vroege thuisbehandeling;

3.  een actief surveillancesysteem opzetten voor gevaccineerde mensen, hen ondersteuning bieden en de noodzakelijke behandeling van bijwerkingen faciliteren?

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0475_NL.html

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de oprichting van een Europees fonds voor schadeloosstelling van slachtoffers van de vaccins tegen COVID-19

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat het Europees Geneesmiddelenbureau al ongeveer een miljoen gevallen van ongewenste bijwerkingen na de injectie van vaccins tegen COVID-19 heeft geregistreerd:

- 435 779 voor het vaccin van Pfizer BioNTech,

- 373 285 voor dat van AstraZeneca,

- 117 243 voor dat van Moderna,

- en 27 694 voor het Janssen-vaccin[1];

B. overwegende dat een aantal van deze bijwerkingen ernstig is; overwegende dat bijvoorbeeld ongeveer 75 000 mensen ernstige neurologische bijwerkingen zouden hebben ondervonden na inenting met het vaccin van Pfizer;

C. overwegende dat de vaccins tegen COVID-19 volgens het Europees Geneesmiddelenbureau in de EU het leven hebben gekost aan ongeveer 5 000 mensen:

- 4 198 daarvan zijn te wijten aan het Pfizer-vaccin[2],

- 1 053 aan dat van AstraZeneca,

- 392 aan dat van Moderna,

- en 138 aan dat van Janssen;

D. overwegende dat het de Europese Commissie is die over de aankoopcontracten heeft onderhandeld, en overwegende dat zij niet heeft geëist dat de farmaceutische laboratoria enige verantwoordelijkheid op zich nemen; overwegende dat de leden van het Europees Parlement de contracten tijdens de onderhandelingen niet hebben kunnen inzien;

 

1. vraagt de Commissie een Europees fonds voor schadeloosstelling van slachtoffers van de vaccins tegen COVID-19 op te richten;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de lidstaten.

https://brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted/

ONDERZOEKSSTUDIES BEVESTIGEN NATUURLIJK VERWORVEN IMMUNITEIT VOOR COVID-19: GEDOCUMENTEERD, GELINKT EN GECITEERD

We mogen niemand COVID-vaccins opdringen als het bewijs aantoont dat natuurlijk verworven immuniteit gelijk is aan of robuuster en superieur is aan bestaande vaccins.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Free warrior om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...