Voor een leefbaar nieuw decreet in het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO)

Beste leerlingen, ouders, collega's en directies,

Eind februari zal een nieuw decreet voor het DKO aan het Vlaams parlement worden voorgelegd. Zoals het nu voorligt bevat dit decreet een waaier aan mogelijkheden zoals het invoeren van de initiatie voor Muziek en Woord en een veelheid aan nieuwe opties en vakken in alle domeinen.  

Spijtig genoeg gaan deze vernieuwingen niet vergezeld van de noodzakelijke financiële middelen. Bovendien bevat het decreet veel pijnpunten die ten koste gaan van de kwaliteit van het DKO. Ook zijn er nog steeds heel wat onduidelijkheden en onvolledigheden.  

Het spreekt vanzelf dat, zolang academies niet over alle nodige informatie beschikken, zij niet kunnen starten met een degelijke, noodzakelijke voorbereiding. Ondertussen is de vooropgestelde startdatum (1 september 2018) dan ook totaal onrealistisch geworden.  

Omdat de tijd dringt en er absoluut niet voldoende naar ons geluisterd wordt, trekt de lerarenvereniging LeVeDKO aan de alarmbel. Om onze stem te laten horen organiseren wij een betoging op zondag 4 februari om 11u30 in Torhout (praktische info : www.levedko.org). Bovendien starten we een petitie met de vraag om de invoering van het nieuwe decreet uit te stellen en een aantal pijnpunten bij te sturen die zowel leerlingen, ouders, leerkrachten als directies aanbelangen.

Wij vragen aan de minister van onderwijs Hilde Crevits zéér dringend bijsturingen van het ontwerp van decreet om het voortbestaan van ons kwaliteitsvol Deeltijds Kunstonderwijs te garanderen. Wij vragen aan het parlement om het decreet van het DKO zoals het nu voorligt af te keuren.  

Wij vragen om een hervorming van het DKO waar iedereen zijn schouders onder wil zetten en waar we met enthousiasme mee aan de slag kunnen.  

Volgende pijnpunten willen in deze petitie aankaarten :  

1)    Met het nieuwe decreet is er geen garantie dat uw kind de nodige aandacht krijgt in de les. Integendeel : het nieuwe decreet leidt tot overvolle klassen en dus minder begeleiding en minder individuele aandacht. Met gemiddelde groepsgroottes van 15 leerlingen per uur is het bijvoorbeeld onmogelijk om 6- en 7-jarigen instrumentles te geven. Zelfs om op een kwalitatieve manier algemene initiatie te geven zijn deze groepen van gemiddeld 15 te groot!  

Wij vragen werkbare maximale groepsgroottes per vak. De groepsgroottes moeten omlaag en omkadering moet omhoog.    

2)    Indien de voorwaarden (afstandsnormen, programmatienormen en rationalisatienormen) voor het op- en inrichten van structuuronderdelen behouden blijven, zullen vele academies voor vele vakken/opties hun deuren moeten sluiten.  

Wij vragen de afschaffing van de afstandsnormen en aanpassing van cruciale rationalisatie/pro-grammatienormen om het aanbod naar de leerlingen toe te kunnen garanderen. Anders zullen we tot situaties komen waarbij leerlingen zich naar een verder gelegen academie moeten verplaatsen om de studie verder te zetten.    

3)    Het nieuwe decreet voorziet geen uren voor pedagogische coördinatie, leerlingenzorg, pianobegeleiding in muziek en dans, workshops, masterclasses, projecten, … Al deze zaken moeten georganiseerd worden binnen het lesurenpakket ten koste van de broodnodige lestijd van de leerlingen.  

Wij vragen een decretale verankering van de extra middelen die hiervoor voorzien moeten worden..  

4)    Volgens berekeningen blijkt dat er enorme personeelsverschuivingen zullen zijn. Het grootste gevolg zal zijn dat vooral jonge leerkrachten in de academies hun werk zullen verliezen of in minder gunstige stelsels (vb samenwerking leerplichtonderwijs) aan het werk gezet kunnen worden. Het veel grotere takenpakket (initiatie 6- en 7-jarigen, meteen starten met instrument vanaf het eerste jaar notenleer, extra uren dans,…) in de academies vereist een grotere omkadering, m.a.w. méér lesuren en dus ook méér leerkrachten in plaats van minder.  

Wij vragen extra jobs om de nieuwe mogelijkheden van het decreet te kunnen uitvoeren, onze leerlingen voldoende te kunnen begeleiden en ook jonge collega’s werkgelegenheid te blijven bieden in de academies, niet enkel in tijdelijke projecten.  

5)    De invoering op 1 september 2018 is niet realistisch met de drastische veranderingen die het nieuwe decreet oplegt. Vele zaken zijn niet definitief of zelfs nog onbekend.  

Wij vragen uitstel en wij willen dat enkele scholen het nieuwe decreet als pilootschool kunnen uittesten. Het is de bedoeling dat de opgedane ervaringen van het personeel, leerlingen en ouders dan als uitgangspunt worden genomen om bij te sturen.  

Leerkrachten Vereniging van het Deeltijds Kunstonderwijs (LeVeDKO)  

Dank voor je handtekening (vermeld ook zeker je naam en gemeente) en stuur deze petitie graag door naar al je collega’s, vrienden, familie, kennissen, (oud-)leerlingen,…  

Actie.DKO_.Voorontwerp_kopie_1.jpeg


LeVeDKO (lerarenvereniging Deeltijds Kunstonderwijs)    Neem contact op met de schrijver van de petitie