Vluchtelingen op universiteiten en hogescholen

Oproep aan universiteiten en hogescholen
Geef vluchtelingen de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en uitzicht op een zinvol verblijf  

Met deze petitie dringen ondergetekenden aan op een snelle uitbreiding van de mogelijkheden voor vluchtelingen om als student of gastonderzoeker hun academische carrière voort te zetten. Wij roepen medewerkers bij universiteiten en hogescholen en studenten op om dit initiatief te steunen en bij te dragen aan initiatieven om vluchtelingen te integreren in de academische gemeenschap. Wij vragen de besturen van hogescholen en universiteiten, en de KNAW om met spoed beleid te ontwikkelen, bureaucratische obstakels uit de weg te ruimen, geld en faciliteiten beschikbaar te stellen en initiatieven vanuit personeel en studenten te ondersteunen. Organisaties als de VSNU en NWO wordt ook gevraagd hun medewerking te verlenen en te helpen coördineren. Van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen verwachten wij materiële en politieke steun.  

De afgelopen maanden en weken hebben wij met ontsteltenis kennis genomen van het onvermogen van de Europese regeringen en de Europese Unie om adequaat en eensgezind te reageren op de toestroom van vluchtelingen en de groeiende humanitaire ramp. Gelukkig zijn burgers in het ontstane vacuüm gesprongen en zijn er in de afgelopen dagen tal van particuliere en collectieve initiatieven ontstaan.  

Het aantal vluchtelingen in Europese landen en dus ook in Nederland zal de komende tijd flink toenemen. We staan voor de taak om in samenspraak met de nieuwkomers tot een goede opvang te komen en een toekomst die meer biedt dan een afgeschut hokje in een hal of tenten en barakken met uitsluitend uitzicht op koeien, varkenstallen of de komende aardappelen- of bietenoogst. Na eerste opvang gaat het om mogelijkheden om ontberingen en rouw te boven te komen en weer een zinvol en menswaardig bestaan op te bouwen. Dat zal niet makkelijk zijn, maar met de creativiteit en inzet van velen en flinke medewerking en steun van bestuurders en leidinggevenden kan veel worden bereikt, vooral als alle mensen van goede wil in hun eigen omgeving nagaan wat gedaan kan worden.  

Opties bij het hoger onderwijs en in het wetenschappelijk onderzoek:  

 • extra ruimte voor de opvang van studenten met vluchtelingenstatus opdat zij opleidingen kunnen voortzetten of beginnen (mmv het UAF)
 • plaatsen creëren voor gastonderzoekers bij alle faculteiten en onderzoeksinstituten, inclusief bijpassende faciliteiten
 • onderling en gezamenlijk met andere (onderwijs)instellingen passend onderwijs en cursussen aanbieden
 • definiëren van onderzoeksprojecten waarin de problemen, ervaringen, deskundigheid en competenties van vluchtelingen positief worden ingezet en benut, bijvoorbeeld (1) op het gebied van vluchtelingenbeleid en vluchtelingenopvang; (2) op het terrein van conflict transformation, peacebuilding and development; (3) kennis van de landen en regio’s van herkomst
 • het organiseren van lezingen, onderwijs en andere activiteiten ter ondersteuning van de integratie van vluchtelingen in Nederland en Europa
 • het organiseren van lezingen, onderwijs en andere activiteiten over de regio’s van herkomst (voor en met vluchtelingen èn Nederlanders)  

Nadrukkelijk willen wij stellen dat dit initiatief niet een elitaire poging is om vooral hoger opgeleiden te helpen. Alle vluchtelingen moet perspectief worden geboden in aansluiting bij hun ambities en mogelijkheden. Dat kan als aan de Nederlandse kant iedereen ook in eigen kring op zoek gaat naar opties en goede ideeën. Wij roepen onze collega’s, studenten en bestuurders op dat aan onze instellingen te doen en hopen dat in andere sectoren hetzelfde gebeurt.      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Call to universities, professional schools and the KNAW
Give refugees the room and opportunity for a meaningful stay   

With this petition, the undersigned strongly request an immediate expansion of possibilities for refugees to continue building their academic careers as students and guest researchers. We call on all university and professional school employees and students to support this initiative and contribute to other initiatives aimed at integrating refugees into the academic community. We ask that universities and professional schools quickly develop supportive policies, remove bureaucratic obstacles, provide both money and facilities and support initiatives coming from their personnel and students. We are also asking organizations such as the VSNU, NWO, and KNAW to give their full cooperation and assist with coordination efforts. We further expect political and material support from the Minister for Education and Science.  

During these past months and weeks we have witnessed with shock and dismay the inability of European governments and the European Union to respond to the growing stream of refugees and looming humanitarian disaster in a fitting and united way. Fortunately Europe's citizens have moved to fill the vacuum these past days with countless collective and individual initiatives.  

The number of refugees will greatly increase in Europe and, therefore, also in the Netherlands. We face the task - in consultation with these newcomers - of providing shelter and a future that offers more than just a closed-off corner in a dismal hall or tents and barracks with no more than a view of cows, pig stalls or the next potato or beet harvest. Beyond providing basic refuge, this entails facilities in which deprivation and grief can be overcome and the goal of building a meaningful and dignified existence can be met. This won't be easy, but with the creativity and determination of many and the strong support and cooperation of leaders and administrators we can accomplish great things, especially if people of good will investigate what can be done in their own locales.  

Options in the areas of higher education and scientific research:

 • Offer extra space for sheltering students with refugee status until they can begin or re-start their educational programmes (with the cooperation of UAF);
 • Create positions for guest researchers in all faculties and research institutes, including the necessary facilities;
 • Together with each other and other (educational) institutions, offer fitting education and courses;
 • Define and fund research projects in which refugees' problems, experiences, expertise and capabilities can be put to use, for example [1] in the fields of refugee policy and refugee care; [2] in the fields of conflict transformation, peace-building and development; [3] knowledge of the countries and regions of origin;
 • Organize lectures, education and other activities that support the integration of refugees in the Netherlands and Europe
 • Organize lectures, education and other activities about the regions from which refugees come (for and with refugees and Dutch citizens

We want to emphasize strongly that this initiative is not an elitist attempt aimed primarily at helping those with an advanced education. All refugees deserve to be offered a perspective in keeping with their ambitions and capabilities. This can be achieved in the Netherlands if everyone looks around them to see what they and those in their environment can contribute. We call on our colleagues, students and administrators to do this in our institutions and hope that the same will happen in other sectors as well.