Vlaamse Regering blijft doven discrimineren

Beste iedereen,

In september 2011 werd de Vlaamse overheid door het Gentse Hof van Beroep veroordeeld wegens discriminatie van dove leerlingen door minister van Onderwijs Pascal Smet. Negen maanden later blijft de Dovengemeenschap wachten op actie.

In september 2011 oordeelde de rechter dat het lage aantal uren tolk Vlaamse Gebarentaal (VGT) die dove leerlingen en studenten jaarlijks toegekend wordt (gemiddeld zo’n 13 uren voor een 36 lesuren durende schoolweek) een weigering betekent van redelijke aanpassingen zoals beschreven in het Gelijke Kansen en Gelijke Behandelingsdecreet van 2008. Het Hof van Beroep oordeelde dat 70% tolkuren een redelijke aanpassing was in deze situatie en legde de Vlaamse overheid op deze discriminatie te staken.

In oktober 2011 deelde minister Smet mee dat hij zou bekijken welke acties hij zou moeten ondernemen in opvolging van het arrest. Hij wou daarbij de hele groep van dove leerlingen en studenten in middelbaar-, hoger- en volwassenenonderwijs in acht nemen (ongeveer 80 leerlingen), niet alleen de leerlingen die bij het geding betrokken waren.

Ondertussen is het midden juni 2012, en de mooie woorden van minister Smet bleven mooie woorden. Het wordt bijna onmogelijk om nog iets te wijzigen tenzij er dringend actie ondernomen wordt. Anders staat de Vlaamse Dovengemeenschap na het hoopgevend arrest een zeer koude douche te wachten.

In september start er een nieuw schooljaar. Wij willen dat dove leerlingen en studenten vanaf 1 september 2012 de 70% tolkuren krijgen waarop ze recht hebben. Het gaat om een relatief kleine investering die nu zou moeten gebeuren en de overheid op lange termijn ettelijke miljoenen bespaart aan financiële ondersteuning voor zij die uit de boot vallen wegens geen onderwijskansen.

De Vlaamse overheid heeft bovendien de VN Conventie voor de Rechten van Personen met een Handicap geratificeerd, die haar verplicht redelijke aanpassingen en toegankelijk onderwijs te voorzien voor alle dove kinderen, jongeren en volwassenen.

Tegen 4 juli 2012 willen we zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen van mensen die onze dringende vraag om meer tolkuren en gelijke onderwijskansen voor dove leerlingen ondersteunen.

 

Alvast bedankt om deze petitie te ondertekenen!

 

Meer informatie op de website van Fevlado (Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties):  http://www.fevlado.be/themas/onderwijs/proces_ond_VO.aspx

Persbericht Fevlado 15 juni 2012: http://fevlado.be/nieuws/nieuwsDetail.aspx?item=1672

_______________________________________________________________________________________________________________

Flemish Government continues to discriminate deaf people

 

Dear all,

In September 2011 the Ghent Court of Appeal sentenced the Flemish government for discrimination of deaf students by Flemish minister of Education Pascal Smet. Nine months later, the Deaf community is still waiting for action.

In September 2011, de judge stated that the low amount of interpreting service hours Flemish Sign Language (VGT) which deaf students receive every year (a medium of 13 hours for a 36-hour school week) are a refusal of reasonable accommodations as described in the Flemish Decree on Equal Opportunities and Equal Treatment (2008). The Court of Appeal judged that 70% interpreting service hours were a reasonable accommodation in this situation, and ordered the Flemish government to cease this discrimination.

In October 2011, minister Smet announced he would look at which actions he would have to undertake to implement the sentence. His aim was to take into account the whole group of deaf pupils and students in secondary, higher and adult education (about 80 students), not only the students who were involved in the formal complaint.

Meanwhile, it is mid June 2012, and the minister’s nice words are still mere nice words. It will become almost impossible to change anything unless drastic action is taken. Otherwise, the only result of the sentence will be a very cold shower for the Flemish Deaf community.

On 1 September 2012, a new school year starts. From this day onwards, we want deaf students to receive the 70% interpreting service hours they are entitled to. This is a relatively small investment compared to the several millions the government would need to spend in the long term to assist those deaf people who are left behind.

Moreover, the Flemish government ratified the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. This international treaty obliges the government to provide reasonable accommodations and accessible education for all deaf children, young people and adults.

By 4 July 2012, we want to collect as many signatures as possible from people who support our urgent request for more interpreting service hours and equal educational opportunities for deaf students.

 

Thank you for signing this petition!

 

More information on the website of the Flemish Deaf Association Fevlado: http://www.fevlado.be/themas/onderwijs/proces_ond_VO.aspx

Fevlado press release 15 June 2012: http://fevlado.be/nieuws/nieuwsDetail.aspx?item=1672

_______________________________________________________________________________________________________________

Communauté flamande continue à discriminer les gens sourds

 

Cher tout le monde

En septembre 2011 la cour d’appel de Gand a condamné la Communauté flamande pour discrimination des étudiants sourds par le ministre d’éducation Pascal Smet. Neuf mois plus tard la communauté sourde continue à attendre jusqu’ à ce que le ministre passe à l’action.

En septembre 2011 le juge a conclu que le nombre des heures d’interprétation basses en langue des signes flamands (VGT) qui seront attribuées annuellement aux étudiants sourds (à peu près quelques 13 heures pour une semaine de cours de 36 heures) constituent un refus d’adaptation raisonnable comme il est décrit dans le Décret du 10 juillet 2008 sur l’égalité des chances et l’égalité de traitement. La cour d’appel s’est prononcée que 70 % d’heures d’interprétation était un aménagement raisonnable dans cette situation et a ordonné à la Communauté flamande de cesser cette discrimination.

Le ministre Smet a communiqué en octobre 2011 qu’il étudierait quelles actions il devrait prendre pour donner suite à l’arrêt. En faisant cela il voulait tenir compte de tous les élèves et étudiants sourds dans l’enseignement secondaire, secondaire supérieur et l’enseignement pour adultes (environ 80 étudiants), et non pas seulement les élèves qui ont été impliqués dans le procès.

Il est plein juin 2012 entre-temps et les beaux mots du ministre Smet ont resté des beaux mots. Il sera presque impossible de changer quelque chose sauf si on prend des actions le plus vite possible. Autrement la communauté sourde en Flandre peut s’attendre à une douche froide après un arrêt qui s’annonçait bien.

Une nouvelle année scolaire commence en septembre. Nous voulons que les élèves et étudiants sourds reçoivent un paquet d'heures d'interprétation équivalent à minimum 70% de leurs heures de cours dès le premier septembre 2012.

Toutes proportions gardées il s’agit des petits investissements par rapport aux plusieurs millions d’euros d’aide financière que la Communauté flamande devrait réserver pour les gens sourds qui sont laissés sur le bas-côté de la route par suite de n’avoir pas de chances d’éducation.

En plus, la Communauté flamande a ratifié la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées. Cette convention l’oblige à fournir tous les enfants, jeunes et adultes sourds d’aménagement raisonnable et d’enseignement accessible.

Avant le 4 juillet 2012 nous voulons rassembler le plus possible de signatures des gens qui supportent notre prière pressante pour obtenir plus d’heures d’interprétation et des chances égales d’éducation pour tous les étudiants sourds.

 

Merci d’avance de signer cette pétition!

 

Plus de renseignements sont disponibles sur le site web de Fevlado (Fédération des organisations néerlandophones de personnes sourdes): http://www.fevlado.be/themas/onderwijs/proces_ond_VO.aspx

Communiqué de presse de Fevlado du 15 juin 2012: http://fevlado.be/nieuws/nieuwsDetail.aspx?item=1672