Versoepeling van de coronarestricties m.b.t. het grensverkeer tussen België en buurlanden.

Geachte mevrouw de minister,

Met deze petitie willen wij, de ondergetekenden van deze petitie, u vragen om de semi-sluiting van de Belgische grenzen, zoals ingesteld met het Ministerieel Besluit van 26 januari 2021, op te heffen c.q. aan te passen. Daarbij is het volgende van belang:

1 - De motivatie hiervoor is uitdrukkelijk NIET dat wij maatregelen tegen Covid-19 afwijzen, of de ernst van de situatie niet voldoende serieus nemen.

2 - Deze petitie gaat niet over het verbod op buitenlandse vakantiereizen, maar over normale dagelijkse passages over de grens, voor b.v. het doen van inkopen, bezoeken aan personen die volgens de overige coronaregels zijn toegestaan e.d.

3 - Ook betwisten wij niet dat het nuttig is om gebieden met hoog besmettingsrisico tijdelijk af te schermen van gebieden met laag risico. Echter, om de grenzen van deze gebieden te identificeren met landsgrenzen is pure willekeur en op vele plaatsen objectief onjuist.

4 - Wij wijzen erop dat bij de eerste grenssluiting in het voorjaar van 2020, er geen bewijs is dat deze enig remmend effect op besmettingen heeft gehad. Wel bracht deze sluiting een ernstige belemmering van het sociale leven teweeg.

5 - Wij wijzen erop dat de regering na die eerste grenssluiting heeft BELOOFD dat de grens niet meer gesloten zou worden. Het enige verschil tussen de huidige en de vorige maatregel is, dat de grens nu niet met fysieke blokkades is gesloten, maar de voorwaarden om de grens te mogen passeren zijn quasi hetzelfde, inclusief de strafbaarheid. De belofte is dus gebroken.

6 - Normaal grensverkeer van bewoners van grensgemeenten heeft logischerwijs geen ander effect op de pandemie dan verkeer binnen België. De beperking van 'noodzakelijkheid' van grenspassages voor inwoners van grensgemeenten, zoals in het genoemde MB, heeft geen logische onderbouwing. Wij verzoeken u deze beperking te schrappen.
(Ter illustratie, de incidentie van Covid-19 was in de maand januari 2021 vergelijkbaar in Nederlands Limburg en Belgisch Limburg. Het passeren van de grens daar introduceert dus geen extra risico, zie ook punt 3).

7 - Uit de motivatie van de experten blijkt, dat de zorg over de grenspassages is ingegeven door 'virusimport' als gevolg van toerisme. Wij vragen u dan ook het verbod te beperken tot toerisme, bijvoorbeeld meerdaags toerisme, of toerisme te ver van de Belgische grens af. Al het andere komt min of meer overeen met verkeer dat binnen België ook is toegestaan.

8 - Er zijn veel mensen in België, die familie in een van de buurlanden hebben, ook knuffelcontacten. Zij mogen nu plotseling niet meer de grens over. Het enige verschil met mensen wiens knuffelcontact zich in België bevindt, is dat er een landsgrens tussen hen is. Er wordt onderscheid gemaakt, zonder dat er een voor Covid-19 relevant verschil is.
Voor het maken van onderscheid tussen mensen zonder dat er relevant verschil is tussen hen voor de zaak waarin onderscheid wordt gemaakt bestaat één woord: discriminatie.

De rest komt grofweg overeen met gewone reizen die ook in België zijn toegestaan.

Hoogachtend,

de ondertekenaars van deze petitie.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Peter Laman toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.