Verschuif de solden - Déplacez la période des soldes

Aan de minister van Economie,

Geachte heer Dermange, 

Wij zijn er zeker van dat u het ook gemerkt hebt, die overvolle terrasjes in oktober. De horeca kan er maar van genoten hebben. Maar de mode-industrie keek er ietwat wanhopig naar. 

In januari 2023 hingen we onze wintersolden in de rekken, terwijl het in februari en maart van datzelfde jaar nog respectievelijk 6 en 7 dagen gevroren heeft. Ter vergelijking, in november 2022 zijn de temperaturen geen enkele dag onder het vriespunt gezakt.  

‘De seizoenen schuiven op’, horen we klimaatexperten vaak vertellen. Maar de solden blijven waar ze zijn, in de piekmaanden van het seizoen. De klimatologische winter start op 21 december en duurt tot 20 maart. De klimatologische zomer start op 21 juni en duurt tot 20 september. Is het dan niet vreemd dat onze solden aan het begin van de seizoenen vallen? 

De Belgische consument koopt spullen op het moment dat hij die nodig heeft en laat ons eerlijk zijn, in oktober en november heeft een Belgische klant tegenwoordig geen dikke trui, pyjama of warme botten meer nodig. Die heeft hij nodig in januari, als het eindelijk écht koud begint te worden. 

Als u zou denken dat de zelfstandige modehandelaar enkel problemen ondervindt tijdens de winterperiode, en dat wat risico nu eenmaal verbonden is aan het ondernemen, dan willen we ook graag even de voorbije zomer voor u samenvatten. In mei 2023 was het gemiddeld 13 graden, terwijl dat begin juli 20.3 graden was. Juli is maand van de zomersolden, net op het moment dat mensen nood hebben aan zomerse jurkjes, korte shortjes en sandalen. 

Wij vragen niet om de solden af te schaffen, de kleine zelfstandige kan immers niet op tegen de grote internationale ketens die hun lokale verliezen kunnen opvangen door de meerwinsten uit andere markten. Maar wij vragen wel om onze sector aan te passen aan de veranderde seizoenen. Schuif de solden op, zeker naar februari/augustus en nog liever naar maart/september. Op die manier kan u het voortbestaan van onze sector en de toekomst van de zelfstandige modehandelaar veiligstellen. 

Wij danken u.            

Au ministre de l'Économie,

Monsieur Dermange, 

Nous sommes sûrs que vous l'avez également remarqué, ces terrasses bondées en octobre. L'industrie de l'hôtellerie en a certainement profité. Mais l'industrie de la mode regardait cela avec un certain désespoir. 

En janvier 2023, nous avons affiché nos soldes d'hiver, alors qu'en février et mars de la même année, il a gelé respectivement 6 et 7 jours. En comparaison, en novembre 2022, les températures ne sont pas descendues en dessous de zéro un seul jour. 

"Les saisons changent", entendons-nous souvent dire par les experts en climatologie. Mais les soldes restent où elles sont, pendant les mois les plus forts de la saison. L'hiver climatologique commence le 21 décembre et se termine le 20 mars. L'été climatologique commence le 21 juin et se termine le 20 septembre. N'est-il pas étrange que nos soldes aient lieu au début des saisons? 

Le consommateur belge achète des articles quand il en a besoin, et soyons honnêtes, en octobre et novembre, un client belge n'a plus besoin de gros pulls ou de manteaux d'hiver. Il en a besoin en janvier, quand il commence enfin à faire vraiment froid.

Si vous pensez que le commerçant indépendant de mode ne rencontre que des problèmes pendant la période hivernale et que le risque fait simplement partie de l'entrepreneuriat, nous aimerions également résumer l'été dernier pour vous. En mai 2023, la température moyenne était de 13 degrés, tandis qu'en début juillet, elle était de 20,3 degrés. Juillet est le mois des soldes d'été, juste au moment où les gens ont besoin de robes d'été, de shorts courts et de sandales. 

Nous ne demandons pas d'abolir les soldes, car le petit commerçant ne peut pas rivaliser avec les grandes chaînes internationales qui peuvent compenser leurs pertes locales grâce aux profits supplémentaires provenant d'autres marchés. Mais nous vous demandons d'adapter notre secteur aux saisons changeantes. Décalez les soldes, en particulier à février/août, et de préférence à mars/septembre. De cette manière, vous pouvez assurer la survie de notre secteur et l'avenir du commerçant de mode indépendant. 

Nous vous remercions.


Zelfstandige modehandelaars    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Zelfstandige modehandelaars alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...