De uiterwaarden van Malburgen toegankelijk voor iedereen!

omslagfoto.png

De uiterwaarden van Malburgen toegankelijk voor iedereen!

Vanaf 1 januari 2021 worden de uiterwaarden van Malburgen gelijkgeschakeld met natuurpark Meinerswijk. Vanaf dat moment zijn de uiterwaarden van Malburgen niet meer toegankelijk voor iedereen. Wij zijn geschrokken van de geplande wijzigingen en zijn hier als wijkbewoners in zeer onvoldoende mate over geïnformeerd. Wat gaat er veranderen?

  • Er komen kuddes Gallowayrunderen en Konikpaarden in plaats van de vriendelijke ossen die er nu lopen. Dit levert gevaar op, vooral voor kinderen, invaliden en ouderen.
  • Er komt een totaalverbod voor honden, dus honden met hun baasjes zijn er niet meer welkom.
  • Een deel van het park in de wijk Stadseiland zal gebruikt worden als hoogwatervluchtplaats waardoor het minder toegankelijk zal zijn voor wijkbewoners.
  • Inspraak heeft niet op correcte wijze plaatsgevonden. Daarnaast is het merendeel van de bewoners niet op de hoogte van wat er gaat veranderen omdat er door de Gemeente geen informatie wordt verstrekt.   

Ben je tegen de voorgestelde wijzigingen, teken dan onze petitie!    

Gemengde kuddes
Het is voor de veiligheid belangrijk om minstens 25 meter afstand te houden van de gemengde kuddes waarin ook hengsten, stieren en jonge dieren meelopen. De uiterwaarden zijn op meerdere plekken smal en er is slechts één verhard pad. Het zal in de praktijk daarom niet altijd mogelijk zijn om de gewenste afstand van 25 meter tot de dieren te bewaren. Wanneer er in de kuddes veulens en kalveren zijn, zullen deze door de kudde beschermd worden. Dat levert gevaar op voor de bewoners.  

De gemeente heeft in 2003 bewust gekozen voor ossen in plaats van paarden, omdat deze zorgen voor meer ongewenste contacten met bewoners. Een citaat uit een verslag van een voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente uit 2003:  Er wordt gekozen voor begrazing door runderen en niet door paarden i.v.m. de combinatie door recreatief gebruik door mensen. Ervaring leert dat koeien afstandelijker zijn en minder als "huisdieren" benaderd worden, waardoor ongewenste contacten vermeden worden. Recente incidenten met Konikpaarden op Waalstranden tonen aan dat dit geen denkbeeldig gevaar is.   

Er wordt momenteel volop gefietst en gewandeld door gezinnen met jonge kinderen, ouderen en mensen met een beperking. De uiterwaarden zijn nu echt toegankelijk voor iedereen. Bij mooi weer liggen mensen aan de strandjes en kinderen spelen in het gras en bij het water. Met onvoorspelbare dieren waar je 25 meter afstand tot moet bewaren wordt dit straks allemaal een stuk moeilijker en gevaarlijker. De bewoners zijn eigenlijk niet meer welkom in de uiterwaarden.   

Honden verboden
De uiterwaard is een populaire plek om te wandelen met je hond. In de zomer is het een fijne plek om je hond even te laten zwemmen en samen te kunnen genieten van de zomer. Vanaf 1 januari 2021 is dit niet meer toegestaan. Dit is vreemd, aangezien bij talloze natuurparken met grote grazers in Nederland honden nog steeds welkom zijn en waar dit ook goed gaat.   

Dit is een grote verandering voor de mensen die in de buurt wonen van de uiterwaard. Er is ook geen alternatief bedacht voor de hondenbezitters! Daarnaast is een deel van het park bij Stadseiland genomineerd als zoekplaats voor een hoogwatervluchtplaats voor de aangekondigde kuddes die het hele jaar door aanwezig zullen zijn in uiterwaard Bakenhof. Dat leidt tot nog meer verlies aan park, wandel- en uitlaatmogelijkheden.  

Uiterwaarden als ontmoetingsplek
Citaat uit een persbericht uit 2003, opgesteld door de Gemeente. "Vanuit de wijk is behoefte aan een groen uitloopgebied. Dat is hier mogelijk. Er moet een uitnodigend natuurgebied ontstaan ... De uiterwaard wordt een ontmoetingsplek, die de sociale cohesie in de wijk moet bevorderen. Dit sluit goed aan bij het Ontwikkelingsplan en het programma Sociale Bouwstenen Malburgen."  

Al die jaren heeft de uiterwaard als ontmoetingsplek zeer goed gefunctioneerd. Er is een mooi evenwicht ontstaan tussen enerzijds natuurgebied met begrazing door vriendelijke ossen en anderzijds intensief gebruik door wijkbewoners en vele andere stadsbewoners. In het nieuw aangekondigde beheer zou de natuur met de grote grazers op de eerste plaats komen en recreatief gebruik zich daaraan maar moeten aanpassen. Uit de nieuwe beheervisie: "De mens komt op de tweede plaats".   

De mogelijkheden van bewoners om van de uiterwaarden te genieten worden hiermee ernstig beperkt, terwijl het relatief kleine en smalle stuk uiterwaard weinig toevoegt voor de grote grazers. Deze hebben in Meinerswijk alle ruimte en vinden daar ook veel beschutting, in tegenstelling tot uiterwaard Bakenhof waar elke opkomende boom of struik verwijderd wordt omdat bij hoogwater de doorstroming niet gehinderd mag worden.  

Wat willen wij
De bewoners van de wijk Malburgen willen graag dat het beheer en de toegankelijkheid in de uiterwaard blijft zoals deze nu is en er dus een duidelijke scheiding tussen natuurpark Meinerswijk en de uiterwaarden van Malburgen wordt gehandhaafd.  

De nieuwe beheervisie en de impact daarvan zijn niet openlijk besproken met de bewoners van de wijk. Men vraagt zich af waarom de plannen niet duidelijk kenbaar zijn gemaakt in o.a. de wijkkrantjes. Er is weliswaar in het voorjaar van 2019 een informatieavond geweest over het plan voor een nieuwe beheersvisie, maar de wijkverenigingen zijn slechts een week van tevoren daarvan op de hoogte gesteld met de mededeling dat bestaand beleid voor dit gebied vastgelegd zou worden en niets over wijzigingen met grote gevolgen voor bewoners. Het plan is daarna goedgekeurd door het College van B&W (juli 2019) waarbij de Gemeenteraad alleen maar is geïnformeerd over dit besluit.  

De wijkbewoners willen daarom alsnog graag in gesprek komen met de gemeente, want zij hebben wel degelijk ideeën over “hun” uiterwaard en hoe deze nog beter kan aansluiten bij de behoeftes vanuit de wijk, in harmonie met de natuur.   

Ben je tegen de voorgestelde wijzigingen, teken dan onze petitie! We bieden deze aan in ons gesprek met de gemeente.    

Is getekend: Verontruste bewonersgroep Malburgen.


Verontruste bewonersgroep Malburgen    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Verontruste bewonersgroep Malburgen om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...