Terugplaatsen plastic-afvalcontainers in onze stad Gorinchem

Titel: Petitie voor het herstel van plastic-afvalcontainers in onze stad Gorinchem

 

Aan: B&W van Gorinchem

Wij, de ondergetekenden, bezorgde inwoners van Gorinchem, komen gezamenlijk in actie om onze stem te laten horen met betrekking tot het verwijderen van plastic-afvalcontainers in onze stad. Wij dringen er bij u op aan om deze beslissing te heroverwegen en de plastic-afvalcontainers terug te brengen naar onze gemeenschap. Het effectieve beheer van plastic afval is van cruciaal belang voor het behoud van het milieu, de gezondheid van onze burgers en de duurzaamheid van onze stad.

Het verwijderen van de plastic-afvalcontainers heeft negatieve gevolgen gehad voor onze stad en haar inwoners. Wij willen graag uw aandacht vestigen op de volgende punten:

  1. Milieubehoud: Plastic afval is een ernstig probleem dat wereldwijd de ecosystemen vervuilt en schade toebrengt aan dieren in het wild. Door plastic-afvalcontainers te verwijderen, ontmoedigt u de inwoners van onze stad om plastic op een verantwoorde manier weg te gooien. Het gebrek aan geschikte afvalbakken kan leiden tot onjuiste verwijdering van plastic, zoals zwerfafval dat uiteindelijk in onze rivieren en oceanen terechtkomt.
  2. Volksgezondheid: Plastic vervuiling heeft niet alleen negatieve gevolgen voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van onze burgers. Giftige stoffen uit plastic kunnen in de voedselketen terechtkomen en gezondheidsproblemen veroorzaken bij mens en dier. Het herstellen van de plastic-afvalcontainers zal de juiste verwijdering van plastic bevorderen en zo de volksgezondheid beschermen.
  3. Recyclingbevordering: Het verwijderen van de plastic-afvalcontainers heeft een negatieve invloed gehad op het recyclen van plastic in onze stad. De containers speelden een essentiële rol bij het scheiden van plasticafval en het stimuleren van recycling. Zonder deze faciliteiten wordt het voor inwoners moeilijker om bewust om te gaan met plastic afval en recycling te bevorderen.

Wij verzoeken u daarom met klem om:

  1. De plastic-afvalcontainers onmiddellijk terug te brengen naar hun oorspronkelijke locaties in onze stad.
  2. Bewustmakingscampagnes op te zetten om het belang van plasticafvalbeheer en recycling te benadrukken.
  3. Investeren in educatieve programma's om de inwoners van onze stad te informeren over de juiste manier van plasticafvalverwijdering.

Als betrokken burgers zijn we vastbesloten om bij te dragen aan een schonere en duurzamere stad. We vragen u om onze petitie serieus te overwegen en actie te ondernemen om de plastic-afvalcontainers terug te brengen. Laten we samenwerken om een positieve verandering teweeg te brengen en onze stad te transformeren in een voorbeeld van effectief plasticafvalbeheer.

Bovendien is het gediffertieerde tariefsysteem (diftar) dat per 1 januari 2024 volgens de plannen wordt ingevoerd nora bene gebaseerd op minder betalen voor recyclebare grondstoffen (plastic, blik) en meer voor restafval, teneinde het aantal kilo's restafval per bewoner drastisch te verlagen. Als u de bewoners van de stad niet in de gelegenheid stelt hun 'afval' gescheiden aan te bieden jaagt u ons onnodig op kosten. Iedere bewoner moet gelijke kansen krijgen om zijn of haar steentje bij te dragen.

Als laatste verzoeken wij u te handhaven wat betreft vuilstort naast de afvalcontainers om de gewenste gedragsverandering van quitte af aan een goede kans te geven.

Hoogachtend,

 

Marcel Klijn

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Marcel Klijn alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...