Vaccinatie van jonge kinderen: bezorgde ouders eisen verantwoordelijk beleid.

Beste regering, Hoge Gezondheidsraad, kinderartsen en andere betrokkenen,

 

Op 25/11/2021 verklaarde het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het coronavaccin Pfizer/BioNTech veilig en geschikt voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Het EMA baseert zich hiervoor op een studie van Pfizer, waaraan 2000 kinderen deelnamen. Een dergelijke goedkeuring op basis van slechts één studie met een kleine onderzoeksgroep, doet vragen rijzen naar de opportuniteit van deze goedkeuring.

Naar aanleiding van de bovenstaande goedkeuring richtten wij met enkele geëngageerde ouders het platform ‘Laat Kinderen Kind Zijn’ op, om in naam van onze kinderen een stem te laten horen in dit besluitvormingsproces.

Als ouders willen wij onze verantwoordelijkheid nemen om het welzijn van onze kinderen nu en in de toekomst te garanderen. Met deze petitie willen wij de beslissing van het EMA aan de kaak stellen en eisen wij duidelijkheid, transparantie en verantwoordelijkheid van de overheid inzake een mogelijke massavaccinatie van een groep overwegend gezonde jonge kinderen.

Concreet hebben wij volgende bedenkingen:

  • Kinderen worden zelden ernstig ziek van de gevolgen van SARS-CoV-2 en betekenen bijgevolg geen overbelasting van de zorg.1 Daarnaast bedraagt het sterftepercentage van kinderen jonger dan negen jaar 0%. Bij kinderen vanaf 10 jaar is dit 0,002% , wat een zeer klein risico betreft. 2

 

  • Voortschrijdend wetenschappelijk inzicht heeft ons ondertussen geleerd dat iemand na vaccinatie nog steeds besmettelijk is voor anderen. Het argument dat een kind gevaccineerd zou worden onder het voorwendsel ‘je doet het voor je oma/opa/tante/papa…’ komt hierbij dan ook in het gedrang3.

 

  • Wetenschappelijk onderzoek inzake vaccinatie van jonge kinderen tegen SARS-CoV-2 is momenteel nog schaars. Ook Pfizer zelf erkent in zijn studie dat de langetermijngevolgen na vaccinatie nagenoeg onbekend zijn4. Bovendien is het coronavaccin Pfizer/BioNTech tot op heden nog steeds in de experimentele fase. Recente onderzoeken waarschuwen echter reeds voor verhoogde risico’s op bijwerkingen bij kinderen en jongeren, vooral de kans op het ontwikkelen van myocarditis5. Enkel en alleen deze argumenten zouden er al toe moeten leiden om uiterst voorzichtig te zijn met het vaccineren van kinderen. Overhaaste beslissingen zijn volgens ons dan ook onacceptabel.

 

  • We zijn ondertussen bijna twee jaar verder in de ‘corona-pandemie’, wat maakt dat een groot aantal kinderen reeds besmet werd en de ziekte heeft doorgemaakt. Logischerwijs hebben zij hierdoor antistoffen opgebouwd, die mogelijks zelfs een betere bescherming bieden dan het vaccin zelf. Daarnaast werd er reeds aangetoond dat het immuunsysteem van kinderen anders (en in het geval van SARS-CoV-2 efficiënter) werkt dan dat van volwassenen6. Wat is de meerwaarde om deze kinderen alsnog te vaccineren? Een debat dringt zich op voor een andere benadering van deze groep kinderen.


Op basis van het bovenstaande vragen wij ons af wat dan wel de grote ‘voordelen’ zijn die het EMA aanhaalt ten opzichte van de risico’s die vaccinatie op korte en/of lange termijn met zich meebrengt.

 

Met deze petitie willen wij volgende eisen stellen aan de overheid :

  • De garantie dat, indien de vaccinatie van kinderen tussen 5-11 jaar goedgekeurd wordt, de overheid de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt wanneer blijkt dat er (ernstige) korte en/of langetermijngevolgen optreden na vaccinatie.

 

  • De verzekering dat er per kind individueel een afweging gemaakt wordt of (eventuele) vaccinatie al dan niet opportuun is. Dit dient te gebeuren in samenspraak met de ouders/voogd onder begeleiding van een arts en met volledige informed consent.

 

  • (eventuele) vaccinatie van kinderen blijft volledig vrijwillig, wat betekent dat er onder GEEN BEDING ook maar enige vorm van beïnvloeding, nudging of bedreiging tot uitsluiting van het sociale leven met een QR-code aan te pas komt. Een kind moet een kind kunnen zijn en zich ten allen tijde op alle vlakken kunnen blijven ontwikkelen, zoals vermeld in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

 

Tot slot willen wij benadrukken dat LKKZ met deze petitie in eerste instantie een stem wil uitbrengen van alle ouders die begaan zijn met de gezondheid van hun kinderen. Daarnaast hebben wij als doel om een integer en weloverwogen debat te openen over de zeer gevoelige kwestie van het al dan niet overgaan tot (massa)vaccinatie van onze kinderen. Ons hoogste goed. De liefdes van ons leven.


STEUN EN VERSPREID DEZE PETITIE EN BESCHERM ZO ONZE KINDEREN!  VERGEET ACHTERAF NIET TE BEVESTIGEN VIA E-MAIL.

1259088902_114487904382607_8985622514042672669_n1.jpg


Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Laat kinderen kind zijn alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...