STOP 5G TORENS IN BELGIË: Volksgezondheid in gevaar!!!!

!!!! STOP 5G TORENS!!!!!! VOLKSGEZONDHEID IN GEVAAR!!!!!!!!!

U hoort niets anders op TV dan "COVID-19"? Juist. U moet thuis blijven? Juist. Maar wist u dat de overheid net zijn fiat heeft gegeven aan 5 bedrijven die 5G torens mogen uitrollen? Bedrijven zoals Cegeka en Entropia. Deze fiat gaat mensen hun gezondheid in gevaar brengen!!!

Kent u de gevolgen voor uw gezondheid en uw naasten door 5G torens? 

Neen? Lees dan verder of neem een kijk op deze website STOP5G: https://stop5g.be/nl/index.htm

GEVOLGEN OP UW GEZONDHEID:
Al enkele keren hebben de mensen in de gezondheidssector ons alert willen maken!

 • Kanker
 • Neurodegenaratie 
 • Infertiliteit
 • Cognitieve abnormaliteiten
 • Cardiovasculaire problemen

5G is net alsof je een HEEL LEVEN in een microgolf zit! 

Het is een onzichtbare maar reële bedreiging! 

Voor een lijst met wetenschappelijke bronnen: https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/articles?lang=nl

Lees meer hieronder (bron:https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/appel?lang=nl)

Steeds meer wordt er in onze samenleving gebruik gemaakt van draadloze technologie. Smartphones, tablets, smart tv’s, ‘slimme’ apparaten allerhande, wifi-netwerken, …  Er is nu ook sprake van de uitrol van 5G en de daarbij horende explosie van allerlei met internet verbonden apparaten. De bevolking wordt bijgevolg in toenemende mate blootgesteld aan elektromagnetische, radiofrequente straling.

Nochtans is er steeds meer bewijs dat deze alomtegenwoordige en langdurige blootstelling schadelijk is voor de gezondheid. Reeds in 2011 bepaalde de Wereldgezondheidsorganisatie dat de elektro-magnetische, radiofrequente straling van draadloze technologie potentieel kankerverwekkend is.

Het voorzorgsprincipe wordt momenteel absoluut niet gerespecteerd. De veiligheidsnormen die geacht worden de bevolking te beschermen houden enkel rekening met de opwarming van lichaamsweefsel (thermisch effect) tijdens een blootstelling van slechts korte duur (30 minuten). Deze normen houden geen rekening met herhaalde en/of langdurige blootstelling, en evenmin met alle andere biologische, niet-thermische effecten. Deze normen werden niet ontworpen om het ongeboren kind, kinderen, adolescenten en ouderen te beschermen.

Het veralgemeend gebruik van draadloze technologie houdt gezondheidsrisico’s in die sedert meerdere decennia gekend zijn. Duizenden studies (op cellen, dieren en epidemiologische studies) bevestigen het bestaan van biologische niet-thermische effecten. Kinderen lopen een verhoogd risico door het cumulatief effect van een langdurige blootstelling. Hun organen en weefsels, in ontwikkeling en nog niet volgroeid, kunnen extra gevoelig zijn voor blootstelling.

Als artsen en gezondheidsprofessionals betreuren wij de toenemende gedragsproblemen, aandachtsproblemen, hyperactiviteit, fertiliteitsproblemen, neurologische aandoeningen zoals Alzheimer, kanker aan hersenen, gezicht en speekselklieren, …  Al deze problemen kunnen gelinkt worden aan omgevingsfactoren zoals de toenemende blootstelling van de bevolking aan de straling van draadloze technologie.

Wij hebben ook meer en meer patiënten met fysieke problemen die mogelijks veroorzaakt worden door elektromagnetische straling.  Ze lijden aan hoofdpijn, tinnitus, duizeligheid, slapeloosheid, huiduitslag, spier- en/of gewrichtspijn, ernstige cognitieve problemen (verminderd concentratievermogen, verlies van het kortetermijngeheugen), hartproblemen (aritmie, tachycardie), … De symptomen verbeteren wanneer de persoon zich verwijdert van de stralingsbron. Deze mensen zijn elektrohypersensitief (EHS), een syndroom erkend als functionele handicap in Zweden. Zij zijn dikwijls niet langer in staat om te gaan werken en ondervinden een vorm van sociale uitsluiting.

Verwijzend naar Resolutie 1815 van mei 2011, opgesteld door de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en in lijn met de tientallen appèls van artsen en wetenschappers wereldwijd, vragen wij aan onze federale, regionale en lokale politieke vertegenwoordigers om hun verantwoordelijkheid op te nemen en tot de volgende maatregelen over te gaan:
 

 • Het voorzorgsprincipe toepassen teneinde de bevolking te beschermen,vooral de allerjongsten,

 • Een verbod op wifi in crèches, kleuterscholen en alle plaatsen waar jonge kinderen worden opgevangen,

 • Het stopzetten van een verdere invoering van wifi-netwerken en slimme apparaten in scholen en een terugkeer naar niet-geconnecteerde of bekabelde alternatieven,

 • Studies die de impact op de gezondheid evalueren vóór de uitrol van nieuwe draadloze communicatietechnologie, inclusief 5G,

 • Voor kinderen: een moratorium op de invoering, distributie en verkoop van slimme apparaten zoals telefoons, tablets, spelletjes, uurwerken, babyfoons en andere apparaten die straling uitzenden,

 • De bevolking sensibiliseren, vooral ouders, jongeren en zwangere vrouwen en hen aanraden draadloze technologie beperkt en verantwoord te gebruiken,

 • Gezondheidsprofessionals sensibiliseren over de biologische en gezondheidsrisico’s veroorzaakt door blootstelling aan elektromagnetische straling,

 • Middelen vrijmaken voor onderzoek naar de etiologie, fysiopathologie, diagnostiek en behandeling van EHS,

 • De erkenning van het bestaan van en de omvang van EHS als syndroom, dat meer en meer volwassenen en kinderen treft,

 • De oprichting van een ‘monitoringscentrum’ dat de evolutie opvolgt van het toenemend aantal gevallen van EHS,

 • Het invoeren van stralingsnormen die de bevolking daadwerkelijk beschermen

Andere petities tegen 5G: https://www.5gspaceappeal.org/

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Sheba Goris om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...