Steun het CAHAL (Centrum aangeboren hartafwijkingen LUMC en Amsterdam UMC) voor behoud van kinderhartchirurgie!

Steun het CAHAL (Centrum aangeboren hartafwijkingen LUMC en Amsterdam UMC) voor behoud van kinderhartchirurgie en teken de petitie!

For english please see below

Перевод петиции на русский язык смотрите ниже

Let op: Na het ondertekenen van de petitie ontvangt u een email ter bevestiging. Klik op de link in de email om uw steun definitief te maken. Deze email kan in uw spambox terecht zijn gekomen.

Demissionair minister De Jonge (VWS) heeft deze week laten weten dat de kinderhartchirurgie in Nederland geconcentreerd gaat worden in Rotterdam en Utrecht. Een enorme teleurstelling en een onbegrijpelijk besluit voor ons als LUMC, dat samen met Amsterdam UMC deze zorg al ruim 25 jaar levert binnen het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam en Leiden CAHAL. We leggen ons er niet bij neer: we zetten alles op alles om onze fantastische zorg voor kinderen én volwassenen met aangeboren hartafwijkingen te blijven leveren. Voor al die patiënten, groot en klein, die we al hebben geholpen en die vaak een leven lang zorg nodig hebben. En voor al die nieuwe patiënten die we een kans willen geven op een zo normaal mogelijk leven. Zelfs als dit betekent dat we hen al voor de geboorte moeten opereren, hetgeen in Nederland alleen in het LUMC kan.   CAHAL levert aantoonbaar goede kwaliteit van zorg en voldoet aan alle vergunningen en eisen. Het CAHAL behoort tot de twee grootste centra van Nederland en is toonaangevend in Europa. Patiënten en ouders van patiënten kunnen en mogen van ons dezelfde hoogkwalitatieve zorg verwachten, zoals zij die al jaren ontvangen. Onze betrokken zorgverleners blijven dag en nacht voor onze patiënten en hun ouders klaarstaan. Ook mogen zij erop vertrouwen dat wij er alles aan doen om deze zorg in het LUMC en binnen CAHAL te behouden.   De impact die het voorgenomen besluit heeft op de keten binnen onze organisaties is enorm. Wij pleiten dan ook voor een onafhankelijk onderzoek naar de medische inhoudelijke, financiële en economische gevolgen van dit besluit. Maar bovenal naar het effect van het sluiten van ons kinderhartcentrum voor de toegankelijkheid van acute en complexe zorg (zoals kinder-IC-zorg) voor onze regio.   Steun ons in onze strijd en teken de petitie!

LUMC_20210126_foto_Sandra_Stokmans.jpgFoto: Sandra Stokmans

 

Support the CAHAL (Centre for Congenital Heart Defects) Leiden University Medical Centre and Amsterdam UMC) for the preservation of paediatric cardiac surgery and sign the petition!

Note: After signing the petition, you will receive a confirmation email. Click on the link in the email to finalise your support. Please note: this email may have arrived in your spam box.

This week outgoing Minister De Jonge (VWS) announced that paediatric cardiac surgery in the Netherlands would be concentrated in Rotterdam and Utrecht. A huge disappointment and an incomprehensible decision for us as Leiden University Medical Centre (LUMC), which together with Amsterdam UMC has provided this care for over 25 years within the Centre for Congenital Heart Defects Amsterdam and Leiden (CAHAL).

We will not resign ourselves to this: we will do everything in our power to continue providing our fantastic care for children and adults with congenital heart defects. For all those patients, old and young, whom we have already helped and who often require lifelong care. And for all those new patients we want to give a chance to live life as normal as possible. Even if this means that we have to operate on them before birth, which in the Netherlands is only possible at the LUMC. CAHAL has demonstrated to provide good quality care and complies with all licences and requirements. CAHAL is one of the two largest centres in the Netherlands and a leader in the field in Europe. Patients and parents of patients can and may expect the same high quality care from us as they have received for years. Our committed caregivers remain available to our patients and their parents day and night. They may also trust that we will do everything in our power to keep this care in the LUMC and within CAHAL. The impact of the proposed decision on the chain within our organisations is enormous. We therefore call for an independent investigation into the medical, financial and economic consequences of this decision. But above all to the effect of the closure of our paediatric cardiac centre on the accessibility of acute and complex care (such as paediatric ICU care) for our region. Support us in our struggle and sign the petition!

CAHAL - Centre for congenital heart defects Amsterdam Leiden / Amsterdam UMC / Leiden University Medical Centre

 

Поддержите CAHAL (Centrum aangeboren hartafwijkingen LUMC en Amsterdam UMC) Центр врожденных пороков сердца Лейден (LUMC) Амстердам (UMC) для сохранения детской кардиохирургии и подпишите петицию!

Примечание: После подписания петиции вы получите подтверждение по электронной почте. Нажмите на ссылку в электронном письме, чтобы завершить свою поддержку. Обратите внимание: это письмо могло попасть в ваш ящик для спама.

Уходящий министр здравоохранения De Jonge объявил на этой неделе, что детская кардиохирургия в Нидерландах будет сосредоточена в Роттердаме и Утрехте. Это огромное разочарование и непонятное решение как для нас - медицинского центра в Лейдене (LUMC),так и для университетского центра в Амстердаме (UMC) которые вместе оказывают эту помощь более 25 лет в рамках CAHAL. Мы не смирились с этим: мы делаем все возможное, чтобы и дальше оказывать уникальную помощь детям и взрослым с врожденными пороками сердца. Также для тех пациентов, маленьких и взрослых, которым мы уже помогли и которым часто требуется пожизненный уход и наблюдение. Также мы хотим дать шанс на нормальную жизнь, насколько это возможно, новым пациентам. Даже если это означает, что мы должны прооперировать их до рождения (а в Нидерландах это можно сделать только в LUMC). CAHAL обеспечивает качественный уход и отвечает всем современным требованиям. CAHAL - один из двух крупнейших центров Нидерландов и ведущий в Европе. Пациенты и родители пациентов могут ожидать от нас такой же высококачественной помощи, которую они получали в течение многих лет. Наши преданные своему делу сотрудники доступны днем ​​и ночью для наших пациентов и их родителей. Они также могут быть уверены, что мы делаем все возможное, чтобы работа в LUMC и CAHAL не остановилась. 

Последствия от принятого министром решения огромно. Поэтому мы выступаем за независимое расследование медицинских, финансовых и экономических последствий этого решения. Но прежде всего закрытие нашего детского кардиологического центра скажется на доступности неотложной и комплексной помощи в нашем регионе. Поддержите нас в нашей борьбе и подпишите петицию!

 


CAHAL – Centrum voor aangeboren hartafwijkingen Amsterdam Leiden / Amsterdam UMC / LUMC    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik CAHAL – Centrum voor aangeboren hartafwijkingen Amsterdam Leiden / Amsterdam UMC / LUMC om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 1000 mensen.

Leer meer...