SAVE OUR CITY TREES

BESCHERM ONZE STADSBOMEN

Behoud van de bomen aan de Ten Kate School, Amsterdam

Onze missie is simpel en we vragen alle hens aan dek.

scroll down for English

2015_Google_2.png

Een initiatief van een kleine groep buurtbewoners dat gestart is om te voorkomen dat een tuin verdwijnt door toedoen van een vastgoedontwikkelaar, is inmiddels uitgegroeid tot een protest dat ondersteund wordt door een groot deel van de buurt in Amsterdam Oud West waaronder bewonersvereniging 'Rondom de Hallen' en 'Bellamy Buurt Belangen'.

Onze missie bestaat niet alleen uit het redden van een groepje bomen in een tuin tegen kap. Ons doel is om het beleid van de gemeente Amsterdam te veranderen wat betreft de behandeling van groen door projectontwikkelaars en om het beleid voor alle bestaande bomen in de stad zo te veranderen dat ze behouden en beschermd worden.

In het hart van onze buurt is een projectontwikkelaar begonnen met het renoveren van een oud schoolgebouw. Dit gebouw heeft ook een groot schoolplein waar 8 volwassen bomen staan van zo’n 40-45 jaar oud. Sinds het begin van het project zijn de bomen zonder respect behandeld en zijn de bomen enorm beschadigd door de bouw.Nu zegt de projectontwikkelaar dat de bomen in zo'n slechte staat verkeren dat gekapt ze moeten worden! Dit is absoluut belachelijk en niet volgens de huidige bomenverordening.

Wist je dat in Amsterdam al sinds 1525 bomen niet beschadigd en niet gekapt mogen worden? Zowel op privé - als publieke grond. Dat is al 500 jaar!

Dit zijn de punten waar het ons om gaat:

 • De bescherming van volgroeide en ontwikkelde bomen tegen kap en voorkoming van vervanging door kleinere en/of onvolwassen bomen met minder groene waarde;
 • Het voorkomen dat de stad haar groen verliest op plaatsen met een intense verstedelijking. In de afgelopen tien jaar verloor Amsterdam in totaal 600 voetbalvelden van haar groen in de binnenstad! In dit gebied is er minder dan 1m2 openbaar groen per burger, dus elke laatste bestaande groene plek moet met het grootste respect worden behandeld;
 • Het creëren van verantwoordelijkheid en handhaving van het behoud van bestaand groen door projectontwikkelaars tijdens en na het bouwen van projecten;
 • Om het huidige, bestaande ecosysteem en ecologisch evenwicht te behouden. Zonder volwassen bomen kunnen vogels en andere soorten zich niet nesten. Wanneer vogels niet kunnen nesten, verdwijnen ze uit de stad;
 • Om dit gebied klimaatadaptief te houden. Volwassen bomen reinigen de lucht waar onze gezondheid van profiteert, grote bomen verminderen geluid, bieden schaduw en beschutting, brengen verkoeling in de zomer en hun wortels zorgen voor afwatering zodat wij niet onder water komen te staan.
 • Dat bomen gerespecteerd worden als een als een essentieel onderdeel van het stedelijke leven, zowel nu als met het oog op de toekomst.

Met uw handtekening hopen wij, de lokale inwoners van de Ten Kate-buurt in Amsterdam, dat we kunnen zorgen voor een beweging in het groene beleid van de Gemeente Amsterdam en hopen we de houding ten opzichte van volwassen bomen en groen in de stad te kunnen veranderen/verbeteren. En onze bomen bij de Ten Kateschool te behouden!

-

SAVE OUR CITY TREES

Preservation of the trees at the Ten Kate School, Amsterdam

Our mission is simple and we need all hands on deck.

An initiative by a small group of local residents to save a garden from disappearing by the hands of real estate developers has now grown into protest that is supported by a large part of the neighbourhood in Amsterdam West including the residents association 'Rondom om de Hallen' and the 'Bellamy Buurt Belangen'.

Our mission is not only to save the trees from being cut down in this one particular garden. Our goal is to create awareness in the policy of the Gemeente Amsterdam on how trees are being treated by project developers and to raise awareness to preserve mature trees throughout the city in general.

In the heart of our community a real estate developer has started renovating an old school building. This property exists also of a big schoolyard where 8 mature trees have grown over the last 40- 45 years. Since the beginning of the project the trees and have been treated without respect and are hugely damaged by the builders. Now the project developer states that the trees are in such poor condition that they need to be cut down! This is a manipulation of the system and not according to the current City’s tree regulation.

Did you know that the trees in Amsterdam are not allowed to be damaged or felled since 1525? Both on private and public property. That is since 500 years already!

Our mission concerns:

 • The protection of mature and developed trees from being demolished and the prevention from being replaced by smaller ones with less green value;
 • To prevent the City from losing its greenery in places of intense urbanisation. In the last ten years Amsterdam lost a total of 600 football fields of greenery! In the inner city there is less than 1m2 of public greenery per citizen, so every last existing green area should be protected and treated with the utmost respect;
 • To create responsibility and enforcement for preservation of existing greenery by project developers during and after building projects;
 • To preserve the current existing ecosystem. Without mature trees birds and other species cannot nest. When birds cannot nest, they will simply disappear from the city;
 • To keep this area climate adaptive: the trees benefit our health by cleaning the air, reducing noise and providing shade and lower temperatures in the summer.
 • To protect the trees as a vital component in citizens urban life and respect them for the future.

With your signature we, the local citizens of the Ten Kate neighbourhood in Amsterdam, hope we can ensure a change will take place in the green policy of the Gemeente Amsterdam and we hope to change the attitude towards mature trees and greenery in the City. And prevent the Ten Kate School trees from being cut down!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Myscha & Roos om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...