Roep de afbraak van het onderwijs Frans een halt toe!

In het po, vo, mbo en hbo constateren wij dat managers bepalen dat het goedkoper is om het vak Frans minder of helemaal geen uren meer te geven. Leerlingen kunnen daardoor het gewenste examenniveau niet meer bereiken of zelfs helemaal geen examen meer doen in dat vak.

Daarnaast constateren wij dat het Nederlandse bedrijfsleven een grote behoefte heeft aan werknemers die de vier vaardigheden van de Franse taal machtig zijn, met name voor contacten met de zich sterk ontwikkelende economieën in Franstalige Afrikaanse landen.

Met deze petitie willen wij de onderwijs commissie van de Tweede Kamer en de minister en staatssecretaris van OC&W oproepen alles in het werk te stellen om de verdwijning van het onderwijs in de Franse taal in het reguliere onderwijs een halt toe te roepen. Voorbeelden van te nemen maatregelen zijn:

  • De keuze voor Frans als 2e mvt moet voor alle leerlingen/studenten mogelijk zijn.
  • Managers van onderwijsinstellingen dienen de advies lessentabel te respecteren.
  • Examinering dient op de geadviseerde ERK-niveaus te geschieden en het huidige aandeel van leesvaardigheid (50%) moet beduidend kleiner worden in het eindexamencijfer zodat een evenwichtige weging van  de vier vaardigheden ontstaat.

De door ons geschetste problemen worden uitstekend weergegeven in een brief van de heer Van Woerkum [klik hier] aan minister en staatssecretaris.