Red het Beekdal, Stop de Lelylijn

Er ligt momenteel een plan voor de aanleg van een hogesnelheidslijn tussen Lelystad en Groningen. Hoewel het definitieve tracé nog onbekend is, loopt deze op schetsen paralel aan de A7, dwars door Natura 2000 gebied Van Oordts mersken. 

Dit betreft een van de grootste zeggenmoerassen van het land. Paapjes, watersnippen en kemphanen komen er nog met enige regelmaat tot broeden en een ongekende rijkdom aan elders zeldzame begroeiingen komt hier voor. Blauwgraslanden, heischrale graslanden en vochtige heidevelden, stuk voor stuk habitattypen waarvoor Nederland een internationale verantwoordelijkheid draagt. De zeldzame moerassprinkhaan komt hier nog voor en tevens de otter en de das leven in het gebied. Ook overwinterende vogels als smienten, goudplevieren en kolganzen hebben het gebied nodig. Doordat de beek in de winter overstroomt is er veel water waar deze vogels op overnachten. 

Ik roep u op om deze petitie te tekenen zodat deze ingediend kan worden in Den Haag om de aanleg van de Lelylijn door Van Oordts Mersken een halt toe te roepen. 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Thijs Willems om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...