psychologen; verontwaardigd over de IFIC-inschaling

(la version française en bas)

Geachte,

Tot mijn grote teleurstelling verneem ik dat U geen van de argumenten die door de psychologen verwoord werden in hun massaal verzet aangaande de functie-omschrijving binnen IFIC in rekening bracht.

Naar wij vernemen dreigt enkel de beschrijving van ons ‘functieprofiel’ aangepast te worden waardoor die niet meer juridisch aanvechtbaar zou zijn.

Hoewel haast alle psychologen unisono aangaven dat zij zich niet konden vinden in de IFIC-inschaling omdat op geen enkele manier de verantwoordelijkheid die zij vaak krijgen en opnemen binnen organisaties (leidinggevende rollen binnen teams, de verantwoordelijkheid rond therapeutische werking en visie van werkingen, …) in rekening gebracht werd, blijft U doof voor die verzuchtingen.

Ook de specialistische zorg die zij bieden (bv. psychotherapeutische of psychodiagnostische zorg door psychologen die ook als psychotherapeut dan wel diagnosticus actief zijn) werd niet meegenomen in de weging.

Hoewel veel vakbonden de huidige IFIC-regeling lijken te steunen (zou het toeval zijn dat psychologen in veel organisaties slechts een kleine groep vormen waarvan velen niet gesyndiceerd zijn?) net zoals Zorgnet-Icuro (die vooral de klemtoon legt op de loonverhogingen voor de meeste zorgmedewerkers door IFIC), kan ik het niet nalaten, hierin ondersteund door vele collegae, mijn ongenoegen hierover met U te delen.

Blijkbaar oordeelt U dat het grote verzet binnen de groep van psychologen genegeerd kan worden en dat wij maar vrede moeten nemen met het gegeven dat onze beroepsgroep absoluut niet naar waarde geschat wordt door de nieuw geïntroduceerde inschalingsmethode.

Hoewel wij voortdurend beleidsmakers allerhande het belang van psychologen horen beklemtonen, blijkt telkens opnieuw dat de overheid er niet in lukt die ‘waardering’ ook echt te concretiseren (de ELP-regeling, de IFIC-inschaling, etc.).

Ik wil dan ook met nadruk mijn ongenoegen en onvrede kenbaar maken en U oproepen alle ‘functies’ van psychologen te heroverwegen. Zo zou ook het opnemen binnen de IFIC-classificatie van het profiel van de “psycholoog-specialist” (zoals door de psychologen voorgesteld werd) een belangrijke stap kunnen zijn.

Cher,  

Je suis très déçu d'apprendre que vous n'avez pris en compte aucun des arguments avancés par les psychologues dans leur protestation massive contre la description de poste au sein de l’échelle des barêmes de l'IFIC (Institut de Classifications des fonctions).

Nous apprenons que seule la description de notre "profil de poste" risque d'être modifiée de manière à ne plus être juridiquement contestable.

Bien que presque tous les psychologues aient indiqué à l'unisson qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'échelle de l'IFIC parce qu'en aucune façon la responsabilité qu'ils obtiennent et prennent souvent au sein des organisations (rôles de direction au sein des équipes, responsabilité du fonctionnement thérapeutique et de la vision des fonctionnements, ...) n'a été prise en compte, vous restez sourd à ces plaintes.

Les soins spécialisés qu'ils dispensent (par exemple, les soins psychothérapeutiques ou psychodiagnostiques dispensés par des psychologues qui exercent également une activité de psychothérapeute ou de diagnosticien) n'ont pas non plus été pris en compte.

Bien que de nombreux syndicats semblent soutenir le règlement actuel de l'IFIC (se pourrait-il que ce soit une coïncidence que les psychologues de nombreuses organisations ne constituent qu'un petit groupe dont beaucoup ne sont pas syndiqués ?) comme Zorgnet-Icuro (qui met particulièrement l'accent sur les augmentations de salaire pour la plupart des employés du secteur de la santé en raison de l'IFIC), je ne peux m’empêcher, soutenu (e) par de nombreux collègues, de partager avec vous mon mécontentement à ce sujet.

Apparemment, vous jugez que la grande résistance au sein du groupe des psychologues peut être ignorée et que nous devons accepter le fait que notre profession n'est absolument pas valorisée par la méthode d'évaluation nouvellement introduite.

Bien que nous entendions constamment les décideurs politiques souligner l'importance des psychologues, le gouvernement semble souvent ne pas mettre cette "appréciation" en pratique (le système des P1ère ligne, l'échelle de l'IFIC, etc.).

Je voudrais donc insister sur mon mécontentement et vous demander de reconsidérer toutes les "fonctions" des psychologues. L'inclusion du profil du "psychologue-spécialiste" dans la classification de l'IFIC (comme proposé par les psychologues) pourrait être une étape importante.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Stef Joos (UPPsy-BUPsy) alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...