POLITIEAGENT TOT MAX 62 JAAR

Platform Bezorgde Dienders

www.bezorgdedienders.nl

bezorgdedienders@gmail.com

 

 

P E T I T I E

 

"NO MAN LEFT BEHIND"

 

AAN:
De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
van de 2e Kamer der Staten Generaal
Postbus 20018
2500 EA  Den Haag

 

Januari 2017

 

Geachte leden van de commissie,

Het is de veelzeggende titel van een film waarmee wij ons tot u wenden, om uw aandacht te vragen voor het ouderenbeleid ten aanzien van de uitvoerende politieambtenaren. Ook de diender van 65 jaar oud zal zijn maatje niet in de steek laten. Maar we moeten ons ernstig afvragen of die oude diender fysiek nog wel in staat is om zijn maatje, maar ook de burger bij te staan en/of te beschermen op een wijze die van de politieagent verwacht wordt.

De opstellers van de arbeidsvoorwaarden voor diverse beroepsgroepen zoals de politie, brandweer, defensie, ambulancepersoneel etc. hebben destijds afspraken gemaakt over de leeftijd, tot welke het werk nog op een acceptabele wijze uitgeoefend zou kunnen worden. Voor de politieagent betekende dat: Werken tot de leeftijd van 60 jaar of max. 40 dienstjaren. Dat laatste hield bijvoorbeeld in dat je op de leeftijd van 58 jaar met Functioneel Leeftijd Ontslag kon gaan, wanneer je als 18-jarige je loopbaan bij de politie begonnen was.

Deze arbeidsvoorwaarden werden vastgesteld op basis van gedegen onderzoek. Daaruit bleek het politiewerk fysiek, maar vooral ook mentaal dermate belastend, dat het niet verantwoord was om dat werk langer dan de in de criteria genoemde termijnen te blijven doen. Wij willen het politiewerk van toen niet bagatelliseren, maar naar onze mening is het vak van politieagent, ondanks verbeterde technieken, er niet eenvoudiger op geworden o.a. door diverse maatschappelijke ontwikkelingen waaronder toenemende agressie en geweld, ook tegen politieambtenaren.

Wij zijn onze loopbaan gestart met de genoemde arbeidsvoorwaarden, onderschreven door zowel de werkgever als de werknemer. Toch zijn deze arbeidsvoorwaarden door onze werkgever geschrapt. Inmiddels moeten politieagenten in tegenstelling tot de met hen gemaakte afspraken, het politiewerk blijven doen tot de leeftijd van 67 jaar en 3 maanden. Dat heeft ons vertrouwen in de overheid als werkgever geschaad.

Het wekt de indruk dat wij als politieorganisatie ondergebracht zijn bij een Ministerie, waar het aspect financiën een hogere prioriteit heeft dan het aspect veiligheid en de politieke werkelijkheid sterk afwijkt van de werkelijkheid van de diender op straat. Immers, de werkzaamheden van de onder andere Ministeries ressorterende beroepsgroepen zoals brandweer, ambulance en defensie worden wel dermate verzwarend geacht dat de werknemers moeten stoppen, ruim voor het bereiken van de leeftijd van 60 jaar.

Dat is in strijd met het gelijkheidsbeginsel en staat tevens in contrast met de leeftijd waarop politiemensen in de ons omringende Europese lidstaten hun loopbaan kunnen beëindigen. Niet voor niets werd in de laatste CAO vastgelegd dat er aan de politieambtenaar in de uitvoerende dienst, punten werden toegekend voor Onvermijdbaar Verzwarende Werkomstandigheden.

Onderdeel van de weerbaarheidstraining die aan de politiemensen wordt gegeven, was het onderzoek naar de coherentie van de politiemensen. In dat verband werd een deel van de uitkomst van een onderzoek binnen een Amerikaans politiekorps gepresenteerd. Dat onderzoek gaf aan dat de zwaarte van het politiewerk o.a. leidt tot:

  • Een risico op hart- en vaatziekten bij politieagenten dat 2,3 keer hoger is dan bij “de gemiddelde burger”;
  • Significant verhoogde bloeddruk;
  • Hoog gehalte stresshormonen;
  • Percentage zelfdodingen dat bijna 3 maal hoger ligt;
  • Significant hoger alcoholgebruik;
  • Hoog percentage echtscheidingen.

De medische wetenschap is tegenwoordig tot veel in staat en één van de effecten van de vooruitgang in de medische wetenschap is, dat de gemiddelde leeftijd waarop mensen overlijden hoger wordt. (Ouderdoms)kwalen worden beter beheersbaar. Dat is mooi, maar het houdt niet per definitie in dat de vitaliteit van die oudere mensen ook toeneemt. Evenmin is het vanzelfsprekend dat de leeftijd van 67 jaar wordt bereikt. Zowel de lichamelijke als de geestelijke belasting eisen bij veel politiemensen helaas vaak eerder hun tol.

Wij beseffen dat de beroepsbevolking krimpt en de bevolkingsgroep die aanspraak maakt op het pensioenrecht en AOW steeds groter wordt. Het huidige Kabinet heeft de AOW-leeftijd inmiddels verhoogd naar 67 jaar en 3 maanden. Wij begrijpen dat mechanisme, maar zijn van mening dat dat niet klakkeloos overgezet kan worden op iedere beroepsgroep.

Wij maken ons ernstig zorgen over het feit dat de met ons bij onze indiensttreding gemaakte afspraken omtrent arbeidsvoorwaarden, lichtvaardig van tafel zijn geveegd en dat de politieagent niet meer tot 60 jaar, maar tot de leeftijd van 67 jaar en 3 maanden het politiewerk moet uitoefenen.

Het voelt als een scheidsrechter die een kwartier voor het einde van de wedstrijd de spelregels verandert. Een besluit dat uiteindelijk ertoe zal leiden dat een aanzienlijk aantal politieagenten voornamelijk dienen als vlagvertoon, maar niet meer in staat zijn om de criminaliteit te bestrijden en de burger te beschermen op een wijze die van een politieagent verwacht wordt. Dat maakt de organisatie broos.

Tot slot treft u onderstaand een fragment aan uit een mail die wij ontvingen van een collega, die op kernachtige wijze de dilemma's verwoordt waar de diender mee te maken heeft:

“Zelf begin ik aan mijn 42e Politiejaar in de straatdienst. Wonderlijk dat ik het volhoud.  Ik heb net als velen van ons, heel wat filmpjes in het hoofd, die me nooit meer verlaten. De doden en agressie komen eigenlijk dagelijks voorbij. Als het ware heb ik een privé YouTube kanaal in mijn hoofd waar je niet vrolijk van wordt. Wonderlijk dus. Kortgezegd; 40 jaar executief politiewerk is genoeg. Genoeg dienst verleend aan de maatschappij. Genoeg gezeuld met gestoorden en criminelen. Genoeg gegeven ten dienste van andermans veiligheid. Genoeg gewerkt terwijl mijn gezin vrij was  Het voelt dan ook zeer ondankbaar om in plaats van pensioen met 58, (carrière begon met 18 jaar) te worden afgeserveerd met doorwerken tot 67 jaar en 8 maanden. Eerder stoppen kan, maar moet je dat wel kunnen betalen. Simpel; een diender met erfenis of afbetaald huis kan stoppen met 60. Hij die dat niet heeft, moet door.  Oftewel, oneerlijk want iedereen is op na 40 jaar straatwerk.”

Geachte commissieleden, het is niet de eerste keer dat wij aandacht voor dit onderwerp vragen. In verband met het “politieke klimaat” en de maatschappelijke ontwikkelingen van dit moment, leggen wij dit nu bij u als onze volksvertegenwoordigers neer onder het motto: “Denk niet dat het niet de moeite waard is om te blijven strijden voor iets dat de moeite waard is”.

Wij doen in alle ernst een beroep op uw verantwoordelijkheidsgevoel met betrekking tot de veiligheid, niet alleen van de politieagent maar zeker ook die van de burger en dus ook die van uzelf en wij verzoeken u hierbij te bewerkstelligen dat:

  • Onze werkgever zich aan de destijds met ons gemaakte afspraken houdt, de regeling Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) hersteld wordt en dat de uitvoerende politiemensen tot de leeftijd van 62 jaar hun beroep uitoefenen met een daarbij behorende passende financiële regeling tot het moment dat de AOW-leeftijd is bereikt;
  • Er drastisch wordt geïnvesteerd op de instroom van nieuwe collega’s om de uitstroom in de nabije toekomst te kunnen compenseren.

Wij zijn graag bereid om deze petitie mondeling toe te lichten.

Hoogachtend,
Namens het Platform Bezorgde Dienders
en mede-ondergetekendenDolf Mauritz
(Voorzitter)

 

Belangrijk voor ondertekening:

Door "beveiligingen" die sommige afdelingen op hun systemen hebben gezet, kan het zijn dat niet al de velden correct/duidelijk worden weergegeven op je werkplek. Via je eigen computer of z.g. "Standalone" werkt het beter, wanneer je de link,  http://www.petities24.com/politieagent_tot_max_62_jaar  , opent in GOOGLE CHROME. Vergeet niet om jouw ondersteuning te bevestigen vanaf dat account.


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...