Petitie tegen het akkoord in de transportsector

IMG_20201224_191712.jpgOnderstaand vind u het ontwerpakkoord tussen vakbonden en wergevers. Het is een mager akkoord, een klap in het gezicht van elke chauffeur, dat er niet voor zal zorgen dat onze job weer aantrekkelijk word. Dit akkoord moet opnieuw onderhandeld worden.

 

Ontwerp van protOGOlakkoord 2021-2022 — PSC 140.03
07/10/2021
KOOPKRACHT
• 0,4%verhoging op het reele loon + bare ma's+ancienniteitspremie op 1.01.2022 (RP, NRP en
Garage)
• Eenmalige geschenkencheque ter waarde van € 40 of een gelijkwaardig alternatief indien de
onderneming reeds geschenkencheques voorziet. ( zoals ook voorzien in de bepalingen cao
2019)
• Toekenning coronapremie onder volgende voorwaarden:
o Referteperiode: 1 maart 2020 — 31 mei 2021
o Voor werknemers in dienst op toekenningsdatum (refertedatum 30 november 2021)
o minimaal 175 dagen effectief gewerkte dagen tijdens de referteperiode
o € 250
o Pro rata berekening voor deeltijdse werknemers
o Verrekening voor werkgevers die reeds een coronapremie toekenden in 2021 indien
reeds een hogere of gelijkwaardige coronapremie werd toegekend. Werkgevers die
minder dan 250 euro toekenden, vullen aan tot 250 euro, rekening houdend met
bovenstaande voorwaarden
• Bijdrage SFTL wordt gedurende 2022 verminderd tot 7,85% (vermindering met 0,15%)
• Invoering fietsvergoeding: 0,24 €/km vanaf 1 januari 2022
Stand-by vergoeding garagepersoneel
Stand-by vergoedingen
Er wordt een stand-by vergoeding toegekend van €1,5295 per uur stand-by. Deze vergoeding wordt
geindexeerd zoals de nachtvergoeding voor het rijdend personeel.
Meer gunstige regelingen op bedrijfsniveau blijven behouden.
Voor de tijd dat de arbeider moet uitrukken en daardoor effectief prestaties moet leveren, moet er
loon worden betaald. Deze tijd wordt ook beschouwd als arbeidstijd.
FUNCTIECLASSI FICATIE
Functieclassificatie: de sociale partners zijn ervan overtuigd dat om de sector opnieuw aantrekkelijk
to maken de functieclassificatie het uitgelezen middel is om de lonen in de sector aantrekkelijker to
maken. Hiervoor wordt er een werkgroep opgericht waarin voor het niet rijdend personeel een koel -
en vriespremie zal worden uitgewerkt. In dezelfde werkgroep zal de functieclassificatie van het
rijdend personeel uitgewerkt worden waarbij de twee huidige Iaagste loonbarema's zullen worden
afgeschaft. Dit betekent concreet dat de twee huidige hoogste barema's zullen dienen als
vertrekbasis voor de twee Iaagste klassen. Deze werkgroep moet een akkoord bereiken op
30/6/2022 opdat de functieclassificaties kunnen ingaan vanaf 1 januari 2023. Indien de werkgroep geen akkoord bereikt op 30/6/2022 zal de nieuwe functieclassificatie worden
ingevoerd op 1 januari 2023 en zullen de lonen in klasse 3 van de nieuwe functieclassificatie
verhoogd worden met 15 cent ten opzichte van het huidige hoogste loon. De lonen in Hasse 4 van de
nieuwe functieclassificatie worden verhoogd met 30 cent ten opzichte van het huidige hoogste loon.
(Klasse 4 verkrijgt dus 30 cent extra tov het huidige hoogste loon):
• Klasse 1: loonbarema 38u: € 12, 046+ 0,4%+ index 22 + index 23
• Klasse 2: loonbarema 38u: € 12,4680 +0,4%+ index 22 + index 23
• Klasse 3: loonbarema 38u: € 12,4680 +0,4% + index 22 + 0,15€+index 23
• Klasse 4: loonbarema 38u: € 12,4680 +0,4%+ index 22+0,30€+index 23
De nieuwe functieclassificatie met de daaraan gekoppelde lonen gaat in op 1 januari 2023. Bij de
invoering van deze functieclassificatie blijft minstens het bestaande loon gewaarborgd.
Om deze verhoging vanaf 2023 buiten de loonnorm to houden, wordt vanaf 2023 voorzien in een bijdragevermindering van 0,15% voor het 5FTL.
VERLENGING EN HERZIENING CAO's
• Volledige invulling mogelijkheden NAR voor cao's SWT/TK/Landingsbanen
(drempel blijft op 5%)
• Verlenging cao risicogroepen
• Verlenging cao permanente vorming, met toevoeging clausule afleveren attesten
• Afschaffing cao competentiepas
• Update cao MC/Ecocheque: omzetting ecocheque in MC/maaltijd mogelijk maken + regeling
voor startende ondernemingen
• Update cao rijbewijs (vrije begeleiding, marktconforme prijzen,...)
• Cao tot invoering weekendploeg (arbeid op zon — en feestdagen - 2x12u + FD = 38u), naar
analogie met cao nachtarbeid, met toekenning verhoogd uurloon op basis van vrijwilligheid en
contracten onbepaalde duur.
• Cao flexibiliteit bepaalde duur op alle contracten +voor onbepaalde duur verlengen.
• Cao ploegenarbeid: definiering begrip'ploegenarbeid', conform fiscale definitie, ploegenpremie
voor alle uren ploegenarbeid zal besproken worden in een werkgroep
• 'gelijkgestelde dagen' mbt diensttijd (cao 27/01/2005)
Consensus + stand still omtrent gebruik van de beperkte lijst (art. 16 Vakantiebesluit) voor het
verleden. In een werkgroep zal ruimere lijst voor de bepaling van de gelijkgestelde dagen vanaf
de toekomst worden vastgelegd.
• Akkoord om andere bijkomende cao's in een werkgroep to herzien
IMAGO VAN DE SECTOR
• Actieve ondersteuning door de vakbonden in de dossiers zuurstof voor de sector en BV—korting
ploegenarbeid (Rsz en fiscaal) gekoppeld aan de actieve ondersteuning van de
werkgeversfederaties om to pleiten voor een faire transportsector waarin marktconforme lonen
en correcte prijzen worden betaald voor de transportsector.
• veilige en comfortable parkings en onthaal van chauffeurs op laad-en losplaatsen
Helaas moeten we vaststellen dat er weinig beterschap is ten aanzien van 2019. Langs Europese
wegen en in Belgie zijn er nog steeds to weinig veilige en comfortabele parkeerplaatsen om de
chauffeurs een kwalitatieve rust to gunnen. Het feit dat de chauffeurs daardoor in de onmogelijkheid zijn om de verplichte rij-en rusttijden na to
leven en dat ze geen toegang hebben tot parkings waar ze een veilige en comfortabele rust kunnen
nemen en toegang hebben tot sanitaire voorzieningen, is een gedeelde bekommernis van zowel
werknevers als werknemers, verrnits dit ook aanleiding geeft tot onveiligheid op de weg.
De sociale partners zullen deze problematiek aankaarten op de verschillende betrokken
beleidsniveaus.
De sociale partners zullen daarbij pleiten voor investeringen vanwege de overheid om:
- voldoende parkeerplaatsen ter beschikking to stellen,
- deze parkeerplaatsen to beveiligen,
- deze to voorzien van de nodige sanitaire installaties
Dit alles om de vrachtwagenchauffeurs to garanderen dat de verplichte rusttijden in
menswaardige en comfortabele omstandigheden kunnen genomen worden.
Ook het onthaal van chauffeurs op laad-en losplaatsen laat nog steeds veel to wensen over. De
sociale partners engageren zich om gezamenlijk problemen aan to kaarten en laad-en
losplaatsen to sensibiliseren om hen respectvol to laten omgaan met de chauffeurs en hen
toegang to geven tot de nodige sanitaire voorzieningen
® Het is de gemeenschappelijke wens van de sociale partners dat zowel de bedrijven als de
werknemers als het brede publiek goed ingelicht worden over het Joel van dit Mobility Package
de bepalingen erin voorzien en de daarmee samenhangende nationale wetgeving. Tevens
pleiten de sociale partners ervoor dat de inhoud van dit mobility package wordt gerespecteerd.
Voor dit alles wordt er een steunbedrag gelijk aan en ter vervanging van de steun aan de sociale
partners zoals toegekend in vorige protocolakkoorden voorzien.
SOCIALE VREDE
De vakbonden verbinden zich ertoe geen acties to ondernemen die indruisen tegen de geest en de
letter van dit sociaal akkoord en met betrekking tot de punten die het voorwerp hebben uitgemaakt
van de onderhandelingen voor dit akkoord.
De valbonden gaan de verbintenis aan alle geldende regels en procedures rond sociaal overleg en
verzoening na te leven.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Who has the balls om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...