Pesten mag niet gedoogd worden

Beste,

Met dit schrijven zouden we jullie graag op de hoogte brengen van ons initiatief.
We willen iedereen ook oproepen deze petitie te ondertekenen en te verspreiden onder alle mensen die jullie kennen.
Zowel onze jongeren, ouders als allen die zich betrokken voelen en vooral ook leerkrachten want het zijn
uiteindelijk onze leerkrachten die dagelijks voor onze kinderen zorgen. We weten dat er veel leerkrachten
zich enorm inzetten voor onze jongeren, helaas is dit jammer genoeg niet altijd het geval,
en dat is toch het minste wat we mogenverwachten in het onderwijs?
Jongeren, ouders en leerkrachten: jullie steun is belangrijk
Maar ook de gewone medemens; je wilt dit niet in jouw omgeving zien gebeuren.

Het steeds terugkerende probleem van jongeren en volwassenen die uit het leven stappen omwille van pesterijen
heeft ons aangespoord iets te ondernemen.
Wij kunnen niet langer achter het gedoogbeleid staan waarbij de “No Blame-methode” ervoor zorgt dat de pester beschermd wordt op sommige scholen. Op andere scholen is er dan weer een verkeerde visie fout zoals bijvoorbeeld dat een jongere dit zou uitlokken. eender wat gebeurt: pesten kan niet! Als iemand negatief gedrag stelt dan dient dit niet gedoogd te worden, integendeel.

Instrumenten die werken leveren een prachtige stukje muziek op
Instrumenten die in het verleden werkten, werken daarom niet vandaag...
Instrumenten die niet langer werken klinken overigens vreselijk vals


Durf een oud instrument inruilen voor iets nieuws als deze niet meer gestemd geraakt
Ik roep op om kritisch te zijn en in vraag te stellen of de visie die we hebben nog klopt
met de realiteit.

 

Wij weten gelukkig dat er ook succesverhalen zijn op scholen die héél bewust omgaan met dit thema en dit ook trachten uit de wereld te helpen.
Ze zouden een voorbeeld kunnen zijn voor scholen waar dit niet lijkt te lukken.
Wij kunnen niet langer toestaan dat onschuldige kinderen uit het leven stappen omdat zij hard en gemeen worden behandeld door derden, die steeds ongestraft achter blijven...

Wij willen de handen in elkaar slaan om toestanden als deze in de toekomst te vermijden.

Sommigen onder ons zijn zelf jarenlang gepest en uitgesloten en weten wat de effecten hiervan zijn op langere termijn.

Soms werden ook onze kinderen uitgesloten en neen, de oorzaak lag niet bij de kinderen, wat men toch snel durft te denken... Scholen zeggen wel dat ze een anti-pestbeleid hebben, maar als het erop aan komt hebben ze ook niet altijd pasklare oplossingen. Vaak besluiten ouders dan om, na een aantal ondoeltreffende gesprekken met de schooldirectie, hun kind van school te veranderen. Waardoor het probleem uiteindelijk gewoon verschoven wordt. Bovendien vinden pesters dan gewoon een nieuw slachtoffer.
Wordt het niet tijd dat het probleem wordt benoemd en aangepakt? Mensen zijn namelijk wel geschokt maar niet echt verbaasd wanneer jongeren zo wanhopig zijn dat ze uiteindelijk beslissen om een einde aan hun leven te maken.

Wij hadden graag gezien dat dit thema in het onderwijs serieus wordt genomen IN ALLE SCHOLEN en dat men niet langer de ogen sluit voor sommige leerkrachten en leerlingen die bewust onschuldige kinderen traumatiseren.

Het kan niet langer dat er nog steeds kinderen hetzelfde ondergaan, omdat de gevolgen voor diegene die is gepest erg worden onderschat.Zolang men niet inziet en erkent dat zowel een lerarenteam als de leerlingen zelf pesterijen gedogen, zal er niets veranderenen staat er volgende week misschien weer een kind klaar om van een brug te springen.

Willen jullie hierop wachten of slaan we met zijn allen de handen in elkaar om eindelijk verandering door te voeren?

Dit is een dringende oproep om dit thema wakker te houden en niet langer toe te staan dat zulke toestanden blijven bestaan.

Graag hadden wij van U vernomen hoe U kijkt naar deze situatie en wat U zal veranderen om te zorgen voor alle kinderen die dit onrecht wordt aangedaan
(Vandaag gericht aan de Minister van Onderwijs en diens kabinetschef)

Petitie online

Contacteer me indien je mij wil ondersteunen, indien je tips hebt, indien je iets wil betekenen voor dit thema: wackenier.i@hotmail.com

Wij willen ook een oproep doen om bij te dragen tot het realiseren van een boek:

een boek met verhalen van kinderen en hun ouders, en hun ervaringen rond pesterijen. Ik wil hier zelf een verzameling van maken en hopelijk zal men door het lezen van de verhalen eindelijk begrijpen dat het probleem niet te onderschatten valt.

Wie is bereid om zijn ervaringen met ons te delen? Dit kan altijd anoniem; dat lijkt me vanzelfsprekend

Mail me ook positieve verhalen over jouw school, dit kan andere scholen ondersteunen in wat er misloopt bij hen op school

Ook afbeeldingen van slachtoffers en hun gezin zijn welkom : dit kan het vooroordeel weghelpen dat pesterijen uitgelokt worden... als mensen zien dat het iedereen kan overkomen dan gaan ze misschien verlost raken van het idee dat dit door het slachtoffer uitgelokt zou worden!

We laten zulke oppervlakkige uitspraken niet langer toe en we zullen dit aankaarten alsof het een probleem is van ieder van ons....alsof??? nee niet alsof: Het is een probleem van iedereen...

U vind ons op de facebookgroep : Pesterijen mogen niet gedoogd worden
We heten iedereen welkom 

 

L'intimidation ne doit pas être tolérée.

Madame, Monsieur,

Avec cette lettre, nous tenons à vous informer de notre initiative.
Le problème récurrent des jeunes et des adultes qui se suicident à cause de l'intimidation nous a encouragés à prendre des mesures.
Nous ne pouvons plus supporter la tolérance de la méthode «sans blâme» qui garantit que l'agresseur est protégé. Nous ne pouvons plus permettre que des enfants innocents se suicident, car ils sont géré durs et méchants par des tiers, qui toujours restent impunis ...
Nous voulons travailler ensemble pour éviter des situations similaires dans l'avenir.

Certains d'entre nous sont eux-même exclus et victimes d'intimidation pendant des années , et ils savent les effets à long terme.

Parfois, nos enfants ont été exclus et non, la cause ne réside pas avec les enfants, ce qu'on peut encore penser ... Les écoles disent qu'ils avons une politique d'anti-intimidation, mais ils n'ont pas toujours solutions adaptées. Souvent, les parents décident de changer leur enfant d'école, après plusieurs discussions inutiles avec la commission scolaire. Donc l'origine du problème est finalement juste décalé. En outre les intimidateurs trouvent juste une autre victime.

N'est-il pas temps que le problème soit identifiée et pris en compte? Les gens sont en fait choqué, mais pas surpris quand les jeunes sont tellement désespérés qu'ils décident finalement de mettre fin à leur vie.

Nous aurions aimé que ce thème est prise au sérieux dans l'éducation et de ne plus fermer les yeux sur les enseignants et les étudiants qui ont délibérément traumatiser des enfants innocents.

Il ne peut plus être qu'il y a encore des enfants qui subissent la même chose, parce que les conséquences pour ceux qui sont victimes d'intimidation sont très sous-estimé. Tant que l'on ne comprenez et reconnaissez que le personnel enseignant et les élèves eux-mêmes tolérer le harcèlement, rien ne changera. Et puis la semaine prochaine peut-être un autre enfant prêt à sauter d'un pont.
Est-ce que vous voudriez attendez jusque à ce moment ou allons nous travailler ensemble pour finalement changer.
Ceci est un appel urgent de discutér ce sujet et ne plus permettre tels états.

Nous souhaiterions apprendre comment vous regardez cette situation et ce que vous allez changer pour tous les enfants qui ont été infligées injustice.

(Aujourd'hui, adressée au ministre de l'Enseignement et son cabinet)

Contactez-moi si vous voulez me soutenir, si vous avez des conseils, si vous voulez ajouter à ce sujet: wackenier.i@hotmail.com
Nous voulons aussi lancer un appel à contribuer à la réalisation d'un livre:
un livre avec des histoires d'enfants et de leurs parents et de leurs expériences avec l'intimidation.

Je veux créer une collection de celui-ci et j'espère que on finallement comprendra que le problème ne peut pas être sous-estimée en lisant les histoires.
Qui est prêt à partager un morceau d'eux-mêmes? Cela peut être anonyme si c'est si sensible
Également des images des victimes et de leurs familles sont bienvenues: cela peut enlever le préjudice que l'intimidation a provoqué ... quand les gens voient que ça peut arriver à tout le monde alors qu'ils pourraient se débarrasser de l'idée que la victime l'a provoqué!

Nous ne permettons plus ces jugements superficiels. C'est le problème de tout le monde...
Vous pouvez nous trouver sur le facebook groupe: Pesterijen mogen niet gedoogd worden (L'intimidation ne doit pas être tolérée!)