Pact van Respect

Welkom bij het Pact van respect, een initiatief van betrokken burgers, maatschappelijke organisaties en (lokale) politici om respectvol en oplossingsgericht aan de slag te gaan met de vluchtelingenproblematiek waarvoor we ons gesteld zien. Wij nodigen u van harte uit om kennis te nemen van de tekst van het pact en desgewenst daar uw instemming mee te betuigen.

Het Pact van Respect

Er is een betere weg om met vluchtelingen en met elkaar om te gaan.

De komst van grote aantallen vluchtelingen stelt Europa en dus ook Nederland voor een grote opgave. Zij ontvluchten oorlog, geweld, onderdrukking en vervolging. We zien dramatische taferelen vrijwel dagelijks in de media: mensen in ontreddering, mensen in nood. Ze doen een beroep op onze bescherming en hebben onderdak nodig: een mens in nood laat je niet aan zijn lot over. Moeten we dat uitleggen? We staan voor de grote uitdaging om hun komst in goede banen te leiden: snelle registratie, tijdelijke opvang en onderdak. Op wat langere termijn is huisvesting nodig en intussen moeten we ze betrekken bij onze samenleving.  

Nederland was niet voldoende voorbereid op deze vluchtelingenstroom en wat dit voor ons zou betekenen, ook al konden we het zien aankomen. Dit doet dan ook een groot beroep op ons organisatie- en improvisatietalent en drukt zwaar op de draagkracht van onze samenleving.  

Zo leidt het vluchtelingendrama tot een ander drama, namelijk dat van een ernstig verdeeld land. Er worden beelden van vluchtelingen opgeroepen die niet berusten op de werkelijkheid. Dat leidt tot zorg en tot angst, soms ook aangewakkerd met politieke bedoelingen. Debatten op social media, in de politiek en op straat lopen uit de hand. Genuanceerde meningen kunnen rekenen op fluitconcerten, opstootjes, anonieme bedreigingen of een steen door de ruiten. Een ijzig klimaat. We zien daardoor de échte mensen niet meer, de mensen in nood.  

Hiermee raakt de vluchtelingenproblematiek ook aan de wortels van onze democratie. Hoe gaan we om met onze verschillen van opvatting en hoe geven we daar op vreedzame en respectvolle wijze vorm aan? Hoe zorgen we niet alleen voor vluchtelingen maar ook voor elkaar? Democratie is een groot goed en gaat hand in hand met de vrijheid om met elkaar van mening te verschillen en daar voor uit te komen. Maar vrijheid geeft ook verantwoordelijkheid: om er uiteindelijk samen uit te komen, om compromissen te sluiten, om elkaar en de ander respectvol te blijven bejegenen. Het is ook de verantwoordelijkheid (en de plicht) om iemand in nood de helpende hand toe te steken en om degenen die dat doen daarom te waarderen. Het is tevens de verantwoordelijkheid om te begrijpen dat het vermogen tot opvang en begeleiding weliswaar beperkt is maar dat we zoveel beter kunnen als we dat willen. En ja, het is óók de verantwoordelijkheid van de vluchtelingen om de waarden van onze samenleving te respecteren en te volgen. We zullen ze daarin een handje moeten helpen  

De deelnemers aan het Pact van Respect en de ondertekenaars van deze verklaring roepen de democratische krachten in onze samenleving op tot een respectvol debat waarin voldoende ruimte is voor onze meningsverschillen en waarin we recht doen aan de noodzaak om tot gedragen oplossingen te komen.

  • Laten we de echte mensen zien die onze hulp vragen, de namen, de gezichten, de werkelijkheid van het vluchten voor oorlog en geweld. De mensen die hun toevlucht zoeken tot onze samenleving. Laten we het gesprek ook mét hen aangaan, niet alleen óver hen.
  • Laten we de zorgen in de samenleving, om de vluchtelingen een goeie plek te geven, erkennen en zoeken naar vormen van opvang en participatie die daar recht aan doen.
  • Laten we op basis van respect en onze kernwaarden die we immers willen beschermen – democratie en vrijheid – het gesprek voeren, meningen delen en samen oplossingen zoeken en vinden.
  • Laten we ons uitspreken tegen mensen en bewegingen die de vluchtelingenproblematiek gebruiken voor keiharde polarisatie, die vijandbeelden creëren en een aanslag doen op de waarden van democratie, op het respect voor mensen en vrijheid.
  • Laten we geweld – verbaal en fysiek – vermijden en veroordelen.
  • Laten we in de zoektocht naar een zo breed mogelijk gedragen oplossing afstand nemen van electoraal gewin in een kwestie die een uiterste beroep op ons doet.
  • Laat politici duidelijk afstand nemen van haatzaaiers, van grove generalisaties, van geweld tegen vluchtelingen, van bedreiging en, met acceptatie van onze verschillen, zich inzetten voor een breed gedragen compromis.

Wij willen ook enkele concrete handreikingen doen die zouden kunnen bijdragen aan een breder draagvlak:

  1. Experimenteer met kleinschaliger opvang – zoals her en der al voorgesteld – en betrek waar mogelijk daar ook omwonenden bij.
  2. Schakel vluchtelingen in om bij te dragen aan beheer en ontwikkeling van de eigen opvang: onderhoud binnen en buiten, ontwikkeling van voorzieningen en diensten, organiseren van activiteiten.
  3. Een zinvolle dagbesteding en een perspectief zijn voor ieder mens belangrijk. Maak het mogelijk dat vluchtelingen en bewoners in de omgeving met en voor elkaar dit soort zinvolle activiteiten ontplooien en zet daar zo nodig een deel van de middelen voor in.

Wij, maatschappelijke organisaties, burgers en politici willen het niet laten bij deze oproep, een oproep aan onszelf en aan u, maar zullen ons hier ook voor inzetten. Wij nemen deel aan het debat, wij zoeken het gesprek over angsten, over onze mogelijkheden en onze oplossingen. Wij willen bijdragen aan een democratische en respectvolle weg om de grote uitdaging die voor ons ligt aan te gaan. Kortom, er is een betere weg om met vluchtelingen en met elkaar om te gaan.

 

Vul s.v.p. uw naam en woonplaats in evenals uw email-adres.  

Hartelijk dank voor uw medewerking.