Opvolger VAR voor zelfstandige musici moet werkbaar zijn!

Wij

De ondergetekenden, musici en artiesten die zelfstandig werken met een VAR winst uit onderneming.

Wij constateren het volgende:

1. Het wetsvoorstel “Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties” brengt een buitenproportionele en onwerkbare administratieve lastenverzwaring met zich mee voor musici en artiesten die zelfstandig werken met een VAR winst uit onderneming.

2. De staatssecretaris stelt in zijn antwoorden aan de Eerste Kamer dat als er evident sprake is van ondernemerschap, de modelcontracten niet gebruikt hoeven te worden. Hij zegt er niet bij dat dit niet geldt voor musici en artiesten, want die worden door de Artiestenregeling gedwongen een modelcontract te gebruiken, waardoor een grote administratieve lastenverzwaring ontstaat die in de praktijk onwerkbaar zal zijn.

3. Het regeringsbeleid van de afgelopen jaren was erop gericht dat wij ons tot cultureel ondernemer ontwikkelden. Nu wij dat gedaan hebben, wordt ons het ondernemen onnodig moeilijker gemaakt.

4. De “Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties” heeft tot doel schijnzelfstandigheid te voorkomen. Dit probleem speelt bij zelfstandige musici en artiesten nauwelijks, maar de voorgestelde ‘oplossing’ wordt helemaal bij ons neergelegd in vorm van administratieve lastenverzwaring.

5. De staatssecretaris zegt de Belastingdienst volledig te willen digitaliseren, maar wij moeten papieren contracten opstellen en bewaren.

Wij verzoeken de heer Wiebes, staatssecretaris van Financiën:

  • Óf de zelfstandigheidsverklaring voor musici en artiesten weer in te voeren, zodat niet bij elk optreden een papieren contract in tweevoud hoeft te worden ondertekend, maar simpelweg een factuur kan worden gegeven met kopie zelfstandigheidsverklaring.
  • Óf de wet zodanig aan te passen dat het voldoende is als musicus/artiest ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel en een btw-nummer te hebben om als ondernemer te kunnen opereren. De musicus/artiest hoeft dan geen modelcontract op te stellen, maar kan volstaan met een factuur. Immers, door de aard van de werkzaamheden is een zelfstandig werkend musicus/artiest al snel ondernemer.