Onderwijsveld op Curaçao neemt het woord: Petitie aan Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, de heer Raymond Knops

Open brief aan de heer staatssecretaris  van koninkrijksrelaties Raymond Knops.

Naar aanleiding van de door de regering van Nederland vastgestelde regeling met betrekking tot de financiële situatie van Curaçao en de daaraan verbonden condities om de liquiditeitspositie van het eiland te verbeteren willen wij, leerkrachten, niet-onderwijzend personeel en belanghebbenden, het volgende onder uw aandacht brengen.

Op de eerste plaats dient gesteld te worden dat het land Curaçao reeds twee decennia lang een situatie van structurele armoede kent met de daaraan verbonden sociale consequenties. Deze armoede ondervinden de leerkrachten en het niet-onderwijzendpersoneel dagelijks aan den lijve bij het uitvoeren van hun werk op school en in de klas. Bovendien kampt het onderwijs op Curaçao al jaren met een groeiende schaarste aan leerkrachten, wat de taak van het onderwijzend personeel zwaarder maakt.

Een derde factor die wij onder uw aandacht willen brengen, is de omstandigheid dat de laatste CAO die de  vertegenwoordiger van leerkrachten met de regering van Curaçao heeft getekend van 16 jaar geleden (2004) dateert. Dat hiermee de lerarensalarissen al jaren op het hetzelfde niveau zijn blijven liggen, moge duidelijk zijn.

U stelt in uw maatregelen het onderwijzend personeel gelijk met medewerkers en  directeuren bij overheids-nv’s  enstichtingen en andere hooggeplaatste functionarissen in het overheidsapparaat van wie bekend is dat ze exorbitante salarissen verdienen. Dit is onjuist, want de huidige structuur van salarisopbouw van leerkrachten is fors achter gebleven ten opzichte van deze groepen werknemers onder wie functionarissen en directeuren bij overheids-nv’s enstichtingen. Daarmee is zeker niet gezegd dat wij zo’n zelfde salarisopbouw ambiëren.

Tegen de achtergrond van de hierboven geschetste situatie moeten wij stellen dat de door u opgelegde inkorting op onze salarissen  onze  werkzaamheden binnen de school en daarbuiten ernstig zullen bemoeilijken. Wij willen u bij dezen vertellen waarom.

Leerkrachten zullen op basis van uw intenties in de komende tijd een forse inkomensterugval meemaken. Dit kan in de persoonlijke sfeer leiden tot financiële uitdagingen waarop geen enkele leerkracht nu is voorbereid. In professionele zin hebben onze leerkrachten vanwege het structurele tekort aan onderwijsmiddelen in de klas er een gewoonte van gemaakt om onderwijshulpmiddelen uit eigen zak te financieren en zelfs maaltijden te kopen voor kinderen die wegens nijpende financiële omstandigheden van hun ouders naar school komen met een lege broodtrommel. Ook deze leerkrachten worden getroffen, als de door u geëiste inkorting wordt doorgevoerd.  

Wij zijn ons terdege bewust van de huidige situatie waarin het eiland zich bevindt. Maar zonder de taken van andere collega’s in de andere sectoren te willen onderschatten, zijn wij van mening dat leerkrachten overal op de wereld tijdens deze pandemie hebben laten zien dat hun inbreng van onschatbare waarde is. Ook hier op Curaçao. Dat houdt niet op na de zomervakantie. In het nieuwe normaal zal de sector onderwijs één van de essentiële en fundamentele sectoren blijven in de ontwikkeling van Curaçao. Maar dan moeten de vooruitzichten wel genoeg perspectief voor onze beroepsgroep kunnen bieden.  

De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de leerkrachten en niet onderwijzend personeel zijn zoals eerder gesteld door opeenvolgende regeringen verwaarloosd. Een directe consequentie hiervan is dat de belangstelling bij de jeugd om in het onderwijs werkzaam te zijn, bijzonder laag is. Ook zal in de komende periode een groot aantal leerkrachten waarschijnlijk ervoor kiezen om met vervroegd pensioen te gaan, vanwege de regeling ‘’Groeistrategie’’. Deze door de regering voorgestelde beleidsintentie goedgekeurd door de Nederlandseregering, is tot stand gekomen zonder participatie van het wettige overlegorgaan (CGOA) tussen overheid en partners. Leerkrachten van jongere leeftijd zullen kunnen opteren naar Nederland te emigreren waar de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bijna tweemaal beter zijn dan wat wij hier op Curaçao hebben.

Op grond van al het bovenstaande verzoeken de leerkrachten en onderwijsondersteuners die deze open brief ondertekenen het volgende aan u, staatssecretaris van koninkrijksrelaties:

 

dat u bij de te nemen maatregelen rekening houdt met de sociale realiteit en onderwijssituatie op Curaçao en zoveel mogelijk een gedifferentieerde en billijker inkortingssytematiek toepast; wij nemen hierbij het solidariteitsprincipe zeker in acht en zijn bereid solidair te zijn, zoals wij in het verleden meerdere keren solidair zijn geweest en geduld hebben betracht, wanneer de liquiditeitsproblemen van de overheden daartoe vroegen.

voorts, dat u in het kader van de noodhulp aan Curaçao in overweging wilt nemen om middelen ter beschikking te stellen ten behoeve van het functioneren van het onderwijs in het nieuwe normaal.

abc-books-chalk-chalkboard-265076.jpg

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Jurine Nieddu- Evertsz toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...