NuExit 'Referendum Nederland inzake Europese Unie'

 

Hierbij onze officiële petitie, voor het inzamelen van handtekeningen om een EU referendum af te dwingen.

Wilt u een referendum waarin u kunt beslissen of u Nederland de Europese Unie wilt zien verlaten? Lees dan verder en absoluut tekenen!

Wij van #NUEXIT zetten ons volledig in voor de Nederlandse burger. Bij genoeg handtekeningen hopen wij een referendum te kunnen afdwingen! Het is daarom van een zeer groot belang 
dat u deze petitie tekent! Uiteindelijk zullen we samen de democratie laten spreken en ons
 ultieme doel bereiken, namelijk een referendum waarin u kunt aangeven of u tevreden bent met
 het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De belangrijkste bevindingen:

Binnen de Europese Unie zal Nederland economische groeipercentages realiseren die niet alleen lager zijn dan die op elk continent van de wereld gewoon zijn, maar ook lager dan in de afgelopen decennia in eigen land gerealiseerd. Maar buiten de Europese Unie zou de Nederlandse overheid:

 

 • De kosten van het zakendoen in Nederland met minimaal €20 miljard per jaar kunnen verlagen (in 2035), door regelgeving opnieuw te nationaliseren voor onderdelen die momenteel onder de bevoegdheid van de Brusselse instellingen vallen.

 

 • De overheidsfinanciën kunnen worden verbeterd door niet meer mee te werken aan de bestedingsprogramma's van de Europese Unie, waardoor in 2035 in totaal €240 miljard cumulatief wordt toegevoegd aan het bruto binnenlands product.

 

 • De uitvoer naar niet-Europese markten sneller kunnen doen groeien door relaties aan te gaan en te handelen met opkomende economieën die een hoge mate van groei laten zien, zonder gebonden te zijn aan een gemeenschappelijk handelsbeleid.

 

 • Cycli in de macro-economie effeciënter kunnen sturen door de vrijheid te hebben om een monetair en begrotingsbeleid vast te stellen, dat aansluit op de Nederlandse nationale omstandigheden en niet op die van de gehele eurozone. Een op Nederland gericht beleid kan bijdragen aan de aanpak van de huidige economische crisis en kan ertoe leiden dat dit de economie in 2035 €309 miljard extra nationaal inkomen oplevert.

 

Aan het verlaten van de Europese Unie zijn economische kosten verbonden, met name met betrekking tot het vervangen van de gemeenschappelijke munt door een nationale munt. Deze kosten zijn echter bescheiden en beheersbaar. Bovendien is de angst dat de invoering van een nieuwe gulden zal leiden tot een structurele herwaardering van de Nederlandse munt ten opzichte van de euro (en andere valuta), naar onze mening, ongegrond. Er zijn weinig aanwijzigingen gevonden die erop duiden dat, na een aanvankelijke en tijdelijke volatiliteit, de nieuwe gulden noemenswaardig in waarde zal toe- of afnemen. Als zodanig vormt het verlaten van de EU geen bedreiging voor de stabiliteit van het bankwezen, of voor de positie van de Nederlandse overheidsschuld of pensioenen.

Over het algemeen wijzen de verschillende onderdelen van onderzoeken erop dat het verlaten van de EU op de lange termijn voordelen biedt voor de Nederlandse economie en, meer dan waarschijnlijk, op de korte termijn zal bijdragen aan het verlichten van de huidige Nederlandse economische kwalen.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Het verlaten van de Europese Unie zal voor iedere lidstaat ongetwijfeld een belangrijke stap zijn. Maar elke beslissing die wordt genomen om binnen de EU te blijven, is niet minder belangrijk en zal in de toekomst ook leiden tot veranderingen. Het Europa van morgen zal niet het Europa zijn van vandaag, ongeacht of Nederland deel blijft uitmaken van de unie.
 2. De Nederlandse overheid zal zich kunnen bevrijden van haar verplichtingen om programma's en beleid van de Europese Unie mede te financieren en in plaats daarvan het geld kunnen gebruiken om binnenlands beleid te financieren, belastingen te verlagen, de overheidsschuld te verminderen of een combinatie van deze 3.
 3. De zware door Brussel gedicteerde regelgeving vormt voor het Nederlandse bedrijfsleven een aanzienlijke kostenpost van het lidmaatschap van de Europese Unie. Na het verlaten van de EU zou Nederland zich kunnen bevrijden van een groot deel van deze last en gebruik kunnen maken van een meer gerichte en minder belastende regelgeving - hoewel een voortgezet lidmaatschap van de interne markt, indien gewenst afhankelijk zal zijn van het naleven van bepaalde gerelateerde wetgeving op gebieden zoals product-standaarden en mededingingsbeleid.
 4. Het verlaten van de EU zal Nederland de mogelijkheid bieden haar eigen beslissingen te nemen met betrekking tot de passende omvang en aard van immigratie en het toegangsbeleid beter af te stemmen op haar economische belangen. De Europese Unie heeft invloed op de manier waarop de Nederlandse overheid immigratiebeleid ontwikkelt en implementeert, niet alleen voor de burgers van andere lidstaten, maar ook voor die van buiten de unie.
 5. De wereldwijde economische orde is aanzienlijk en onherroepelijk veranderd. De toekomstige groei zal voornamelijk komen uit de opkomende markten van Azië, Zuid-Amerika en, uiteindelijk, Afrika. De uitdaging voor Nederland en voor andere Europese economieën, is het herpositioneren van de handelsrelaties om hier ten volle van te kunnen profiteren. De Europese Unie als geheel heeft een slechte staat van dienst op dit gebied. Buiten de Unie heeft de Nederlandse overheid de mogelijkheid om optimaal te profiteren van het internationale ondernemerschap van hun land en van de buitenlandse groei die op dit moment aan veel Europeanen voorbij gaat. Natuurlijk zal de rest van de unie een belangrijke handelspartner blijven voor Nederland; meer dan 70% van de Nederlandse export is bestemd voor andere lidstaten. Het zou daarom onverstandig zijn om de handelsrelaties van Nederlandse bedrijven binnen de Europese markten te schaden. Maar bij het verlaten van de Europese Unie zou dit niet gebeuren. Gezien het niveau van de onderlinge afhankelijkheid op het gebied van handel tussen Nederland en andere, vooral noordelijke, lidstaten en met name de rol van de Rotterdamse haven en de luchthaven Amsterdam Schiphol als handelsknooppunten, is het voor bijvoorbeeld Duitsland net zo belangrijk de goede handelsbetrekkingen met Nederland te handhaven als omgekeerd. Het is heel goed mogelijk (zelfs waarschijnlijk) dat Nederland een met Zwitserland of Noorwegen vergelijkbare overeenkomst met de Europese Unie kan afsluiten, waarbij de voordelen van de interne markt behouden blijven, maar Nederland vrij is naar eigen goeddunken met landen daarbuiten te onderhandelen. Op deze wijze wordt het beste uit twee werelden gecombineerd. Maar zelfs als dit niet mogelijk is en om welke onbenullige reden dan ook Nederland zonder overeenkomst de Europese unie zal verlaten en de volle Europese externe tarieven moet gaan betalen, geven de berekeningen aan dat de impact op de handel niet zo groot zal zijn en na verloop van tijd nog steeds economisch voordeel zal opleveren.
 6. De Nederlandse overheid en de Nederlandse centrale bank kunnen, buiten de Europese Unie, weer controle krijgen over het monetaire, financiële en begrotingsbeleid en de rente, belastingen en de overheidsuitgaven vaststellen, zodat de specifieke behoeften van de haperende nationale economie kunnen worden aangepakt. Dit zal op korte termijn voordelen bieden tijdens de huidige economische crisis en op langere termijn van waarde zijn wanneer beleid wordt ontwikkeld op basis van de Nederlandse conjunctuur en niet de Duitse.

De jaren sinds de invoering van de euro waren teleurstellend voor de Nederlandse economie. De consumptie is gedaald, huishoudens hebben hoge schulden en hoewel er tekenen zijn van een bescheiden herstel, verloopt dit herstel uiterst traag, zelfs in vergelijking met de schildpadachtige prestaties van andere lidstaten.

Dat is ook niet zo verbazend. De Nederlandse ziekte wordt behandeld met een geneesmiddel voor een Duitse patiënt. Er zijn echter significante verschillen tussen de twee economieën. De grootste uitdaging voor de overheid is om de Nederlandse consument aan te moedigen om meer te gaan uitgeven. De consumptie van nederlandse huishoudens was al zwak in het vorige decennium en is sinds het begin van de financiële crisis in 2008 ingestort. In Duitsland is dat niet gebeurd. Dus in tegenstelling tot Duitsland (of wat de Duitse overheid tenminste gelooft dat het beste voor Duitsland is), zou Nederland profiteren van een minder streng monetair beleid (misschien een lagere basisrente, enige kwantitatieve verruiming, iets minder strenge eisen m.b.t. de balans van banken, of een combinatie van een aantal of alle daarvan) zolang bezuinigingsmaatregelen de binnenlandse vraag verzwakken juist op het moment dat Nederlandse bedrijven en consumenten geld moeten uitgeven. Bij het verlaten van de EU en de resulterende vrijheid op het gebied van macro-economisch beleid kunnen deze kwesties beter worden aangepakt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Eventuele risico's en overige zorgen:

 1. Een soepele verlating van de EU is juridisch, politiek en praktisch haalbaar, hoewel de overgang zelf kosten met zich mee zal brengen, vooral voor het verangen van de euro.
 2. De invoering van een nationale munt zal het mogelijk maken dat de internationale valutamarkten de nieuwe gulden herwaarderen ten opzichte van de euro, met alle mogelijke gevolgen (zowel positief als negatief) voor de macro-economie. In eerste instantie kunnen beleggers en valuta-speculanten Nederland zien als een veilige haven die vrij is van de systemische gevaren van een met schulden overladen en onevenwichtige eurozone, wat zou kunnen leiden tot een waardevermeerdering van de nieuwe munteenheid. Of ze zouden het verlaten van de EU kunnen zien als een riskante onderming in gevaarlijke onbekende wateren en de munteenheid devalueren. Het is eenvoudig mogelijk om vooraf in te schatten hoe de markten zullen reageren in de periode onmiddelijk na de bekendmaking van het verlaten van de EU, maar eerdere voorbeelden van landen die een muntunie verlaten, weijzen erop dat de periode van volatiliteit van korte duur is (doorgaans rond de 6 maanden). Maar er zijn weinig aanwijzingen dat er - na de aanvankelijk periode van onvoorspelbaarheid - op de middellange termijn een significante herwaardering ten opzichte van de euro nodig zal zijn. Nederland is geen Griekenland of Duitsland, dus hoeven we niet te verwachten dat de nieuwe gulden een drachme of Duitse mark zal zijn. Nederland deelt een aantal economische kenmerken met Duitsland - met name het handelsoverschot - en met de perifere landen met een hoge schuldenlast per huishouden en een afzwakkend concurrentievermogen. Argumenten voor waardevermindering zijn net zo sterk als die voor waardevermeerdering, dus geen van beide kan worden uitgesloten. Maar over het algemeen toont de analyse aan dat er in geen van beide gevallen waarschijnlijk een aanzienlijke structurele herwaardering van de nieuwe gulden zal plaatsvinden. Als wij gelijk hebben en de Nederlandse economie beter af is buiten de Europese Unie, kan de nieuwe gulden op de langere termijn voorzichtig in waarde stijgen ten opzichte van de euro als gevolg van een sterkere groei en een grotere belangstelling van beleggers.
 3. Wij mogen er niet van uitgaan dat anderen, zoals de kredietbeoordelaars, het daarmee eens zullen zijn, hoewel wij ervan overtuigd zijn dat het verlaten van de EU de vooruitzichten voor de Nederlandse economie zullen verbeteren. Een uittreden uit de Europese Unie kan zelfs een verdere verlaging van de Nederlandse kredietwaardigheid met zich meebrengen. Maar voor verlaging hoeft men zich geen grote zorgen te maken. Het zal weinig of geen invloed hebben op de rente waartegen kan worden geleend. En zelfs als dat wel zo zou zijn, wordt een groot deel van de kosten van de Nederlandse staatsschuld bescherm tegen rentestijgingen op de korte termijn, omdat de gemiddelde resterende looptijd 7 jaar is. Er kan een domino-effect volgen op de ratings en de rentetarieven in de markt voor Nederlandse bedrijfsobligaties - maar zelfs in dit geval zal dit naar alle waarschijnlijkheid beperkt zijn.
 4. Er bestaat een mogelijkheid dat het verlaten van de EU op korte termijn instabiliteit veroorzaakt in de banksector, maar als dat gebeurt, zal het effect waarschijnlijk bescheiden en van korte duur zijn. Deposito's bij de banken worden gedekt door garanties en de centrale bank zou in een positie verkeren om op korte termijn financiële ondersteuning te verstrekken aan de banken die in slecht weer zijn beland. Ondertussen kunnen de onevenwichtigheden in de TARGET2-balans (het grensoverschrijdende verrekingssysteem voor banken van de eurozone) worden opgelost wanneer De Nederlandsche Bank haar vorderingen converteert naar vreemde valuta die worden bewaard bij de Europese Centrale Bank.
 5. Nederland beschikt over een aanzienlijk kapitaal in de vorm van pensioenfondsen. In grote lijnen kan het verlaten van de EU hier alleen omvangrijke invloed op hebben, wanneer er een herwaardering plaatsvindt van de munteenheid als gevolg van het vertrek uit de eurozone. Op korte termijn zal een aanvankelijke volatiliteit van de munteenheid geen noemenswaardige invloed hebben op de structuren die worden gefinancierd en gereguleerd voor een veel langere tijdsperiode. Een structurele waardestijging van de nieuwe gulden, die naar onze mening onwaarschijnlijk is, zou echter de dekkingsgraad van de pensioenfondsen verslechteren, terwijl een waardevermindering verbetering zou brengen.
 6. Nederland behoort tot de toplocaties in de Europese Unie voor buitenlandse investeringen, zowel voor vestiging van elders als voor binnenlandse ontwikkeling. Hoewel het verlaten van de EU de beslissing van sommige beleggers kan beïnvloeden, is de aantrekkelijkheid van Nederland grotendeels onafhankelijk van de Europese Unie en kan deze zelfs toenemen. Buitenlandse investeringen spelen een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Bedrijven kiezen Nederland voor haar locatie in Europa, de flexibele en goed opgeleide beroepsbevolking, de goede infrastructuur en de bestaande bedrijfsclusters, kenmerken die allemaal ongewijzigd blijven na een uittreding. Hoewel een vertrek gevolgen zal heben voor buitenlandse bedrijven die investeren om te exporteren naar de rest van de Europese Unie, zullen deze problemen minimaal zijn als Nederland een voortgezette toegang tot de interne markt overeenkomt. Met de nodige buitenlandse handels- en investeringsovereenkomsten kan Nederland bovendien een aantrekkelijkere plaats worden om te investeren en kan een uittreding van de EU een aanzienlijke toename van het bruto binnenlands product teweegbrengen. (Bronnen: Capital economics, own research.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De euromunt:

 1. De invoering van de euro is nooit wetenschappelijk onderzocht. Het is absurd dat bij zo'n omvangrijk project als de invoering van de euro, er geen enkel wetenschappelijk onderzoek is geweest naar de effecten van zo'n gezamenlijke munt. De argumenten dat de euro ervoor zou zorgen dat het heel veel voordeel ging opleveren voor de Europese burger is niet wetenschappelijk onderbouwd en blijkt gewoon uit de lucht gegrepen te zijn door opportunistische politici die dachten onsterfelijke roem te behalen met dit, in hun ogen, zo prachtige experiment. Michiel Vergeer oud hoofd econoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zegt dat het effect van de euro nauwelijks meetbaar is. Het argument dat geen deelneming aan de euro ons land in een onhoudbare situatie zou brengen wat betreft onze concurrentiepositie ten opzichte van andere landen is grote lariekoek. Landen als Groot Brittannië handhaven zich zonder de euro prima in het internationale handels- en geldverkeer.
 2. De gewone burger daarentegen heeft maar al te goed de nadelige effecten van de euro ondervonden. Om te beginnen heeft de Nederlander sowieso te weinig euro teruggekregen voor zijn gulden. Wanneer de werkelijke waarde van de gulden was gehanteerd had 1 euro 2 gulden moeten kosten, maar door politiek gedoe en slap optreden van toenmalig Minster van Financiën, Gerrit Zalm, kostte de euro ons fl. 2,20. Hierdoor werd de totale Nederlandse bevolking in één keer 10% armer. Ook beloofde deze minister met de hand op het hart dat hij er streng op zou toezien dat het bedrijfsleven geen slaatje zou slaan uit de invoering van de euro door prijsaanpassingen. Hieraan heeft hij ook geen woord gehouden want binnen de kortste tijd was de euro net zoveel waard als vroeger de gulden was. Kostte een biertje op een A1 locatie gemiddeld fl. 2,- , tegenwoordig betaal je voor dat zelfde biertje €3,-. Omgerekend is dat fl. 6,60, een verhoging van 330% in nog geen 10 jaar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nogmaals in het kort: 

 • Het geld dat de Europese Unie tot haar beschikking heeft, bestaat uit middelen die de EU ieder jaar van de 28 lidstaten ontvangt. De lidstaten ontvangen op hun beurt weer geld van de EU in de vorm van bijvoorbeeld landbouwsubsidies of bijdragen uit de structuurfondsen. Enkel droeg Nederland in 2014 €4.7 miljard af aan de Europese Unie waar het maar €2.2 miljard ontving aan Europese steun.
 • Een groot deel van de macht wordt overgedragen aan de Europese Unie. Europa regelt de wetten over die gebieden en een land dient zich daaraan te houden. Denk hier bijvoorbeeld aan het inzetten van militaire troepen of de subsidies van gemeenten of aanbestedingen die Europees moeten plaatsvinden.
 • Een ander groot en actueel probleem in Nederland is de toestroom van buitenlandse arbeiders op de Nederlandse markt. Dit terwijl er al genoeg werklozen zijn in Nederland. Het valt omdat dit dus ook Europees geregeld is, niet tegen te houden dat men in een ander land kan gaan werken. De Europese Unie heeft gesteld dat er een vrij verkeer moet zijn van de mensheid, en dus ook van de arbeiders, wat tot gevolg heeft dat iedereen de welvaart zoekt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

En zo zijn er nog vele punten waarover te discussiëren is, en waaruit vraagtekens moeten worden getrokken of Nederland niet beter af zal zijn als het uit de Europese Unie stapt. Maar wij vragen u bij deze, dat hoe u er ook over denkt, deze petitie te tekenen! Laat uw stem gelden! Met zoveel mogelijk handtekeningen en grote landelijke campagnes, willen wij het kabinet laten inzien, dat Nederland zich hierover wilt laten gelden! Wij willen een #NUEXIT referendum. Een referendum waar de Nederlandse bevolking zich mag uitspreken of Nederland 'wel' of 'niet' in de Europese Unie moet blijven. Een referendum dat een onvoorwaardelijk antwoord naar voren moet gaan brengen. Een onvoorwaardelijke JA of een onvoorwaardelijke NEE!

Teken de petitie! Verspreid de petitie! Deel de petitie! Samen staan we sterk!

Klik ook bovenaan deze petitie op het Facebook en/of het Twitter logootje om deze petitie te delen!

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, om deel te nemen aan onze campagne? Benader ons dan op een van de adressen hier onder!

 

Sta niet stil, u maakt het verschil!
Samen voor democratie!

 

 

                 

                 

 

Facebook.com/NUEXIT

Twitter.com/NUEXIT

NUEXIT@outlook.com