NMBS-SNCB: stop sociale dumping - stop au dumping social

Geen sociale dumping in onze stations! Laten we een einde stellen aan de uitbuiting van poetsteams!

Recente Tv-reportages en krantenartikels hebben aan het licht gebracht dat de NMBS het schoonmaken van de stations uitbesteedt aan privé-firma’s, die er onwettelijke en mensonwaardige arbeidsomstandigheden op na houden. Schoonmakers moeten er 7 nachten op 7 werken, zonder sociale bescherming of betaald ziekteverlof, en dit het hele jaar door. Zo ook in Brussel-Centraal, waar elke dag tienduizenden pendelaars in een proper station uitstappen om naar hun werk te gaan. Als dit station eens enkele dagen niet gepoetst zou worden, dan zou het algauw een zwijnenstal worden. Wij kunnen als pendelaars dus niet aanvaarden dat dit onderhoud in 19e-eeuwse werkomstandigheden moet gebeuren.

De NMBS-directie beweert nu, na controles van de inspectie, dat ze de sociale fraude wil aanpakken, en dat ze als publieke onderneming “veel belang hecht aan het respect voor de sociale wetgeving”, aldus Jannie Haeck in La Dernière Heure (24-25 maart 2012). Maar door het uitbesteden van activiteiten om kosten te besparen heeft men juist de deur opengezet voor zulke praktijken, en nu dreigen de schoonmakers nogmaals de dupe te worden van de situatie: wanneer de kuisfirma geen licentie meer zou krijgen, dreigen ze hun werk te verliezen. Wij willen met deze petitie dan ook maar één ding vragen aan de NMBS-directie: neem de mensen die het werk al jaren doen in dienst als NMBS-personeel, onder NMBS-voorwaarden.

Ook de “echte” NMBS-personeelsleden moeten dit met hun vakbonden bij de directie op tafel leggen, om deze toestanden niet toe te laten. Teken daarom allemaal de petitie. Indien de NMBS-directie laat zien dat ze de schoonmakers rechtstreeks in dienst wil nemen, zal het imago van de NMBS er alleen maar op verbeteren.

Stuur deze petitie zeker door naar vrienden en kennissen!

Pas de dumping social dans nos gares! Mettons fin à l'exploitation des équipes de nettoyage!

Des documentaires à la télé et des articles récents dans les journaux ont révélé que le nettoyage dans les gares bruxelloises est fait par des sociétés privées, qui manipulent les conditions de travail de façon inhumaine et illégale. Les nettoyeurs doivent travailler 7 nuits sur 7 sans aucune protection sociale ou congé de maladie rémunéré, et ce tout au long de l'année. Ceci est également le cas à la Gare Centrale de Bruxelles, où des dizaines de milliers de navetteurs débarquent chaque jour dans un gare propre afin de se rendre au boulot. Si le nettoyage d'une telle gare ne se faisait pas pendant quelques jours, on se retrouverait probablement dans une porcherie. En tant que navetteurs, nous ne pouvons pas accepter que le nettoyage soit fait sous des conditions de travail du 19ième siècle.

La direction de la SNCB prétend maintenant, après le passage de l'Inspection Sociale, qu'elle veut lutter contre la fraude sociale et qu'elle "attache une grande importance au respect de la législation sociale en tant que société publique" - les mots de Jannie Haeck dans La Dernière Heure du 24-25 Mars 2012. Mais en externalisant de plus en plus d'activités pour réduire les coûts, la direction a promu elle-même des pratiques de ce genre. Les nettoyeurs risquent maintenant d'être les victimes de la situation eux-mêmes: si la société de nettoyage, leur patron, perdait sa licence, les nettoyeurs perdront leurs emplois. Voilà la raison d'être de cette pétition: nous voulons demander à la direction de la SNCB d'engager les nettoyeurs sous contract SNCB. Ils font ce travail depuis des années et connaissent certainement le métier.

Les "vrais" employés de la SNCB devraient également défendre cette cause auprès de leurs syndicats et ne pas admettre des pratiques d'exploitation. Si la direction de la SNCB montre qu'elle veut réengager les nettoyeurs, l'image de la SNCB y bénéficiera.

N'hésitez pas à transmettre cette pétition à vos amis!