Nieuw busnet de Lijn: bushaltes in Tentrappen

NL/UK/FR :

**Petitie voor het Behoud van Buslijn 395 in Wijk TenTrappen**

Wij, de bewoners van Wijk Ten Trappen, uiten onze bezorgdheid over het voorgenomen besluit van De Lijn om aanzienlijk te bezuinigen op buslijn 395 in onze wijk. Deze verandering zal een ernstige impact hebben op zowel onze ouderen als jongeren, gezien onze locatie als de verste wijk van het gemeentelijke centrum.

De geplande afschaffing van meerdere busverbindingen zal resulteren in aanzienlijke mobiliteitsproblemen en zal met name onze kwetsbare gemeenschapsleden treffen. Daarom roepen wij het lokale bestuur op om actief te interveniëren en te strijden voor het behoud van buslijn 395 in onze wijk, zonder beperkingen in tijdspannes.

Wij vragen het lokale bestuur:

1. Om met De Lijn in gesprek te gaan en de gevolgen van deze wijzigingen te heroverwegen.
2. Om te pleiten voor het behoud van een toereikende en betrouwbare busverbinding in Wijk Ten Trappen.
3. Om alternatieve oplossingen te onderzoeken die de mobiliteit van alle bewoners in onze wijk garanderen.

Wij geloven dat het behoud van buslijn 395 cruciaal is voor de toegankelijkheid van onze wijk en het welzijn van de gemeenschap als geheel. Uw steun bij het ondertekenen van deze petitie zal een krachtig signaal zijn om de belangen van onze wijk te beschermen.

Dank u voor uw betrokkenheid en steun.

 

 

 

**Petition for the Preservation of Bus Line 395 in Ten Trappen District**

We, the residents of Ten Trappen District, express our concern regarding the proposed decision by De Lijn to significantly reduce bus service on line 395 in our neighborhood. This change will have a severe impact on both our elderly and youth, given our location as the farthest district from the municipal center.

The planned elimination of multiple bus connections will result in substantial mobility challenges, particularly affecting our vulnerable community members. Therefore, we call on the local government to actively intervene and advocate for the preservation of bus line 395 in our district, without restrictions on time spans.

We urge the local government to:

1. Initiate discussions with De Lijn to reconsider the consequences of these changes.
2. Advocate for the preservation of an adequate and reliable bus connection in Ten Trappen District.
3. Explore alternative solutions that ensure the mobility of all residents in our district.

We believe that maintaining bus line 395 is crucial for the accessibility of our district and the well-being of the community as a whole. Your support in signing this petition will send a powerful signal to protect the interests of our district.

Thank you for your engagement and support.

 

 

 

**Pétition pour le Maintien de la Ligne de Bus 395 dans le Quartier Ten Trappen**

Nous, les résidents du quartier Ten Trappen, exprimons notre préoccupation concernant la décision envisagée par De Lijn de réduire significativement le service de bus sur la ligne 395 dans notre quartier. Ce changement aura un impact sévère tant sur nos personnes âgées que sur nos jeunes, étant donné notre emplacement en tant que quartier le plus éloigné du centre municipal.

La suppression prévue de plusieurs liaisons de bus entraînera d'importants défis en matière de mobilité, touchant particulièrement nos membres de la communauté vulnérables. C'est pourquoi nous appelons le gouvernement local à intervenir activement et à plaider en faveur du maintien de la ligne de bus 595 dans notre quartier, sans restrictions de plages horaires.

Nous exhortons le gouvernement local à :

1. Engager des discussions avec De Lijn pour reconsidérer les conséquences de ces changements.
2. Plaider en faveur du maintien d'une connexion de bus adéquate et fiable dans le quartier Ten Trappen.
3. Explorer des solutions alternatives garantissant la mobilité de tous les résidents de notre quartier.

Nous croyons que le maintien de la ligne de bus 395 est crucial pour l'accessibilité de notre quartier et le bien-être de la communauté dans son ensemble. Votre soutien en signant cette pétition enverra un signal puissant pour protéger les intérêts de notre quartier.

Merci pour votre engagement et votre soutien.

 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Alicia Laureys om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...