Neem Kinderen Niet Onnodig Weg Van Bij Hun Ouders - De Kinderhandel Moet Stoppen

De instantie jongerenwelzijn komt tussen in gevallen waar problematische situaties zijn bij kinderen. Vaak is de tussenkomst nodig en belangrijk omdat inderdaad kinderen soms slecht behandeld worden thuis MAAR de instantie jongerenwelzijn neemt ook kinderen weg van bij de ouders ZONDER dat daar een verontrustende situatie is.
Aan de hand van verklaringen met halve waarheden worden dossiers opgesteld, door personen die niet eens daarvoor voldoende geschoold zijn, er worden psychologische profielen gemaakt van ouders en kind, door sociaal of maatschappelijk assistenten ipv psychologen, kinderpsychologen, enz.

ham_copy.jpg

Belangrijk de instantie jongerenwelzijn krijgt financiële middelen om een kind uit huis te plaatsen of onder toezicht te laten plaatsen. (30.000 euro per kind per jaar)

OPROEP: WIE DERGELIJKE ERVARINGEN HEEFT MET JONGERENWELZIJN, GELIEVE EEN EMAIL TE STUREN NAAR vonnis@centrumouders.be , indien mogelijk met een beschrijving (zo kort mogelijk aub), u mag erop rekenen dat we geen namen doorgeven. We zijn reeds in bezit van veel misbruiken maar wensen zoveel mogelijk misbruiken te kunnen verzamelen, zo staan we sterker.

M.a.w. is hier sprake van belangenvermenging, een strafbare inbreuk volgens art. 245*
De consulenten maken een dossier op van de situatie waarin ze de ouders vaak op een zo slecht mogelijk manier profileren. De consulent is de adviseur van de jeugdrechter en adviseert vaak onterecht een uit huis plaatsing of een onder toezicht plaatsing. Deze laatste is dat het kind dient opgevolgd te worden, waar jongerenwelzijn ook geld voor krijgt.
Er zijn honderden gevallen van kinderen die weggetrokken werden van hun ouders, zonder enige reden, jongerenwelzijn brengt dit naar voor als 'het kind zou stress kunnen ondervinden van de thuis situatie" "er is een gevaarlijke situatie" enz...
Zoals reeds vermeld er zijn inderdaad gevallen waar een uit huis plaatsing belangrijk is maar VEEL GEVALLEN IS HET TOTAAL NODELOOS.
De praktijken die jongerenwelzijn toepast zijn middeleeuws en mensonwaardig. Kinderen weghalen van bij hun ouders is een praktijk die door de ergste dictators werd toegepast. Daar was het om de mensen te breken, bij jongerenwelzijn is het om zichzelf te verrijken.

We merken zelfs van gevallen dat er "ergens een plaats vrij is" en dat jongerenwelzijn kost wat kost dan deze plaats wil invullen.
De pleegouders krijgen dagelijks een vergoeding van 20 euro per dag, vaak als zij een leuk en aangenaam kind krijgen die eigenlijk onterecht geplaatst werd, willen zij dan het kind graag houden en rapporteren zij op hun beurt valse informatie naar jongerenwelzijn, die op hun beurt zonder controle dit opneemt in hun rapport naar de rechter toe.
Dit is een legale vorm van kinderhandel gesubsidieerd door de overheid!
Veel kinderen komen hier ontwricht uit. Vaak dat ze van een goede voorbeeldige leerling terugvallen naar zeer slechte resultaten op school.
We vernamen zelfs van verschillende gevallen dat de kinderen van hoogbegaafd naar extreme slechte rapporten gingen. Erger nog er zijn gevallen dat de kinderen plots als “autistisch” worden beoordeeld door jongerenwelzijn.
Van dit laatste is de oorzaak dat voor kinderen met bijzondere zorg of handicap, dat deze kinderen meer opbrengen voor jongerenwelzijn.
Men creëert dus meer opbrengst voor de instantie. De evaluaties gebeuren zoals reeds vermeldt door werknemers die totaal geen psychologische achtergrond hebben.
Centrum ouders is een VZW die opkomt voor de rechten van gescheiden ouders en ijvert voor wettelijke aanpassingen en handelingen die momenteel gebruikelijk zijn.
We hebben reeds een voorstel ingediend bij de ministeries gezondheid en welzijn (De Block – Van Deurzen)
Met de petitie willen bekomen dat er een regeling getroffen wordt of controle komt op de jeugdzorg, jeugdzorg heeft tot hiertoe volledig alles in handen, waardoor misbruik op de loer ligt.
De bedoeling van jeugdzorg is zo goed mogelijk te begeleiden, zo goed mogelijke oplossingen aanbieden MAAR niet dat het een geldmachine is!

psycholoog.JPG

www.centrumouders.be

*Belangenvermening: 

Art. 245 Sw. Iedere persoon die een openbaar ambt uitoefent, die, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenpersonen of door schijnhandelingen, enig belang, welk het ook zij, neemt of aanvaardt in de verrichtingen, aanbestedingen, aannemingen of werken in regie waarover hij ten tijde van de handeling geheel of ten dele het beheer of het toezicht had, of die, belast met de ordonnancering van de betaling of de vereffening van een zaak, daarin enig belang neemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar, en met geldboete van 100 [euro] tot 50 000 [euro] of met één van die straffen en hij kan bovendien, overeenkomstig artikel 33, worden veroordeeld tot ontzetting van het recht om openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen. 

De voorafgaande bepaling is niet toepasselijk op hem die in de gegeven omstandigheden zijn private belangen door zijn betrekking niet kon bevorderen en openlijk heeft gehandeld.

Het misdrijf van belangenneming, bepaald in artikel 245 Strafwetboek, zoals van toepassing zowel vóór als na zijn wijziging door de wet van 10 februari 1999, bestaat erin dat een persoon die een openbaar ambt uitoefent, een handeling stelt of een toestand gedoogt waardoor hij een voordeel kan behalen uit zijn ambt.

 jongerenwelzijn.jpg