Nee tegen nieuwe recreatiewoningen in natuurgebied

 

Deze petitie is een initiatief van een groep inwoners en  bedoeld om aan te bieden aan de gemeente Noordenveld. Opgesteld door: Henk de Jong, Harry Koops, Jarko Nieweg, Albert Nieuwenhuis, Peter van Vondel en Machiel Huizenga.  

 

Inleiding

Twee jaar geleden werd het plan Stuifduinen gelanceerd door projectontwikkelaar Heijmans en camping de Norgerberg. In dit plan wordt natuurcamping Molenduin met 30 staanplaatsen opgeheven en is het de bedoeling om dit terrein én de naast gelegen akker (van 4,39 hectare) aan de Molenveenweg te bebouwen met luxe recreatiebungalows die in particulier bezit gaan komen.  

In het Dagblad van het Noorden gaven beide initiatiefnemers toen het volgende aan: ‘’Als de ideeën zoals ze er nu liggen daadwerkelijk mogelijk blijken, wordt de akker omgetoverd tot een ‘ouderwets’ stuifduinlandschap met hier en daar een luxe vakantiewoning. Hoeveel huisjes het gaan worden, is voor ons echt nog niet duidelijk. Voor wat betreft het landschap denken we aan een gevarieerd stukje natuur met open stukjes en bossages. Een beetje zoals het was voordat er bossen werden aangelegd in deze omgeving. En het mooie is dat straks niet alleen onze gasten, maar ook de Norgers zelf van deze extra natuur kunnen meegenieten.”  

Anno 2021 blijkt het plan vele malen ingrijpender te zijn dan toen werd voorgesteld: 

-Het plan behelst niet ‘hier en daar een luxe vakantiewoning’, maar 30 grote vakantiebungalows met een maximale verkoopprijs van € 600.000, =.

-Er wordt geen recreatiegebied ontwikkeld met gevarieerde natuur en geen ‘ouderwets stuifduinlandschap’, er komt alleen een stukje heide tussen 2 stroken van woningen.

-Norgers zullen hier niet van ‘meegenieten’, want wie gaat er nu wandelen in een woonwijk?  

 

ONZE BEZWAREN

 

1.       Tegenstrijdig met visie ‘Expeditie Norgerduinen’ en bestemmingsplan 2011.

In het  eindverslag inspraak bestemmingsplan 2011 wordt aangegeven dat er gekozen is voor handhaving/consolidatie van de bestaande verblijfsrecreatieve capaciteit, omdat een uitbreiding van voorzieningen ten koste zal gaan van de natuurlijke- en landschappelijke waarden in dit gebied.  

In de geest van dit bestemmingsplan is in 2017  Expeditie Norgerduinen tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal bewoners. De Norgerduinen bestaat uit een aantal deelgebieden: Molenduinen, Langeloërduinen, Oosterduinen, Pleisterplaats Norg en de Norger Velden. Stuifduinen valt onder het deelgebied Molenduinen.  

In het voorwoord zegt wethouder Kosters het volgende: “Een visie die eer doet aan mijn wens: een duurzame oplossing voor de Norgerduinen. Het is een visie die draagvlak heeft in Norg en omgeving!’’  

Visie Molenduinen

-De natuur komt op één in de Molenduinen.

-Overlast door geluid, licht en vervuilde lucht wordt actief tegengegaan.

-Binnen de Molenduinen is er geen ruimte voor wonen. Uitzondering hierop vormt de zone De Tip.

-De recreatieve voorzieningen zijn toegespitst op educatie en beleving van de bijzondere natuur. Om de natuur te beschermen is verdere ontwikkeling en uitbreiding van dagrecreatie alleen toegestaan als het aantal paden niet verder toeneemt.

-Camping en recreatiepark De Norgerberg is binnen de Molenduinen het recreatief kloppend hart. Dit park krijgt ruimte om te excelleren, door product- en conceptontwikkeling, innovatie en herontwikkeling te stimuleren binnen de bestaande mogelijkheden en wetgeving.

Bron: Expeditie Norgerduinen p.27

Vervolgens geeft de wethouder aan: “We gaan uitvoering geven aan de visie.’’ Uitvoering van deze gedragen visie betekent in feite: 30 woningen in een natuurgebied bouwen. Hiermee wordt de visie ook zo maar weer aan de kant geschoven:

-Binnen ‘de bestaande mogelijkheden’ betekent verbeteringen aanbrengen in het huidige vakantiepark van de Norgerberg. Het bouwen van woningen op een nieuwe locatie staat hier haaks op, het is zelfs een uitbreiding van het vakantiepark.

-De recreatieve voorzieningen zijn niet toegespitst op ‘educatie en beleving van bijzondere natuur’, maar op het bewonen van bijzondere natuur.

-Het aantal paden neemt zelfs behoorlijk toe, in plaats van dat het aantal gelijk blijft.

-De natuur is niet leidend, maar winstbejag.

-Inbreng en inzet van inwoners wordt tenietgedaan met het goedkeuren van dit plan.

-Het plan is in strijd met de het bestemmingsplan 2011, waar gesproken wordt over consolidatie van het aantal recreatiewoningen.   

Er is hier geen sprake van handelen vanuit een visie, maar vanuit opportunisme.

 

2.       Vitale Vakantieparken

De Provincie Drenthe en Recreatieschap Drenthe hebben in februari 2017 de ambitie uitgesproken om van Drenthe dé vrijetijdsprovincie van Nederland te maken. In Drenthe is 40% van de vakantieparken vitaal en 42% is niet vitaal. Er is sprake van een vitaal vakantiepark als de toeristisch recreatieve ligging goed is en het park bedrijfsmatig en qua ondernemerschap goed wordt gerund. Het beleid van de provincie en gemeenten is erop gericht om de (in potentie) vitale parken te verbeteren door innovatie en eigentijdse product-conceptontwikkeling: excelleren. Een ontwikkelrichting die hierbij wordt genoemd is de nadruk op het rauwe en stoere van Drenthe met oer-natuur, vrijheid, puur buitenleven, Drentse blues, karresporen, kampvuur, hooilanden en heidevelden.

De Norgerberg valt onder de categorie vitale vakantieparken en houdt zich op creatieve wijze bezig met meerdere elementen van de genoemde ontwikkelrichting. Hier staan wij volledig achter. 

Het doel van vitale vakantieparken is meer toeristen naar Drenthe halen, maar de uitvoering van dit plan lijkt eenzijdig gericht te zijn op luxe en vakantiehuizen. Uit recent onderzoek blijkt dat kamperen in de lift zit: toename van 3 naar 4 miljoen. Dit gaat samen met een bijna explosieve verkoop van met name campers en caravans, terwijl het aantal kampeerplaatsen sterk is afgenomen.Tevens blijkt dat back to basic een trend is: de populariteit van kleine campings in de natuur neemt duidelijk toe.
Het opheffen van natuurcamping Molenduin staat haaks op deze nieuwe trend en kampeerders met een modale beurs worden hiermee benadeeld. Nu betaald een toerist op natuurcamping Molenduin ca. 13 euro per nacht, na opheffing betalen ze op de Norgerberg minstens 3x zoveel.
Kortom: uit recente trends blijkt dat er niet alleen behoefte is aan meer luxe, maar ook aan back to basic kamperen.

We zijn niet tegen het verbeteren van bestaande vakantieparken, maar nu is er sprake van een eenzijdige uitwerking van het plan Vitale Vakantieparken gericht op het rijke segment ten koste van de modale toerist. We zijn tegen:

Uitbreiding van het park in een natuurgebied.

Opheffen camping Molenduin.

 

3.       Kans op permanente bewoning

In het kader van vitale vakantieparken heeft de provincie nog een tweede beleidsuitgangspunt gesteld, namelijk het transformeren van niet vitale parken: begeleiden naar een passende bestemming. Uit onderzoek van de provincie blijkt dat 24% van de niet vitale parken bestaat uit woonvormen. Parken waar hoofdzakelijk permanent gewoond wordt, waar sociaal kwetsbare groepen mensen gehuisvest worden en/of diverse plekken die aan het verloederen zijn.  

Een mooi voornemen, maar dit is een landelijk probleem dat nog steeds niet is opgelost. Uit het onderzoek 'Wonen in de Luwte', dat minister Ollongren heeft laten doen, blijkt dat er naar schatting 55.000 mensen wonen op vakantieparken in Nederland. De ervaringen overal in het land, zijn, dat als een particulier zijn (recreatie-)woning voor langere tijd wil verhuren aan iemand, er geen enkele instantie is die daar echt tegen op kan treden, vanwege onvoldoende juridische gronden.  

Dit baart ons grote zorgen. Permanente bewoning heeft vooral betrekking op recreatiewoningen in particulier bezit. In het plan Stuifduinen is er juist sprake van particulier bezit, waarbij eigenaren officieel niet meer dan 12 weken per jaar hun woning mogen bewonen. Door het niet (kunnen) optreden van instanties is de kans levensgroot aanwezig dat deze 30 woningen:

-voor langere tijd verhuurd worden aan diverse groeperingen, of

-bewoond gaan worden door de eigenaren zelf, omdat ze hun woning niet kunnen verhuren (dit   speelt o.a. in Appelscha)  

Uit zeer recente berichtgeving in het Dagblad  (augustus 2021) blijkt dat de tweede kamer een wetswijziging aan het voorbereiden is gericht op versoepeling van permanente bewoning. Tevens valt in een ander artikel van het Dagblad te lezen dat de gemeente  "de Tip" toestemming geeft voor permanente bewoning. De Tip is nota bene onderdeel van het gebied Molenduinen, waar deze petitie over gaat. Onze zorgen worden door deze ontwikkelingen alleen maar versterkt.

De kans bestaat dat er binnen een paar jaar in Norg een nieuwe (probleem) woonwijk bij is gekomen onder de vlag van recreatiewoningen en ondernemen.  

 

4.       Landschapsvervuiling

Het plan druist in tegen het in de jaren '90 vastgestelde 'vlinderstrikmodel' voor uitbreiding van Norg door de toenmalige gemeente Norg. De motivatie voor die keuze was onder meer, dat het bijzondere aan Norg is dat het buitengebied vrijwel overal tot in het dorp komt. Buitengebied: lees groen, natuur en ruimte. Op basis van dit principe werd bepaald dat aan de westzijde van Norg niet gebouwd mocht worden, wel aan de oostzijde: Oosterveld is hiervan het resultaat.

Het akkerbouwland is juist een voorbeeld van dit vlinderstrikmodel als overgangsgebied tussen de bebouwing Vijversburg/Ordel en de bossen van de Molenduinen.  

Recreatiewoningen verstoren de natuurlijke overgang binnen het vlinderstrikmodel.

 

5.       Verdere uitbouw richting ijsbaan

Om dit plan uit te kunnen voeren is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk: van natuur/landbouw naar natuur/recreatie. In de schets van het plan staan verbindende wandelpaden tussen percelen, die volgens de plannenmakers bedoeld zijn als extra wandelpaden voor recreanten en bewoners. Dat is mogelijk, maar deze paden kunnen ook gebruikt worden voor toekomstige uitbreiding richting ijsbaan. Cruciaal hierbij is de invulling van de wijziging van het bestemmingsplan: geeft dit ruimte voor deze uitbreiding of juist niet?  

We zijn bang dat op termijn het hele gebied vanaf de camping tot en met de ijsbaan volgebouwd gaat worden. 

 

6.       Schijnparticipatie  

In het verleden is er een middag georganiseerd door Heijmans in het bewegingscentrum met ondernemers om te brainstormen. Een aantal meer uitgewerkte ideeën werden in een latere bijeenkomst gepresenteerd aan omwonenden en geïnteresseerden, waaronder de bouw van een zorghotel.

Al deze ideeën zijn afgeblazen en in mei 2019 werd voor het eerst het plan Stuifduinen gepresenteerd. Een groep van circa 10 omwonenden werd hierbij de vraag gesteld: willen jullie meedenken over de invulling van dit plan? Deze aanpak zorgde voor pittige weerstand bij de omwonenden, omdat het plan zelf niet ter discussie stond. Nog geen drie weken later werd er een intentieverklaring getekend door wethouder Kosters met Heijmans en de Norgerberg waarin ze uitspreken de financiële haalbaarheid van het plan te gaan onderzoeken. Deze intentieovereenkomst is volgens Heijmans onder andere gebaseerd op een participatietraject met het dorp. Echter uit reacties van andere omwonenden bleek dat ze pas hoorden van deze ontwikkeling via de Norger Courant, d.w.z. nadat de plannen waren bepaald. Vanaf dat moment hebben we een werkgroep geformeerd en besloten deze petitie op te stellen en dit in juli 2019 aangekondigd in de Norger Courant.  

Vervolgens was het een hele poos stil en kreeg de werkgroep een uitnodiging van de Norgerberg voor een informatiebijeenkomst op 26 april 2021. We kregen informatie over de verder uitgewerkte plannen én dat er de volgende dag ook een nieuwsbericht zou verschijnen in de Norger Courant én een website m.b.t. Stuifduinen. Tot onze verbijstering lazen wij op 27 april dat er op 20 april positief is gereageerd door het college van burgemeester en wethouders op het voornemen om dit plan in een bestemmingsplanprocedure te brengen.  

Het belangrijkste bezwaar is dat we steeds werden overvallen door besluiten die al genomen waren. Er is ons bijvoorbeeld nooit de vraag gesteld: ’Hoe dan wel?’. Het resultaat is dan per definitie weerstand en dus geen draagvlak voor wat voor plan dan ook.

Dit participatieproces is vergelijkbaar met andere processen zoals zonnepark Zuidvelde en daarmee een bevestiging van de uitkomsten van het participatierapport Noordenveld (2020): Niet helder wat participatie concreet betekent, onduidelijkheid over het proces, omwonenden onvoldoende betrokken en geïnformeerd, proces gaat te snel, besluiten nemen voordat er over is gesproken, achteraf eenzijdig informeren.  

Participatie is een wassen neus, omdat uitkomsten al op voorhand bepaald zijn. 

 

7.       Onvolledige en misleidende informatie

In eerste instantie werd ons een beeld voorgeschoteld van enkele recreatiewoningen. Dit is een misleidend beeld, want nu gaat het opeens om 30 woningen. Op onze vraag hoe groot deze woningen zijn en hoe ze er uit zien werd aangegeven dat het gaat om verschillende soorten woningen voor 6 tot 8 personen, maar dat de ontwikkeling nog in de ontwerpfase zit: meer Informatie was er nog niet. Een dag later bleek ons dat er al vergevorderde ontwerpen bij de gemeente liggen. Hieruit blijkt dat het gaat om drie soorten woningen: 1-laags, 2-laags en 3-laags (8 meter hoog) met drie tot vier slaapkamers en een carport voor twee auto’s.

De plannenmakers zeggen steeds dat het plan in samenwerking met Natuurmonumenten is gemaakt. Uit navraag blijkt dat Natuurmonumenten alleen is gevraagd wat voor type begroeiing wenselijk is: heide was het antwoord.  

Niet transparant zijn leidt tot wantrouwen. 

 

CONCLUSIE

Maatschappelijk gezien heeft Stuifduinen geen meerwaarde, zeker niet voor de Norgers. Voor de inwoners is dit een van de laatste rustige wandelgebieden direct rond het dorp. Voor modale toeristen verdwijnen in Norg meer dan 100 relatief goedkope kampeerplaatsen: eerst Langeloërduinen met 99 luxe chaletwoningen van ca. € 250.000, = en nu ook nog 30 vakantievilla’s tot maximaal € 600.000, = ,terwijl veel inwoners vinden dat er in Norg al meer dan genoeg recreatiewoningen zijn.

Het is een plan dat bijdraagt aan het terugdringen van unieke natuur en sociale ongelijkheid bevordert door de rijken op deze aarde te bevoordelen ten koste van toeristen met een kleine beurs.  

Het plan Stuifduinen levert meer verliezers dan winnaars op:

Winnaars: een tweetal commerciële partijen en het rijke segment dat zij bedienen.

Verliezers: toeristen met een kleine beurs, de natuur van Norg en haar inwoners.

Het lijkt erop dat de gemeentelijke politiek, die verantwoordelijk is voor het maatschappelijk welzijn van een ieder, aan de kant van de winnaars staat.  

 

 

 

 

 

 NU: natuurcamping en akkerbouwland 

Foto_Camping.jpg

Luchtfoto.png

 

Foto_Stuifduinen_vanuit_de_lucht.jpg

 

Foto_Stuifduinen_Nu1.jpg

 

STRAKS: 30 woningen voor 6-8 personen en carport voor 2 auto's.

Foto_Stuifduinen_1_huis.jpg

Foto_Stuifduinen_Straks.jpg

 

 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Albert Nieuwenhuis om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...