Nederlandstalig Onderwijs

Beste Radboud Universiteit, beste Faculteit der Sociale Wetenschappen, beste decaan en onderwijsdirecteur van de opleiding Psychologie,

Wij, de tweedejaars psychologie studenten van de Nederlandse track, zitten ergens mee. Wij weten dat u natuurlijk, net als wij de grootste voorstander bent van goed onderwijs. Wij begrijpen uw wens om te internationaliseren om de nodige groei te garanderen. Wij hebben hier echter wel met het oog op de kwaliteit van het onderwijs een aantal dingen op aan te merken.

Allereerst hebben wij ons ingeschreven voor de Nederlandse track, zowel de Nederlanders als de Duitsers onder ons hebben bewust de keuze gemaakt voor onze studie in de Nederlandse taal. Het benoemen van een track als "Nederlandstalig" en vervolgens onderwijs aanbieden in het Engels is in die zin niet helemaal correct in onze ogen. Wij zien onszelf dan ook genoodzaakt u erop te wijzen dat op het moment van onze inschrijving het volgende op uw site stond:

Artikel 9.4 Taal van de opleiding

1. De opleiding wordt verzorgd in een Nederlandstalig en in een Engelstalig programma. Bijbehorende studieonderdelen zijn te herkennen aan een N of een E in de cursuscode.

2. Studenten schrijven zich in voor óf het Nederlandstalige óf het Engelstalige programma, en kunnen alleen in het aldus gekozen programma onderwijs volgen en tentamens afleggen.

3. Na het behalen van de propedeuse in het Nederlandstalige programma kunnen studenten tot het Engelstalige postpropedeutische programma toegelaten worden, en vice versa, mits aan de toelatingseisen wordt voldaan.

4. In afwijking van lid 1 kan de decaan besluiten studieonderdelen geheel of gedeeltelijk in de andere taal aan te bieden. Deze besluitvorming wordt toegelicht in de studiegids. De taal(eisen) per cursus worden tevens vermeld in de cursusbeschrijvingen in de studiegids.

Recentelijk heeft u vervangen door het volgende:

Artikel 10.4 Taal van de opleiding

1. De opleiding wordt verzorgd in een tweetalig (Nederlands-Engels) en in een uitsluitend Engelstalig programma. Bijbehorende onderwijseenheden zijn te herkennen aan een N of een E in de cursuscode.

2. In het tweetalige programma hebben studenten recht op taalproductie (spreken, schrijven) in het Nederlands.

3. In afwijking van lid 1 kan de decaan besluiten onderwijseenheden geheel of gedeeltelijk in de andere taal aan te bieden. De taal(eisen) per cursus worden waar relevant vermeld in de studiegids.

 

Wij zien dan ook alleen bovenstaand artikel 9.3 als invloed hebbende op ons programma.

In de wet staat Artikel 7.2. Taal:

Het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het Nederlands. In afwijking van de eerste volzin kan een andere taal worden gebezigd:

 

  1. wanneer het een opleiding met betrekking tot die taal betreft,
  2. wanneer het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege door een anderstalige docent gegeven wordt, of
  3. indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door het instellingsbestuur vastgestelde gedragscode

 Gezien het feit dat u pas recent onze twee tracks heeft samengevoegd, is de herkomst van de studenten onmogelijk de aanleiding tot het veranderen van de taal regelementen. Dan had u namelijk gewoon de tracks gescheiden kunnen houden.

 Verder zouden velen van ons deze internationalisering omarmen op het moment dat het niet ten koste zou gaan van de kwaliteit van ons onderwijs. Momenteel is het echter helaas zo dat door het gebrek aan ervaring met- en kennis van de Engelse taal van onze docenten, wij de colleges niet goed kunnen volgen. Ook kunnen de docenten de stof duidelijk minder makkelijk overbrengen. 

 Om een lang verhaal kort te maken, wij geloven in ons recht op goed onderwijs. Momenteel is dat niet wat u ons biedt. Wij voelen ons op deze manier voorgelogen, bij het maken van de keuze voor onze opleiding. Wij zijn de studenten van de Nederlandse track van Psychologie en wij wensen als dien onderwijs te ontvangen op het niveau dat wij van afgelopen jaar gewend zijn, op de manier die u ons beloofd heeft voorafgaand aan onze inschrijving. Wij weten dat dit mogelijk is, gezien u dit onderwijs nog steeds aanbiedt aan de derdejaars studenten.

 Wij verzoeken u dan ook vriendelijk, doch dringend deze punten in acht te nemen en te zoeken naar een passende oplossing,

 

Hoogachtend,

 

De studenten van de Nederlandse track Psychologie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Studenten Psychologie toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...